Medicin NFS - Nødprocedurer (kritiske, patientnære tekniske forsyninger og it), ver. 1
Info
Dokumentnummer:
420865 /
Version:
1
Håndbog:
Medicin Nykøbing F
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
lhi
Fagligt ansvar:
llle
Ledelsesansvar:
Godkendt af:
ellh, llle
Udgivelsesdato:
18.11.2014
Dokumentbrugere:
Geriatri, Intern Medicin, Intern Med NFS (Afd), Internet, Konsulent, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Nakskov, Nykøbing F., Nødprocedure, Rengøringsassistent, Serviceassistent, Socialrådgiver, SOSU ass./hj. og sygehj., Sygeplejerske, Terapeut
D4Offline app:
 
Medicin Nykøbing F
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Nødforsyning af el
3.2) Forsyningssvigt ilt, vakuum og atmosfærisk luft
3.3) Nødforsyning af vand
3.4) Ventilation
3.5) Mikrobiologisk kontrol
3.6) Telefonsvigt
3.7) Nedbrud i IT systemer og udstyr
3.7.1) OPUS Patientforløb / Notat / Notatskabelon (ONS)
3.7.3) OPUS Medicin
3.7.6) Imatis - Klinisk overblik
3.7.7) Ris Web
3.7.8) Laboratoriesystemet
3.7.9) D4 infonet
3.8) Genveje til nødprocedurer
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

At sikre at personalet ved, hvad de skal gøre ved forsyningssvigt og indtil forsyningen er tilbage igen.


 
2) 
Anvendelsesområde

Geriatrisk Afdeling

Ved pludselig svigt i de kritiske og patientnære forsyninger henvises til Sygehus Syd retningslinjen "Institutionens kritiske og patientnære forsyninger". Nykøbing F. er fortsat brugere af dette dokument.


 
3) 
Fremgangsmåde
Dette dokument skal forefindes som print i afsnittet.
 
3.1) 
Nødforsyning af el

Elforsyning fra nød-elværk startes automatisk, og afsnittene har forsyning efter 30 sek.

 • Alle stik er nødstrømsforsynede. Personalet skal ikke foretage sig noget
 • Man vil ikke bemærke, når elforsyningen er tilbage på normal drift igen.

 

Afdelingen har ikke specielle situationer/patientgrupper som kræver speciel behandling og observation ved nedbrud.


 
3.2) 
Forsyningssvigt ilt, vakuum og atmosfærisk luft

I Teknisk afdeling aktiveres nødforsyningsbatterier for ilt automatisk. Der gives alarm i Teknisk afdeling ved nøddrift samt ved lavt tryk.


Oversigt over afsnittenes antal iltflasker og disses placering.

Afsnit Antal Iltflasker Iltflasker placering
Afsnit A 5-8 Konferencerum
Afsnit B 5-8 Konferencerum

 

Ansvarshavende sygeplejerskes opgaver i forhold til nedbruddet - hvis nogen blandt de indlagte har behov derfor

 • sørger for rekvisition af yderligere flasker med ilt.
 • sørger for at der forefindes sugekateter og janetsprøjte ved alle relevante patienter.

 
3.3) 
Nødforsyning af vand
 • Teknisk afdeling sørger for akut forsyning af vand. Det leveres til afdelingerne.
 • Afsnitsledelsen sikrer, at personalet er informeret om evt. forholdsregler ved drikke- /badeforbud.

 
3.4) 
Ventilation

Der forefindes ikke nødanlæg.

Ved driftstop kontakt teknisk afdeling 15162


 
3.5) 
Mikrobiologisk kontrol
Foretages af Teknisk afdeling for både vand, luftarter og ventilation.
 
3.6) 
Telefonsvigt

Sengeafsnittenes nødtelefon er rød og findes ved skrivebordet på første kontor.

Ved telefonsvigt løftes røret på nødtelefonen, for at sikre den er aktiveret.

Er dette ikke tilfældet:

 • anvendes egen mobil til at ringe til informationen 56 51 60 00
 • eller der sendes stafet til Informationen

Det er Informationen, der aktiverer hele nødtelefonsystemet.

I pc'ens mappe Telefonlister (ikon med lyserød telefon) findes "Nødnummeroversigt" og "Telefonnummervejledning"


 
3.7) 
Nedbrud i IT systemer og udstyr

Der kan opstå situationer, hvor IT-systemet er brudt ned fx. pga. kabelbrud, strømafbrydelser ect.

 

Her vil det ikke være muligt at tilgå nogen af Opus-produkterne, herunder Opus notat og ESD.


 
3.7.1) 
OPUS Patientforløb / Notat / Notatskabelon (ONS)

Der er ikke nødsystem eller dublering af Opus Patient, Opus Notat eller Opus Notatskabelon (ESD).

 

Dokumentation, som hører til de forskellige dele af Opus, skrives på papir eller evt. pc og indføres efterfølgende (fx journalnotat, notat i ESD eller BOS).

Sengeafsnittene har et lille lager af observationsskemaer (BOS) til disse nødsituationer.

Dokumentation til senere indførelse skal altid indeholde dato, klokkeslæt, underskrift/outlookinitialer og sidetal.

