Kl. Biokemi NAE-NFS-SLA - Brandinstruks, Prøvetagningen i Korsør, ver. 1
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
InfoKlinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Emne:
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Brandinstruks, Prøvetagningen i Korsør

Logo
Redaktør:
dkt
Fagligt ansvar:
dk
Ledelsesansvar:
Kl. Bio NAE-NFS-SLA Afd.ledelse (Afd)
Dokumentnummer:
527937 /
Version:
1
Godkendt af:
thosc, vkd
 
08.05.2017
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Brand, Internet, Klinisk Biokemi, Kl. Bio NAE-NFS-SLA Advis (Afd), Slagelse
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Alarmering
3.2) Aktionsplan ved brand
3.3) Bekæmp og begræns ilden
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At sikre at alle ansatte i Prøvetagningen i Korsør ved, hvordan de skal agere i tilfælde af brand, herunder at sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand. I instruksen er indeholdt evakueringsplan.
 
2) Anvendelsesområde

Prøvetagningen i Korsør (KBA SLA)

Caspar Brands Plads 9, 1.
4220 Korsør


 
3) Fremgangsmåde

 

Ved brand husk altid:

 • ALARMÉR
 • RED mennesker i fare
 • SLUK med nærmeste slukningsredskab
 • BEGRÆNS ilden - luk døre

 
3.1) Alarmering

 

1. Ring: 112
   
2. Meld: Brand
   
3. Oplys:   

Hvor det brænder, og hvor der ringes fra

Hvad der brænder

Hvor mange der er i umiddelbar fare


 
3.2) Aktionsplan ved brand

Evakueringsplan:

Ved alarmering mødes man udenfor bygningen.
Personalet er ansvarligt for at få evt. ambulante patienter ud. Der er trappe i begge ender af gangen.

 

 • Få evt. amb. patienter ud
 • Bekæmp ilden – hvis muligt, luk døre
 • Afvent brand-/redningsvæsen
 • Koordinér samarbejdet med evt. tilkaldt personale og brand-/redningsvæsen.
 • Kontrollér at alle er evakueret/hvor mange der er evakueret, evt. hvor de er evakueret til.


Så snart det er muligt, informeres nærmeste leder.


 
3.3) Bekæmp og begræns ilden

Der er ikke noget brandslukningsmateriel til rådighed i Prøvetagningen i Korsør.

   

Ild i personer

 • Brug brandtæppe eller rigelige mængder vand.
 • Flammer og røg vil altid søge opad. Derfor skal en person, som er blevet antændt af ild, altid lægges ned, så flammer og røg kommer væk fra ansigtet.
 • Fjern evt. løstsiddende tøj over det forbrændte område og afkøl de beskadigede områder med kuldslået vand indtil lægebehandling indledes.
    

Brand i el-udstyr:

 • Afbryd strømmen i vægkontakt og træk stikket ud.
 • I mindre elektriske installationer kan anvendes vand, FORUDSAT strømmen er afbrudt som beskrevet ovenfor.
    

Brand i væsker:

 • Brug ALDRIG VAND da dette vil kunne brede den brændende væske til et større areal.
 
4) Ansvarsforhold
Alle ansatte har pligt til at følge denne instruks.

Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer og ringe 112.

 

Arbejdsmiljøudvalget har ansvar for, at brandmyndighedens anvisninger for flugtveje og unødig brand efterleves.

 

Faglig ansvarlig har i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget ansvar for at ajourføre denne instruks.

 

Alle ansatte kan fremsætte forbedringsforslag til proceduren (Feedback).
Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren iht. lokal instruks "Rapportering og opfølgning af utilsigtede hændelser, afvigelser m.m.".


 
5) Dokumentation

Lægehuset registrerer gennemgang af brandmyndighed.

Flugtveje checkes i forbindelse med arbejdsmiljøgennemgang af afdelingen, der henvises til instruksen "Arbejdsmiljøgennemgang".
   
Introduktion af nyansatte til arbejdsmiljø og beredskabsplan, gennemført uddannelse vedr. teoretisk og praktisk brandbekæmpelse samt evakueringsøvelser dokumenteres som beskrevet i "Introduktion af nyansatte" og "Beredskab - Introduktion, uddannelse og evaluering".


 
6) Definitioner/Søgeord

At-bkt.: Arbejdstilsynets bekendtgørelse

At-vejl.: Arbejdstilsynets vejledning


 
7) Referencer

"Brandbekæmpelse"
"Brand - forebyggelse"

"Brand - Forebyggelse"

"Nødberedskab m.v ang. arbejdsmiljø"

 

At-bkt.: Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer
At-vejl.: Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder A.1.10 December 2003Standard DS/OHSAS 18001:2008
Nødberedskab og afværgeforanstaltninger


 
Revisions historik
Version
Godkendt
Revisions information
08.05.2017