Regionale dokumenter - Regional retningslinje vedr. håndtering af COVID-19 på sygehus, ver. 24
Info
Dokumentnummer:
626279 /
Version:
24
Håndbog:
Regionale dokumenter
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
mkhv
Fagligt ansvar:
low
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
kjen
Udgivelsesdato:
29.12.2020
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Psykiatri, Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle geografier, Alle spc./omr. uden PHC, COVID-19, Internet
D4Offline app:
 
Regionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
 

 

      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Udreding for COVID-19
3.2) Patienter
3.2.1) Overblik over kapacitet på COVID-19 senge- og intensivafsnit i Region Sjælland
3.3) Test for coronavirus
3.4) Personale i sundhedsvæsenet
3.5) Pårørende og besøgende
3.6) Håndtering af afdøde
4) Ansvarsområde
5) Definitioner
6) Referencer
  
1) 
Formål

At understøtte efterlevelse af nationale og regionale beslutninger vedr. visitation, udredning, isolation samt værnemidler og håndtering af patienter og personale som er mistænkt eller bekræftet smittet med SARS-Cov-2.


 
2) 
Anvendelsesområde

Retningslinjen er gældende for ledere og sundhedspersonale ansat i Somatikken og Psykiatrien i Region Sjælland.


 
3) 
Fremgangsmåde

 


 
3.1) 
Udreding for COVID-19
 1. Indledende visitation
  Egen læge/vagtlæge kan telefonisk visitere direkte til klinisk vurdering og test for SARS-CoV-2 på sygehus. Her overtages behandlingsansvaret af sygehuset, når der indledes vurdering og udredning, og sygehuset er samtidig ansvarlig for at aftale det videre behandlingsforløb, herunder indlæggelse, hjemmeisolation m.v.
 2. Vurdering og udredning
  • Patienten med svære symptomer forenelig med COVID-19 indlægges på vanlig akutafdeling/børnemodtagelse i orange isolation - se Infektionshygiejne COVID-19 DokID 626823.
  • Øvrige patienter vurderes lokalt i akutafdeling/børnemodtagelse eller COVID-19 vurderingsenhed.
  • Fastholdes mistanke om COVID-19 sygdom efter klinisk vurdering, gennemføres testning. Det er ikke en forudsætning for test, at patienten forventes indlagt.
  • Der foretages svælgpodning (ved symptomer fra øvre luftveje) eller trakealsugning ved tegn på infektion i nedre luftveje. Ved produktiv hoste er ekspektoratprøve ligeværdig (kvalitet af prøve skal vurderes af sygeplejerske/læge) - Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) DNA/RNA, PCR, EPC kode 32076.
  • Der foretages vanlig prøvetagning ift. differentialdiagnostik. Thorax-røntgen tages på isolationsstue - Anbefalinger fra DRS og THORAS omkring brugen af Røntgen af thorax og CT hos patienter mistænkt for COVID-19 infektion.
  • Ved behov for transport af patienten mellem afsnit, f.eks. til billeddiagnostik afsnit se Infektionshygiejne COVID-19.
  • Se endvidere - DokID 642292 Indlæggelseskrævende voksne patienter med COVID-19 i Region Sjælland - behandling af
  • SARS-CoV-2positive patienter testes rutinemæssigt for influenza (kun i influenza sæsonen) og kan kohorte-isoleres ved samme status.
  • Svar på SARS-CoV-2 fremgår i SP. De svares ikke aktivt ud fra Mikrobiologisk Afdeling.
  • Er den kliniske mistanke om COVID-19 høj opretholdes orange isolation trods negativt prøvesvar. Der foretages umiddelbart trakealsug eller sendes velegnet ekspektorat til fornyet SARS-CoV-2 test.
  • I alle øvrige situationer kan patienten af-isoleres.

 

Sygehuset har ansvar for behandling, videre forløb og information.


 
3.2) 
Patienter

I) Information
Den behandlingsansvarlige læge har, i forbindelse med den første samtale med patienten under mistanke for COVID-19, ansvaret for at informere om forholdsregler ved COVID-19 samt om det videre udredningsforløb med rekvirering af test, herunder tilgang til prøvesvar.

 

Hvis den behandlingsansvarlige læge henviser særligt sårbare patienter, eller patienter som ikke kan tilgå testsvaret digitalt, til test, bør lægen sikre telefonisk opfølgning ved positivt testresultat.

 

II) Gravide, fødsler og nyfødte
Fødende COVID-19 positive med udtalte respiratoriske symptomer konfereres med infektionsmedicinsk vagthavende (tlf. 30 57 38 04, hverdage 08.00 - 15.30 og på 47 32 32 00 på øvrige tidspunkter) og obstetrisk vagthavende, SUH Roskilde – 23 32 78 79 (08.00 – 15.30) /23 32 78 69 (15.30 – 08.00).

