Regionale dokumenter - Retningslinjer for håndtering af testning/podning for COVID-19 i sundhedsvæsenet – Region Sjælland, ver. 30
Info
Dokumentnummer:
627555 /
Version:
30
Håndbog:
Regionale dokumenter
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
mkhv
Fagligt ansvar:
kjen
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
kjen
Udgivelsesdato:
10.08.2020
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Psykiatri, Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle Funk./still. i PHC, Alle geografier, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, Alle områder i PHC, COVID-19, Internet
D4Offline app:
 
Regionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
 

Region Sjælland følger den af Sundhedsstyrelsen udmeldte strategi for COVID-19 test. 

      
1) Overordnede principper
2) Test af personer med lette symptomer
3) Test af medarbejdere med lette symptomer i sundheds- og ældresektoren
4) Test af patienter med forestående planlagt fremmøde på sygehus (indlæggelse over 24 timer eller ambulant risikoprocedure/aerosolgenerende procedure)
5) Befordring af borgere (gælder kun somatikken og psykiatrien)
6) Udbrudshåndtering - plejecentre, fængsler, lukkede institurioner
7) Udbrudshåndtering – Sygehuse
8) Test i forbindelse med udskrivelse fra sygehusene
9) Test af hjemløse med symptomer på COVID-19
10) Svarafgivelse og opfølgning
11) PRAKTISKE FORHOLD vedrørende selve testningen
12) VEJBESKRIVELSER til pode stationer
13) Referencer
13) Til podeteltene
  
1) 
Overordnede principper

Aktuelle retningslinje beskriver arbejdsgangen for diagnostisk test af borgere/patienter/medarbejdere i Sundhedssporet (Sygehuse, Region Sjælland). Herudover foretages test i Samfundssporet (Testcenter Danmark).

 

Test (svælgpodning) i Sundhedssporet foretages på følgende sygehuse: Holbæk, Roskilde, Slagelse, Nykøbing Falster, samt ved de mobile pode enheden i Nykøbing Sjælland og Nakskov. Behandlingsansvaret ligger hos den henvisende læge.

 

I udgangspunktet testes patienter/borgere/personale med lette symptomer på sygehusene (Sundhedssporet) efter henvisning fra egen læge.

 

Alle voksne borgere (over 12 år) uden symptomer kan få foretaget en test i Testcenter Danmark (Samfundssporet) uden forudgående henvisning fra egen læge eller arbejdsgiver. Borgeren kan blot bestille tid på www.coronaprover.dk til en COVID-19 test. Testcenter Danmark tilbyder ikke test af borgere med symptomer på COVID- 19.

 

Nedenstående tabel er ikke udtømmende, men illustrerer i hvilket testspor de mest almindeligt forekommende test-situationer varetages:

 

 

 

Test MED klinisk vurdering foretages i regi af sygehusenes akutafdelinger, og er beskrevet i Regional retningslinje vedr. håndtering af COVID-19 på sygehus.


 
2) 
Test af personer med lette symptomer

Alle patienter/borgere med lette symptomer på COVID-19 kan via egen læge eller vagtlæge henvises til COVID-19 test.

 • Henvisning foretages via WebReq (se VEJLEDNING Praktiserende læger). 
 • Patienten bestiller tid til test på www.coronaprover.dk (kræver NemID).
 • Borgere over 18 år uden NemID kan få hjælp til at booke tid ved telefonisk henvendelse til Corona Callcenter 57 68 42 33 (alle dage mellem 09:00 - 12:00 og 13:00 - 20:00).
 • Test foretages ved forudgående tidsbestilling på en af regionens podestationer - se afsnittet vejbesrkivelser til podestationer.
 • Patienten skal holde sig selvisoleret indtil testsvar foreligger.

 

Se endvidere:

VEJLEDNING TIL VAGTLÆGER FØRSTE GANG DU SKAL PÅ

VEJLEDNING WEBREQ Vagtlæger


 
3) 
Test af medarbejdere med lette symptomer i sundheds- og ældresektoren

Medarbejdere i sundheds- og ældresektor eller i instanser for særligt sårbare grupper på socialområdet, som har med lette symptomer på COVID-19, kan via nærmeste leder henvises til COVID-19 test.

