Regionale dokumenter - Regional retningslinje vedr. håndtering af COVID-19 på sygehus, ver. 23
Info
Dokumentnummer:
626279 /
Version:
23
Håndbog:
Regionale dokumenter
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
mkhv
Fagligt ansvar:
pgf
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
kjen
Udgivelsesdato:
10.08.2020
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Psykiatri, Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle geografier, Alle spc./omr. uden PHC, COVID-19, Internet
D4Offline app:
 
Regionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Ny version under udarbejdelse »     Vis i Word
 

 

  
 

Henvisning fra egen læge/vagtlæge til vurdering for COVID-19 på lokal akutafdeling/børnemodtagelse:

 • Moderate til svære symptomer forenelig med COVID-19, fx besværet vejrtrækning og påvirket almen tilstand.
 • Symptomer forenelig med COVID-19, hvor der over dage er tiltagende forværring.
 • Ved lette til moderate symptomer forenelige med COVID-19 hos personer med øget risiko - se SST Personer med øget risiko ved COVID-19
 • Børn henvises på formodning om moderat til alvorlig COVID-19 eller anden luftvejsinfektion med behov for akut vurdering og behandling.

 

Test af øvrige patientkategorier og test som led i kontaktopsporing beskrives i særskilt retningslinjer for håndtering af testning/podning for COVID-19 i sundhedsvæsenet – Region Sjælland, DokID 627555

 

Patienter, der ikke er akut indlæggelseskrævende kan selv transportere sig til sygehuset, men skal informeres om at undlade at benytte offentlig transport.

 

Hvis den praktiserende læge vurderer, at patienten bør indlægges akut, tages kontakt til Vagthavende på Medicinsk Afdeling Køge:

 • Mellemvagt tlf. 47 32 24 40

 

Der følges i øvrigt vanlige procedurer.

 

Vurdering og udredning af patienter mistænkt for COVID-19:

 • Patienten med svære symptomer forenelig med COVID-19 indlægges på vanlig akutafdeling/børnemodtagelse i orange isolation - se Isolation af patienter med smitsomme sygdomme, for actioncards og Skilte til udprint - Orange isolation - se Infektionshygiejne COVID-19 DokID 626823.
 • Øvrige patienter vurderes lokalt i akutafdeling/børnemodtagelse eller COVID-19 vurderingsenhed.
 • Fastholdes mistanke om COVID-19 sygdom efter klinisk vurdering, gennemføres testning. Det er ikke en forudsætning for test, at patienten forventes indlagt.
 • Der foretages svælgpodning (ved symptomer fra øvre luftveje) eller trakealsugning ved tegn på infektion i nedre luftveje. Som et ligeværdigt alternativ til trakealsug kan der sendes ekspektoratprøve, hvis patienten hoster produktivt og kan levere prøve fra nedre luftveje (kvalitet af prøve skal vurderes af sygeplejerske/læge) - Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) DNA/RNA, PCR, EPC kode 32076.
 • Der foretages vanlig prøvetagning ift. differentialdiagnostik. Thorax-røntgen tages på isolationsstue - Anbefalinger fra DRS og THORAS omkring brugen af Røntgen af thorax og CT hos patienter mistænkt for COVID-19 infektion.
 • Ved behov for transport af patienten mellem afsnit, f.eks. til billeddiagnostik afsnit gælder vanlige regler for patienter i orange isolation.

 • Voksne med positiv test og kliniske symptomer på COVID-19 overflyttes til COVID-afsnit. Vagthavende på Medicinsk Afdeling SUH, Køge kontaktes på tlf. 4732 2440

 • Børn med positiv COVID test behandles lokalt.

 • Ved let COVID-sygdom og anden tungere vejende klinisk problemstilling håndteres patienten lokalt i orange isolation.

 • COVID-19 positive patienter testes rutinemæssigt for influenza (kun i influenza sæsonen) og kan kohorte-isoleres ved samme status

 • Svar på COVID-19 fremgår i SP. De svares ikke aktivt ud fra Mikrobiologisk Afdeling.

 • Er den kliniske mistanke om COVID-19 høj opretholdes orange isolation trods negativt prøvesvar. Der foretages umiddelbart trakealsug eller sendes velegnet ekspektorat.

 • I alle øvrige situationer kan patienten af-isoleres.

Sygehuset har ansvar for behandling, videre forløb og information.

