NFS Sygehus - Undervisning i Hjerte-lunge redning & "Den kritisk syge patient", ver. 3
Info
Dokumentnummer:
372863 /
Version:
3
Håndbog:
Nykøbing F Sygehus
Niveau:
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
jkhe
Fagligt ansvar:
nroh
Ledelsesansvar:
Sygehusled NFS(virk)
Godkendt af:
ipa
Udgivelsesdato:
07.01.2021
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Alle kl. spc. i somatik, Alle NFS, Internet, Nykøbing F.
D4Offline app:
 
Nykøbing F Sygehus
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Tilmelding til undervisning
3.2) Hvornår og hvor afholdes undervisningen?
3.3) Recertificering i henholdsvis "Kritisk syge patient" og anvanceret hjerte- lungeredning
3.4) Recertificering i basal hjertelungeredning
3.5) Procedure ved manglende beståelse af Resusci Anne Skills Stations (RASS)
3.6) Indhold i undervisningen
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

At fastlægge retningslinjer for introduktion og uddannelse i genoplivning/HLR og "Den kritisk syge patient" for ansatte på Nykøbing F. Sygehus.


 
2) 
Anvendelsesområde

Nykøbing F. Sygehus.

Undervisning i hjertestopbehandling af nyfødte (neonatale) er etableret i børneafdelingsregi og ikke omfattet af denne retningslinje. Undervisning i "Det kritisk syge barn" ligger i afdelingsregi (børne- og ungdomsafdelingen) og er derfor undtaget undervisningen den kritisk syge patient.


 
3) 
Fremgangsmåde

Personalet skal være uddannet og opdateret i erkendelsen, alarmeringen og behandlingen af hjertestop jf. Tværregional retningslinje: Hjertelungeredning af voksne for sundhedsfagligt personale.

Samtlige ansatte ved sygehuset skal ved ansættelsen modtage undervisning i genoplivning og de ansatte der har patientkontakt skal undervises i "Den kritisk syge patient". Dette er en integreret del af introduktionsforløbet for nyansatte.

 

Minimum hvert 2. år skal det dokumenteres, at personalet har gennemgået kursus for vedligeholdelse af hjerte- lungeredning og "Den kritisk syge patient".

 

Undervisningen gennemføres på to niveauer, et basalt og et avanceret niveau afhængigt af ansættelsetype. Præcisering af målgruppe - se pkt. 6) Definitioner.

Undervisningen varetages af hjertestopkoordinator i samarbejde med anæstesiafdeling, serviceassistenter og nøglepersoner.


 
3.1) 
Tilmelding til undervisning

Automatisk tilmelding via Sygehusledelsens Sekretariat:

 • Alle nyansatte tilmeldes undervisning i hjerte- lungeredning.
 • Alle nyansatte læger og plejepersonale tilmeldes endvidere undervisning i "Den kritisk syge patient".

 

Ansættende afdeling tilmelder selv medarbejdere, der skal re-certificeres direkte hos anæstesiafdlingen nfs-hjertestop@regionsjaelland.dk

 


 
3.2) 
Hvornår og hvor afholdes undervisningen?

Undervisning afholdes fast den 5. hverdag i hver måned.

 

For nyansatte foregår undervisningen i "Den kritisk syge patient" altid i tidsrummet kl. 08.00 - 09.30, efterfulgt af hhv. basal- eller anvanceret genoplivning.

 


 
3.3) 
Recertificering i henholdsvis "Kritisk syge patient" og anvanceret hjerte- lungeredning

foregår indefor tidsrummet 09.30-15.30. Antal udbudte hold af de 2 slags kurser afhænger af antallet af tilmeldinger.

Den ansættende afdeling skal selv være opmærksom på det konkrete undervisningstidspunkt for de enkelte hold samt undervisningslokale. Besked sendes til nærmeste leder.