 • Nærmeste leder udfylder Arbejdsgivererklæring og udleverer eller sender mail til medarbejderen med følgende indhold:
  • Medarbejders fulde navn
  • Baggrund for indstilling til test:
   • a) Medarbejderen har lette symptomer og/eller
   • b) Medarbejderen screenes på baggrund af udbrudshåndtering/smitteopsporing på arbejdsplads (se afsnit om udbrudshåndtering)
  • Mailen SKAL indeholde nærmeste leders signatur
 • Medarbejder medbringer Arbejdsgivererklæringen eller mailen, i papir form eller som elektronisk fremvisning.
 • Medarbejderen møder til test i åbningstiden samme eller næstfølgende dag på nærmeste podestation (drop in), medbringende sundhedskort samt arbejdsgivererklæring eller mail.
 • Medarbejderen skal holde sig selvisoleret indtil testsvar foreligger.
 
4) 
Test af patienter med forestående planlagt fremmøde på sygehus (indlæggelse over 24 timer eller ambulant risikoprocedure/aerosolgenerende procedure)

Patienter med forestående planlagt fremmøde på sygehus skal så vidt muligt have foretaget COVID-19 test maksimalt 48 timer før fremmøde/indlæggelse. 

Ved akutte indlæggelser eller andre tilfælde, hvor det ikke har været muligt at få testsvar forud for indlæggelse, håndteres patienten efter vanlig praksis indtil testsvar foreligger

 

Eksempler på undersøgelser/procedurer, der kan udgøre en risiko i speciallægepraksis og i ambulante forløb på sygehus:

 • Øvre skopier, fx bronkoskopi, fiberskopi, rhinoskopi, laryngoskopi 
 • Induceret sputum, trakealsugning (åbent sug) 
 • Operative procedurer i næse, bihule, mund og svælg i lokalbedøvelse, fx biopsitagning fra tonsiller
 • Dagkirurgiske indgreb der kræver generel anæstesi eller anæstesiassisteret rus 
 • Lungefunktionsundersøgelser hvor der ikke kan sikres nødvendig afstand, fx diffusionskapacitet

 

 

Ordination på COVID-19 test forud for planlagt indlæggelse eller ambulant risikoprocedure 

 • Behandler lægger Best/Ord på EPC00268 Coronavirus podning
 • Sygehus afdelingen orienterer patienten i e-boks om, hvor og hvornår patienten skal møde op med henblik på test før indlæggelse
 • Test varetages i Sundhedssporet og skal foretages 48 timer før fremmøde
 • Patienten bestiller tid på www.coronaprover.dk i Sundhedssporet

 

Se endvidere Bestilling af coronaprøver via SP

 

 

 

 

 

Ordination via WebReq fra almen praksis, tandlæger, privatpraktiserende speciallæger og privathospitaler

 

 • Den praktiserende speciallæge (se VEJLENDNING Privatpraktiserende speciallæge), tandlæge eller privathospital, lægger henvisning til test i Sundhedssporet via WebReq.
 • Afdelingen, speciallægen, tandlægen orienterer patienten, via brev i e-boks, om at booke tid til test 2 dage før planlagt fremmøde.
 • Patienten bestiller tid til test på www.coronaprover.dk (kræver NemID). Børn eller borgere uden NemID, kan få hjælp til at booke tid ved telefonisk henvendelse til Corona Callcenter 57 68 42 33 (alle dage mellem 09:00 - 12:00 og 13:00 - 20:00).
 • Patienten møder ind til test 2 dage før planlagt fremmøde på sygehus medbringende sundhedskort.

