Kl. Biokemi NAE-NFS-SLA - Brandinstruks, AK-Centret i Næstved, ver. 1
Info
Dokumentnummer:
522730 /
Version:
1
Håndbog:
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
dkt
Fagligt ansvar:
vja
Ledelsesansvar:
Kl. Bio NAE-NFS-SLA Afd.ledelse (Afd)
Godkendt af:
thosc, vkd
Udgivelsesdato:
03.05.2017
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Brand, Internet, Klinisk Biokemi, Kl. Bio NAE-NFS-SLA Advis (Afd), Kl. Bio NAE-NFS-SLA AK-Center (Afd), Næstved
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Alarmering
3.2) Aktionsplan ved brand
3.3) Bekæmp og begræns ilden
3.3.1) Brandslukningsmateriel
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At sikre at alle ansatte ved, hvordan de skal agere i tilfælde af brand i AK-Centret, herunder at sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand samt korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse. I instruksen er indeholdt evakueringsplan.
 
2) Anvendelsesområde

AK-Centret, Næstved Sygehus (KBA NAE)

Bygning 39


 
3) Fremgangsmåde

 

Ved brand husk altid:

 • ALARMÉR
 • RED mennesker i fare
 • SLUK med nærmeste slukningsredskab
 • BEGRÆNS ilden - luk døre
 
3.1) Alarmering

Der er opsat alarmeringstavle på væggen ved gang 05.02.40a.

 

1. Ring: 12088 (omstillingen)
   
2. Meld: Brand
   
3. Oplys:   

Hvor det brænder, og hvor der ringes fra
Hvad der brænder

Hvor mange der er i umiddelbar fare

  

Omstillingen foretager den videre alarmering - herunder til portører, Teknisk afdeling, læge m.m. samt adviserer de omkringliggende afdelinger.

 

Alarmér øvrigt personale i afsnittet.


 
3.2) Aktionsplan ved brand

På gang 05.02.40b (lige bag sekretærpladsen) hænger en tavle med navne på alle ansatte. Der er to kolonner ud for navnene - "Til stede" og "Ikke til stede". Fremmøde markeres med en magnetbrik i feltet "Tilstede". Når man forlader bygningen (ved møde, arbejdstids ophør, mv.) sættes magnetbrikken i feltet "Ikke tilstede".

 

AK-Centret deler bygning 39 med medicinske ambulatorier, og i tilfælde af brand er bygningen delt op i tre sektioner - gul, grøn og lilla stafet. AK-Centret har ansvar for at evakuere gul stafet iht. opslag og actioncard placeret på væggen ved gang 05.02.40a.

 

Teknikrum 05.02.41 er aflåst, kun Teknisk Afdeling har nøgle og adgang. I tilfælde af brand bliver personale fra Teknisk Afdeling alarmeret via Omstillingen som de første og er på stedet indenfor få minutter (dagtid) og indenfor 30 minutter udenfor dagtid.

 

Evakueringsplan:

Afsnittet evakueres iht. gul stafet, og ved evt. brand/katastrofe mødes alle ved parkeringspladsen foran bygningens hovedindgang.

AK-personale samt eventuelle patienter og gæster går til soluret på græsplænen.
  

Den, der opdager brand:

 • Alarmerer tilstedeværende personer og omstillingen.
 • Tager stafetten og sørger for, at alle rum indenfor området er tjekket.
 • Tager fremmødetavlen med ud.

 

Den, der har gæster på besøg, sørger for, at de kommer med ud.

Den, der har patienter, sørger for, at de kommer med ud.

 

Alle medarbejdere:

Red mennesker - få eventuelle patienter ud.

 

Afdelingsbioanalytiker/dennes stedfortræder:

 • Sæt personalet i gang med at – REDDE – SLUKKE – BEGRÆNSE.
  Eventuelt: Send bud efter hjælpepersonale fra ikke-berørte afdelinger.
    
 • Koordinér samarbejdet med evt. tilkaldt personale og brand-/redningsvæsen.
  (Hjælpende personaler afventer ordre fra den person, der leder brandbekæmpelsen/evakueringen på KBA).
     
 • Kontrollér at alle er evakueret/hvor mange der er evakueret, evt. hvor de er evakueret til. 

 

Så snart det er muligt, informeres nærmeste leder.

I situationer hvor beredskabsplan iværksættes henvises til Næstved Beredskab.


 
3.3) Bekæmp og begræns ilden

Ild i personer

 • Brug brandtæppe eller rigelige mængder vand.
 • Flammer og røg vil altid søge opad. Derfor skal en person, som er blevet antændt af ild, altid lægges ned, så flammer og røg kommer væk fra ansigtet.
 • Fjern evt. løstsiddende tøj over det forbrændte område og afkøl de beskadigede områder med kuldslået vand indtil lægebehandling indledes.
    

Brand i el-udstyr:

 • Afbryd strømmen i vægkontakt og træk stikket ud. Brug brandtæppe eller CO2-slukker.
 • I mindre elektriske installationer kan anvendes vand, FORUDSAT strømmen er afbrudt som beskrevet ovenfor.
    

Brand i væsker:

 • Brug brandtæppe eller CO2-slukker. ALDRIG VAND da dette vil kunne brede den brændende væske til et større areal.

 
3.3.1) Brandslukningsmateriel

Brandslukningmateriel er placeret på væggen ved gang 05.02.40a:

 

 • CO2-slukker
  Ret aldrig CO2-slukkere mod personer, kulsyre kan fremkalde forfrysninger.
    
 • Håndildslukker, 9 l vand
    
 • Brandtæppe
     

Øjenskylleflaske står i reolen i rum 05.02.19a.

Nødbruser: Der er en bruser i rum 05.02.19b.


 
4) Ansvarsforhold
Alle ansatte har pligt til at følge denne instruks.

Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer og omstillingen.

 

Teknisk afd. har ansvar for eftersyn og vedligehold af brandmateriel samt opdatering af oversigtskort/flugtvejsplaner.

Arbejdsmiljøudvalget har ansvar for, at brandmyndighedens anvisninger for flugtveje og unødig brand efterleves.

 

Faglig ansvarlig har i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget ansvar for at ajourføre denne instruks.

 

Alle ansatte kan fremsætte forbedringsforslag til proceduren (Feedback).
Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren iht. lokal instruks "Rapportering og opfølgning af utilsigtede hændelser, afvigelser m.m.".


 
5) Dokumentation

Teknisk afdeling registrerer gennemgang af brandmyndighed samt vedligehold af brandmateriel.

Brandmateriel efterses og flugtveje checkes i forbindelse med arbejdsmiljøgennemgang af afdelingen, der henvises til instruksen "Arbejdsmiljøgennemgang".


 

Introduktion af nyansatte til arbejdsmiljø og beredskabsplan, gennemført uddannelse vedr. teoretisk og praktisk brandbekæmpelse samt evakueringsøvelser dokumenteres som beskrevet i "Introduktion af nyansatte" og "Beredskab - Introduktion, uddannelse og evaluering".


 
6) Definitioner/Søgeord

At-bkt.: Arbejdstilsynets bekendtgørelse

At-vejl.: Arbejdstilsynets vejledning


 
7) Referencer

"Brandbekæmpelse"
"Brand - forebyggelse"

"Brand - Forebyggelse" (Drift & service)

"Nødberedskab m.v ang. arbejdsmiljø"

 

At-bkt.: Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer
At-vejl.: Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder A.1.10 December 2003


Standard DS/OHSAS 18001:2008 - Nødberedskab og afværgeforanstaltninger
Version
Godkendt
Revisions information
03.05.2017