 

For yderligere information vedrørende håndtering af den gravide, fødende og det nyfødte barn henvises til kliniske retningslinjer udarbejdet af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi og Jordemoderforeningen.

 

III) Pårørende
Restriktioner og forholdsregler for pårørende beskrives i særskilt retningslinje - Besøgsrestriktioner på sygehuse og psykiatriske afdelinger i forbindelse med håndtering af COVID-19 DokID 634274.

 

IV) Udskrivelse
Patienter smittet med COVID-19 kan udskrives som øvrige patienter, når der ikke længere er behov for behandling på sygehus.
Såfremt patienten fortsat kan transmittere smitte ved udskrivelse gælder følgende:

 • Patient og pårørende informeres om isolation og forholdsregler.
 • Ved behov for pleje og hjælp fra kommunen, orienteres denne om smitterisiko og forholdsregler jf. vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Smittefrihed opnås 48 timer efter symptomophør.
 • Udskrivende læge og plejepersonale forholder sig til hvem, der har behandlingsansvar efter udskrivelse (se flowdiagram for udskrivelse).

 

Patienter, som ikke tidligere har fået påvist COVID og som udskrives til plejehjem eller anden døgninstitution testes på ny inden udskrivelse, hvis der er gået mere end 48 timer siden seneste test.
 
Testsvaret bør foreligge før udskrivelse.

 

Ved behov for ekstraordinær udskrivelse også kaldet ”straksudskrivelse” og ”nødudskrivelse” henvises til DokID 504469 - Ekstraordinær udskrivning af patienter til kommunerne. Det er altid AMK, der kontaktes ved behov for ekstraordinære udskrivelser.

 

V) Transport til og fra sygehus
Der er oprettet særlig patientbefordring til patienter formodet og konstateret smittet med covid-19. Der skal om muligt bruges siddende transport. Liggende transport bruges såfremt dette er sundhedsfagligt nødvendigt.

 

Ved transport af personer udskrevet fra sygehus, som har symptomer på COVID-19 og derfor skal betragtes som smittebærere, og/eller er bekræftet smittet, gælder almindelige regler og rettigheder om patientbefordring. Der bestilles liggende kørsel fra PHC.

 

Patienter, der ikke er akut indlæggelseskrævende kan selv transportere sig til sygehuset, men skal informeres om at undlade at benytte offentlig transport, inklusive taxa.


 
3.2.1) 
Overblik over kapacitet på COVID-19 senge- og intensivafsnit i Region Sjælland

Dashboardet "Reg Sj AMK vagtcentral – kapacitet" i Sundhedsplatformen (SP) - se Vejledning til anvendelse af ”Reg Sj AMK vagtcentral – kapacitet” dashboard.

 

De involverede afsnit har ansvaret for opdatering af "tilgængelige senge" - se vejledning på intranettet for op- og nedjustering af sengekapacitet.


 
3.3) 
Test for coronavirus

Håndtering af test/podning for COVID-19 i Region Sjælland (DokID 627555)


 
3.4) 
Personale i sundhedsvæsenet

Medarbejdere som er gravide, har svækket immunforsvar eller betydende kroniske lidelse skærmes fra direkte kontakt med mistænkt eller påvist COVID-19 og tilbydes omplacering i egen afdeling.
Gravide i 28. uge eller senere omplaceres til andet ikke-patientnært arbejde. Såfremt det ikke er muligt at omplacere medarbejderen til andet ikke-patientnært arbejde, fx telefonkonsultationer og lignende, og hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller i forhold til de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder fraværsmeldes.
Medarbejdere, som bor sammen med personer i øget risiko for alvorligt forløb ved smitte med Corona-virus, skal skærmes fra direkte kontakt til patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19 sygdom.

 

Raske medarbejdere samt medarbejdere med banale symptomer, som ikke er forenelige med COVID-19, kan gå på arbejde som normalt. Medarbejdere må ikke møde ved lette luftvejssymptomer, som kan give mistanke om COVID-19, og skal umiddelbart forlade arbejdspladsen ved symptomdebut.

 

Se endvidere:

DokID 644411 - COVID-19 Rutine test af sundhedsfagligt personale - på sygehuse

 

DokID 644434 - COVID-19 Udbrudshåndtering i sygehusafdelinger


 
3.5) 
Pårørende og besøgende

Restriktioner og forholdsregler for pårørende beskrives i særskilt retningslinje - Besøgsrestriktioner på sygehuse og psykiatriske afdelinger i forbindelse med håndtering af COVID-19 (DokID 634274).