 

 


 
5) 
Befordring af borgere (gælder kun somatikken og psykiatrien)

Befordring af borgere, der ikke kan transportere sig selv til test:

 • Ingen symptomer:
  Kan man ikke befordre sig selv og er berettiget til kørsel, bestilles kørsel via Befordringsservice som vanligt DokID 335072
 • Lette symptomer:
  Kan man ikke befordre sig selv og er berettiget til kørsel, bestilles kørsel i speciel COVID-FLEXBUS via Befordringsservice DokID 629608
 
6) 
Udbrudshåndtering - plejecentre, fængsler, lukkede institurioner

Ved mistanke om smittespredning på plejecentre, ældreboliger, kommunale bosteder, kriminalforsorgens institutioner kan egen læge, vagtlæge (for institutioner kan det være plejehjemslæge, beredskabslæge fra Almen Praksis, kommunal akutsygeplejerske eller plejecenterleder) henvende sig til COVID-19 testcenteret 4732 2018 (åbningstid 8-16 alle dage) og rekvirere udbrudshåndtering ’test ved udkørende podeteam’. 

 

Der skal oplyses:

 • Kontaktoplysninger om plejehjem/institutionen
 • Navn og cpr.nr. på borgere/medarbejdere, som skal testes
 • Medarbejdere, som er på arbejde, tilbydes også test ved udkørende funktion. Testen skal bestilles samtidig med testen af beboerne bestilles.

 

Test af medarbejdere kan også ske ved fremmøde på en af de 4 pode stationer i Region Sjælland. Medarbejder skal medbringer Arbejdsgivererklæring eller mail, samt sundhedskort.

 

Re-test dag 7:

7 dage efter første test af beboere og medarbejder på institutionen anbefales re-test af alle. Der foretages IKKE test af personer som er konstateret COVID-19 positive, i første runde.

Institutionen skal på ny tage telefonisk kontakt til COVID-19 testcenteret på telefon 4732 2018 og oplyse navn/cpr.nr på samtlige borgere/medarbejdere, som skal re-testes.

Hvis der ved re-test findes nye tilfælde med corona-virus, gentages proceduren hver 7. dag indtil, der ikke er flere nye smittetilfælde på institutionen.

 

Isolation i forbindelse med udbrudshåndtering:

 • Medarbejdere/borgere med symptomer: Ja frem til testsvar
 • Medarbejdere/borgere uden symptomer: Nej frem til testsvar
 • Efter testsvar: Ved positiv COVID test isoleres symptomatiske personer frem til 48 timer efter symptomophør, mens asymptomatiske personer isoleres i 7 døgn fra test

 

Smitteopsporing og test af nære kontakter:

Personer, der under ovenstående udbrudshåndtering konstateres COVID-19 positive, opfordres til at foretage smitteopsporing af nære kontakter.

Definition af nærkontakt: En person, der bor sammen med en, fysisk kontakt mere end 15 minutter under 1 meters afstand, eller fysisk kontakt med COVID positiv person uden anvendelse af anbefalede værnemidler.

 

Nære Kontakter skal identificeres og testes:

 • Dag 4 efter kontakten
 • Dag 6 efter kontakten (hvis test dag 4 negativ eller testsvar endnu ikke foreligger)
 • Hvis kontakten er 'løbende' skal teste foretages hurtigst muligt + 2 dage efter.

 

Hvis den identificerede nære kontakt er medarbejder i den regionale eller kommunale sundhedssektor, foretages test i Sundhedssporet (sygehusene). Henvisning skal ske via egen læge eller nærmeste leder (arbejdsgivererklæring).

 

Hvis de identificerede nære kontakter er øvrige borgere (familie, pårørende, ansatte udenfor sundhedssektoren), foretages test i Samfundssporet (Testcenter Danmark). Der foreligger henvisning på alle borgere over 12 år, som kan anvendes.

