Tværregionale dokumenter - Håndhygiejne for Sundhedspersonale, ver. 8
Info
Dokumentnummer:
536817 /
Version:
8
Håndbog:
Tværregionale dokumenter
Niveau:
Tværregional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
anpe
Fagligt ansvar:
ulsj
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
djl, ipa, kjen, lonbj, slf
Udgivelsesdato:
30.09.2020
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Psykiatri, Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle Funk./still. i PHC, Alle funk./still. sundhedsfagl. i Psyk., Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Alle geografier, Alle områder i PHC, Alle spc./omr. uden PHC, Internet
Sundhedsfaglige Råd:
Udvalget for Inf.hygiejne
D4Offline app:
 
Tværregionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
 

 

      
1) Formål
2) Målgruppe og anvendelsesområde
3) Definitioner
4) Fremgangsmåde
5) Ansvar og organisation
6) Referencer
  
1) 
Formål

 

At beskrive og sikre anvendelsen af principper for håndhygiejne, for at forebygge kontaktsmitte via sundhedspersonalets hænder.


 
2) 
Målgruppe og anvendelsesområde

 

Sundhedspersonale, der er ansat på Region Hovedstadens og Region Sjællands hospitaler/sygehuse med direkte eller indirekte patientkontakt, eller som udfører rene eller urene procedurer/opgaver.


 
3) 
Definitioner

 

Behandling: Behandling omfatter, efter Sundhedsloven, undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

 

Hånddesinfektion er indgnidning af et alkoholbaseret hånddesinfektionsmiddel på synligt rene og tørre hænder, håndled og evt. underarme. Målet med hånddesinfektion er at dræbe den midlertidige flora, og reducere den blivende flora.

 

Håndhygiejne er en samlebetegnelse for de procedurer, der enten dræber eller reducerer den midlertidige flora samt evt. reducerer den blivende flora. Håndhygiejne kan udføres som hånddesinfektion alene eller som håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.

 

Håndvask er den mekaniske bearbejdning af hænder, håndled og evt. underarme med vand og håndsæbe. Ved håndvask reduceres den midlertidige flora.

 

Leverandører er eksterne håndværkere, salgskonsulenter, private servicemedarbejdere, flextrafik, frivillige som Røde Kors, hospitalsklovne, ikke-ansat personale mv.

 

Medicinske engangshandsker er handsker, der anvendes i sundhedssektoren for at beskytte såvel patient som personale mod krydsforurening med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

 

Rene hænder, håndled og underarme er den tilstand, der findes umiddelbart efter udført håndhygiejne, og som kun varer, indtil man igen har kontakt med potentielt forurenede genstande/omgivelser eller personer.

 

Ren procedure/opgave er en handling, hvor målet er at forebygge, at der tilføres potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer til patienten/borgeren eller genstande/omgivelser via personalets hænder, håndled, underarme og/eller via omgivelser. Rene procedurer/opgaver indebærer en begrænset, men acceptabel risiko for forurening af personalets hænder, håndled og underarme og/eller genstande/omgivelser.

 

Sundhedspersonale er alt personale, der varetager opgaver med behandling, inklusiv rengøring, patienttransport mv.

 

Uren procedure/opgave er en handling, hvor der er risiko for forurening af personalets hænder, håndled og evt. underarme og/eller genstande/omgivelser med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

 

Søgeord: Ingen.


 
4) 
Fremgangsmåde

Sundhedsfagligt personale skal have modtaget undervisning og oplæring i de retningsgivende principper for håndhygiejne:

 

 • Forudsætninger
 • Forudsætninger for håndhygiejne
 • Hvornår udføres hånddesinfektion
 • Hvordan udføres hånddesinfektion
 • Hvornår udføres håndvask
 • Hvordan udføres håndvask
 • Ved hudproblemer
 • Håndhygiejne for patienter, besøgende og leverandører
 • Yderligere krav og anbefalinger på området

 

Se Actioncard "Håndhygiejne for sundhedspersonale, retningsgivende principper" nedenfor

 

 Håndhygiejne for sundhedspersonale,

 retningsgivende principper

(Actioncard skal anvendes sammen med tilhørende dokument) 

 Forudsætninger

Følgende retningsgivende principper skal desuden være kendt og anvendt:


E-learning i håndhygiejne skal være gennemført hvert 2. år

 Forudsætninger for håndhygiejne
 • Hud på hænder, håndled og underarme skal holdes synlig intakte og være uden infektionstegn
 • Ærmer på arbejdsdragt/uniform skal være korte/over albueniveau
 • Fingerringe, armbånd, armbåndsur og andre smykker må ikke bæres under albueniveau
 • Negle, inkl. neglebånd, skal være synlig rene, hele og kortklippede
 • Neglelak, neglesmykker, kunstige negle, negleforlængere og negleforstærkning må ikke anvendes  
 • Håndskinner, armstrømper, fingerforbinding, plaster eller lignende må ikke anvendes
 • Det er en ledelsesmæssig opgave at vurdere, hvilke arbejdsopgaver medarbejdere, som bærer armskinner, forbindinger og andet under albueniveau kan varetage uden, at håndhygiejnen og sikkerheden for såvel medarbejderen som patienterne tilsidesættes

