Kl. Biokemi NAE-NFS-SLA - Brandinstruks, Sekretariatet for Tarmkræftscreening i Næstved, ver. 1
Info
Dokumentnummer:
527634 /
Version:
1
Håndbog:
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
dkt
Fagligt ansvar:
vja
Ledelsesansvar:
Kl. Bio NAE-NFS-SLA Afd.ledelse (Afd)
Godkendt af:
thosc, vkd
Udgivelsesdato:
26.04.2017
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Brand, Internet, Klinisk Biokemi, Kl. Bio NAE-NFS-SLA Advis (Afd), Næstved
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Alarmering
3.2) Aktionsplan ved brand
3.3) Bekæmp og begræns ilden
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At sikre at alle ansatte ved, hvordan de skal agere i tilfælde af brand i sekretariatet, herunder at sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand samt korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse. I instruksen er indeholdt evakueringsplan.
 
2) Anvendelsesområde

Sekretariatet for Tarmkræftscreening, Næstved Sygehus (KBA NAE)
Herlufsvænge 15 st. th.


 
3) Fremgangsmåde

 

Ved brand husk altid:

 • ALARMÉR
 • RED mennesker i fare
 • SLUK med nærmeste slukningsredskab
 • BEGRÆNS ilden - luk døre
 
3.1) Alarmering

Der er opsat rød alarmeringstavle på gang 33.02.35 (til venstre når man kommer ind på etagen).

 

1. Ring: 12088 (omstillingen)
   
2. Meld: Brand
   
3. Oplys:   

Hvor det brænder, og hvor der ringes fra
Hvad der brænder

Hvor mange der er i umiddelbar fare

  

Omstillingen foretager den videre alarmering - herunder til portører, Teknisk afdeling, læge m.m. samt adviserer de omkringliggende afdelinger.

 

Alarmér øvrigt personale.


 
3.2) Aktionsplan ved brand

Oversigtskort med markering af flugtveje og brandslukningsmateriel hænger på gang 33.02.35 (til venstre når man kommer ind på etagen).

 

Evakueringsplan:

Ved evt. brand/katastrofe mødes alle på parkeringspladserne ned mod skoven.

Den der opdager brand, checker alle rum og giver besked om evakuering.

Den, der har gæster på besøg, sørger for, at de kommer med ud.

 

 • Få alle mennesker ud
 • Eventuelt: Send bud efter hjælpepersonale fra ikke-berørte afdelinger.
 • Bekæmp ilden – hvis muligt, luk døre
 • Afvent brand-/redningsvæsen
 • Koordinér samarbejdet med evt. tilkaldt personale og brand-/redningsvæsen.
 • Kontrollér at alle er evakueret/hvor mange der er evakueret, evt. hvor de er evakueret til.

 

Så snart det er muligt, informeres nærmeste leder.

 

I situationer hvor beredskabsplan iværksættes henvises til Næstved Beredskab.


 
3.3) Bekæmp og begræns ilden

På gang 33.02.35 (til venstre når man kommer ind på etagen) er der placeret en håndildslukker, 9 l vand.

 

Ild i personer

 • Brug brandtæppe eller rigelige mængder vand.
 • Flammer og røg vil altid søge opad. Derfor skal en person, som er blevet antændt af ild, altid lægges ned, så flammer og røg kommer væk fra ansigtet.
 • Fjern evt. løstsiddende tøj over det forbrændte område og afkøl de beskadigede områder med kuldslået vand indtil lægebehandling indledes.
    

Brand i el-udstyr:

 • Afbryd strømmen i vægkontakt og træk stikket ud.
 • I mindre elektriske installationer kan anvendes vand, FORUDSAT strømmen er afbrudt som beskrevet ovenfor.
    

Brand i væsker:

 • Brug ALDRIG VAND da dette vil kunne brede den brændende væske til et større areal.
 
4) Ansvarsforhold
Alle ansatte har pligt til at følge denne instruks.

Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer og omstillingen.

 

Teknisk afd. har ansvar for eftersyn og vedligehold af brandmateriel samt opdatering af oversigtskort/flugtvejsplaner.

Arbejdsmiljøudvalget har ansvar for, at brandmyndighedens anvisninger for flugtveje og unødig brand efterleves.

 

Faglig ansvarlig har i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget ansvar for at ajourføre denne instruks.

 

Alle ansatte kan fremsætte forbedringsforslag til proceduren (Feedback).
Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren iht. lokal instruks "Rapportering og opfølgning af utilsigtede hændelser, afvigelser m.m.".


 
5) Dokumentation

Teknisk afdeling registrerer gennemgang af brandmyndighed samt vedligehold af brandmateriel.

Brandmateriel efterses og flugtveje checkes i forbindelse med arbejdsmiljøgennemgang af afdelingen, der henvises til instruksen "Arbejdsmiljøgennemgang".


 

Introduktion af nyansatte til arbejdsmiljø og beredskabsplan, gennemført uddannelse vedr. teoretisk og praktisk brandbekæmpelse samt evakueringsøvelser dokumenteres som beskrevet i "Introduktion af nyansatte" og "Beredskab - Introduktion, uddannelse og evaluering".


 
6) Definitioner/Søgeord

At-bkt.: Arbejdstilsynets bekendtgørelse

At-vejl.: Arbejdstilsynets vejledning


 
7) Referencer

"Brandbekæmpelse"
"Brand - forebyggelse"

"Brand - Forebyggelse" (Drift & service)

"Nødberedskab m.v ang. arbejdsmiljø"

 

At-Bkt.: Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer
At-vejl.: Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder A.1.10 December 2003


Standard DS/OHSAS 18001:2008 - Nødberedskab og afværgeforanstaltninger
Version
Godkendt
Revisions information
25.04.2017