 

Isolation ved smitteopsporing/nære kontakter:

 • Nære kontakter vil som udgangspunkt være uden symptomer. Der anbefales isolation af identificerede nære kontakter (borgere såvel som medarbejdere) frem til svar på 1. test
 • Er 1. test negativ kan der af-isoleres frem til svar på 2. test
 • Ved positiv COVID-test isoleres symptomatiske personer frem til 48 timer efter symptomophør, mens asymptomatiske personer isoleres i 7 døgn fra test

 

Den kommunale hygiejneorganisation har sammen med institutionens ledelse ansvar for overblik og koordinering af udbrudshåndtering samt smitteopsporing på institutionen. Den kommunale hygiejneorganisation orienterer Styrelsen for Patientsikkerhed om, at der er konstateret smitte med COVID-19 på institutionen.


 
7) 
Udbrudshåndtering – Sygehuse

Organisering af test i forbindelse med udbrudshåndtering

 1. Afdelingsledelsen kontakter COVID-19-testcenteret på telefon 4732 2018
 2. Afdelingsledelsen rådfører sig med COVID-19-testcenteret, om der skal igangsættes test af afdelingen som led i udbrudshåndtering, og hvordan test af afdelingen skal organiseres.
 3. Afdelingsledelsen kan ikke uden forudgående aftale med COVID-19-testcenteret iværksætte test af asymptomatiske medarbejdere, hvor testårsag er udbrudshåndtering/smitteopsporing.
 4. Test af indlagte patienter, som led i udbrudshåndtering:
  • Varetages af afdelingens eget stuegangsgående personale (test ordineres i SP i patientens journal).
 5. Test af medarbejdere, som led i udbrudshåndtering:
  • Afdelingsledelsen udarbejder liste over samtlige personaler (navn og cpr.nr.), som skal testes.
  • Afdelingens WebReq-ansvarlige medarbejdere lægger rekvisitioner i WebReq.
  • Der skal lægges 2 rekvisitioner på ’hotellet’: Én for testdag 0. Én for testdag 7.
  • Ledelsen giver besked til personalet, når der foreligger henvisning i WebReq, som er klar til brug.
  • Medarbejderen kan enten:
   • Bestille tid på www.coronaprover.dk til test ved teststation nær bopæl eller arbejdsplads (anbefales med henblik på at undgå kødannelse)
   • Fremmøde skal være i civilt tøj.
   • Fremmødet skal være koordineret af ledelse; formålet er at undgå kødannelse ved test-stationen.

 

Opfølgning/svar

 1. Svar på medarbejdere resulterer i MinSP og på Sundhed.dk.  Medarbejderen skal orientere afdelingsledelse om testsvar.
 2. Svar på test for patienter resulterer i Sundhedsplatformen.
 3. Der foretages re-test med 7 dages mellemrum, indtil der ikke længere er nye tilfælde af COVID-smittede hos patienter og personale.
  COVID-positive personer, skal ikke gentestes ved efterfølgende testrunder.
 4. Afdelingsledelsen skal sikre opfølgning og holde overblik over testresultater for både patienter og personale
  • Dato for første tilfælde af COVID-19
  • Dato for nye udbrud
  • Dato for test, hvor der ikke længere er nye tilfælde af COVID-19
  • Dato for isolation personale (hjemsendt/genoptagelse af arbejde)
  • Dato for isolation af patienter, udskrivelse, ny-indlagt i udbrudsperioden. 
    

Organisering af smitteopsporing

 • Det er den smittede medarbejders eget ansvar at identificere og informere de nære kontakter.
 • Indlagte patienter rådgives af afdelingen om identifikation af nære kontakter.
 • Test af nære kontakter for sundhedspersonale varetages i Sundhedssporet.  Den kliniske afdeling lægger henvisning til test via WebReq
 • Test af nære kontakter uden for Sundhedssektoren (familiemedlemmer eller andre) testes i Samfundssporet (Test Center Danmark) uden forudgående henvisning. Der skal bookes tid på www.coronaprover.dk
 • Nære kontakter anbefales selvisolation indtil første testsvar foreligger.
 • Test af nære kontakter foretages dag 4 og 6 efter kontakten.  Hvis kontakten har været løbende foretages test hurtigst muligt og igen 2 dage derefter. 
 • Definition af nær kontakt:
  • Fysisk kontakt (kram, håndtryk)
  • Tæt kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter
  • Pleje af patient, hvor anbefalede værnemidler ikke har været benyttet
 
8) 
Test i forbindelse med udskrivelse fra sygehusene

Der foretages ikke rutinemæssig test af asymptomatiske patienter i forbindelse med udskrivelse.