 

Værnemidler ved test for COVID-19:

Patienter/personaler med mistænkt COVID-19 (symptomatiske)

 • Svælgpodning – Der anvendes handsker, overtrækskittel, kirurgisk maske (type II) og øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller/visir)
 • Trakealsug - Der anvendes handsker, overtrækskittel, FFP2/FFP3-maske og øjenbeskyttelse

 

Patienter/personaler der screenes/undersøges jf. nedenstående kategorier (asymptomatiske)

 • Svælgpodning – Der anvendes handsker og visir (alternativt kirurgisk maske (type II) og beskyttelsesbriller) – evt. plastforklæde ved risiko for forurening af arbejdsdragt.

 

Se mere om brug af værnemidler på Personlige værnemidler, anvendelse af DokID 567947 og COVID-19 DokID 626823

Se endvidere under afsnittet ”Aerosoldannede procedurer hos patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19 infektion”

 

Patienter, som er testet positive for Corona - virus forud for indlæggelse:

 • Alle patienter, som forventes indlagt i mere end 24 timer testes, selvom de tidligere er testet for COVID-19.
 • Ved positiv test inden for 14 dage op til indlæggelse, respiratoriske symptomer og klinisk mistanke om COVID-19 kontaktes vagthavende på Medicinsk Afdeling SUH, Køge og patienten indlægges direkte i COVID-afsnit, som beskrevet ovenfor.
 • Øvrige patienter indlægges via vanlig akutmodtagelse. De håndteres i orange isolation hvis:
  • De klinisk har symptomer på COVID-19. Er testen fortsat positiv og COVID symptomerne det primære i sygdomsbilledet, kontaktes vagthavende på Medicinsk Afdeling SUH, Roskilde mhp. overflytning som beskrevet ovenfor. Isolationen opretholdes indtil 48 timer efter symptomfrihed.
  • Symptomerne på COVID-19 er ophørt mindre end 2 døgn inden indlæggelse. Isolationen kan hæves 48 timer efter symptomfrihed uanset resultatet af ny test.
  • Testen er under 7 dage gammel hos dem, som har været asymptomatiske i hele forløbet. Isolationen kan hæves 7 dage efter den oprindelige test ved fortsat symptomfrihed uanset resultat af ny test.
 • Alle andre håndteres efter generelle infektions-hygiejniske retningslinjer.

 

Et fortsat positivt test resultat hos patienter uden COVID symptomer, som op til 8 uger tidligere er testet positiv, tilskrives inaktivt virus-RNA og tillægges ikke betydning.

 

Patienter med en positiv test, som ligger mere end 8 uger tilbage og som ved fornyet testning er positive kan være re-inficeret og skal ud fra et forsigtighedsprincip behandles som smittede.

 

Patienter som under indlæggelse udvikler symptomer på COVID-19:

 • Alle patienter, der er er indlagt på sygehus, og som udvikler symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, skal have gennemført testning for SARS-CoV-2 for at forebygge nosokomiel infektion. Der foretages svælgpodning eller trakealsugning afhængig af symptomer, og patienten sættes i orange isolation.
 • Ved positivt prøvesvar og klinisk COVID-19 sygdom kontaktes vagthavende på Medicinsk Afdeling SUH, Køge på tlf. 4732 2440 mhp. overflytning som anført ovenfor.
 • Ved negativt prøvesvar af-isoleres patienten medmindre den kliniske mistanke er stor. I så fald opretholdes orange isolation og der foretages re–test.

 

Patienter som under indlæggelse eksponeres for COVID-19:

 • Patienten orienteres om at have været i nær kontakt med bekræftet smitte.
 • For patienter uden symptomer på COVID-19 oprettes obs-stue - Isolation af patienter med smitsomme sygdomme.
 • Ved tilkomst af symptomer, sættes patienten i orange isolation og svælgpodes/trakealsuges umiddelbart jf. ovenstående.
 • Patienter, som har haft nær kontakt til smittet og som ikke udvikler symptomer på COVID-19 tilbydes opsporing iht. SST’s anbefaling - COVID-19:
  Smitteopsporing af nære kontakter.

 

Gravide, fødsel og nyfødte:

 • Håndteres iht. vejledning fra SST - Graviditet og fødsler
 • Fødende COVID-19 positive med udtalte respiratoriske symptomer konfereres med infektionsmedicinsk vagthavende (tlf. 30 57 38 04, hverdage 08.00 - 15.30 og på 47 32 32 00 på øvrige tidspunkter) og obstetrisk vagthavende, SUH Roskilde – 23 32 78 79 (08.00 – 15.30) /23 32 78 69 (15.30 – 08.00).

