Patologi NAE-SLA - Brandbekæmpelse og hjertestop i Slagelse, ver. 13
Info
Dokumentnummer:
6775 /
Version:
13
Håndbog:
Patologi Næstved-Slagelse
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
kays
Fagligt ansvar:
kays
Ledelsesansvar:
Patologi ROS afd.led.
Godkendt af:
kays
Udgivelsesdato:
03.12.2015
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Brand, Internet, Nødprocedure, Patologi, Patologi Sla, Slagelse
D4Offline app:
 
Patologi Næstved-Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
Ny version under udarbejdelse »     Vis i Word

1. Formål

 

At sikre korrekt håndtering af brandbekæmpelse og hjertestop

 

 

2. Anvendelsesområde

 

Patologi, afsnit Slagelse

 

3.  Fremgangsmåde

 

3.1 Ved brand

 

Hvis der opstår brand, gøres følgende:

Red mennesker    -    Alarmer  -      Bekæmp ilden

 

 

Red mennesker!

 

Sørg for at alle advares, og alle forlader bygningen!!

Placer, afhængig af typen af brand, brandvagter ved alle indgange til afdelingen, for at advare "trafikken" igennem afdelingen.

Nødudgange er markeret ved skiltning.

Mødested er parkeringspladsen foran kapellet.

 

Personbrande:

Sluk ilden i tøjet med vand, vandslange (brandslange/slangevinde), nødbruser, sørg for at tøjet kommer af hurtigst muligt, eller brug brandtæppet!!

Ved personbrande skal hovedet holdes fri for flammer for at modvirke chok, altså skal tæppet lægges fra hovedet mod benene. Tæppet fjernes så snart ilden er slukket og der køles hurtigt med vand, brug evt. nødbruseren eller vandslange.

Når der har været anvendt brandtæppe til kvælning af ilden, skal der efterslukkes med vand på grund af faren for glødedannelse.

 

 

Alarmer!

Brandvæsnet kommer altid til indgang 44, og kan derfra ved hjælp af tegninger over huset, finde ud af hvorfra alarmen kom. 

 

Alarmering, tlf. : 0-112 og ring derefter til omstillingen på 59141 (fra bordtelefoner)

eller 112 og ring derefter til omstillingen på 59141 (regionale mobiltelefoner)

Meld: Hvem du er. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Om der er personer i fare.

 

Alternativ alarmering, tryk på alarmeringsknap: foregår ved at trykke på alarmeringsknap, der sidder ved siden af skabet til brandslanger. Ring derefter til omstillingen på 59141 (fra både bordtelefoner og regionale mobiltelefoner), for at be- eller afkræfte branden.

Meld: Hvem du er. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Om der er personer i fare.

 

Automatisk alarmering udløses, hvis temperaturen når ca. 70 grader C og dermed aktiverer sprinkleranlægget; eller hvis røgdetektorer ved fløjdørene registrerer røg. Samtidig lukkes fløjdørene via magnetlukkere, for at forhindre videre røgudvikling. De kan dog stadig åbnes manuelt.

 

Alle bordtelefoner og regionale mobiltelefoner er mærkede med de relevante telefonnumre.

 

Bekæmp ilden!

 

Begræns ilden; luk stinkskabet hvis det er her ilden opstår.

Spjældet i stinkskabet lukker automatisk, så ilden og røgen ikke breder sig via ventilationsanlægget.

Ellers luk så vidt muligt døre og vinduer.

Gå ud og få folk med ud!

Luk åbenstående døre undervejs.

 

 

Slukningsmidler

 

Trykflasker, Pulverslukkere og kulsyresneslukkere findes ikke på afdelingen

 

Sprinkleranlæg: Der er sprinklere overalt i lofterne på afdelingen (også i laboratorierne), disse går i gang per automatik. Man skal således ikke påbegynde et større slukningsarbejde. Der kommer store mængder vand i spredt form og virker derfor også på væskebrande. Vandforsyningen kan kun afbrydes af teknisk afdeling.

 

Brandslanger : forefindes i 7 skabe fordelt på gangarealerne.

Ved brande hvor der kan bruges vand, kan brandslangerne anvendes således: Skabet åbnes (prøv en dag du har tid), åben for vandet ved at dreje på håndtaget i bunden af skabet, rul (30 meter) slangen ud. Der kan sprøjtes med spredt eller samlet stråle.

Den bedste brandbekæmpelse og den bedste beskyttelse af personen selv opnås ved spredt stråle. Dette indstilles yderst på slangen.

BRUG ALDRIG VAND MOD KEMIKALIEBRANDE

 

Brandtæpper: Findes i farvelab.,mammaudskæring/frys, vævspræpareringsrummet, reagenslab., visitering/lille udskæring, sekretariatet, og i køkkenet.

Det kan benyttes til personer eller småbrande i fritstående elinstallationer (f.eks. en PC-er) og væsker. Når der har været anvendt brandtæppe til kvælning af ilden, skal der efterslukkes med vand på grund af faren for glødedannelse.

 

Nødbrusere: Findes i skærelab., i farvelab.,i mammaudskæring/frys, i reagenslab. og i visitering/lille udskæring ved døråbningerne.

 

Undervisning i brandbekæmpelse:

 

Som led i introduktionskurset for nyansatte på Slagelse sygehus, indgår praktisk brandinstruktion.

