Inf.-Hyg Regionalt - Isolation af patienter med carbapenemase producerende organismer (CPO), ver. 8
Info
Dokumentnummer:
518382 /
Version:
8
Håndbog:
Infektionshygiejne Regionalt
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
jpde
Fagligt ansvar:
jheg
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
ulsj
Udgivelsesdato:
15.11.2019
Dokumentbrugere:
Alle funk./still. sundhedsfagl. i Psyk., Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Alle geografier i Psykiatri, Alle geografier i Somatik, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, Alle specialer i diagn., D ROS-KOE Alle, Internet, NAE-SLA-RIN Sygehus (Virk), Psy Fælles - Alle
D4Offline app:
 
Infektionshygiejne Regionalt
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
2.1) Anmeldelse
3) Fremgangsmåde
3.1) Undersøgelse for CPO ved indlæggelse.
3.1.1) Skema fra vejledning: Skema 1a Almene risikosituationer
3.1.2) Skema fra vejledning: Skema 1b Specielle risikosituationer
3.1.3) Skema fra vejledning: Skema 2 Undersøgelse og isolation
3.1.4) Sammedagskirurgi og ambulant behandling og undersøgelse
3.2) Isolation
3.3) Isolation af patient som ligger på en flersengsstue
3.4) Undersøgelse af medpatienter ved fund af CPO positiv indlagt patient
3.5) Undersøgelse af personale
3.6) Prøvetagning
3.7) Indlæggelse af patient der tidligere er fundet CPO positiv
3.8) Skiltning
3.9) Desinfektionsmiddel
3.10) Håndhygiejne
3.11) Besøgende
3.12) Medicinsk udstyr og laboratorieprøver
3.13) Vasketøj og affald
3.14) Bestik og service
3.15) Daglig rengøring og desinfektion
3.16) Slutrengøring (efter ophævelse af isolation)
3.17) Desinfektion efter slutrengøring med non-touch rumdesinfektion
3.18) Undersøgelse og behandling uden for stamafdeling (transport)
3.19) Udskrivelse af isolationspatient
3.20) Transport
3.21) Ved ekstern overflytning
3.22) Udbrud
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
At hindre spredning af carbapenemase producerende organismer (CPO) til patienter, besøgende og personale på sygehusene.
 
2) 
Anvendelsesområde

Alle afdelinger i Region Sjælland der modtager, undersøger, plejer og behandler patienter med CPO eller observation herfor.

 

 • Det er stamafdelingens ansvar at informere involverede personaler og samarbejdspartnere om isolationsform, og at gældende isolationsretningslinje skal følges
 • Patienter med CPO har samme krav på sundhedsydelser som alle andre, og kan indlægges/overflyttes til anden afdeling, hvis klinisk indiceret
 • Det er en lægelig vurdering, om undersøgelse, behandling, genoptræning eller overflytning til anden afdeling, plejehjem og lignende institution kan finde sted

 
2.1) 
Anmeldelse
 • CPO er anmeldelsespligtig på blanket 1515 af den behandlingsansvarlige kliniker
 
3) 
Fremgangsmåde 
3.1) 
Undersøgelse for CPO ved indlæggelse. 
3.1.1) 
Skema fra vejledning: Skema 1a Almene risikosituationer

Sundhedsstyrelsen 2018, Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO


 
3.1.2) 
Skema fra vejledning: Skema 1b Specielle risikosituationer

Sundhedsstyrelsen 2018, Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO


 
3.1.3) 
Skema fra vejledning: Skema 2 Undersøgelse og isolation

SundhVejledning om forebyggelse af spredning af CPOedsstyrelsen 2018,


 
3.1.4) 
Sammedagskirurgi og ambulant behandling og undersøgelse

Ved sammedagskirurgi, samt ved ambulant undersøgelse og behandling skal der ikke spørges til risikosituationer for CPO. Anlæggelse af katetre, perifert venekateter eller lignende kræver heller ikke, at der skal spørges til risikosituationer for CPO.

 

Dog skal patienter i længerevarende ambulante forløb, med kendte risikofaktorer udredes.


 
3.2) 
Isolation

Enestue vælges.
 
