Kl. Bio. SUH - Instr. - Prøvetagning på sygehuset KOE, ver. 40
Info
Dokumentnummer:
333608 / Instr.
Version:
40
Håndbog:
Klinisk Biokemi SUH
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
heib
Fagligt ansvar:
ckel
Ledelsesansvar:
KBA SUH AL
Godkendt af:
kares
Udgivelsesdato:
28.08.2019
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, KBA_SUH, Kemiker, Kl.Bio KOE Alle, Køge, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær
D4Offline app:
 
Klinisk Biokemi SUH
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
Ny version under udarbejdelse »     Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Prøvetagningsrunder
3.2) Personalefordeling prøvetagning
3.3) Akutte blodprøver mellem runder
3.4) Akutafdeling
3.5) Hjertestopprocedure
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At beskrive prøvetagning på sygehuset samt personalefordeling i forbindelse hermed.
 
2) Anvendelsesområde
Klinisk biokemisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge.
 
3) Fremgangsmåde

Rutinemæssigt tages blodprøver på faste runder.

Endvidere tages akutte prøver på akutafdeling og øvrige afdelinger døgnet rundt.

 

Af hensyn til patientens blufærdighed, kan det være nødvendigt at afskærme til omgivelserne.

 

Der er på alle vogne placeret et skilt "Bioanalytiker er på denne stue" som benyttes ved blodprøvetagning.


 
3.1) Prøvetagningsrunder

Tidspunkt for runder

Morgenrunder: Kl. 7.00.

Personale, som deltager i morgenrunde, går senest ud på afdelingerne kl. 07.15

 

Runder for blodprøvetagning (som ikke kan vente til næste morgenrunde):

 • Kl. 13.00
 • Kl. 20.00
 • Kl. 01.00

 

Alle blodprøver tages som udgangspunkt på det ønskede tidspunkt. Er der rekvisitioner udelukkende med analyser, der ikke udføres i vagten eller rekvisitioner indeholdende analyser, der er særligt tidskrævende at behandle, kan prøvetagningen efter dialog med rekvirenten vente til efterfølgende morgenrunde. 

Hvis det ikke er muligt at tage prøven på den aftalte runde

Blå blanket benyttes ved rekvisitioner:

 • hvor patienten ikke er til at finde på afdelingen
 • samt hvis der ikke findes værnemidler til isolationspatient

Det respektive felt afkrydses på den blå blanket, der endvidere udfyldes med dato og tid for næste mulige prøvetagningsrunde. Den blå blanket afleveres til personale på sygeplejekontor på afdelingen.
Rekvisitionen gøres inaktiv i BBC: Den vil derefter automatisk blive udskrevet til næste runde.

 

Hvis patienten ikke er tilstede på afd. eller er på orlov og derfor selv går i vores ambulatorium. Her rettes prøvetagnings omstændighed til: Tages i KBA amb. og rekvisitionen gøres inaktiv.

 

Hvis patienten skal have trukket blodprøver på CVK, afleveres rekvisitionsseddel og glas på afd. (Tag en navnelabel fra rekvisitionsseddel) I BCC rettes til: Tages af afdeling og rekvisitionen gøres inaktiv.

 

Hvis patienten får væske-infusion, laves en aftale med personalet på den kliniske afdeling, om at få droppet lukket 5 minutter. Prøverne tages da efter de 5 minutter. Hvis det ikke er muligt at få droppet lukket, anvendes Blå blanket på samme måde som ovenfor. Afdelingen kan ringe, når infusion er overstået ellers kan prøven udskydes til næste runde efter aftale med personalet.

Ved Transfusion af blodkomponenter skal blodprøverne tages 30 minutter efter endt transfusion. Her anvendes den Blå blanket, som afleveres til personalet med besked om at ringe til vagthyler, når pt. er klar, eller der spørges om prøvetagning kan vente til næste runde. Hvis prøvetagning ikke kan vente til blodtransfusion er overstået, lukkes drop og prøver tages. Rekvisitionen påføres kommentar i BCC om prøvetagning under transfusion.

Hvis prøverne ikke tages på den respektive runde og ej heller lægges til efterfølgende runde, skal rekvisitionen svares : "Ikke taget" i BCC.

 

Se desuden Prøvetagningsinstruks, afsnit 3.1.


 
3.2) Personalefordeling prøvetagning

Prøvetagningsrunde kl.07.00 Hverdage

Som hovedregel deltager alle bioanalytikere i morgenrunden.

Prøver på afdelingerne H1+H3 præopperative pt., KTA, A2 samt Akut-afd. og OBS-afsnittet tages først, da disse afdelinger skal have svar først i flg. KBA´s Service- og vagtprogram.

