NFS Sygehus - Arbejde med formalin, ver. 2
Info
Dokumentnummer:
418273 /
Version:
2
Håndbog:
Nykøbing F Sygehus
Niveau:
Virksomhed
Type:
Instrukser
Redaktør:
pily
Fagligt ansvar:
pily
Ledelsesansvar:
Sygehusled NFS(virk)
Godkendt af:
pily
Udgivelsesdato:
23.01.2019
Dokumentbrugere:
Internet, Nykøbing F.
D4Offline app:
 
Nykøbing F Sygehus
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
At sikre at alt arbejde med formalin foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og efter gældende regler.
 
2) 
Anvendelsesområde

Kliniske og diagnostiske afdelinger på Nykøbing F. Sygehus. 

Endvidere gælder retningslinjen for de afdelinger som har en anden organisatorisk placering end Nykøbing F. Sygehus.


 
3) 
Fremgangsmåde

Fiksering af vævsprøver med formalin skal ske i lukkede systemer:

 

 • Ved vævsprøver, som kan konserveres i 9 ml eller 25 ml glas, skal fikseringen foregå med Hounisens system eller under udsug i stinkskab eller handskeboks

 

 • Ved større vævsprøver skal fiksering med formalin foregå under udsug i stinkskab eller handskeboks.
  Ved fiksering af større vævsprøver, skal prøvebeholderen være stødsikker, med tætsluttende og letoplukkeligt låg.

 

Ved vævsprøver, som skal transporteres over større eller mindre afstand til stinkskab eller handskeboks for fiksering, kan prøvematerialet fugtes med saltvand ved prøvetagningsstedet.

Saltvandet skal såvidt muligt hældes fra inden påfyldning af formalin.

 

Fikseringen med formalin skal uanset fremgangsmåde ske hurtigst muligt efter prøvetagningen.

Se evt. LMV: Histologisk undersøgelse til Klinisk Patologi.

 

Sikkerhed:

Prøvebeholdere der indeholder formalin skal lukkes tæt og mærkes med sikkerhedsetiket.

Hvis der anvendes prøvebeholdere, der ikke er mærket af leverandøren, har afdelingen ansvaret for at mærke prøvebeholderen.

 

Etiketter kan printes ud fra flg. skabeloner: 

 

Prøvebeholdere fra Hounisens lukkede system er mærket med sikkerhedsetiket fra firmaet.

 

Fiksering med Hounisens system:

Se brugsvejledning.

 

Procedure.

Glasset mærkes med patientlabel og stregkode.

Se LMV:

 • Mærkning af prøver, rekvisition og prioritering - D4-dokument 260280
 • Rekvirering af patologiundersøgelser i OPUS - D4-dokument 235046
  • Rekvirering af patologius. på pt., som ikke er oprettet i et forløb i OPUS (fx rtg. afd.) - D4-dokument 242883

   

  Biopsierne (evt. på mikropapir) lægges i glassets indre container efter prøvetagningen og fyldes med formalin jvf. brugsvejledningen.


  Biopsierne må ikke tørre ud og kan evt. fugtes med få dråber saltvand indtil påfyldningen af formalin.
  Det afbrækkede stempel bortskaffes som almindeligt affald.


  Når formalinposen er tom, tages pappet af formalinposen og formalinposen bortskaffes via kemikalieaffaldshåndteringen.

  Pappet bortskaffes som almindelig dagrenovation

   

  Forsendelse.

  Se LMV: Forsendelse af prøvemateriale til Klinisk Patologi - D4-dokument 262251

  Endvidere henvises til instruks om Transport mellem Sygehusene - D4-dokument 409448

   

  Indkøb.