Isolationsform: GUL (kontaktsmitte); ved CPO fundet i nedre luftvejssekret og tegn til aktiv infektion (hoste): ORANGE (dråbesmitte)


Isolation og isolationsform skal dokumenteres i SP. Personalet skal informere patienten om baggrunden for isolation.


Krav til isolationsenheden:

 

 

 • Patienten bør have eget toilet og bad
 • Patienten må forlade stuen i forbindelse med undersøgelse og behandling efter aftale
 • Anbefalede værnemidler og desinfektionsmidler skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af isolationsenheden
 • Informationsmateriale udleveres til patient/pårørende
 
3.3) 
Isolation af patient som ligger på en flersengsstue
Ligger patienten på en flersengsstue, isoleres patienten fra medpatienter – ved at flytte medpatient(er) til anden enestue eller isolationspatienten til anden stue. Såfremt det er isolationspatienten, der flyttes fra sengestuen, skal stuen rengøres og desinficeres.
 
3.4) 
Undersøgelse af medpatienter ved fund af CPO positiv indlagt patient
 • Medpatienter på samme stue, eller som har delt toilet med CPO positiv patient undersøges for CPO, men isoleres først ved eventuelt positivt prøvesvar
 • Der undersøges for CPO med rektalpodning, fæces eller evt. podning fra stomi. Desuden podes fra sår og indstikssteder for fremmedlegemer og ved KAD-brugere undersøges urin. Ved intuberede patienter undersøges luftvejssekret. Se laboratoriemedicinsk vejledning (LMV)
 • Screeningsnegative medpatienter, som fortsat er indlagt, anbefales genundersøgt efter en uge. Dette skyldes, at det kan tage dage, før CPO bærertilstand kan påvises
 • Ved spredning af CPO uden for stuen screenes alle patienter i afsnittet. Afsnittet bør genscreenes ugentlig indtil, der ikke findes nye tilfælde 
 • Ved nyopdaget CPO hos en indlagt på hæmatologisk og intensiv afdeling anbefales det at undersøge alle indlagte på afsnittet.
   
 
3.5) 
Undersøgelse af personale
Ved CPO-udbrud på hospitaler undersøges sundhedspersonale ikke, da risikoen for, at sundhedspersonale overfører CPO, anses for at være minimal.
 
3.6) 
Prøvetagning
Fæces eller podning fra rektum (med synlig fæces på podepind), evt. fra stomi, sår og indstikssteder for fremmedlegemer og ved KAD-brugere undersøges urin og tidligere positive lokalisationer. Ved intuberede patienter undersøges luftvejssekret. Se laboratoriemedicinsk vejledning (LMV).
 
3.7) 
Indlæggelse af patient der tidligere er fundet CPO positiv

Ved indlæggelse af patient der tidligere er fundet CPO positiv, undersøges patienten for CPO og isoleres

 

CPO positiv for mere end 12 måneder siden:

Patienten undersøges for CPO og isoleres. Ved negativ svar forbliver patienten isoleret. I hvert enkelt tilfælde vurderes om der skal ske en lempelse af de supplerende infektionshygiejniske retningslinjer. Dette kan ske i nogle tilfælde, men altid i samråd med Infektionshygiejnisk Enhed (IHE). 

 

Hvis de supplerende infektionshygiejniske retningslinjer lempes, anbefales det, at patienten undersøges for CPO hver 7. dag under indlæggelse eller med en undersøgelsesfrekvens fastsat af den Lokale infektionshygiejnisk Enhed (LHE) ud fra patientens individuelle risikofaktorer.


 
3.8) 
Skiltning
 • Skilt med gul eller orange isolation skal opsættes synligt ved indgangen til isolationsenheden. Skiltet viser hvilke værnemidler, der skal anvendes
 • Plejepersonalet skal afkrydse hvilket desinfektionsmiddel, der skal anvendes i isolationsenheden
   
 
3.9) 
Desinfektionsmiddel

Hospitalssprit 70%. Alternativt kan anvendes klorprodukt. 

 

 Ved slutrengøring skal non-touch rumdesinfektion altid anvendes.

