Kl. Biokemi NAE-NFS-SLA - Brandinstruks, Region Sjællands Biobank (RSjBB) i Næstved, ver. 1
Info
Dokumentnummer:
527578 /
Version:
1
Håndbog:
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
dkt
Fagligt ansvar:
vja
Ledelsesansvar:
Kl. Bio NAE-NFS-SLA Afd.ledelse (Afd)
Godkendt af:
thosc, vkd
Udgivelsesdato:
03.05.2017
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Brand, Internet, Klinisk Biokemi, Kl. Bio NAE-NFS-SLA Advis (Afd), Kl. Bio NAE-NFS-SLA RSJ Biobank (Afd), Næstved
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Alarmering
3.2) Aktionsplan ved brand
3.3) Bekæmp og begræns ilden
3.3.1) Brandslukningsmateriel
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At sikre at alle ansatte ved, hvordan de skal agere i tilfælde af brand i Biobanken, herunder at sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand samt korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse. I instruksen er indeholdt evakueringsplan.
 
2) Anvendelsesområde

Region Sjællands Biobank, Næstved Sygehus (KBA NAE)

Bygning 29A, kælderen


 
3) Fremgangsmåde

 

Ved brand husk altid:

 • ALARMÉR
 • RED mennesker i fare
 • SLUK med nærmeste slukningsredskab
 • BEGRÆNS ilden - luk døre
 
3.1) Alarmering

Der er opsat rød alarmeringstavle på opslagstavlen på gang 01.01.00e.

 

1. Ring: 12088 (omstillingen)
   
2. Meld: Brand
   
3. Oplys:   

Hvor det brænder, og hvor der ringes fra
Hvad der brænder

Hvor mange der er i umiddelbar fare

  

Omstillingen foretager den videre alarmering - herunder til portører, Teknisk afdeling, læge m.m. samt adviserer de omkringliggende afdelinger.

 

Alarmér øvrigt personale i Biobanken.

 

Alarmtryk:

Der er opsat alarmtryk på gang 01.01.00e - ved døren til 01.01.00b og ved døren til 01.01.34.

Alarmen går direkte til Næstved Brand og Redning, samtidig går der besked til Sygehusets information, som efterfølgende tager kontakt til Biobanken.

 

Der er ingen akustiske alarmer.


 
3.2) Aktionsplan ved brand

Oversigtskort med markering af flugtveje og brandslukningsmateriel hænger på gang 01.01.00e.

 

Ved indgangen til Biobanken, lige indenfor døren efter gang 01.01.00f, hænger på gang 01.01.00e en tavle med navne på alle ansatte. Der er to kolonner ud for navnene - "Til stede" og "Ikke til stede". Fremmøde markeres med en magnetbrik i feltet "Tilstede". Når man forlader bygningen (ved møde, arbejdstids ophør, mv.) sættes magnetbrikken i feltet "Ikke tilstede".

 

Evakueringsplan:

Ved evt. brand/katastrofe mødes alle på parkeringspladsen ud mod Rådmandshaven.

Den der opdager brand, checker alle rum og giver besked om evakuering.

Den, der har gæster på besøg, sørger for, at de kommer med ud.

 

 • Få alle mennesker ud
 • Eventuelt: Send bud efter hjælpepersonale fra ikke-berørte afdelinger.
 • Bekæmp ilden – hvis muligt, luk døre
 • Afvent brand-/redningsvæsen
 • Orientér brandvæsenet om, at køleanlæg er placeret lige op ad bygningen og er mærket med brandfare R290 (propan gas).
 • Koordinér samarbejdet med evt. tilkaldt personale og brand-/redningsvæsen.
 • Kontrollér at alle er evakueret/hvor mange der er evakueret, evt. hvor de er evakueret til.

 

Så snart det er muligt, informeres nærmeste leder.

 

I situationer hvor beredskabsplan iværksættes henvises til Næstved Beredskab.


 
3.3) Bekæmp og begræns ilden

Ild i personer

 • Brug brandtæppe eller rigelige mængder vand.
 • Flammer og røg vil altid søge opad. Derfor skal en person, som er blevet antændt af ild, altid lægges ned, så flammer og røg kommer væk fra ansigtet.
 • Fjern evt. løstsiddende tøj over det forbrændte område og afkøl de beskadigede områder med kuldslået vand indtil lægebehandling indledes.
    

Brand i el-udstyr:

 • Afbryd strømmen i vægkontakt og træk stikket ud. Brug brandtæppe eller CO2-slukker.
 • I mindre elektriske installationer kan anvendes vand, FORUDSAT strømmen er afbrudt som beskrevet ovenfor.
    

Brand i væsker:

 • Brug brandtæppe eller CO2-slukker. ALDRIG VAND da dette vil kunne brede den brændende væske til et større areal.

 
3.3.1) Brandslukningsmateriel

 

CO2-slukker

Placering: På gang 01.01.00e - mellem indgangen til 01.01.26 og 01.01.27.

Ret aldrig CO2-slukkere mod personer, kulsyre kan fremkalde forfrysninger.

 

Brandtæppe

Placering: På gang 01.01.00e ved indgangen til 01.01.34.

 

Brandslange
Placering: Placering: På gang 01.01.00e ved indgangen til 01.01.34.

Benyttes ved brand i FASTE STOFFER.
 

Øjenskylleflasker hænger i rum 01.01.43 og på gang 01.01.00e mellem rum 01.01.26 og 01.01.27.


 
4) Ansvarsforhold
Alle ansatte har pligt til at følge denne instruks.

Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer og omstillingen.

 

Teknisk afd. har ansvar for eftersyn og vedligehold af brandmateriel samt opdatering af oversigtskort/flugtvejsplaner.

Arbejdsmiljøudvalget har ansvar for, at brandmyndighedens anvisninger for flugtveje og unødig brand efterleves.

 

Faglig ansvarlig har i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget ansvar for at ajourføre denne instruks.

 

Alle ansatte kan fremsætte forbedringsforslag til proceduren (Feedback).
Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren iht. lokal instruks "Rapportering og opfølgning af utilsigtede hændelser, afvigelser m.m.".


 
5) Dokumentation

Teknisk afdeling registrerer gennemgang af brandmyndighed samt vedligehold af brandmateriel.

Brandmateriel efterses og flugtveje checkes i forbindelse med arbejdsmiljøgennemgang af afdelingen, der henvises til instruksen "Arbejdsmiljøgennemgang".


 

Introduktion af nyansatte til arbejdsmiljø og beredskabsplan, gennemført uddannelse vedr. teoretisk og praktisk brandbekæmpelse samt evakueringsøvelser dokumenteres som beskrevet i "Introduktion af nyansatte" og "Beredskab - Introduktion, uddannelse og evaluering".


 
6) Definitioner/Søgeord

At-bkt.: Arbejdstilsynets bekendtgørelse

At-vejl.: Arbejdstilsynets vejledning


 
7) Referencer

"Brandbekæmpelse"
"Brand - forebyggelse"

"Brand - Forebyggelse" (Drift & service)

"Nødberedskab m.v ang. arbejdsmiljø"

 

At-bkt.: Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer
At-vejl.: Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder A.1.10 December 2003


Standard DS/OHSAS 18001:2008 - Nødberedskab og afværgeforanstaltninger
Version
Godkendt
Revisions information
03.05.2017