PSY fælles - Voldsrisikovurdering: Anvendelse af vurderingsmetoden Brøset Violence Checkliste (BVC), ver. 4
Info
Dokumentnummer:
379319 /
Version:
4
Håndbog:
Psykiatrien fælles
Niveau:
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
annae
Fagligt ansvar:
lelb
Ledelsesansvar:
PSY PL
Godkendt af:
djl, mw, srbe
Udgivelsesdato:
29.07.2019
Dokumentbrugere:
Alle funk./still. sundhedsfagl. i Psyk., Alle geografier, BørnUngePSYK, Internet, Psy Fælles - Alle, Voksenpsykiatri
D4Offline app:
 
Psykiatrien fælles
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

At forebygge vold gennem systematisk voldsrisikovurdering med anvendelse af Brøset Violence Checklist (BVC).


 
2) 
Anvendelsesområde

Gælder for alle indlagte patienter i Psykiatrien, Region Sjælland, undtagen patienter indlagt i Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling.


 
3) 
Fremgangsmåde

Brøset Violence Checklist (BVC)

Den løbende voldsrisikovurdering foretages ved hjælp af BVC.

BVC er en checkliste til vurdering af 6 risikoområder, som kan indikere en voldelig adfærd indenfor de næste 24 timer.

 

De 6 risikoområder er beskrevet nedenfor:

 

BVC adfærd

Definition

 

Forvirring

Opfører sig åbenlyst forvirret og desorienteret. Kan hænde at patienten ikke er orienteret i tid og sted samt person

 

Irritabilitet

Patienten bliver let irriteret; tåler dårlig andres tilstedeværelse

 

Støjende adfærd

En støjende og vredladen adfærd; f.eks. smækker med døren, råber i stedet for at snakke osv.

 

Fysiske trusler

Viser med tydelig kropssprog at hensigten er, at true en anden person, f.eks. en aggressiv kropsholdning, griber fat i en anden persons tøj, løfter og truer med knyttet næve osv.

 

Verbale trusler

Et verbalt udbrud som er mere end bare at hæve stemmen og har til hensigt at ydmyge eller skræmme en anden person

 

Angreb på ting eller genstande

Et direkte angreb på ting eller genstande og ikke en person; slå på eller knusning af vindue, slår eller skader en genstand eller slår et møbel i stykker

 

Praktisk anvendelse

BVC skal udfyldes i slutningen af hver vagt, dvs. tre registreringer pr. døgn.

 

Ved hvert af de 6 risikoområder skal der gives en score på 0 eller 1.

  • 0 = adfærden er ikke forstærket i forhold til patients vanlige adfærd
  • 1 = adfærden er forstærket i forhold til patientens vanlige adfærd

 

Dvs. at der udelukkende kan gives en score på 1, hvis der er registreret adfærd hos patienten, som afviger fra patientens normaladfærd.

Den samlede vurdering er minimum 0 og maksimum 6. Hvis der er tale om en ny patient, hvor den vanlige adfærd ikke er kendt, scores ud fra skøn. 

 

Samlet vurdering

Score 0: Lille risiko for vold

Score 1-2: Moderat risiko for vold. Præventive forholdsregler bør tages.

Score 3 eller derover: Høj risiko for vold. Præventive forholdsregler skal tages og planer for hvordan et eventuelt angreb undgås.

 

Handleplan og interventioner på baggrund af vurdering

Ved en samlet score på 1-2 skal der foretages forebyggende forholdsregler.

Såfremt en patient på baggrund af BVC skønnes at have moderat til høj risiko for voldelig adfærd, udarbejder den sundhedsfaglige kontaktperson en handleplan.

Ved en score på 3 eller derover skal der udarbejdes en handleplan og iværksættes handlinger, der hjælper patienten til ikke at handle voldeligt.

 

Handleplan

  • Det vurderes hvilke forholdsregler, der skal tages i den aktuelle situation
  • Planen skal være påbegyndt inden næste vagt
  • Planen kan med fordel udarbejdes sammen med patienten
  • Planen inddrager patientens mestringskort
  • Hvis patienten ikke kan inddrages, udfyldes de observationer/symptomer, plejepersonalet ser hos patienten, og de handlingstiltag der skønnes nødvendige

 

Forebyggende forholdsregler dokumenteres i Sundhedsplatformen i relation til vurderingsskemaet Brøset (BVC). Se kapitel 5 Dokumentation.

 

Hvem voldsrisikovurderer med BVC

Den sundhedsfaglige kontaktperson gennemfører vurderingen løbende i hver vagt. Se kapitel 5 vedrørende dokumentation.

 

Ophør af BVC

Som udgangspunkt fortages BVC risikovurderinger på indlagte patienter i hver vagt under indlæggelsen. Der kan være patienter, hvor fortsættelse af BVC risikovurderinger under en langvarig indlæggelse kan ophøre. Ophør af BVC risikovurdering forudsætter følgende:

  • At patienten BVC scores til 0 i alle vagter i minimum 3 døgn
  • At patienten ikke tidligere har haft voldsadfærd

Ophør kan besluttes af patientens sundhedsfaglige kontaktperson.

Ophør dokumenteres i relation til vurderingsskemaet Brøset (BVC). Se kapitel 5 Dokumentation.

 

Observeres ændringer i patientens vanlige adfærd skal BVC risikovurdering straks genoptages. Genoptagelse af BVC risikovurdering igangsættes af kontaktpersonen.