 

Værnemidler

 • Ved direkte patientkontakt og kontakt til patientens udstyr/inventar anvendes værnemidler. 
 • Maske og evt. visir anvendes ved luftvejsinfektion med CPO og ved patientkontakt med risiko for sprøjt og stænk
 • Værnemidler påtages udenfor stuen og anvendes ved indtræden på stuen
 • Værnemidler er engangs og kasseres efter brug
 • Værnemidler aftages på stuen, inden denne forlades
 • Umiddelbart efter brug af værnemidler udføres altid håndhygiejne
 • Ved kohorteisolation skiftes værnemidler mellem hver patient

 

Se bilag for korrekt påtagning og aftagning af værnemidler.


 
3.10) 
Håndhygiejne
Patienten instrueres i håndhygiejne. Håndhygiejne udføres altid, når isolationsenheden forlades. Dette er gældende for både personale, patient og besøgende.
 
3.11) 
Besøgende
 • Besøgende skal vejledes i håndhygiejne
 • Det anbefales at anvende værnemidler, såfremt de deltager i den personlige pleje
 • De besøgende må ikke færdes rundt i afdelingen eller besøge andre afdelinger på sygehuset, efter sygebesøget

 


 
3.12) 
Medicinsk udstyr og laboratorieprøver
 • Før isolation tømmes stuen for unødigt udstyr og inventar
 • Engangsudstyr bør foretrækkes
 • Udstyr, inventar og hjælpemidler medtages kun på stuen, hvis det kan rengøres og desinficeres. Det skal så vidt muligt være patientbunden
 • Anvendes flergangsudstyr foretrækkes varmedesinfektion i egnet dekontaminator. Er dette ikke muligt anvendes et egnet kemisk desinfektionsmiddel
 • Patientjournaler o.l. bør ikke medtages på stuen
 • Laboratorieprøveglas desinficeres inden det bringes ud af stuen
 • Ved eventuel kohorteisolation skal flergangsudstyr herunder toilet/bækkenstol rengøres og desinficeres mellem hver patient
 
3.13) 
Vasketøj og affald
 • Patienttøj og sengelinned skiftes dagligt
 • Undgå at ryste patienttøj og sengelinned, så støv ophvirvles
 • Vasketøjs- og affaldspose skal forefindes på stuen og skiftes dagligt
 • Vasketøjs- og affaldspose lukkes på stuen
 • Affald bortskaffes som dagrenovation, med mindre det er klinisk risikoaffald
 
3.14) 
Bestik og service
 • Der anvendes almindeligt bestik og service. Servicet bør bringes direkte i afdelingens opvaskemaskine
 • Brugt service håndteres som urent, og forklæde samt handsker anvendes
 
3.15) 
Daglig rengøring og desinfektion
 • Rengøringspersonalet anvender værnemidler som anført på isolationsskiltet
 • Rengøringsudstyr bør være stuebunden, og klude kasseres eller sendes til vask efter brug. Er dette ikke muligt skal rengøringsudstyr rengøres og desinficeres inden stuen forlades
 • Kontaktflader rengøres og desinficeres efterfølgende som minimum dagligt med egnet desinfektionsmiddel: Hospitalssprit 70%. Alternativt kan anvendes klorprodukt
 • Øvrige vandrette flader og gulv rengøres som minimum dagligt med almindelige rengøringsmidler
 
3.16) 
Slutrengøring (efter ophævelse af isolation)

Slutrengøring omfatter rengøring med almindelige rengøringsmidler samt efterfølgende desinfektion med non touch rumdesinfektion.

 

 • Ved ophævelse af isolation i forbindelse med udskrivelse foretages slutrengøring
 • Ved ophævelse af isolation ved fortsat indlæggelse foretages ligeledes slutrengøring
 • Ved ophævelse af isolation, hvor patienten har været isoleret på mistanke om infektion, og mikrobiologisk undersøgelse viser, at mistanken var ubegrundet, skal der ikke slutrengøres
 • Ved mors: Ved istandgørelse efter mors overholdes samme forholdsregler som under isolationen. Forbindinger skiftes. Sengetøj og patienttøj skal være synlig ren Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Seng og madras skal efterfølgende rengøres og desinficeres

 

Følgende sendes til vask og desinfektion:

 