 

Lungesyge og COVID-19:

Overordnet behandles eksisterende lungesygdom uafhængigt af COVID-19 infektion.
Man skal dog være opmærksom på følgende:

 • Bronkodilaterende inhalationsmedicin anbefales administreret via spray med spacer fremfor med brug af nebulisator.
 • Exacerbation i astma/KOL behandles med steroid i vanlige doser og på vanlig indikation.
 • Der anvendes primært PEP til sekretmobilisering. Ved behov for C-PAP anvendes værnemidler som beskrevet i afsnit om aerosoldannende procedurer.
 • NIV kan gives på vanlig indikation, men drøftes med intensivt afsnit. Kan administreres i sengeafsnit, hvis der f.eks er behandlingsloft og patienten ikke er kandidat til respiratorbehandling. Da der dannes aerosoler anvendes værnemidler som beskrevet i afsnit om aerosol-dannende procedure.

 

Aerosoldannede procedurer hos patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19 infektion – se SSI Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19:

Højrisiko-procedurer, hvor der skal anvendes åndedrætsværn (FFP2/FFP3-maske) og øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller/visir):

 • Intubering/ekstubering og procedurer som manuel ventilation, brug af larynxmaske, brug af åbent trakealsug og kortvarig frakobling fra respirator (kan f.eks. ske ved hoste og forflytning fra ryg til bugleje) 
 • Hjertelungeredning 
 • Induceret sputum 
 • Non-invasiv ventilation (NIV)/CPAP
 • Trakeotomi- og trakeostomiprocedurer (anlæggelse, åbent sug, seponering)
 • ”High-flow” nasal ilt/atmosfærisk luft (high flow nasal cannula (HFNC)) med flow rate over 15 l/min.
 • Højhastigheds-oscillerende ventilation 
 • Bronkoskopi

 

Det bør tilstræbes, at der er så få sundhedspersoner til stede under udførelse af højrisiko-AGP som muligt. Alt tilstedeværende sundhedspersonale bærer FFP2/FFP3-maske og øjenbeskyttelse, medmindre afstanden til patienten er over 2 m.


Øvrige værnemidler til sundhedspersonale, der foretager/assisterer ved aerosolgenererende procedure:

 • Engangsovertrækskittel med lange ærmer og manchetter 
 • Medicinske engangshandsker 

 

Vandrette flader og kontaktpunkter inden for 2 m afstand fra patientens hoved rengøres og desinficeres 1 gang i hver vagt og altid ved synlig forurening.

 

Lavrisiko-procedurer, hvor der ikke skal anvendes åndedrætsværn (FFP2/FFP3-maske), men kirurgisk maske type II og øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller/visir):

 • Svælgpodning 
 • Trakealsugning (lukket sug) 
 • ”Low flow” nasal ilt/atmosfærisk luft (low flow nasal cannula (LFNC)) med flow rate på eller under 15 l/min. 
 • Medicingivning via nebulisering 
 • Anvendelse af Lomholt-fugter

 

Øvrige værnemidler til sundhedspersonale, der foretager/assisterer ved aerosolgenererende procedure:

 • Engangsovertrækskittel med lange ærmer og manchetter 
 • Medicinske engangshandsker

 

Patienter som indbringes døde:

Alle indbragte døde uden oplagt dødsårsag, skal svælgpodes for COVID-19.

 

Transport fra sygehus

Ved transport af personer udskrevet fra sygehus, som har symptomer på COVID-19 og derfor skal betragtes som smittebærere, og/eller er bekræftet smittet, gælder almindelige regler og rettigheder om patientbefordring. Der bestilles liggende kørsel fra PHC.

 

Derudover skal der tages følgende forbehold:

 • Personen skal, hvis muligt, selv påføre sig kirurgisk maske. Såfremt forholdene tillader det, skal personen selv gå ind og ud af befordringsmidlet. 
 • Det personale, som transporterer personen og kun er i kontakt med kørestolen, skal ikke anvende værnemidler, men udføre håndhygiejne efter retningslinjerne.
 • Håndtering af personen begrænses til så få personer, og så få procedurer, som det er fagligt forsvarligt.
 • Såfremt personen ikke kan anvende kirurgisk maske, skal personalet, som transporterer personen, anvende værnemidler i form af kirurgisk maske, øjenbeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir), handsker og overtrækskittel. 
 • Rengøring af køretøjet foretages som anvist i den nationale infektionshygiejniske retningslinje udgivet af SSI.