Hjertestopkoordinatoren udmelder ekstra datoer for undervisning i hhv. "Den kritisk syge patient" udviddet hjerte- lungeredning, såfremt der er flere tilmeldinger pr. måned end der er kapacitet til i forhold til én dags undervisning om måneden.


 
3.4) 
Recertificering i basal hjertelungeredning

Foregår via selvlæring på træningsdukken i Skill-station, der er placeret i kælderen under dialyseafdelingen, nøglen hentes i informationen.  (RASS=ResusciAnneSkillsStation). Booking af Skills station sker via Outlook: NFS ØVELOKALE HLR eller via Erik Weye, ewh@regionsjaelland.dk.

 

I undervisningsrummet:

Findes en computer med skærm, højttalere og printer samt en tilsluttet avanceret træningsdukke: "ResusciAnneSkillsStation" (=RASS).

 

Først gennemgår medarbejderen på computeren en Power Point Præsentation om Basal Hjerte- lungeredning baseret på seneste retningslinjer (2015) fra Europæisk råd for Genoplivning (ERC).

 

Herefter logger medarbejderen ind på RASS-programmet (med brugernavn og password) for at gennemføre teori og praktiske øvelser i hjertemassage og maskeventilation, vejledning ligger i rummet.

 

Først gennemses en film med orientering om teknikken ved hjertemassage og ventilation, herefter udfører medarbejderen hjertemassage og ventilation på dukken, får løbende feed-back om kvaliteten heraf via skræm og højttalere og skal udføre et bestemt antal tilfredsstillende kompressioner og ventilationer for at bestå.

Medarbejderen skal herefter udskrive et certifikat med bevis for beståelsen. Kopi af certifikat gives til nærmeste leder, der sørger for registrering i Den Administrative Portal.


 
3.5) 
Procedure ved manglende beståelse af Resusci Anne Skills Stations (RASS)

Erfaringer fra andre hospitaler viser, at der ved indførelsen af RASS kan være kursister, som ikke består den praktiske prøve i første omgang. I sådanne tilfælde kan det anbefales, at medarbejderne gennemfører træningen to og to.

Erfaringer med denne metode viser, at andelen af "ikke beståede" her ved minimeres til under 5%. Af disse 5% viser erfaringer, at de fleste kan gennemføre vejledt af egen afdelings "nøgleperson" (en fra hver afdeling, specielt oplært af underviserne til at hjælpe kolleger). Restgruppen, som ikke kan gennenmføre trods hjælp fra nøgleperson, vil ofte være få personer - f.eks. med mindre fysiske handicaps eller meget små/fysisk svage personer. Til disse kursister tilbydes månedlige opsamlingsdage, typisk samtidig med intro-dagene for nyansatte, hvor underviserne kan vejlede kursisterne. I fald disse kursister fortsat ikke består RASS, kan der af underviseren udfærdiges bevis for deltagelse med bemærkning om ovenstående.


 
3.6) 
Indhold i undervisningen

Basal genoplivning.

Teoretisk præsentation, demonstration af genoplivning, efterfulgt af praktisk færdighedstræning i luftvejshåndtering, hjertemasage og maskeventilation samt brug af AED vha. træningsdukker.

 

Avanceret genoplivning.

Teoretisk præsentation, demonstration af genoplivning, efterfulgt af praktisk færdighedstræning i luftvejshåndtering, hjertemassage og maskeventilation samt sikker defibrillering. Praktiske øvelser i avanceret genoplivning i form af casebaseret scenarietræning.

 

"Den kritisk syge patient"

Teoretisk præsentation af retningslinjer for observation af patienter mhp. tidlig opsporing af kritisk sygdom og MAT-funktion, gennemgang af ABCDE-modellen samt principper for sikker kommunikation og teamsamarbejde.