 • Dyner, puder og forhæng
 • Gardiner
 • Flergangsudstyr varmedesinficeres i dekontaminator. Er dette ikke muligt anvendes et egnet kemisk desinfektionsmiddel

 

Følgende kasseres:

 

 • Toiletbørste, toiletrulle, anbrudte handskekasser, håndklædepapir, blade, aviser og lignende kasseres
 • Engangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen, kasseres
 
3.17) 
Desinfektion efter slutrengøring med non-touch rumdesinfektion

Rengøring-/Serviceafdelingen kontaktes og de lokale dokumenter følges. For de områder i Region Sjælland, der ikke umiddelbart har adgang til non touch desinfektion, foretages slutrengøring og desinfektion med egnet desinfektionsmiddel (hospitalssprit 70%).

 

Klargøring af stuen:

 

 • Seng, madras, sengebord, øvrigt løst inventar og evt. apparatur forbliver på sengestuen
 • Hjælpemidler forbliver på stuen
 • Sengelinned, dyner, puder og tekstiler kommes i vasketøjspose på stuen og sendes til vask 
 • Handskeæsker, papirhåndklæder, toiletruller, engangsklude og andet engangsudstyr kasseres
 • Eventuelle stofstole fjernes, jfr. lokale dokumenter
 • Der foretages slutrengøring inden desinfektion med non-touch desinfektion 
 
3.18) 
Undersøgelse og behandling uden for stamafdeling (transport)
 • Modtagende afsnit informeres af stamafdelingen om isolationsform
 • Modtagende afsnit skal efterleve samme retningslinjer som sengeafsnittet
 • Overflødigt udstyr og inventar indenfor 1 meters afstand til patienten tildækkes eller fjernes
 • Patienten køres så vidt muligt direkte til undersøgelses og behandlingsstue. Ved ventetid bør ophold i venterum minimeres
 • Patienten skal være iført rent tøj og rent sengelinned ved sengetransport
 • Evt. forbindinger skal være rene, tørre og tætsluttende  
 • Patienten skal udføre håndhygiejne inden stuen forlades
 • Ved CPO fundet i luftvejssekret og hoste skal patienten bære kirurgisk mundbind
 • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste og sengegavle og evt. galge
 • Portør/serviceassistent skal ikke bære personlige værnemidler under transporten, men skal foretage hånddesinfektion før og efter transporten. Ved direkte patientkontakt anvendes værnemidler som foreskrevet
 • Efter patientbehandling, undersøgelse, genoptræning m.m. skal kontaktflader og vandrette flader rengøres og desinficeres. Gulv rengøres efter behov
 
3.19) 
Udskrivelse af isolationspatient
 • Hjemmeplejen eller anden institution orienteres om smittestatus
 • Informationsmateriale udleveres
 • Patienten udfører håndhygiejne, når isolationsenheden forlades
 
3.20) 
Transport
 • Transport fra sygehuset kan vælges frit
 • Under transport skal der ikke bæres værnemidler
 • Ved infektioner i luftvejene med hoste eller ekspektoration, bør patienten transporteres alene
 • Hvis patienten har diarré eller er urin- og/eller fæcesinkontinent, skal patienten transporteres alene
 
3.21) 
Ved ekstern overflytning
 • Modtagende afdeling informeres om isolationsform
 • Ambulancepersonale skal anvende værnemidler i isolationsenheden som øvrigt personale
 • Patienten skal køres direkte til/afhentes direkte fra sengestue/behandlingsrum efter personalets anvisninger
 
3.22) 
Udbrud
Ved to eller flere tilfælde på samme afsnit skal den lokale hygiejnesygeplejerske eller vagthavende kliniske mikrobiolog kontaktes.
 
4) 
Ansvarsforhold
Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinjen.
Afdelingsledelsen er ansvarlig for implementering af infektionshygiejniske retningslinjer. Herunder at der foreligger relevante uddannelses- og oplæringsprogrammer.

 
5) 
Dokumentation
Isolation og isolationsform skal dokumenteres i patientjournal.
 
6) 
Definitioner/Søgeord

Aerosoler: Meget små dråbekerner, (under 5µm) som kan svæve i luften i lang tid (timer). Pga. den lille størrelse har de lettere adgang til de nedre luftveje.