 

Udskrivende læge vurderer individuelt, om der er en særlig grund til, at patienten/ borgeren testes i forbindelse med udskrivelse. Hvis der vurderes at være en særlig grund, skal der foretages test inden udskrivelse, og svaret bør foreligge inden udskrivelse. Kommunen bør ikke omstøde den sundhedsfaglige vurdering foretaget på sygehuset ved udskrivelsen, ved at ordinere udkørende test dagen efter udskrivelse.

 

Patienter, som ikke tidligere har fået påvist COVID og som udskrives til plejehjem eller anden døgninstitution testes på ny inden udskrivelse, hvis der er gået mere end 48 timer siden seneste test. Svaret bør foreligge inden udskrivelse.


 
9) 
Test af hjemløse med symptomer på COVID-19

Hjemløse (personer uden fast bopæl) udgør en særlig sårbar gruppe. Hjemløse med symptomer på COVID-19 kan testes via den udkørende funktion. Sociale institutioner, væresteder mv. kan kontakte COVID-19 Testcenter på telefon 4732 2018 ved behov for test af hjemløs. COVID-19 Testcenter aktiverer den udkørende funktion. Hvis den hjemløse testes positiv (uden alvorlige symptomer, som kræver hospitalsindlæggelse), skal den hjemløse isolere sig og være i karantæne indtil symptomfrihed i 48 timer. Den hjemløse kan, ved behov, komme i betragtning til en kommunal karantæneplads.

 

Læs mere her:
Hjemløse med symptomer på COVID-19 notat af 13.05.20

Instruks for vurdering af COVID-19 ved paramedicinere af 20.03.20


 
10) 
Svarafgivelse og opfølgning

Svar på test foreligger 1-4 døgn efter svælgpodningen. Svartid afhænger af antal indkomne analyser den pågældende dag. Vejledende prioriteres analyser/svartider således:

 1. Prøver fra Akutafdelinger (akutte patienter henvist til vurdering for indlæggelse)
 2. Smitteopsporing/udbrudshåndtering
 3. Ambulante risikoprocedure/forestående indlæggelse (2 døgn før)
 4. Patienter/medarbejdere med lette symptomer
 5. Asymptomatiske personer (skal fortrinsvis testes i Testcenter Danmark)

 

Svaret resulterer hos egen læge, i Sundhedsjournalen og i SP (under klinisk mikrobiologi). Borger er ved podning oplyst om, at de selv kan søge svar på MinSP eller sundhed.dk.

 

Hvis der i SP, MinSP eller på sundhed.dk står anført ’prøven er modtaget’ betyder det, at svar endnu ikke foreligger.

 

Eventuelt opfølgning og supplerende rådgivning af patienten påhviler henviser. Der bliver ikke tilbudt mundtligt svar eller individuel rådgivning fra COVID-19 testcentret.

 

For medarbejdere gælder, at medarbejderen selv er ansvarlig for at orientere sig i resultatet på egen test. Medarbejderen er forpligtet til at informere nærmeste leder om testsvar. Er testen negativ kan medarbejderen genoptage arbejdet.

 

For institutioner, er det institutionslederen eller den kommunale hygiejne organisation, der har ansvar for at sikre overblik over indkomne prøvesvar på institutionens beboere. Det vil typisk ske i samarbejde med praktiserende læge(r) tilknyttet institutionen. Hvis institutionsleder efterfølgende har brug for sundhedsfaglig rådgivning kontaktes Regions Sjællands Specialistrådgivning på telefon 57 68 42 22 (alle dage mellem 09:00 - 12:00 og 13:00 - 20:00).