  Vævsfikserings-kit 25 ml eller 9 ml glas, komplet sikkerhedsboks

  Bestillingsnummer 9 ml kit i Oracel: 1000.9924

  Bestillingsnummer 25 ml kit i Oracel: 1000.9925

   

  Kittet indeholder:

  • 50 stk. 9 eller 25 ml glas
  • 50 stk. sterile membranadaptorer
  • 2 stk. bagkanyle med gevind
  • 1 stk. infusionsposeadaptor, steril
  • 1 stk. 450 ml formalin, faremærket, IVD, CE med udløbsdato
  • 1 stk. Dansk brugsvejledning og hotline nummer til Hounisens kundeservice
  • 1 stk. Dansk datablad til brug for arbejdspladsbrugsanvisning

   

  Ekstra glas 25 ml til formalinsystem.

  Monovette, vetmed, 25 ml. Oracle: 1000.09.003

   

  Ekstra glas 9 ml til formalinsystem.

  S-monovette, 9ml, uden præpar, steril til formalin. Oracle: 1000.02.003

   

  Ekstra poser med 450 ml formalin.

  Pose, formalin-, 450 ml. Oracle: 1000.9926

   

  Ved spild.

  Ved mindre spild - dråber:

  Optørres med serviet og bortskaffes via kemikalieaffaldshåndteringen.

   

  Ved større spild og ved tydelig mislugt af den spildte formalin:

  • Medarbejdere forlader lokalet og døren lukkes
  • Medarbejder ifører sig sig godkendt åndedrætsværn samt 4H handsker
  • Spild opsamles med absorberende materiale og rummet udluftes grundigt ved at åbne vinduer
  • Når mislugt er forsvundet, kan døren åbnes og medarbejdere genoptage deres arbejde
  • Spildet bortskaffes via kemikalieaffaldshåndteringen

   

  Godkendt åndedrætsværn med filter.

  Åndedrætsværn med kombinationsfilter ABEK multifilter (brun, grå, gul, grøn). Filtret har begrænset brugstid, og skal derfor skiftes efter brug.

  Hvis åndredrætsværnet er en halvmaske, skal endvidere bruges beskyttelsesbriller.

   

  Indkøb.

  Åndedrætsværn halvmaske af mærket Moldeks med to filtre.

  Oracel: 76-09000

   

  ABEK multifilter vær opmærksom på at der skal bruges to filtre til ovenstående halvmaske.

  Oracel: 78-30003


   
  4) 
  Ansvarsforhold

  Afdelingsledelsen har ansvar for at:

  • fiksering med formalin foregår efter denne instruks
    

  Medarbejderen har ansvar for at:

  • følge instruks ved arbejde med formalin
    

  Indkøbsafdeling har ansvar for at:

  • lukket system til fiksering af små formalinprøver er tilgængeligt til indkøb 
    

  Arbejdsmiljøgruppen har ansvar for at:

  • der er udarbejdet relevante Arbejdspladsbrugsanvisninger til arbejdet med formalin

   
  5) 
  Dokumentation
  Ingen
   
  6) 
  Definitioner/Søgeord

  Formalin:

  Formaldehyd, methanal, HCHO, er en farveløs stærk lugtende giftig gasart, der bl.a. bruges til konservering og som bakteriedræber. I vandig opløsning hedder stoffet Formalin. Formaldehyd er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

  Formalin er kræftfremkaldende, og man har sikker dokumentation for at formaldehyd bl.a. kan forårsage kræft i næse og næsesvælg.

  Formalinen bruges som fikseringsmiddel for at forlænge biopsiens holdbarhed. 

   

  Formalinen i Hounisens lukkede system består af ca. 4% formaldehyd.

  4% formaldehyd er identisk med en 10% formalin.

  Faremærkning af 4% formaldehyd: Advarsel


   

  H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion
  H351: Mistænkt for at fremkalde kræft
  P302/352: Ved kontakt med huden: vask med rigeligt sæbe og vand
  P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ ansigtsbeskyttelse
  P308/P313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp


   
  7) 
  Referencer

  Bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisiko ved arbejdet med stoffer og materialer

   

  Miljøstyrelsen - Liste over uønskede stoffer

  Version
  Godkendt
  Revisions information
  23.01.2019
  25.11.2015