Tværregionale dokumenter - Personlige værnemidler, anvendelse af, ver. 2
Info
Dokumentnummer:
567947 /
Version:
2
Håndbog:
Tværregionale dokumenter
Niveau:
Tværregional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
anpe
Fagligt ansvar:
ulsj
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
agla, djl, ipa, kjen, lonbj
Udgivelsesdato:
31.01.2020
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Psykiatri, Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle Funk./still. i PHC, Alle geografier i Psykiatri, Alle geografier i Somatik, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, Internet
Sundhedsfaglige Råd:
Udvalget for Inf.hygiejne
D4Offline app:
 
Tværregionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Ny version under udarbejdelse »     Vis i Word
 

 

      
1) Formål
2) Målgruppe og anvendelsesområde
3) Definitioner
4) Fremgangsmåde
5) Ansvar og organisation
6) Referencer
  
1) 
Formål
Det primære formål med at anvende personlige værnemidler er at beskytte sundhedspersonalet mod smitte med mikroorganismer. Sekundært betyder korrekt anvendelse af værnemidler, at risikoen for videregivelse af smitte til patienter og omgivelser, minimeres. Principperne bygger på en risikovurdering og tilrettelæggelse af arbejdsgange, der tager hensyn til patientsikkerhed og arbejdsmiljø.
 
2) 
Målgruppe og anvendelsesområde

Sundhedspersonale, der er ansat på Region Sjællands og Region Hovedstadens hospitaler/sygehuse med direkte eller indirekte patientkontakt, eller som udfører urene procedurer/opgaver.

 

Undtagelse
Personlige værnemidler, der skal anvendes ved isolation af patienter, operationer og andre aseptiske procedurer er ikke omfattet af dette dokument.


 
3) 
Definitioner
 • Behandling: Behandling omfatter efter Sundhedsloven undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.
 • Håndhygiejne er en samlebetegnelse for de procedurer, der enten dræber eller reducerer den midlertidige flora samt evt. reducerer den blivende flora. Håndhygiejne kan udføres som hånddesinfektion alene eller som håndvask efterfulgt af hånddesinfektion
 • Leverandører er eksterne håndværkere, salgskonsulenter, private servicemedarbejdere, transportører, frivillige som Røde Kors, hospitalsklovne, ikke-ansat personale.
 • Medicinske engangshandsker er handsker, der anvendes i sundhedssektoren for at beskytte såvel patient som personale mod krydsforurening med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.
 • Organisk materiale: Blod, pus, sekreter (spyt, sårsekret, sekret fra næse, mund, svælg, kirtler, nedre luftveje, mavetarmsystem, kønsorganer) og ekskreter (fæces, urin, opkast). 
 • Personlige værnemidler: Beskyttelsesudstyr til personale, besøgende, leverandører, der skal beskyttes mod smitsomme sygdomme. F.eks. handsker, engangsforklæde, overtrækskittel, maske og beskyttelsesbriller.
 • Rengøring: Proces der fjerner smuds, støv og andre urenheder, så overflader fremstår synligt rene og æstetiske. Vedligeholdelse af overflader sikres, og mikroorganismernes antal reduceres så ophobning, opformering og ophvirvlen undgås.
 • Risikovurdering: En systematisk metode til at identificere en risiko, og som adskiller acceptabel adfærd fra uacceptabel adfærd. 
 • Sundhedspersonale er personale, der varetager opgaver med pleje, undersøgelse, behandling, inklusiv rengøring, patienttransport mv. 
 • Uren procedure: En arbejdsopgave, hvor der er risiko for en høj grad af forurening med organisk materiale, som kan indeholde mikroorganismer, og hvor der er risiko for, at man selv kan blive forurenet, eller kan forurene andre eller omgivelserne med organisk materiale, der kan indeholde mikroorganismer.
 
4) 
Fremgangsmåde

Sundhedsfagligt personale skal have modtaget undervisning og oplæring i de retningsgivende principper for anvendelse af personlige værnemidler og dertil hørende dokumenter.

 

Se bilag 1 Actioncard: Personlige værnemidler, retningsgivende principper


 
5) 
Ansvar og organisation
 • Hospital- og sygehusdirektioner, centerledelser er ansvarlig for distribuering og formidling af retningslinjen
 • Afdelings- og klinikledelser er ansvarlig for implementering af retningslinjen, og at de fysiske rammer og nødvendige hjælpemidler er til stede, for at retningslinjen kan følges
 • Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og anvende retningslinjen

 

Af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler fremgår følgende:

 

 • Det er arbejdsgivers ansvar at forsyne de ansatte med egnede og effektive personlige
  værnemidler, instruere i brugen af disse samt oplyse om de risici, der er forbundet med at undlade at benytte de personlige værnemidler
 • Arbejdsgiveren har pligt til at sørge for, at de personlige værnemidler bliver benyttet straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning
 • De ansatte har pligt til straks at benytte de personlige værnemidler ved arbejdets
  begyndelse og i hele dets udstrækning
 
6) 
Referencer

 

Tværregionale retningslinjer

 

Håndhygiejne for sundhedspersonale

Generelle infektionshygiejniske forholdsregler for sundhedspersonale

Actioncard - Personlige værnemidler, retningsgivende principper
Version
Godkendt
Revisions information
31.01.2020
Link i action card virker nu.
30.05.2018