Brand- evakueringsøvelse på afdelingen udføres 1 x årligt. Øvelsen omfatter alarmering, evakuering, mødested og håndtering af slukningsmidler. Efter øvelsen udarbejdes et notat om forløb og deltagere. Dette evalueres på det efterfølgende personalemøde.

 

Alle medarbejdere i afdelingen skal bestå en prøve i den elektroniske "Trygfondens Brandskole":

http://hospital.powerlearn.dk/UserManagement/Custom/HospitalLogin.aspx?Mode=mailinitials

E-Brandskolen skal bestås 1 x hvert år. Ved at indtaste initialer fra e-mailadressen kan man se hvornår e-brandskolen er bestået sidste gang.

Se instruks fælles for NSR vedr Brand-forebyggelse (273900).

 

 

3.2  Hjertestop

 

Slagelse:Ring 52222 (fra både bordtelefoner og regionale mobilelefoner), og alarmer.

Hjertestarter/ Defibrillator hænger på væggen på gangen nær det store kryds til laboratorierne. 

Ventilationsmaske hænger samme sted - under hjertestarteren.

Se den regionale retningslinie for Hjertestopbehandling (217202) vedr alarmering, hjertemassage, kunstigt åndedræt og anvendelse af hjertestarter (AED) ifm. basal genoplivning af voksne.

 

 

Undervisning i hjerte-lungeredning (HLR)

Undervisning i hjerte-lungeredning er obligatorisk for alle medarbejdere. Recertificering skal udføres 1 x hvert andet år.

Recertificeringen foregår og gennemføres som træning og test i særskilt lokale i nærheden af indgang 31. Adgang til lokalet kræver booking i Outlook og "adgangs-brik".

Afsnittets HLR-nøglepersoner registrerer og opbevarer personalets dokumentation (kursusbevis) for gennemført træning og test/ recertificeringen i mappe i sekretariatet. Hos HLR-nøglepersonerne opbevares ligeledes adgangsbrikken. Hver måned sikrer HLR-nøglepersonerne at personale, der skal recertificeres, bliver inviteret/ booket til recertificering. HLR-nøglepersonerne er behjælpelige vedr. adgang og betjening af dukken.

Se NSR retningslinje (244536) vedr undervisning og recertificering.

 

 

4. Ansvarsforhold

 

Den der opdager branden har ansvaret for alarmeringer af brandvæsen og personer.

Tilstedeværende ledere kontrollerer i samarbejde med medarbejderne, der er kommet ud af bygningen, at alle på arbejdspladsen er evakueret. Er man i tvivl om at alle er evakueret gives besked til brandvæsnet.

Alle ansatte har pligt til at kende denne instruks.

Arbejdsmiljøgruppen vedligeholder og udarbejder arbejdsmiljødokumenter, notater, sikrer skiltning, mærkning af telefoner og at der er ophængt nødvendige flugtvejsplaner (ikke et krav i Slagelse)

 

 

5. Dokumentation

 

Teknisk afd. udfører afprøvning af nødbrusere. Sidste afprøvning fremgår af påklistret mærkat.

Falck udfører serviceeftersyn på alt brandmateriel. Sidste eftersyn fremgår af påklistret mærkat.

De ansattes gennemgang af Tryg Brandskole og recertificering i HLR dokumenteres i HR-portalen.

Notat om afholdte brand-og evakueringsøvelser ligger på O/ N-S/ D4-links/ Fælles / Arbejdsmiljø

Se NSR fælles retningslinie (doku.nr 244536) for undervisning i Hjerte-lunge redning & "Den kritisk syge patient"

HLR-nøglepersoner registrerer personalets deltagelse i hjertestopundervisning/ recerificering i mappe i sekretariatet. 

Deltagelse i fysisk brandinstruktion dokumenteres ifm sygehusenes fællesintroduktion.

 

6. Definitioner

NSR: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

HLR: Hjerte-lungeredning (hjertestopundervisning)

AED: Automatisk ekstern defibrillering (hjertestarter)

 

7. Referencer

AT-bekendtgørelse om arbejdets udførelse, nr. 559 af 17. juni 2004

NSR Retningslinje for Brandbekæmpelse (Doku.nr 249641)

NSR Retningslinje for Brand-forebyggelse (Dokunr. 273900)

NSR Retningslinje for Hjertestop-Organisering-Alarmering, Slagelse Sygehus (Doku.nr 281178)

NSR retningslinje for Undervisning i hjerte-lunge redning og "Den kritisk syge patient" (Doku.nr 244536)

Regional retningslinje for Hjertestopbehandling (Doku.nr 217202)

Procedure for ansættelse, introduktion og oplæring

Sikkerhedsinstruks (Sikker adfærd)

Beredskabsplan - Slagelse

Placering af brand- og nødudstyr i afsnit Slagelse

 


Standard DDKM for Sygehuse 2. version - 1. 6.01 Beredskabsplan
Standard DDKM for Sygehuse 2. version - 1. 6.03 Interne beredskabshændelser
Standard DDKM for Sygehuse 2. version - 2.13.01 Hjertestopbehandling
Brandbekaempelse_Slagelse_09_11_15.doc
Version
Godkendt
Revisions information
03.12.2015
02.12.2015
23.11.2015
26.05.2014
20.05.2014
08.10.2013
27.09.2013
15.04.2011
09.03.2011
08.03.2011
15.09.2010
20.05.2009
20.05.2009
23.07.2008
15.02.2007
22.12.2005