 

Såfremt en person udskrives til eget hjem, er oppegående og ønsker privat transportmulighed er dette muligt. For at imødekomme de aktuelle samfundsmæssige afstandsskabende tiltag anbefales, at det er en person fra personens husstand, der fører bilen. For at undgå tæt kontakt mellem flere personer end højst nødvendigt skal personen sidde på bagsædet hvis muligt.
I hjemmet følges Sundhedsstyrelsens generelle råd ved symptomer på COVID-19.

 

Raskmelding af COVID-19 smittede:

Patienter med positiv test for COVID-19 kan betragtes som smittefri fra 48 timer efter symptomophør. Tab af smags – og lugtesans kan vare ved i længere periode efter endt sygdom og regnes i denne sammenhæng ikke med til symptomer. Det kan ikke anbefales at anvende PCR tests (nasopharynxpodninger, svælgpodninger eller sekret fra nedre luftveje) efter symptomfrihed som grundlag for vurdering af smittestatus.
Såfremt symptomfrihed ikke kan vurderes fastholdes isolation i minimum 14 dage fra symptomdebut og to negative PCR tests taget med minimum 24 timers mellemrum.

Asymptomatisk Covid-19 positive betragtes som smittefri 1 uge efter test, såfremt der ikke er tilkommet symptomer i mellemliggende periode.

 

Udskrivelse af patienter:

Patienter smittet med COVID-19 kan udskrives som øvrige patienter, når der ikke længere er behov for behandling på sygehus.
Såfremt patienten fortsat kan transmittere smitte ved udskrivelse gælder følgende:

 • Patient og pårørende informeres om isolation og forholdsregler.
 • Ved behov for pleje og hjælp fra kommunen, orienteres denne om smitterisiko og forholdsregler jf. vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Smittefrihed opnås 48 timer efter symptomophør.
  • Indtil raskmelding kan COVID-19 call centret under ”Det nære Sundhedsvæsen” kontaktes på tlf. 57 68 42 22 ift. spørgsmål om forholdsregler ved isolation eller ved forværring.
  • Ved behov for test ift. raskmelding hos udskrevne patienter, hvor symptomfrihed ikke kan vurderes (se ovenfor) kan Call Centret kontakte AMK og aftale test på institutionen/i patientens hjem.

 

Patienter, som ikke tidligere har fået påvist COVID og som udskrives til plejehjem eller anden døgninstitution testes på ny inden udskrivelse, hvis der er gået mere end 48 timer siden seneste test.

Testsvaret bør foreligge før udskrivelse.

 

Opfølgning af COVID-19 patienter efter udskrivelse:

Patienter, som har haft svært forløb med ARDS lignende billede anbefales kontrolleret i lungemedicinsk regi på hovedfunktionsniveau efter 3 måneder. Ifm. kontrol tages røntgen af thorax og der udføres spirometri.

 

Ambulante patienter, som enten har haft nær kontakt til COVID-19 smittet, som har symptomer på COVID-19 eller som er COVID-19 positive:

 • Asymptomatiske patienter, som op til 14 dage før det ambulante besøg har haft nær kontakt til COVID – 19 positiv tilbydes test som tidligere anført. Ekspositionen skal være sket i tidsrummet 48 timer før symptomdebut til 48 efter symptomophør hos kontaktpersonen; har denne ikke haft symptomer skal eksposition være sket i tidsrummet 48 timer før test til 7 dage efter. Såfremt eksponeringstidspunktet ikke kendes, eller der har været løbende eksponering, rekvireres test ud fra en konkret vurdering. Det ambulante besøg udskydes til svar på test foreligger, medmindre det efter konkret sundhedsfaglig vurdering skønnes at være uopsætteligt. I så fald håndteres patienten ud fra et forsigtighedsprincip i orange isolation.
  • Ved negativ test kan patienten ses umiddelbart efter.
  • Ved positiv test og fortsat symptomfrihed udskydes patientens ambulante tid minimum 1 uge. Fremkommer der symptomer efter test kan patienten tidligst ses 48 timer efter symptomophør. Er besøget ud fra konkret sundhedsfaglig vurdering uopsætteligt ses patienten i orange isolation.
 • Patienter med symptomer på COVID-19 udskydes til senere tidspunkt efter, at de er blevet raske. Er der tungtvejende grunde til at patienten ses inden for en kort tidshorisont foretages test for COVID-19 inden fremmøde. Kan prøvesvar ikke afventes ses patienten i orange isolation. Ved behov for indlæggelse foretages podning/trakealsug om muligt i ambulatoriet og patienten indlægges i orange isolation på lokalsygehus. Det aftales lokalt om indlæggelse sker på stamafsnit eller på særskilt afsnit for patienter under mistanke for COVID-19.
 • COVID-19 positive udskydes til minimum 48 timer efter symptomophør (hos asymptomatiske 1 uge efter test). Er besøget ud fra konkret sundhedsfaglig vurdering uopsætteligt håndteres patienten i orange isolation.