 

Generelle forholdsregler ved COVID-19 positiv test:

 • Patienter/borgere/medarbejdere UDEN symptomer selvisolerer i 7 døgn.
 • Patienter/borgere/medarbejdere MED symptomer selvisolerer indtil symptomfrihed + 48 timer.
 • Der skal IKKE foretages re-test inden selvisolation ophæves.
 
11) 
PRAKTISKE FORHOLD vedrørende selve testningen

Der er test-faciliteter (podestationer) på følgende sygehuse i Region Sjælland: Slagelse, Nykøbing Falster, Holbæk og Sjællands Universitetshospital, Roskilde samt fremskudte podestationer i Nakskov og Nykøbing Sjælland.

 

Alle patienter med NemID skal booke tid på www.coronaprover.dk.

Booking på www.coronaprover.dk sikrer mindst mulig ventetid for patienten og bedst mulig udnyttelse af regionens samlede testkapacitet, da patient/borger/medarbejder har mulighed for at booke tid på podestation med først ledige tid.

 

Sundhedssporet
Lægehenviste patienter kan, når der foreligger rekvisition, bestille test på coronaprover.dk.

Borgere uden NemID og børn henvist via egen læge til test: Hjælp til booking af tid kan ske via kontakt til Corona Callcenter 57 68 42 33 (alle dage mellem 09:00 - 12:00 og 13:00 - 20:00).

 

Samfundssporet

Asymptomatiske borgere over 18 år uden NemID kan få hjælp til at booke tid ved telefonisk henvendelse til Corona Callcenter 57 68 42 33 (alle dage mellem 09:00 - 12:00 og 13:00 - 20:00).

 

Test foregår udendørs eller i telte. Tag højde for det beklædningsmæssigt og medbring evt. varmt tøj /regnjakke. Der kan forekomme ventetid, også selvom der er for-booket tid.

 

Test af patienter/borgere med lette symptomer er en subakut opgave, og Region Sjælland tilbyder test alle ugens dage samt helligdage i åbningstiden 8-16. Henvisning til test kan via WebReq løsningen foretages hele døgnet.

 

Ved akut sygdom kontaktes egen læge eller vagtlæge.


 
12) 
VEJBESKRIVELSER til pode stationer

 

SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL, ROSKILDE, VESTERMARKSVEJ 5
Testning foregår i teltet på parkeringspladsen med indkørsel fra Østervang. Der er tydelig skiltemarkering.
Åbningstid 8-16 alle ugens dage samt helligdage - Kun test efter forudgående tidsbestilling (ikke mulighed for drop-in)

 

SLAGELSE SYGEHUS, FÆLLEDVEJ 13
Testning foregår i opsatte telte, der er synlige fra vejen. Der er også skiltet med personalepodning.
Ved indkørslen til P-pladsen i forbindelse med teltene står en sygehusansat klar til at indskrive, så vi beder om at Sundhedskort holdes klar.
Åbningstid 8-16 alle ugens dage samt helligdage - Kun test efter forudgående tidsbestilling (ikke mulighed for drop-in)

 

HOLBÆK SYGEHUS, ROSENVÆNGET 13
Testning foregår primært i gul murstensbygning. Følg anvisningerne på de opsatte skilte.
Åbningstid 8-16 alle ugens dage samt helligdage - Kun test efter forudgående tidsbestilling (ikke mulighed for drop-in)

 

NYKØBING F. SYGEHUS, FJORDVEJ 15B
Testningen foregår på pladsen foran Akutafdelingen. Der er tydelig skiltemarkering.
Åbningstid 8-16 alle ugens dage samt helligdage - Kun test efter forudgående tidsbestilling (ikke mulighed for drop-in)

 

SUNDHEDSCENTER NAKSKOV, HOSKIÆRSVEJ 17

Testning foregår ved bygning 13 (på den anden side af hovedindgangen).

