Kl. Biokemi NAE-NFS-SLA - Brandinstruks, AK-Klinikken i Slagelse, ver. 1
Info
Dokumentnummer:
527938 /
Version:
1
Håndbog:
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
dkt
Fagligt ansvar:
dk
Ledelsesansvar:
Kl. Bio NAE-NFS-SLA Afd.ledelse (Afd)
Godkendt af:
thosc, vkd
Udgivelsesdato:
02.05.2017
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Brand, Internet, Klinisk Biokemi, Kl. Bio NAE-NFS-SLA Advis (Afd), Slagelse
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Alarmering
3.2) Aktionsplan ved brand
3.3) Bekæmp og begræns ilden
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At sikre at alle ansatte i AK-Klinikken i Slagelse ved, hvordan de skal agere i tilfælde af brand, herunder at sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand samt korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse. I instruksen er indeholdt evakueringsplan.
 
2) Anvendelsesområde

AK-Klinik (KBA SLA)

Fælledvej 5

4200 Slagelse


 
3) Fremgangsmåde

 

Ved brand husk altid:

 • ALARMÉR
 • RED mennesker i fare
 • SLUK med nærmeste slukningsredskab
 • BEGRÆNS ilden - luk døre

 
3.1) Alarmering

 

1. Ring: (0)112
   
2. Meld: Brand
   
3. Oplys:   

Hvor det brænder, og hvor der ringes fra

Hvad der brænder

Hvor mange der er i umiddelbar fare

  

Alarmtryk:

Der er opsat alarmtryk ud for rum 14-127. Alarmen går til brandvæsenet.


 
3.2) Aktionsplan ved brand

Evakueringsplan:

Personalet er ansvarligt for at få evt. ambulante patienter ud. Der er udgang både til venstre ad gangen og videre ud til venstre, samt til højre ad gangen og ud gennem glasdør til højre på gangen.

 

Ved evt. brand/katastrofe går man til parkeringspladsen ud for Fælledvej 5.

Den, der opdager brand, checker alle rum og giver besked om evakuering.
Den, der har patienter, sørger for, at de kommer med ud.

 

 • Få evt. amb. patienter ud
 • Ring til omstillingen: 5 9141 og meld brand.
  (Omstillingen foretager kontrolopringning til politiet og alarmerer portører, Teknisk afdeling, læge m.m. samt adviserer de omkringliggende afdelinger)
 • Eventuelt: Send bud efter hjælpepersonale fra ikke-berørte afdelinger
 • Bekæmp ilden – hvis muligt, luk døre 
 • Afvent brand-/redningsvæsen
 • Koordinér samarbejdet med evt. tilkaldt personale og brand-/redningsvæsen
 • Kontrollér at alle er evakueret/hvor mange der er evakueret, evt. hvor de er evakueret til


Efter evakuering orienteres ledelsen på Klinisk Biokemisk Afsnit i Slagelse.


 
3.3) Bekæmp og begræns ilden

Brandslukningsmateriel:

Ud for rum nr. 14-139 er der håndsprøjtebatteri samt henvisning til brandspand og pulverslukker.
Ud for rum nr. 14-127 er der henvisning til brandspand og pulverslukker.

 

Brandspand forefindes på gangen ved Portørcentralen.

Pulverslukker forefindes på gangen ved Portørcentralen og i Blodbanken.

   

Ild i personer

 • Brug brandtæppe eller rigelige mængder vand.
 • Flammer og røg vil altid søge opad. Derfor skal en person, som er blevet antændt af ild, altid lægges ned, så flammer og røg kommer væk fra ansigtet.
 • Fjern evt. løstsiddende tøj over det forbrændte område og afkøl de beskadigede områder med kuldslået vand indtil lægebehandling indledes.
    

Brand i el-udstyr:

 • Afbryd strømmen i vægkontakt og træk stikket ud.
 • I mindre elektriske installationer kan anvendes vand, FORUDSAT strømmen er afbrudt som beskrevet ovenfor.
    

Brand i væsker:

 • Brug brandtæppe eller pulverslukker. ALDRIG VAND da dette vil kunne brede den brændende væske til et større areal.
 
4) Ansvarsforhold
Alle ansatte har pligt til at følge denne instruks.

Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer og ringe 112.

 

Teknisk afd. har ansvar for eftersyn og vedligehold af brandmateriel.

Arbejdsmiljøudvalget har ansvar for, at brandmyndighedens anvisninger for flugtveje og unødig brand efterleves.

 

Faglig ansvarlig har i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget ansvar for at ajourføre denne instruks.

 

Alle ansatte kan fremsætte forbedringsforslag til proceduren (Feedback).
Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren iht. lokal instruks "Rapportering og opfølgning af utilsigtede hændelser, afvigelser m.m.".


 
5) Dokumentation

Teknisk afdeling registrerer gennemgang af brandmyndighed samt vedligehold af brandmateriel.

Brandmateriel efterses og flugtveje checkes i forbindelse med arbejdsmiljøgennemgang af afdelingen, der henvises til instruksen "Arbejdsmiljøgennemgang".


   
Introduktion af nyansatte til arbejdsmiljø og beredskabsplan, gennemført uddannelse vedr. teoretisk og praktisk brandbekæmpelse samt evakueringsøvelser dokumenteres som beskrevet i "Introduktion af nyansatte" og "Beredskab - Introduktion, uddannelse og evaluering".


 
6) Definitioner/Søgeord

At-bkt.: Arbejdstilsynets bekendtgørelse

At-vejl.: Arbejdstilsynets vejledning


 
7) Referencer

"Brandbekæmpelse"
"Brand - forebyggelse"

"Brand - Forebyggelse" (Drift & Service).

"Nødberedskab m.v ang. arbejdsmiljø"

 

At-bkt.: Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer
At-vejl.: Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder A.1.10 December 2003


Standard DS/OHSAS 18001:2008 - Nødberedskab og afværgeforanstaltninger
Version
Godkendt
Revisions information
01.05.2017