 

Medarbejdere:
Medarbejdere som er gravide, har svækket immunforsvar eller betydende kroniske lidelse skærmes fra direkte kontakt med mistænkt eller påvist COVID-19 og tilbydes omplacering i egen afdeling.
Gravide i 28. uge eller senere omplaceres til andet ikke-patientnært arbejde. Såfremt det ikke er muligt at omplacere medarbejderen til andet ikke-patientnært arbejde, fx telefonkonsultationer og lignende, og hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller i forhold til de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder fraværsmeldes.
Medarbejdere, som bor sammen med personer i øget risiko for alvorligt forløb ved smitte med Corona-virus, skal skærmes fra direkte kontakt til patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19 sygdom.

 

Pårørende:

Restriktioner og forholdsregler for pårørende beskrives i særskilt retningslinje - Besøgsrestriktioner på sygehuse og psykiatriske afdelinger i forbindelse med håndtering af COVID-19 DokID 634274.

 

Håndtering af afdøde:
Sundhedspersoner, bedemænd mv. der kommer i nær kontakt med afdøde med mistænkt eller påvist COVID-19 skal bære værnemidler i form af handsker og væskeafvisende, langærmet engangsover-trækskittel. Ved risiko for aerosol genererende procedurer eller procedurer der kan medføre stænk og sprøjt, i forbindelse med obduktion, anbefales det yderligere at anvende FFP2 eller FFP3 masker. For yderligere information se Regional Mors - COVID-19 smittede DokID 628673.

