DRIFT KOE-ROS - Brandsikkerhed - Driftsafdelingen, ver. 3
Info
Dokumentnummer:
412168 /
Version:
3
Håndbog:
Drift Køge-Roskilde
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
lrh
Fagligt ansvar:
jlpe
Ledelsesansvar:
Drift SUH
Godkendt af:
jlpe
Udgivelsesdato:
08.06.2018
Dokumentbrugere:
Drift SUH, Internet, Køge, LMV, Roskilde, Teknik, Tekniker
D4Offline app:
 
Drift Køge-Roskilde
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Ny version under udarbejdelse »     Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

At forebygge/reducere risici for brandudvikling og tilvejebringe sikre forhold for patienter,

personale og besøgende, samt sikre og kontrollere, at sygehusets flugtveje er intakte. 
2) 
Anvendelsesområde
Medarbejdere i Driftsafdelingen og tekniske afsnit på Sjællands Universitetshospital.
 
3) 
Fremgangsmåde

 

Indhold

Ved brand og andre nødsituationer

Brug af åben ild

Ny- og ombygninger

Flugtvejsplan (gælder pt. kun sengeafsnit)

Systematisk kontrol af slukningsmateriel ved eksterne firmaer

Kontrol af brandslukningsudstyr

Kontrol af el-tavler

Afspærring og kontrol af iltforsyningsanlæg

Brandsyn

Branddøre og brandskydeporte

Kontrol af branddøre

 

 

Ny-og ombygninger

Alle ombygninger m.m. på hospitalet gennemføres i overensstemmelse med bygningsreglementet. Driftsafdelingen sørger for de nødvendige byggetilladelser m.m. og sikrer, at brandlovgivningen overholdes og at alle krav fra brandmyndigheder indarbejdes i projektet.

Flugtvejsplaner (gælder pt. kun sengeafsnit)

Ved etablering af nye afsnit og ved brandmæssige ændringer i eksisterende afsnit, udarbejder/reviderer Driftsafdelingen flugtvejsplaner for de relevante områder og sikrer, at  disse ophænges i afsnittet.

 • Driftsafdelingen informerer afdelingsledelsen om opsætning af evt. nye eller reviderede flugtvejsplaner samt hvor disse er placeret.

 

Systematisk kontrol af sluknings-

materiel ved eksterne firmaer

 • ABA anlæg (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg) efterses en gang årligt af eksternt firma.
 • ABDL (Automatisk Branddørs Lukningsanlæg) gennemgås mindst en gang årligt af teknisk afsnit.
 • Bygningstekniske forhold gennemgås i brandmæssig henseende af Beredskabsmyndigheden, som stikprøvekontrol. Gennemgangen kan omfatte: UD lamper, flugtvejsbelysning, flugtveje, flugtvejsdøre og skilte til angivelse af  brandslukningsudstyr og flugtveje samt ophobning i flugtveje.
 • Der udarbejdes en rapport med anførelse af eventuelle mangler, samt tidsfrister for afhjælpning. Rapporterne opbevares i Driftsafdelingen.
 • Sprinkleranlæg og brandsikring af bygningsdele gennemgås en gang årligt af eksternt firma, som stikprøvekontrol. Der udarbejdes en rapport med anførelse af eventuelle mangler, samt tidsfrister for afhjælpning. Rapporterne opbevares i teknisk afsnit.

Kontrol af brandsluknings-

udstyr

Teknisk afsnit har ansvaret for at brandslukningsudstyr, som CO2 slukkere, brandtæpper og slangevinde, efterses en gang årligt.

Herunder registreres tilstedeværelse af slukningsudstyret og dettes funktionsduelighed. CO2 slukkere anses for funktionsduelige når manometervisningen på slukkeren er i det grønne område. Kontrol af alle håndslukkere dokumenteres ved afkrydsning på kontrolskema på slukkeren. Kontrol af øvrigt slukningsudstyr dokumenteres ved afkrydsning og signatur på kontrolseddel herfor.

Kontrol af el-tavler

På udvalgte el-tavler foretages der en gang årligt termofotogra-fering.