 


 
4) 
Ansvarsforhold

Hjertestopkoordinatoren

 • Er ansvarlig for tilrettelæggelse af undervisning i "Den kritisk syge patient" samt basal- og udvidet hjerte- lungeredning og sørger for lokaler, undervisere og undervisningsmateriale til selve dagen.
 • Er ansvarlig for hurtig etablering af nyt uddannelsestilbud såfremt undervisning i avanceret hjertestop måtte blive aflyst.
 • Sørger for afkrydsning af deltagerne på kurserne, lister over deltagende medarbejdere kan fremfindes på R:drew under FÆLLESINTRODUKTION (samme sted som tilmelding af nyansat personale). 
 • Er ansvarlig for tilrettelæggelse af uddannelse af nøglepersoner i brug af Skillstation.

 

Sygehusledelsens Sekretariat:

 • Er ansvarlig for, at listen over nyansatte medarbejdere kan tilgås vis R:Drew under FÆLLESINTRODUKTION, tilmeldingsfrist til den 20. i måneden.
 • Notere på siden Fællesintro for nye medarbejdere, hvilken dag der afholdes HLR/KSP.

 

Den ansættende afdeling

 • Er ansvarlig for at holde sig opdateret omkring undervisningsdatoer, tidspunkter mm. samt informere relevant personale.
 • Er ansvarlig for at tilmelde personalet på det relevante niveau, samt for at personalet deltager i såvel introduktions- som recertificeringskurser.
 • At der i afdelingen er udpeget minimum to nøglepersoner med ansvar for recertificering af personalet i basal genoplivning.
 
5) 
Dokumentation

Deltagelse krydses af på kurset af hjertestopkoordinatoren/underviseren. 

Lister over deltagende medarbejdere kan fremfindes på R:drew Nykøbing F. Sygehus, under FÆLLESINTRODUKTION (samme sted som tilmelding af nyansat personale). 

Medarbejderens leder sørger for registrering i Den Administrative Portal, at medarbejderen har gennemført kursus i hhv. basal eller avanceret genoplivning samt " Den kritisk syge patient".


 
6) 
Definitioner/Søgeord

Undervisning i Hjerte-lunge redning omtales også som Hjertestopundervisning.

 

Kendskab til alarmeringsprocedure

"Kendskab til alarmeringsprocedure"  er kun gældende for ikke klinisk personale sant i have og vej samt eksterne håndværkere. Det påhviler ansættende enhed at orientere pågældende medarbejdere om dette.

Undervisning i basal hjerte-lunge redning

Målgruppe: Alle øvrige medarbejdere på Nykøbing Sygehus, der ikke modtager undervisning i avanceret genoplivning. 

Formål: At personalet opnår fortrolighed i basal hjerte-lunge redning efter gældende ERC Guidelines.

Varighed: 1 time.

 

Undervisning i avanceret hjerte-lunge redning

Målgruppe: Alle læger, sygeplejersker på anæstesi/intensiv, i akutafdelingen og på kardiologiske afsnit samt på afdelinger involveret i procedurer med behov for sedation uden medvirken af anæstesiologisk personale.  

Formål: At personalet opnår fortrolighed i avanceret hjerte-lungeredning efter gældende ERC Guidelines.

Varighed: 2 timer.

 

Undervisning i ”Den kritisk syge patient”

Målgruppe: Læger og plejepersonale med klinisk patientkontakt.

Formål: At personalet opnår fortrolighed med sygehusets organisation af ressourcer omkring den kritisk syge patient, samt bliver opdateret med den nyeste viden vedr. identifikation og behandling af kritisk sygdom. 

Varighed: 1½ time.


 
7) 
Referencer

Tværregional D4 dok.: Hjertelungeredning for sundhedsfagligt personale.

NFS Sygehus,  D4 dok.: Hjertestopkald og behandling.

NFS Sygehus, D4 dok.: Mobilt akut-team (MAT) 

 

Version
Godkendt
Revisions information
07.01.2021
Placeringen af øvelokalet til HLR recertificering
03.05.2019
15.05.2014