FLowchart vedr. Regional håndtering af COVID-19 på sygehus ver. 10
Version
Godkendt
Revisions information
10.08.2020
Ændringen i afsnit vedr. udskrivelse af patienter (markeret med gult) er foretaget efter aftale med Sundhedsstyrelsen, uagtet det pt. ikke stemmer overens med teksten i Sundhedsstyrelsens retningslinje. Sundhedsstyrelsens retningslinje til sundhedsvæsenet vil snarest blive revideret. Ændringen er gældende fra d. 10. august
05.08.2020
Under Henvisning fra egen læge/vagtlæge er kontakt til vagthavende på Medicinsk Afdeling rettet til Køge, og telefonhenvendelse til mellemvagt med ændret telefonnummer
24.07.2020
Kontakt ift. COVID er ændret fra Roskilde til Køge OBS tlf. er også ændret. Gravide medarbejdere - skal omplaceres såfremt det er muligt. Bilag tilrettet.
20.06.2020
Dokumentet har gennemgået GENNEMGRIBENDE REVISION - se gule markeringer, bl.a. Kontakt til AMK ÆNDRET til Vagthavende på Medicinsk Afdeling Roskilde. SLETTET afsnit - Diagnostisk test for COVID-19 udføres i tre spor og COVID-19 syge forældre og børn indlagt på neonatalafdeling. TILFØJET afsnit - Patienter, som er testet positive for Corona - virus forud for indlæggelse.
12.06.2020
I første afsnit er kontakt til AMK ændret til Vagthavende på Medicinsk Afdeling Roskilde.
08.05.2020
REVISION: Afsnittet ”Henvisning fra egen læge/vagtlæge til vurdering for COVID-19 på lokal akutafdeling/børnemodtagelse” har fået TILFØJET link til ”SST Personer med øget risiko ved COVID-19”. Afsnittet ” COVID-19 hos gravide og fødende” består nu af et link til SST retningslinje samt kontaktinfo ifm. udtalte respiratoriske symptomer. Afsnittet ”Raskmelding af COVID-19 smittede” har fået TILFØJET teksten ”Tab af smags – og lugtesans kan vare ved i længere periode efter endt sygdom og regnes i denne sammenhæng ikke med til symptomer.” Afsnittet ” Ambulante patienter, som har haft nær kontakt til COVID-19 smittet, som har symptomer på COVID-19 eller som er COVID-19 positive” har fået TILFØJET teksten ”Ekspositionen skal være sket 48 timer før symptomdebut til 48 efter symptomophør; har kontaktpersonen ikke haft symptomer skal eksposition være sket i tidsrummet 48 timer før test til 7 dage efter.” Titlen ”Ambulante COVID-19 positive patienter, som skal instrumenteres i luftvejene eller have foretaget lungefunktionstest” er ÆNDRET til ” Ambulante COVID-19 positive patienter, som skal have foretaget aerosoldannende eller anden procedure med risiko for smittetransmission”. TILFØJET er afsnittet "Værnemidler ved test for COVID-19".
24.04.2020
Ændringer, se gule markeringer. REVIDERET er Henvisning, Patienter under indlæggelse der udvikler/eksponeres for COVID-19, udskrivelse/raskmelding af patienter, ambulante patienter med nær kontakt til og har symptomer eller er COVID-19 positive samt ambulante patienter som skal instrumenteres i luftvejene eller have foretaget lungefunktionstest. TILFØJET afsnit - Diagnostisk test for COVID-19 udføres i tre spor SLETTET afsnit - Beboere på plejehjem og døgndækkende institutioner, Personer med lette symptomer kan henvises af egen læge/vagtlæge til diagnostisk test ud fra følgende kriterier (asymptomatiske testes ikke), Diagnostisk test af medarbejdere på sundheds/ældreområdet med lette symptomer (asymptomatiske testes ikke).
09.04.2020
Link til SSI Infektionshygiejniske retningslinjer for COVID-19 Afsnit "C-PAP hos patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19 infektion" ERSTATES af afsnit "Aerosoldannede procedurer hos patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19 infektion".
06.04.2020
Mindre ændringer markeret med gult. TILFØJET afsnit - "Håndtering af afdøde".
03.04.2020
Det er LÆGE I PRIMÆRSEKTOR DER HENVISER til vurdering på akutafdeling/børnemodtagelse. Følgende AFSNIT ER TILFØJET: "Beboere på plejehjem og døgndækkende institutioner", "Personer med lette symptomer kan henvises af egen læge/vagtlæge til diagnostisk test ud fra følgende kriterier (asymptomatiske testes ikke)", "Patienter som indbringes døde", ” Opfølgning af COVID-19 patienter efter udskrivelse”. Vigtig info ER TILFØJET: ”Gravide i 28. uge eller senere skal tilbydes hjemmearbejdsplads. Er dette ikke muligt skal medarbejderen sygemeldes.” og ” Nærmeste leder kontakter det regionale COVID-19 test center på 47 32 20 18 og der aftales test på nærmeste test station ift. arbejdsplads - se DokID 627555.” Afsnittet "Vurdering af personale, der varetager kritiske funktioner i sundhedssektor, ældrepleje, arbejde med socialt udsatte eller andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet" ER ERSTATTET AF afsnittet "Diagnostisk test af medarbejdere på sundheds/ældreområdet med lette symptomer (asymptomatiske testes ikke)."
02.04.2020
Afsnittet "Transport fra sygehus" erstatter afsnittet "Hjemtransport af COVID-19 smittede". Afsnittet "Raskmelding af COVID-19 smittede" er revideret.
30.03.2020
Svar på COVID-19 test vil fremgå af SP. Er den kliniske mistanke om COVID-19 høj opretholdes orange isolation trods negativt prøvesvar. COVID-19 test center kan kontaktes fra kl. 8:00 til 12:00 i weekender og helligdage. Flow er opdateret iht. rettelser i dokumentet.
30.03.2020
Flowchart der viser indholdet af dokumentet er tilføjet som bilag.
27.03.2020
Alle revisioner er markeret med gult. Der er bl.a. ændret i forbindelse med: - Da der allerede findes et Corona Call Center, der svarer på generelle spørgsmål omkring COVID-19, er "Corona Call Center" i dette dokument blevet omdøbt til "COVID-19 test center". - Flere ændringer i afsnittet; Følgende patientgrupper kan henvises fra almen praksis eller vagtlæge til vurdering på lokal akutafdeling/børnemodtagelse iht. vanlige retningslinjer for henvisning - SARS-CoV-2 test - Nyfødte - Nye afsnit; COVID-19 syge forældre og børn indlagt på neonatalafdeling, Lungesyge og COVID-19, Udskrivelse af patienter
23.03.2020
23.03.2020
22.03.2020
FFP2 masker sidestilles med FFP3 masker.
19.03.2020
17.03.2020
17.03.2020
16.03.2020
14.03.2020
09.03.2020