Åbningstid 12-14 alle ugens dage samt helligdage - Kun test efter forudgående tidsbestilling (ikke mulighed for drop-in)

 

NYKØBING SJÆLLAND, FALCK STATIONEN, VESTERLYNGVEJ 18

Åbningstid 12-14 alle ugens dage samt helligdage - Kun test efter forudgående tidsbestilling (ikke mulighed for drop-in)


 
13) 
Referencer

Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner

 

Bestilling af coronaprøver via SP


 
13) 
Til podeteltene

Bemærk at NEST rørene nu kan bestilles på Depoterne og der forretrækkes E-swabs frem for UTM.

 

Vejledning - Covidpodninger i Podeteltene

Arbejdsgivererklæring
NOTAT Hjemløse med symptomer på COVID-19 15.05.20
NOTAT Instruks for vurdering af COVID 19 ved paramedicinere 20.03.20
Testcenter for COVID-19 sommer 2020
Testspor for COVID-19 i Region Sjælland
Vejledning - Covidpodninger i Podeteltene
VEJLEDNING Praktiserende læger
VEJLEDNING Privatpraktiserende speciallæger
VEJLEDNING TIL VAGTLÆGER FØRSTE GANG DU SKAL PÅ
VEJLEDNING WEBREQ Vagtlæger
Version
Godkendt
Revisions information
10.08.2020
Ændringen i afsnit 8 er foretaget efter aftale med Sundhedsstyrelsen uagtet det pt. ikke stemmer overens med teksten i Sundhedsstyrelsens retningslinje. Sundhedsstyrelsens retningslinje til sundhedsvæsenet vil snarest blive revideret. Ændringen er gældende fra d. 10. august
03.08.2020
Tekst i afsnit 12 vedr. placering af podestation på Holbæk Sygehus er ændret til: "Testning foregår primært i gul murstensbygning. Følg anvisningerne på de opsatte skilte." Bilag arbejdsgivererklæring er opdateret
07.07.2020
1) Overordnede principper- skema fejlfyldt, er nu tilrettet.
04.07.2020
Afsnit 3) Drop in er IKKE lukket for medarbejdere i sundhedssporet. Alder for test uden symptomer (Samfundssporet) er ændret fra over 18 år til over 12 år. OPDATERET - bilag Testspor for COVID-19 i Region Sjælland og bilag Testcenter for COVID-19 sommer 2020.
29.06.2020
Drop in er ikke en mulighed mere, det er kun muligt at blive testes ved forudgående tidsbestilling. TILFØJET Flowdiagram for Testspor for COVID-19 i Region Sjælland samt Testcenter for COVID-19 sommer 2020.
22.06.2020
TILFØJET afsnit Til podeteltene inkl. bilag Vejledning - Covidpodninger i Podeteltene. TILFØJET Nakskov og Nykøbing Sj. podestation "Kun test efter forudgående tidsbestilling (ikke mulighed for drop-in)." Revideret følgende bilag iht. ovenstående - Arbejdsgivererklæring, VEJLEDNING Praktiserende læger, VEJLEDNING Privatpraktiserende speciallæger samt VEJLEDNING WEBREQ Vagtlæger.
17.06.2020
Tlf.nr. ÆNDRET til Specialistrådgivning og Corona Callcenter. TILFØJET tekst til afn. 8 - Patienter, som ikke tidligere har fået påvist COVID og som udskrives til plejehjem eller anden døgninstitution testes på ny inden udskrivelse, hvis der er gået mere end 48 timer siden seneste test. Udskrivelse behøver ikke at afvente svar på test.
10.06.2020
Tlf. nr. tilrettet.
08.06.2020
TILFØJET kort beskrivelse af Sundhedssporet og Samfundssporet. Afs. 6 – hele afsnittet er gennemgribende REVIDERET. NYE afsnit/gennemgribende REVIDERING af afsnit – Udbrudshåndtering - plejecentre, fængsler, lukkede institurioner, Udbrudshåndtering – Sygehuse, Test i forbindelse med udskrivelse fra sygehusene NYE åbningstider for pode stationerne Sundhedscenter Nakskov samt Nykøbing Sjælland (inkl. ny placering). Alle ændringer er markeret med gult.