 
3.6) 
Håndtering af afdøde

Alle indbragte døde uden oplagt dødsårsag, skal svælgpodes for COVID-19.

 

Sundhedspersoner, bedemænd mv. der kommer i nær kontakt med afdøde med mistænkt eller påvist COVID-19 skal bære værnemidler i form af handsker og væskeafvisende, langærmet engangsover-trækskittel. For yderligere information se Regional Mors - COVID-19 smittede (DokID 628673).

 

Se endvidere SST - Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet


 
4) 
Ansvarsområde

Sygehusledelser/hospitalsdirektioner er ansvarlige for at distribuere dokumentet til alle relevante afdelinger.

 

Afdelingsledelser er ansvarlig for implementering af dokumentet.

 

Medarbejderne er ansvarlige for at kende og anvende dokumentet.


 
5) 
Definitioner

Sundhedspersonale:

 • Sundhedspersonale ansat på Sygehusene 
 • Sundhedspersonale ansat på Sygehusapoteket 
 • Sundhedspersonale ansat i kommuner
 • Sundhedspersonale ansat på sociale institutioner
 • Sundhedspersonale ansat i almen praksis og speciallægepraksis
 • Vagtlæger
 • Praktiserende fysioterapeuter
 • Praktiserende kiropraktorer
 • Beredskab (kriminalforsorgen, politi, brand og redning, Præhospitalt Center)
 • Apotekspersonale på private apoteker (farmakonomer og farmaceuter)
 
6) 
Referencer

SST Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

 

SST Fagligt grundlag – Personer med øget risiko ved COVID-19

 

SST Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren

 

SST Hvordan skal medarbejdere i risikogrupper, som arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren, håndteres?

 

Central Enhed for infektionshygiejne – Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19

 

Regionale retningslinjer:

 

Indlæggelseskrævende voksne patienter med COVID-19 i Region Sjælland - behandling af

 

COVID-19 Rutine test af sundhedsfagligt personale - på sygehuse

 

COVID-19 Udbrudshåndtering i sygehusafdelinger

 

Besøgsrestriktioner på sygehuse og psykiatriske afdelinger i forbindelse med håndtering af COVID-19

 

Håndtering af test/podning for COVID-19 i Region Sjælland

 

Infektionshygiejne COVID-19

 

Se endvidere samlet overblik over regionale COVID-19 retningslinjer på forsiden af D4

