Arbejdsmiljø Holbæk - Arbejde med formalin, ver. 5
Info
Dokumentnummer:
352071 /
Version:
5
Håndbog:
Arbejdsmiljø Holbæk
Niveau:
Virksomhed
Type:
Instrukser
Redaktør:
lfpe
Fagligt ansvar:
vog
Ledelsesansvar:
SIK HOL
Godkendt af:
abjr
Udgivelsesdato:
18.01.2018
Dokumentbrugere:
Alle Funk./Still. uden PHC, Alle spc./omr. uden PHC, Holbæk, Internet
D4Offline app:
 
Arbejdsmiljø Holbæk
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
At sikre at alt arbejde med formalin foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt og efter gældende regler.
 
2) 
Anvendelsesområde

Holbæk Sygehus


 
3) 
Fremgangsmåde

Fiksering af vævsprøver med formalin skal ske i lukkede systemer:

 

 • Ved vævsprøver, som kan konserveres i 9 ml eller 25 ml glas, skal Fikseringen foregå med Hounisens system eller under udsug i stinkskab eller handskeboks.

 

 • Ved større vævsprøver, skal fiksering med formalin foregå under udsug i stinkskab eller handskeboks.
  Ved fiksering af større vævsprøver, skal prøvebeholderen være stødsikker, med tætsluttende og letoplukkeligt låg.

 

Ved vævsprøver, som skal transporteres over større eller mindre afstand til stinkskab eller handskeboks for fiksering, kan prøvematerialet fugtes med saltvand ved prøvetagningsstedet.

Saltvandet skal såvidt muligt hældes fra inden påfyldning af formalin.

 

Fikseringen med formalin skal uanset fremgangsmåde ske hurtigst muligt efter prøvetagningen.

Se evt. LMV: Histologisk undersøgelse Patologi.

 

Sikkerhed:

Prøvebeholdere der indeholder formalin skal lukkes tæt og mærkes med fareetiket.

Hvis der anvendes prøvebeholdere, der ikke er mærket af leverandøren, har afdelingen ansvaret for at mærke prøvebeholderen.

 

Etiketter kan printes ud fra flg. skabeloner: 

 • Større beholdere/spande: Etiketstr.små (Oracle: Avery L7165. Alternativt Avery J8165)
 • Mellembeholdere: Etiketstr.mellem (Oracle: Avery LR7160-100. Alternativt J8160)
 • Små beholdere: Etiketstr. stor (Oracle: Avery L7551 eller L7651. Alternativt Avery J8651)

 

Det også er muligt at udprinte fareetiketter i forskellige størrelser o.a. fra Retox(Chess).

Prøvebeholdere fra Hounisens lukkede system er mærket med sikkerhedsetiket fra firmaet.

 

Fiksering med Hounisens system:

Se brugsvejledning.

 

Procedure.

Glasset mærkes med patientlabel og stregkode.

Se LMV:

 

Biopsierne (evt. på mikropapir) lægges i glassets indre container efter prøvetagningen og fyldes med formalin jvf. brugsvejledningen.


Biopsierne må ikke tørre ud og kan evt. fugtes med få dråber saltvand indtil påfyldningen af formalin.
Det afbrækkede stempel bortskaffes som almindeligt affald.


Når formalinposen er tom, tages pappet af formalinposen og formalinposen bortskaffes via kemikalieaffaldshåndteringen.

Pappet bortskaffes som almindelig dagrenovation

 

Transport af prøver.

Det sikres at låg på kontainer med formalin og biopsi er strammet til og tæt.

Containerne transporteres i en lukket plastikpose, som

·         er nem at tage fat i,

·         tæt, hvis en container lækker

·         holder til vægten af containerne, når den bæres.

 

Til transporten benytter enkelte afdelinger "urinposer med snor"

 

Forsendelse.

Se LMV: Forsendelse af prøvemateriale til Klinisk Patologi Næstved - Slagelse

 

 

Indkøb.

Vævsfikserings-kit 25 ml eller 9 ml glas, komplet sikkerhedsboks.

Bestillingsnummer 9 ml kit i Oracle: 1000.9924

Bestillingsnummer 25 ml kit i Oracle: 1000.9925

 

Kittet indeholder:

 • 50 stk. 9 eller 25 ml glas
 • 50 stk. sterile memranadaptorer
 • 2 stk. bagkanyle med gevind
 • 1 stk. infusionsposeadaptor, steril
 • 1 stk. 450 ml formalin, faremærket, IVD, CE med udløbsdato
 • 1 stk. Dansk brugsvejledning og hotline nummer til Hounisens kundeservice
 • 1 stk. Dansk datablad til brug for arbejdspladsbrugsanvisning

 

Ekstra glas 25 ml til formalinsystem.