 

Behandling: Omfatter efter Sundhedsloven undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

 

Carbapenemaser: Enzymer, der kan nedbryde alle betalaktam antibiotika, dvs. alle penicilliner, cefalosporiner og carbapenemer (i DK: meropenem og ertapenem).
Forekommer hyppigst hos enterobakterier (fx E. coli og K. pneumoniae).

 

CPE: Carbapenemase producerende enterobakterier.


CPO: Carbapenemase producerende organismer.


Dekontaminator: Desinficerende instrumentopvaskemaskine.


Generelle infektionshygiejniske forholdsregler: Adfærd og procedurer, der har til formål at afbryde smitteveje.


Gul isolation: Kontaktsmitte. Isolation hvor der benyttes handsker og væskeafvisende engangsovertrækskittel med lange ærmer. Ved risiko for vådt arbejde anbefales væsketæt engangsovertrækskittel med lange ærmer. Værner mod direkte og indirekte kontaktsmitte.


IHE: Infektionshygiejnisk Enhed.


Kohorteisolation: Gruppeisolation af patienter med samme infektionssygdom. For influenza forudsættes at patienter har samme subtype. Kan foregå på flersengsstue, i et særskilt område af afsnittet eller på hele afsnittet.


Kontaktflader: Fx håndtag, sengegavl og sengeheste, armlæn, gelænder, dørkarme, klokkesnore, greb, fællestelefoner, handskeholdere, håndklædeholdere, toiletsæde, toiletskylleknap, lyskontakter og vandhaner.

 

Længerevarende ambulant forløb: Et forløb på mere end 3 besøg


Orange isolation: Dråbesmitte. Isolation hvor der benyttes handsker, væskeafvisende engangsovertrækskittel med lange ærmer, maske evt. visir og hue. Ved risiko for vådt arbejde anbefales væsketæt engangsovertrækskittel med lange ærmer. Værner mod direkte og indirekte kontaktsmitte samt mod støv- og dråbebåren smitte.


Vandrette flader: Fx sengebord, stole, borde, vindueskarme, lamper, udstyr.


Værnemidler: Omfatter udstyr, der bæres af sundhedspersonale, og som har til formål at beskytte sundhedspersonale imod smitte med mikroorganismer og forhindre sundhedspersonale i at videregive smitte.


 
7) 
Referencer

Dokumentet er udarbejdet efter nationale og internationale retningslinjer.

 

 1. Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation, Statens Serum Institut, CEI 5. udgave 2016.
 2. Anbefalinger vedrørende undersøgelse for CPO og isolation ved indlæggelse. Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi (DSKM), 2016. http://dskm.dk/onewebmedia/Unders%C3%B8gelse%20for%20CPO%20.pdf
 3. Vejledning om forebyggelse af spredning af CPO, Version 1,0 SST, 2018

 

Actioncards
Carbapenemase producerende organismer (CPO)

 

Skilte
Skilt til udprint: Gul isolation
Skilt til udprint: Orange isolation

 

Patientinformation

Information til patienter og pårørende - Isolation

Information til patienter og pårørende om CPO bakterier med særlig resistens
Information til personalet i hjemmeplejen om CPO bakterier med særlig resistens

Information til personalet på institutioner og plejehjem om CPO bakterier med særlig resistens

Undgå smitte af dig og din familie

 

Vejledninger m.m til personale
Korrekt på- og aftagning af værnemidler
Oversigtsskema med supplerende forholdsregler ved isolation

Podning og supplerende forholdsregler for erkendte mikroorganismer

Indlagt på sygehus uden for Norden

Undersøgelse for MRSA og CPO, lommekort

 

Relaterede infektionshygiejniske retningslinjer:
Generelle infektionshygiejniske retningslinjer for sundhedspersonale
Rengøring og desinfektion af medicinsk flergangsudstyr
Håndtering af udbrud af smitsomme sygdomme

Isolation af patienter med smitsomme sygdomme

Version
Godkendt
Revisions information
14.11.2019
25.06.2019
23.04.2019
17.12.2018
11.09.2018
28.02.2018
01.12.2017
31.01.2017