Flowdiagram for udskrivelse
Vejledning til anvendelse af ”Reg Sj AMK vagtcentral – kapacitet” dashboard
Version
Godkendt
Revisions information
29.12.2020
Dokumentet har gennemgået gennemgribende revision.
10.08.2020
Ændringen i afsnit vedr. udskrivelse af patienter (markeret med gult) er foretaget efter aftale med Sundhedsstyrelsen, uagtet det pt. ikke stemmer overens med teksten i Sundhedsstyrelsens retningslinje. Sundhedsstyrelsens retningslinje til sundhedsvæsenet vil snarest blive revideret. Ændringen er gældende fra d. 10. august
05.08.2020
Under Henvisning fra egen læge/vagtlæge er kontakt til vagthavende på Medicinsk Afdeling rettet til Køge, og telefonhenvendelse til mellemvagt med ændret telefonnummer
24.07.2020
Kontakt ift. COVID er ændret fra Roskilde til Køge OBS tlf. er også ændret. Gravide medarbejdere - skal omplaceres såfremt det er muligt. Bilag tilrettet.
20.06.2020
Dokumentet har gennemgået GENNEMGRIBENDE REVISION - se gule markeringer, bl.a. Kontakt til AMK ÆNDRET til Vagthavende på Medicinsk Afdeling Roskilde. SLETTET afsnit - Diagnostisk test for COVID-19 udføres i tre spor og COVID-19 syge forældre og børn indlagt på neonatalafdeling. TILFØJET afsnit - Patienter, som er testet positive for Corona - virus forud for indlæggelse.
12.06.2020
I første afsnit er kontakt til AMK ændret til Vagthavende på Medicinsk Afdeling Roskilde.
08.05.2020
REVISION: Afsnittet ”Henvisning fra egen læge/vagtlæge til vurdering for COVID-19 på lokal akutafdeling/børnemodtagelse” har fået TILFØJET link til ”SST Personer med øget risiko ved COVID-19”. Afsnittet ” COVID-19 hos gravide og fødende” består nu af et link til SST retningslinje samt kontaktinfo ifm. udtalte respiratoriske symptomer. Afsnittet ”Raskmelding af COVID-19 smittede” har fået TILFØJET teksten ”Tab af smags – og lugtesans kan vare ved i længere periode efter endt sygdom og regnes i denne sammenhæng ikke med til symptomer.” Afsnittet ” Ambulante patienter, som har haft nær kontakt til COVID-19 smittet, som har symptomer på COVID-19 eller som er COVID-19 positive” har fået TILFØJET teksten ”Ekspositionen skal være sket 48 timer før symptomdebut til 48 efter symptomophør; har kontaktpersonen ikke haft symptomer skal eksposition være sket i tidsrummet 48 timer før test til 7 dage efter.” Titlen ”Ambulante COVID-19 positive patienter, som skal instrumenteres i luftvejene eller have foretaget lungefunktionstest” er ÆNDRET til ” Ambulante COVID-19 positive patienter, som skal have foretaget aerosoldannende eller anden procedure med risiko for smittetransmission”. TILFØJET er afsnittet "Værnemidler ved test for COVID-19".
24.04.2020
Ændringer, se gule markeringer. REVIDERET er Henvisning, Patienter under indlæggelse der udvikler/eksponeres for COVID-19, udskrivelse/raskmelding af patienter, ambulante patienter med nær kontakt til og har symptomer eller er COVID-19 positive samt ambulante patienter som skal instrumenteres i luftvejene eller have foretaget lungefunktionstest. TILFØJET afsnit - Diagnostisk test for COVID-19 udføres i tre spor SLETTET afsnit - Beboere på plejehjem og døgndækkende institutioner, Personer med lette symptomer kan henvises af egen læge/vagtlæge til diagnostisk test ud fra følgende kriterier (asymptomatiske testes ikke), Diagnostisk test af medarbejdere på sundheds/ældreområdet med lette symptomer (asymptomatiske testes ikke).
09.04.2020
Link til SSI Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19 Afsnit "C-PAP hos patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19 infektion" ERSTATES af afsnit "Aerosoldannede procedurer hos patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19 infektion".
06.04.2020
Mindre ændringer markeret med gult. TILFØJET afsnit - "Håndtering af afdøde".
03.04.2020
Det er LÆGE I PRIMÆRSEKTOR DER HENVISER til vurdering på akutafdeling/børnemodtagelse. Følgende AFSNIT ER TILFØJET: "Beboere på plejehjem og døgndækkende institutioner", "Personer med lette symptomer kan henvises af egen læge/vagtlæge til diagnostisk test ud fra følgende kriterier (asymptomatiske testes ikke)", "Patienter som indbringes døde", ” Opfølgning af COVID-19 patienter efter udskrivelse”. Vigtig info ER TILFØJET: ”Gravide i 28. uge eller senere skal tilbydes hjemmearbejdsplads. Er dette ikke muligt skal medarbejderen sygemeldes.” og ” Nærmeste leder kontakter det regionale COVID-19 test center på 47 32 20 18 og der aftales test på nærmeste test station ift. arbejdsplads - se DokID 627555.” Afsnittet "Vurdering af personale, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektor, ældrepleje, arbejde med socialt udsatte eller andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet" ER ERSTATTET AF afsnittet "Diagnostisk test af medarbejdere på sundheds/ældreområdet med lette symptomer (asymptomatiske testes ikke)."
02.04.2020
Afsnittet "Transport fra sygehus" erstatter afsnittet "Hjemtransport af COVID-19 smittede". Afsnittet "Raskmelding af COVID-19 smittede" er revideret.
30.03.2020
Svar på COVID-19 test vil fremgå af SP. Er den kliniske mistanke om COVID-19 høj opretholdes orange isolation trods negativt prøvesvar. COVID-19 test center kan kontaktes fra kl. 8:00 til 12:00 i weekender og helligdage. Flow er opdateret iht. rettelser i dokumentet.
30.03.2020
Flowchart der viser indholdet af dokumentet er tilføjet som bilag.
27.03.2020
Alle revisioner er markeret med gult. Der er bl.a. ændret i forbindelse med: - Da der allerede findes et Corona Call Center, der svarer på generelle spørgsmål omkring COVID-19, er "Corona Call Center" i dette dokument blevet omdøbt til "COVID-19 test center". - Flere ændringer i afsnittet; Følgende patientgrupper kan henvises fra almen praksis eller vagtlæge til vurdering på lokal akutafdeling/børnemodtagelse iht. vanlige retningslinjer for henvisning - SARS-CoV-2 test - Nyfødte - Nye afsnit; COVID-19 syge forældre og børn indlagt på neonatalafdeling, Lungesyge og COVID-19, Udskrivelse af patienter
23.03.2020
23.03.2020
22.03.2020
FFP2 masker sidestilles med FFP3 masker.
19.03.2020
17.03.2020
17.03.2020
16.03.2020
14.03.2020
09.03.2020