 
4) 
Ansvarsforhold

Psykiatriledelsen har det overordnede ansvar for, at denne retningslinje er tilgængelig og opdateret.

 

Afdelingsledelserne har ansvaret for, at retningslinjen implementeres.

 

Afsnitsledelserne har ansvaret for løbende at følge op på, om retningslinjen efterleves.

 

Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og anvende retningslinjen.

 

Den sundhedsfaglige kontaktperson gennemfører og dokumenterer BVC.

 

Den sundhedsfaglige kontaktperson udarbejder (evt. i samråd med læge, psykolog eller andre) en handleplan, hvis der ud fra BVC skønnes at være moderat til høj risiko for voldelig adfærd. Handleplanen skal iværksættes i indeværende eller kommende vagt.

 
5) 
Dokumentation

BVC vurderes løbende igennem vagten og skal dokumenteres i vurderingsskemaet Brøset (BVC) i SP, i slutningen af hver vagt, dvs. tre registreringer per døgn. Det er den højeste score i vagten der dokumenteres. I vurderingsskemaet i SP kan der tilføjes en kommentar til hvert af elementerne i BVC.

 

Ved en samlet score 1-2 skrives skrives de forebyggende forholdsregler, som et vurderingsskemanotat (højreklik på scoren eller den samlede vurdering i skemaet).

 

Ved en samlet score 3 eller derover skrives handleplanen, som et vurderingsskemanotat (højreklik på scoren eller den samlede vurdering i skemaet).

 

Ophør dokumenteres i vurderingsskemaet Brøset (BVC) i SP og beslutningen begrundes i et vurderingsskemanotat (højreklik på scoren eller den samlede vurdering i skemaet).

 


 
6) 
Definitioner/Søgeord

Udadreagerende adfærd:

Adfærd hvor en person reagerer aggressivt, truende og/eller voldsomt.

 

Brøset Violence Checklist (BVC):

Brøset Violence Checklist er et redskab til at forudsige voldelig adfærd blandt psykiatriske patienter. Checklisten skal hjælpe klinikere til at forudse voldelig og aggressiv adfærd i løbet af det kommende døgn.

 

Forebyggende tiltag:

Tiltag der har til hensigt at forebygge eskalering. Tiltag kan være observationsniveau, skærmning, afledning, medicinadministration eller forskellige former for aktivitet.

 

Handleplan:

En handleplan er en individuelt udarbejdet plan, der er tilpasset den enkelte patient. Planen skal følges i forbindelse med ændringer i BVC.

 

Interventioner:

Tiltag der aktivt igangsættes med henblik på, at hjælpe patienten til ikke at reagere voldeligt.

 

SP: Sundhedsplatformen.

 

Sundhedsfaglig kontaktperson: En sundhedsfaglig person, der er tilknyttet den enkelte patient med særligt ansvar for koordinering af patientforløbet under indlæggelse og i ambulante forløb; afgørende er ikke vedkommendes profession, men at vedkommende medvirker ved levering af en eller flere sundhedsfaglige ydelser i forløbet. I særlige - og argumenterede tilfælde - kan ansvaret uddelegeres til en person, som handler på en autoriseret sundhedspersons ansvar.

 

BVC e-learning program: (http://sifer.no/undervisning/detalj/e-laering-bvc-e-learning-bvc)

 

Re-Act: Er et webmodul, hvori der kan indsamles data fra BVC og SOAS-R. Webmodulet administreres af Forskningsenheden. For information om igangværende forskning samt webmodulet Re-Act kan Lene Lauge Berring (lelb@regionsjaelland.dk)


 
7) 
Referencer

Abderhalden, C., Needham, I., Dassen, T., Halfens, R., Haug, H., & Fischer, J. (2008). Structured risk assessment and violence in acute psychiatric wards: randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry, 193, 44-50.

 

Almvik, R., & Woods, P. (1998). The Brøset Violence Checklist and the prediction of inpatient violence: Some preliminary results. Psychiatric Care, 5(6), 208-211.

 

Almvik, R., & Woods, P. (1999). Predicting inpatient violence using the Broset Violence Checklist (BVC). Int J Psychiatr Nurs Res, 4(3), 498-505.

 

Almvik, R., Woods, P., & Rasmussen, K. (2000). The Broset violence checklist - Sensitivity, specificity, and interrater reliability. Journal of Interpersonal Violence, 15(12), 1284-1296.

 

Buus, N. (red) (2009). Psykiatrisk sygepleje Kap. 12, Sygeplejefaglige interventioner i opkørte situationer, Lene Berring, Nyt Nordisk Forlag.

 

Woods, P., & Almvik, R. (2002). The Broset violence checklist (BVC). Acta Psychiatrica Scandinavica, 106, 103-105

 

Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos voksne over 18 år indlagt på psykiatrisk sygehus. Center for kliniske retningslinjer - Clearinghouse. Oktober 2014.

 

Sande, R. van de, Nijman, H. L. I., Noorthoorn, E. O., Wierdsma, A. I., Hellendoorn, E., Staak, C. van der, & Mulder, C. L. (2011). Aggression and seclusion on acute psychiatric wards: effect of short-term risk assessment. The British Journal of Psychiatry, 199(6), 473–478.  http://doi.org/10.1192/bjp.bp.111.095141

Version
Godkendt
Revisions information
03.07.2019
03.10.2018
14.02.2016
27.05.2014