NFS Sygehus - Mobilt akut-team (MAT) , ver. 3
Info
Dokumentnummer:
476118 /
Version:
3
Håndbog:
Nykøbing F Sygehus
Niveau:
Virksomhed
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
vwhe
Fagligt ansvar:
nroh
Ledelsesansvar:
Sygehusled NFS(virk)
Godkendt af:
ipa
Udgivelsesdato:
03.04.2020
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle kl. spc. i somatik, Internet, Nykøbing F.
D4Offline app:
 
Nykøbing F Sygehus
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
  
1) 
Formål
At øge patientsikkerheden ved at forebygge hjertestop og organsvigt hos patienter uden for intensive afdelinger.
 
2) 
Anvendelsesområde

Nykøbing F. Sygehus.

 

Gældende for patienter fra indtil 18 år og opefter. For børn under 18 år findes specielle retningslinjer.


 
3) 
Fremgangsmåde

Kaldekriterier:
Teamet kaldes når ét/flere kriterier er opfyldt, med udgangspunkt i Tværregionale instruks, D4 dok. 510759 Early Warning Score (EWS) - systematisk observation og risikovurdering af indlagte patienter samt dertil hørelsen handlingsalgoritme.

 

Akut forværring i vitale parametre

Respiration

Frekvens < 8 eller > 30

Iltmætning

< 90 % trods iltbehandling

Cirkulation

Puls < 40 eller > 130
Systolisk BT < 90

Nyrefunktion

Samlet diurese < 50 ml i løbet af 4 timer

Neurologi

Ændring i bevidsthedsniveau

Andet

Enhver patient du er bekymret for, selv om ovenstående ikke er opfyldt

 

Kaldeprocedure:
Alle faggrupper kan ringe direkte til MAT uden forsinkede led. Kaldeproceduren er den samme hele døgnet. MAT-kaldet har ingen indflydelse på proceduren ved hjertestopkald.

 

Intensivsygeplejersken kaldes på et sygehusspecifikt telefonnummer/ personsøger, desuden kaldes sengeafdelingens vagthavende læge.

 

Der anvendes sikker mundtlig kommunikation (ISBAR) om patienten.

 

MAT samles som hovedregel inden for 15 minutter.

 

Opgaver indtil MAT samles:
1. Start iltbehandling
2. Mål respirationsfrekvens, iltmætning, puls, blodtryk, diurese, temperatur samt AVPU
3. Anlæg evt. iv. adgang
4. Sug klargøres
5. Bring PC med adgang til SP til patientstuen
6. Skab plads om patienten


Fastlagt teamorganisering i MAT:

• Sygeplejerske fra sengeafdelingen
• Læge fra sengeafdelingen
• Sygeplejerske fra intensivafsnit

 

Backup-team som kan tilkaldes: anæstesilæge og bagvagt fra sengeafdelingen

 

Fremgangsmåde i øvrigt:
Diagnostik og behandling startes. Derefter kan flg. aftales/besluttes:

 

1. Tilkald af anæstesilæge og bagvagt m.h.p. tilsyn af patient og evt. overflytning til intensivt afsnit
2. Behandling fortsætter på afsnittet, ny kontakt af MAT ved aftalt tidspunkt

3. Behandling fortsætter på afsnittet, ingen ny planlagt kontakt

 


 
4) 
Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvaret for at den fastlagte teamorganisering og samarbejdet vedrørende MAT fungerer i egen afdeling.


Sengeafdelingens personale har ansvar for observation af afsnittets patienter og tilkald af MAT ved opfyldelse af MAT-tilkaldekriterier. Sengeafdelingens personale har pleje- og behandlingsansvaret for patienten før, under og efter MAT-kald. 
 
Intensivsygeplejersken har ansvaret for at besvare MAT-kaldet og sikre, at patienten tilses indenfor 15 min.

Såfremt sygeplejersken fra intensiv i særlige tilfælde ikke har mulighed for at forlade intensivafsnittet, konfererer ansvarshavende sygeplejerske fra intensiv med vagthavende anæstesilæge med henblik på prioritering mellem MAT-kaldet og de øvrige opgaver, således at der opnås den største nytteværdi af personaleressourcerne.

 

Sengeafdelingens læge har ansvaret for, at patienten tilses indenfor 15 min. efter kald.

Hvis afdelingen har en vagtstruktur, der bygger på vagt udenfor tjenestestedet, er krav om tilstedeværelse indenfor 30 min. 

 

Teamets deltagere er i fællesskab ansvarlig for at bidrage med et konstruktivt teamsamarbejde for at optimere behandlingen og for at bidrage ved evaluering af proces og resultat. 

 

Opgavebeskrivelse for MAT-ambassadører (Mobilt Akut Team)


 
5) 
Dokumentation
  •  ISBAR modtageskema

  • Intensivsygeplejersken dokumenterer i MAT-skema

  • Sygeplejerske fra sengeafd dokumenterer i SP.

  • Årsag til MAT-opkald, diagnostik og behandling dokumenteres af vagthavende læge i journalen

 
6) 
Definitioner/Søgeord

Mobilt akut-team (MAT): en organisation eller system, der omgiver den kritisk syge patient uden for intensivt afsnit.

ISBAR: en metode for sikker kommunikation
(I=Identifikation, S=Situation, B=Baggrund, A=Analyse, R=Råd)

GCS: Glasgow Coma Skala


 
7) 
Referencer

 

Bellomo R, Goldsmith D, Uchino S, et al. A prospective before-and-after trial of a medical emergency team. Medical Journal of Australia. 2003;179(6):283-287.

 


 

Version
Godkendt
Revisions information
03.04.2020
Link til EWS rettet og bilag slettet (findes ikke længere).
24.10.2018
18.01.2016