NFS Sygehus - Brand - forebyggelse, ver. 5
Info
Dokumentnummer:
368168 /
Version:
5
Håndbog:
Nykøbing F Sygehus
Niveau:
Virksomhed
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
jkhe
Fagligt ansvar:
karesj
Ledelsesansvar:
Sygehusled NFS(virk)
Godkendt af:
mvjo
Udgivelsesdato:
08.05.2017
Dokumentbrugere:
Alle Funk./Still. uden PHC, Alle spc./omr. uden PHC, Internet, Nakskov, Nykøbing F.
D4Offline app:
 
Nykøbing F Sygehus
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Ny version under udarbejdelse »     Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Introduktion og uddannelse
3.2) Vikarer
3.3) Forebyggelse og vedligeholdelse i afdelingen
3.4) Interne beredskabsøvelser
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

Formålet er at sikre at alle nødvendige forebyggende tiltag gennemføres, således at brand forebygges, og at alt (personale)beredskab og udstyr fungerer i tilfælde af brand.


 
2) 
Anvendelsesområde

Retningslinjen gælder alle ansatte på Nykøbing F sygehus.


 
3) 
Fremgangsmåde 
3.1) 
Introduktion og uddannelse

Nyansatte skal undervises i brandbekæmpelse bestående af teori og praktisk øvelse med brandslukningsmateriel. Undervisningen dokumenteres af HR-afdelingen ifm. deltagelse i den øvrige fællesintroduktion.

 

Afdelingsledelsen skal ved nyansættelser for den nyansatte gennemgå afdelingens alarmeringsinstruks og evakueringsplan. Samtidig gennemgås afdelingen fysisk med orientering om slukningsmateriel og flugtveje.

 

Personalet skal mindst en gang hvert andet år gennemgå E-Lærings programmet Tryg Brandskole og bestå dette.

 

Vejledning til Tryg Brandskole findes her.

 

Personale, som er i front ved opstået brand, modtager hvert 4. år en praktisk genopfriskning af brandslukning. Der tænkes her på de medarbejdere, som har teknisk vagt samt portører. De år, hvor der gennemføres praktisk undervisning, vil der ikke være krav om gennemførelse af Trygs brandskole.


 
3.2) 
Vikarer

Vikarer skal kunne dokumentere at have gennemgået Tryg Brandskole inden for de sidste 2 år, enten på Nykøbing F. Syghus eller et andet sted. I modsat falt skal vikaren gennemgå Tryg Brandskole.


 
3.3) 
Forebyggelse og vedligeholdelse i afdelingen

Afdelingsledelsen gennemgår mindst en gang årligt afdelingens alarmeringsinstruks og evakueringsplan for personalet på personalemøder eller lignende. Afdelingsledelsen tilrettelægger selv, hvordan orienteringen foregår og har ansvaret for at dokumentere denne.

 

Den enkelte afdeling efterser en gang hvert halve år:

 • om afdelingens brandmateriel er på plads og i orden
 • om flugtveje er fri for materiel, som kan blokere for fri passage
 • om slukningsmateriel er på plads og i orden

 

Denne procedure er beskrevet i pkt. 17-31 i checklisten til dette dokument om arbejdsmiljøgennemgang 

Den kommunale beredskabschef udstikker retningslinjer for opsætning af flugtvejsplaner og skiltning.

 

Afdelingsledelsen udarbejder planer for indkaldelse af evt. yderligere personale ressourcer i tilfælde af brand.

 

Der udarbejdes instruks for forebyggelse og bekæmpelse af brand:

 • Forebyggelse – herunder kortlægning af risiko og sårbarhedsanalyser, fx: er patienterne ved bevidsthed; er patienterne tilkoblet udstyr; er patienterne selvhjulpne;
 • Mulighed for at tilkalde hjælp fra andre nærliggende afdelinger til evakuering af patienter
 • Uddannelse og implementering af instrukser og planer
 • Øvelser og evakuering
 • Hvor beredskabet vedr. brand samles

 

Til brug for afdelingens arbejde med forebyggelse af brand, kan vedhæftede hjælpeskema benyttes.