28.05.2020
Ny adresse for pode station Sundhedscenter Nykøbing Sj.
28.05.2020
19.05.2020
"Nakskov" tilføjet under vejbeskrivelser.
19.05.2020
TILFØJET afsnit "Hjemløse med symptomer på COVID-19" inkl. 2 stk. bilag. Pode stationer Nakskov samt Nykøbing Sj. TILFØJET.
06.05.2020
ALLE bilag samt afsnittet "Vejbeskrivelser til pode stationer" er nu tilrettet iht. nye åbningstider. Bilaget "Bestilling af coronaprøver på elektive patienter" er UDSKIFTET med link til vejledning på intranettet. Ændringer markeret med gult.
06.05.2020
Bilaget "Bestilling af coronaprøver på elektive patienter" og "Arbejdsgivererklæring" er tilrettet i henhold til pode stationernes åbningstider for HOL og NFS.
05.05.2020
NYT afsnit - Befordring af borgere (gælder kun somatikken og psykiatrien). ÆNDRINGER - Vejbeskrivelse til Holbæk pode station, samt åbningstider udvidet på HOL og NFS.
02.05.2020
For sundhedsfaglig rådgivning kontaktes NU Regions Sjællands Specialistrådgivning på telefon 57 68 42 33 (alle dage mellem 09.00 – 21.00)
01.05.2020
Følgende BILAG er REVIDEREDE: Arbejdsgivererklæring, Bestilling af coronaprøver på elektive patienter, VEJLEDNING Praktiserende læger, VEJLEDNING Privatpraktiserende speciallæger. NYE bilag: VEJLEDNING TIL VAGTLÆGER FØRSTE GANG DU SKAL PÅ, VEJLEDNING WEBREQ Vagtlæger. ÆNDRET er: Afsnit 3) Ved instilling til medarbejder test, er det nu også muligt at sende mail. Afsnit 4) Ny titel og to slettede dots i boksen med titlen Ordination via WebReq fra almen praksis, tandlæger, privatpraktiserende speciallæger og privathospitaler
29.04.2020
Ændringer - Afdelingkerne kan nu via SP bestille coronaprøver på elektive patienter. Den enkelte afdeling skal selv udarbejde et e-boks brev til patienterne. Arbejdsgivererklæringen er revideret (mindre at udfylde og kan nu udfyldes digitalt).
26.04.2020
INGEN GULE MARKERINGER da gennemgribende revision: Ændringer: 1. Alle med lette symptomer kan testes (uden begrænsninger til særlige grupper) 2. Personale med lette symptomer møder op medbringende attest fra leder (telefonisk visitation ikke længere nødvendig) 3. Screeningstest før planlagt indlæggelse / fremmøde til ’aerosolgenererende procedure’ på sygehus skal foretages 48 timer før og foretages på podestationerne efter henvisning fra afdeling
08.04.2020
Vejbeskrivelse af Holbæk - nu med overskrift.
07.04.2020
Dokumentet er kraftigt revideret, derfor ingen gule markeringer.
30.03.2020
Dokumentet har fået ny TITEL. Dokumentet henvender sig nu BÅDE til personale på sygehusene OG øvrige grupper udenfor sygehusene fx ældre boliger, kriminalforsorgens institutioner, plejecentre, bosteder, lukkede institutioner og andre rammer. Afsnittet "Adgang til ”ordination” af test" for sygehus personale er revideret.
26.03.2020
Da der allerede findes et Corona Call Center, der svarer på generelle spørgsmål omkring COVID-19, er "Corona Call Center" i dette dokument blevet omdøbt til "COVID-19 test center".
24.03.2020
Vejbeskrivelse for Slagelse og Holbæk opdateret (nu også med Holbæk adresse)
24.03.2020
Vejbeskrivelse for Slagelse og Holbæk er opdateret.
23.03.2020
22.03.2020
21.03.2020
20.03.2020