 Hvornår udføres

 hånddesinfektion

 • Hånddesinfektion er førstevalg ved synlige rene og tørre hænder, håndled og eventuelt underarme
 • Skal udføres før rene procedurer
 • Skal udføres efter urene procedurer, hvor hænder, håndled og evt.
  underarme ikke er blevet synligt forurenede eller våde 
 • Skal udføres efter håndvask, når hænderne er helt tørre
 • Skal udføres efter brug af medicinske engangshandsker, såfremt hænder, håndled og underarme er synligt rene og tørre

 Hvordan udføres

 hånddesinfektion

 • Der skal anvendes så meget hånddesinfektionsmiddel, at huden på hænder, håndled og eventuelt underarme kan holdes fugtig i ca. 30 sekunder
 • Hånddesinfektionsmidlet skal fordeles og indgnides overalt på hver finger, mellem fingre, på håndryg, på håndflader, omkring håndled og eventuelt underarme 
 • Hånddesinfektionsmidlet skal gnides ind, indtil hænderne, håndled og evt. underarme er helt tørre
 Hvornår udføres håndvask
 • Skal udføres, efter urene procedurer samt efter brug af handsker, hvor hænder, håndled og evt. underarme er våde/fugtige og/eller synligt forurenede
 • Skal udføres efter toiletbesøg
 • Skal udføres ved kontakt med patienter med diarre
 • Skal udføres før håndtering af fødevarer


Efter håndvask skal altid udføres hånddesinfektion.

 Hvordan udføres håndvask
 • Hænder, håndled og evt. underarme skylles under rindende vand inden håndsæben påføres
 • Håndsæbe skal fordeles på hver finger, mellem fingre, på håndryg, på håndflader og omkring håndled og evt. underarme, der derefter mekanisk bearbejdes i mindst 15 sekunder
 • Håndsæbe skal afskylles omhyggeligt under rindende vand
 • Hænder aftørres umiddelbart efter håndvask
 • Aftørring skal udføres med rent og sugende håndklæde til engangsbrug
 • Håndbetjente vandhaner skal lukkes med engangshåndklæde

 

Håndvask skal ses som en procedure, hvor vand inden påføring af sæbe, indsæbning, afskylning og aftørring er delelementer, som tilsammen har den ønskede effekt at fjerne mikroorganismer. Hele proceduren med håndvask tager ca. 60 sekunder

 Ved hudproblemer

 Ved tegn på infektion, eksem eller væskende sår på hænder, håndled eller

 underarme vurderes disse af nærmeste leder. 

 

 Håndhygiejne for patienter,

 besøgende og  leverandører

 • Patienter, besøgende og leverandører informeres om vigtigheden af egen håndhygiejne og brug af værnemidler, hvor det er relevant
 • Skal oplyses om, hvordan håndhygiejne udføres og hvornår

 Yderligere krav og anbefalinger

 på området

 Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne, Centrale  Enhed for Infektionshygiejne 2. udgave 2018, Statens Serum Institut

 


 
5) 
Ansvar og organisation

 

 • Hospital- og sygehusdirektioner, centerledelser er ansvarlige for distribuering og formidling af retningslinjen.
 • Afdelings- og klinikledelser er ansvarlige for implementering af retningslinjen og at de fysiske rammer og nødvendige hjælpemidler er tilstede, for at retningslinjen kan følges.
 • Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og anvende retningslinjen.
 
6) 
Referencer

1. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne, Centrale Enhed for Infektionshygiejne 2. udgave 2018, Statens Serum Institut

 

Tværregionale retningslinjer


Generelle infektionshygiejniske forholdsregler

 

Actioncard Håndhygiejne for sundhedspersonale, retningsgivende principper
Version
Godkendt
Revisions information
24.09.2020
Der er foretaget et par redaktionelle rettelser, der blev vurderet væsentlige
01.09.2020
I Actioncard er tilføjet: •Håndvask skal ses som en procedure, hvor vand inden påføring af sæbe, indsæbning, afskylning og aftørring er delelementer, som tilsammen har den ønskede effekt at fjerne mikroorganismer. Hele proceduren med håndvask tager ca. 60 sekunder. Derudover er hele Actioncard indsat i selve D4-dokumentet efter ønske fra Udvalget for Infektionshygiejne
13.07.2020
"Gælder for Region H" er fjernet fra bilag. Der er obligatorisk håndhygiejne hvert 2. år i begge regioner og ikke kun i Region H.
29.06.2020
Afsnit om forholdsregler og brug af desinfektionsservietter til håndhygiejne i lokaler uden håndvask er slettet i Actioncard
15.01.2020
Dokumentet har gennemgået 2-årig revision. Tilføjet ny tekst i actioncard, under pkt. ”Hvordan udføres håndvask”, om erstatning for håndvaskeprocedure i lokaler uden tilgængelig håndvask. National Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne er opdateret med nyeste udgave.
11.10.2017
I bilag er link til retningslinjen generelle infektionshygiejniske forholdsregler tilføjet. Derudover er der linket til tværregional retningslinje under referencer.
13.07.2017
Rettelse i henhold til tidligere version: Rettet i referencer, hvor der er fjernet to retningslinjer "medicinske engangshandsler og kirurgisk håndhygiejne". Der er ligeledes fjernet reference i bilaget.
30.06.2017