 

Hvis der sker bygningsmæssige, tekniske, eller organisatoriske ændringer, skal ændringerne implementeres af den pågældende ledelse.


 
3.4) 
Interne beredskabsøvelser

Sygehusledelsen træffer beslutning om, hvordan der skal gennemføres brand- og evakueringsøvelser på afdelinger på Nykøbing Sygehus. Øvelserne iværksættes i koordination mellem de beredskabsansvarlige, de udvalgte patientbærende afdelinger, teknisk afdeling, sikkerhedsleder mfl. samt evt. i samarbejde med det lokale brandvæsen.


 
4) 
Ansvarsforhold

Sygehusledelsen har ansvar for:

 • At retningslinjen  er lettilgængelig og ajourføres ved ændringer, der påvirker retningslinjen for interne beredskabshændelser.
 • At planen for personaleuddannelse til stadighed som minimum sikrer medarbejdernes kompetencer inden for brandsikring i forhold til behov.
 • At der afholdes interne beredskabsøvelser med faste intervaller.
 • At der foreligger rapporter efter faktiske interne beredskabshændelser med evt. tiltag for at forbedre kvaliteten.

 

Den enkelte afdelingsledelse har ansvaret for:

 • At brandberedskabet i egen afdeling findes og kontrolleres regelmæssigt.
 • At der foreligger en lokal instruks, der indeholder tiltag for brandforebyggelse.
 • At alt personale er bekendt med egne handlinger i tilfælde af brand, som angivet under "Fremgangsmåde". Herunder personalets kendskab til alarmeringsinstruks og evakueringsplanens placering og indhold.
 • Hvis der findes uregelmæssigheder, der ikke kan håndteres i eget regi, skal afdelingsledelsen kontakte Teknisk Afdeling.

 

Den tekniske chef har ansvar for:

 • De lokale slukningsmidler og vejledninger
 • Tekniske installationer
 • Alle installationer, der har betydning for brandspredning, herunder branddøre og brandsektioneringer, brandbekæmpelsesmidler og øvrige tekniske installationer, der kan have betydning for, at der kan udvikles brand.
 • Informationens opgaver i tilfælde af brand.

 

Koncern Service har ansvaret for:

 • At portørerne er instrueret i og kender deres opgaver i tilfælde af brand.

 
5) 
Dokumentation

HR-afdelingen dokumenterer den afholdte undervisning af nyansatte i brandbekæmpelse (teori og praktisk øvelse med brandslukning) i forbindelse med deltagelse i fællesintroduktion.

 

Den enkelte afdeling dokumenterer de beskrevne handlinger, herunder eventuelt afholdte brand- og evakueringsøvelser, og opbevarer dokumentationen i egen afdeling.

 

Afsnitslederen dokumenterer de ansattes gennemgang af Tryg Brandskole i HR-portalen.

 

Arbejdsmiljøenheden trækker listerne over, hvem der har gennemført programmet og sender dem til afdelingerne efter behov.

 

Nærmeste leder sikrer dokumentering af den gennemførte undervisning af frontpersonale i HR-portalen.

 

Der udarbejdes rapporter efter faktiske interne beredskabshændelser indeholdende, hvor det fungerede som planlagt, og hvor planen ikke fungerede som forventet med tiltag til forbedring af kvaliteten.


 
6) 
Definitioner/Søgeord

Alarmeringsinstruks:

 • Rød planche, der er ophængt forskellige steder i afdelingen

 

Arbejdsmiljøgennemgang:

 • Afdelingen gennemgås for at undersøge, om arbejdet kan udføres og foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

 
7) 
Referencer
Version
Godkendt
Revisions information
08.05.2017
23.07.2014
27.05.2014
21.05.2014
15.05.2014