Monovette, vetmed, 25 ml. Oracle: 1000.09.003

 

Ekstra glas 9 ml til formalinsystem.

S-monovette, 9ml, uden præpar, steril til formalin. Oracle: 1000.02.003

 

Ekstra poser med 450 ml formalin.

Pose, formalin-, 450 ml. Oracle: 1000.9926

 

Affald:

Når den blå spand er fyldt sættes spand i skyllerum til portør, som tranporterer spanden til affaldsrum.

Kontaktperson serviceleder Jesper Slipsager Reugboe

Affaldsselskab: Marius Pedersen

Streamer til spændelågsfade bestilles hos:

Bent Friis Petersen

EnviroSupport

Risbjergvej 22

4291 Ruds Vedby

M: +45 27898507

E-mail: bfp@envirosupport.dk

Affald skal mærkes med en gul etikette med skriften: indeholder et stof der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko. 

Kræftetiketter med gul baggrund / Arbejdstilsynets kræftetiket

Det ene ark er tænkt til udprintning på etiketteark med den rigtige gule AT-baggrund – det andet ark har en gul baggrundsfarve som er forsøgt tilnærmet til AT’s etiket-farve.

 

Ved spild:

Ved mindre spild - dråber:

Optørres med serviet og bortskaffes via kemikalieaffaldshåndteringen.

 

Ved større spild og ved tydelig mislugt af den spildte formalin:

 • Medarbejdere forlader lokalet og døren lukkes.
 • Medarbejder ifører sig sig godkendt åndedrætsværn samt 4H handsker.
 • Spild opsamles med absorberende materiale og rummet udluftes grundigt ved at åbne vinduer.
 • Når mislugt er forsvundet, kan døren åbnes og medarbejdere genoptage deres arbejde.
 • Spildet bortskaffes via kemikalieaffaldshåndteringen.

 

Godkendt åndedrætsværn med filter.

Åndedrætsværn med kombinationsfilter ABEK multifilter (brun, grå, gul, grøn). Filtret har begrænset brugstid, og skal derfor skiftes efter brug.

Hvis åndredrætsværnet er en halvmaske, skal endvidere bruges beskyttelsesbriller.

 

Indkøb.

Åndedrætsværn halvmaske af mærket Moldeks med to filtre.

Oracle: 76-09000

 

ABEK multifilter vær opmærksom på at der skal bruges to filtre til ovenstående halvmaske.

Oracle: 78-30003


 
4) 
Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for at:

 • konservering med formalin foregår efter denne instruks

 

Medarbejderen har ansvar for at:

 • følge instruks ved konservering af formalin

 

Indkøbsafdeling har ansvar for at:

 • lukket system til konservering af små formalinprøver er tilgængeligt til indkøb
 • blå spande til affald med tilhørende mærkning er tilgængelig til indkøb.

 

Arbejdsmiljøgruppen har ansvar for at:

 • Der er udarbejdet relevante Arbejdspladsbrugsanvisninger til arbejdet med formalin.

 


 
5) 
Dokumentation
Ingen
 
6) 
Definitioner/Søgeord

Formalin:

Formaldehyd, methanal, HCHO, er en farveløs stærk lugtende giftig gasart, der bl.a. bruges til konservering og som bakteriedræber. I vandig opløsning hedder stoffet Formalin. Formaldehyd er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

Formalin er kræftfremkaldende, og man har sikker dokumentation for at formaldehyd bl.a. kan forårsage kræft i næse og næsesvælg.

Formalinen bruges som fikseringsmiddel for at forlænge biopsiens holdbarhed. 

 

Formalinen i Hounisens lukkede system består af ca. 4% formaldehyd.

4% formaldehyd forhandles også som 10% formalin (koncentreret formaldehyd i vand er typisk 37% formaldehyd)

Faremærkning af 4% formaldehyd: Advarsel


 

H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion

H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter
H350: Kan fremkalde kræft
P302/352: Ved kontakt med huden: vask med rigeligt sæbe og vand
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ ansigtsbeskyttelse
P308/P313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp

P333/313: Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

 

 

 


 
7) 
Referencer

Bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 Om foranstaltninger til forebyggelsen af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

Miljøstyrelsen over uønskede stoffer.

Standard DS/OHSAS 18001:2008 - Driftsstyring
Version
Godkendt
Revisions information
18.01.2018
23.02.2016
26.02.2015
16.09.2014
21.02.2013