Afspærring og kontrol af iltforsyningsanlæg

 • Teknisk afsnit skal sikre, at der ved alle afspærringsbokse er tydelig afmærkning af, hvilke rum afspærringsboksen omfatter.
 • Tankanlæg og regulatorer efterses 1. gang årligt af eksternt firma. Der udarbejdes eftersynsrapport, opbevares hos ekstern leverandør.
 • Det fremgår af kompetanceregnskab i teknisk afsnit hvem der kan foretage afspærring af iltforsyninger til de enkelte afsnit/stuer.
Brandsyn Den lokale brandmyndighed (kommunale) gennemfører brandsyn på hospitalet.

 

 

Branddøre og brandskydeporte Der må ikke sættes kiler, stole eller andet i klemme i branddøre eller i brandskydeporte, med henblik på at holde dem åbne. Der må ikke henstilles effekter, der hindre lukning af branddøre eller brandskydeporte. Automatiske branddøre og brandskydeporte lukker automatisk ved aktivering af ion-og røgmeldere.
Kontrol af branddøre 

Definition: Med branddøre menes døre til brand- eller røgsektionering med ABDL (Automatisk Branddørs Lukning).

 

 • Alle branddøre bliver afprøvet ud fra et fastlagt interval. Der udskives eftersyn i POB via Patsec.
 • Der kvitteres for afprøvning ved at færdigmelde opgaven i POB. Evt. afvigelser meldes som sager i POB.
 • Branddøre mærkes med skilt "branddør, må ikke blokeres".

 • Alle påkørsler, skader og funktionsfejl meldes straks via POB.

 

 

 

Overordnet om brandsikkerhed

 

 

Trykflasker

Introduktion

Brandundervisning

Friholdelse af flugtveje

Overbelægning

Brandfarlig oplag (spritdispencere)

 

 

 

 

 

 

 


 
4) 
Ansvarsforhold

Yderligere information:

Ansvar og organisering

 • Ansvaret for instruksens opdatering påhviler driftschefen.
 • Ansvaret for kontrol og gennemgang af egen afdeling påhviler afdelingsledelsen. Hvis der observeres uregelmæssigheder, der ikke kan håndteres i eget regi, kontaktes Teknisk Afsnit og/eller Driftsafdelingen.

 
5) 
Dokumentation

 

De enkelte medarbejdere kan udskrive deres diplomer.

 


 
6) 
Definitioner/Søgeord

 

Alarmeringsinstruks:

Skriftlig instruks, der beskriver, hvorledes man som ansat på Sygehus skal forholde sig, såfremt der opstår en uforudset eller usædvanlig situation.

 

Flugtsvejsplan:

Plantegning over afsnit med alarmeringsvejledning og angivelse af dels de flugtveje afsnittet har ansvar for at friholde, dels nødudgange fra afsnittet, samt placering af brandtryk og brandslukningsmateriel.

 

Branddør:

Med branddøre menes døre til brand- eller røgsektionering med ABDL (automatisk branddørs lukning)

 

Brandtryk:

Trykknap i lille rød eller gul boks med glasrude monteret på væg til direkte alarmering af brandvæsenet.

 

Brandskydeport:

Indbygget port med automatisk lukning. 

 

E-learning

Elektronisk indlæringsprogram: Tryg Brandskole, der gennemføres via internettet.

 

Flugtveje:     

De på flugtvejsplaner viste gangarealer, fører til nærmeste udgang eller gangareal som via flugtvejsskiltning leder til nærmeste udgang.

 

Fællesarealer:

Gang- og opholdsarealer m.m., der ikke fremgår af afdelingens brand- og evakueringsplan, og som afdelingen ikke har ansvar for at friholde.

 

Overbelægning på sengeafsnit:

Når der udover de markerede/godkendte nødpladser (oftes 2 pr. sengeafsnit), er placeret sengeliggender patienter på gangarealerne.

 

Åben ild:

Ild og gløder i tobak, stearinlys, tændstikker og lign.

 

Trykflasker:

Trykflasker med gasser eller atm. luft. Trykflasker beregnet til brandslukning er ikke omfattet.

 


 
7) 
Referencer

Bilag: friholdelse af flugtvejsgange på sengeafsnit .pdf (pdf)
Actioncard: Brand og Evakuering
friholdelse af flugtvejsgange på sengeafsnit .pdf
Version
Godkendt
Revisions information
08.06.2018
12.07.2017
03.06.2014