 

Journalnotater, som er skrevet i word frem for på kladdepapir, gemmes på afdelingens netværksdrev i mappen Nødnotater (Stivej: O:\Geriatri NFS\Nødnotater). Notater printes ud og følger patienten.

Når Opus Notat igen er tilgængeligt, kopieres eller skrives notaterne ind i Opus Notat.

Journalnotater gemt på afdelingens netværksdrev skal slettes, når de er genskabt i Opus Notat.

 

Lægen giver sekretæren besked om at der ligger notat(er) til indskrivning.

Plejen efterregistrerer ESD-notater samt værdier i BOS.

 

Brugeren kan holde sig orienteret via IT-driftsstatus, som kan tilgås via intranettet eller ikon på skrivebordet.


 
3.7.3) 
OPUS Medicin

 

Nødprocedure for Opus Medicin, inkl. Actioncard for klinikeren ved nedbrud i Opus medicin. (afs.8.1 = bilag 1 som skal forefindes som print i afsnittenes medicinrum)


 
3.7.6) 
Imatis - Klinisk overblik

Et af afsnittets printede kopier tilrettes evt. og anvendes, hvis nedbruddet er af kortere varighed.

Ved længerevarende nedbrud - når overblikket på printet forsvinder pga. tilretninger - føres oplysningerne over på worddokumentet Imatisliste (bilag som svarer til tidligere anvendte patientliste).

Patientlisten ajourføres og gemmes, så længe nedbruddet varer, i afdelingens mappe Geriatri NFS* på fællesdrevet.

Denne procedure følger den gamle aftale om, at cpr.nr.'s løbenr. slettes, hvis patienten er indlagt over 30 dage.

 

Kun aktuelt for sengeafsnittene

 

*Kun afdelingens personale har adgang til mappen


 
3.7.7) 
Ris Web

Ved RISweb nedbrud kan anvendes PACSweb på adressen http://10.4.91.10 (skrives i browser adressefeltet i Internet Explorer).

 

Akutte henvisninger skal skrives manuelt eller findes under REGSJ-Skabeloner_3. (Åbn Word dokument - vælg tilføjelsesprogrammer - vælg REGSJ-skabelon - vælg relevant skabelon fx henvisning).

 

Kan der ikke anvendes PACSweb til at se billeder, skal disse ses i røntgenafdelingen.


 
3.7.8) 
Laboratoriesystemet

Hvis laboratorie-systemet er nede, kan der ikke overføres svar til Sundhed.dk.

De overføres så snart systemet er oppe igen.

 

Svarene kan fås skriftligt og vil enten blive:

 • ringet til afdelingen
 • skrevet ud på papir
 • eller den svarseddel, der udskrives fra nogle apparater kopieres og gives til afdelingen

Det er personalet fra stamafdelingen, der skal hente prøvesvarene i laboratoriet


 
3.7.9) 
D4 infonet

D4 og http://dok.regionsjaelland.dk dublerer i en vis udstrækning hinanden. Der er p.t. ingen yderligere nødprocedure.


 
3.8) 
Genveje til nødprocedurer

 Alle It-nødprocedurer er nu samlet på ét sted i D4, som tilgås ved at klikke på fanebladet "Nødprocedurer" i D4:

 


 
4) 
Ansvarsforhold
Afsnitsledelsen har det overordnede ansvar.
Den på tidspunktet ansvarshavende sygeplejerske er ansvarlig for at ovennævnte tiltag effektueres - bortset fra den lægelige dokumentation i Opus-systemerne, hvor ansvaret ligger hos lægen.
Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og efterleve instruksen.

 
5) 
Dokumentation

Placering af papir som skal anvendes til midlertidig dokumentation

 

 BOS-skema  Blodprøverekvisition
 Afd. A

 Grå skuffesystem

 - første kontor

 i skuffe mærket Nødprocedure

 Grå skuffesystem

 - første kontor

 i skuffe mærket Nødprocedure

 Afd. B  Grå skuffesystem

 - første kontor

 i skuffe mærket Nødprocedure

 Grå skuffesystem

 - første kontor

 i skuffe mærket Nødprocedure

 Ambulatorium  Ikke relevant

 I det lave træskab på gangen ud for sekrertærkontoret


 
6) 
Definitioner/Søgeord
Imatisliste = patientliste er afsnittenes liste over indlagte patienter og væsetlige oplysninger om disse, fx kost, mobilisering, datoer og klokkeslæt for aftaler
 
7) 
Referencer

Master til håndtering af kritiske, patientnære tekniske forsyninger ved forsyningssvigt (407881)

 

Nødprocedure Diktering og Talegenkendelse (288064)

Nødprocedure Opus Medicin (288156)

Nødprocedure Opus Notat (288156)

Nødprocedure ESD (383670)

 

IT-afdelingens vejledninger til ESD

IT-afdelingens vejledninger til OPUS Notat

IT-afdelingens vejledninger til Opus Medicin

Regionale dokumenter - Svigt af patientkritiske tekniske forsyninger, it-systemer og kommunikationssystemer
Standard DDKM for Sygehuse 2. version - 1. 8.05 Svigt af patientkritiske tekniske forsyninger, it-systemer og kommunikationssystemer
Imatisliste
Version
Godkendt
Revisions information
18.11.2014