 

Skema Personalefordeling morgenrunde udfyldes af afdelingsbioanalytikerne når de laver arbejdsfordeling til næste dag.

 

H1 og H3 Præoperative patienter : Bioanalytiker fra Flexlab og 1 medarbejder fra amb. starter med at tage præoperative prøver (BAC og blodtyper) på H1 og H3. Disse prøver afleveres på KBA. De resterne rekvisitioner tages på H1 og H3, hvor efter man hjælper øvrige afdelinger færdig.

 

KTA / M1, M2 og M6: Bioanalytiker fra hhv. Tosoh, Star, Centaur, specialanalyser  samt evt. ekstra bioanalytiker starter med at tage alle prøver på KTA, de sendes med rørpost til KBA. Prøvetagning fortsættes på M1 og derefter på M2 og M6. Tilsidst  hjælpes færdig i resten af huset.

 

A2 / A1, A3, E1 og M3: 1 bioanalytiker fra hhv. Vista, Forsendelse, Haste 71 samt evt. ekstra bioanalytiker starter med at tage alle prøver på A2, de sendes med rørpost til KBA. Prøvetagning fortsættes på A1 og A3 - herefter H1 og H3, E1 og M3. Tilsidst  hjælpes færdig i resten af huset.

 

Intensiv afdeling

Intensiv foretager selv prøvetagning på deres patienter. Prøverne bringes til prøveforsendelsen, Klinisk Biokemisk Afdeling senest kl. 6.00 og analyseres af nattevagten. Blodprøvesvar skal foreligge senest kl. 8.00. Se Samarbejdsaftale.

 

OBS-afd., AKUT-afd og Intensiv afd.

Haste bioanalytikerne 25576 og 27766 tager prøver og EKG i OBS-Afd. og på AKUT-Afd samt EKG i resten af huset.

Hvis intensiv afd. undtagelsesvis har en patient, som skal have taget blodprøver af KBA, tages de af Haste bioanalytikerne 25576 eller 27766.

 

Enkelte analysepladser startes op fra morgenstunden:

  • Vista/Centaur (1 person). 
  • Forsendelsen (1 person).
  • Blodbank (1 person). 
  • Sysmex (1 person).

Ambulatorieåbning

 • Ambulatoriet bemandes som på bilag: Personalefordeling på morgenrunde. 
 • Der kaldes hjælp til ambulatoriet, når ventetiden er mere end 45 min.
 • Afløsning i forbindelse med morgenkaffe og frokost, roterer blandt ambulatoriepersonalet. 

Prøvetagningsrunde kl.13

Som hovedregel deltager 6 bioanalytikere i denne runde:

 • 2 udetapper
 • 1 fra Ambulatoriet
 • 2 fra Faxe 
 • 1 fra STAR

Runde kl. 20.00

Aftenvagterne.

Runde kl. 01.00

Nattevagterne.

Weekend/Helligdage

Vagtpersonale fordeler hospitalets rekvisitioner.


 
3.3) Akutte blodprøver mellem runder

Afdeling tilkalder hastebioanalytiker/vagtbioanalytiker til akut blodprøvetagning.

 


 
3.4) Akutafdeling

Bioanalytiker med hastefunktion/vagtfunktion varetager prøvetagning på AKUT afdelingen.

På Akut afdelingen gælder specialregler: Alle prøver betragtes som livsvigtige og besvares indenfor 1 time.

Bioanalytikere med hastefunktion varetager rengøring og opfyldning af EKG apparater i OBS/Akut afsnittet samt opfyldning af alle forbrugsvarer i vores prøvetagningrum og udfylder skema. Prøvetagningsrum på akut afd. - Rengøring og vedligeholdelse.

Udover blodprøve og EKG utensiler fyldes printeren med PTB'er og papir, og lejepapir tjekkes.

 

I løbet af dagen prioriteres blodprøver og EKG'er som beskrevet nedenfor, ved travlhed kan personalet i Akut/OBS afd. være behjælpelige med dette.

 

Hvis der er mange patienter i venteværelset, kan patienter, hvor det vurderes at patienten selv kan gå, henvises til at få taget blodprøver i vores ambulatorium. Lamineret oversigtskort udleveres til patienten.

 

Traumekaldsprocedure

 • Telefonhåndtering, se instruks Personsøgere, trådløse- og nødtelefoner.
 • To bioanalytikere bliver kaldt ved traumekald. Som minimum møder een bioanalytiker straks på Akutafdelingen, på traumestue 5, medbringende prøvetagningsvogn. Hvis der skønnes behov, tilkaldes den anden bioanalytiker.
 • På den ophængte mødeplan noteres klokkeslettet for bioanalytikerens mødetidspunkt og bioanalytiker skiltet tages på.
 • Oftest orienteres om kørevej, omfang og forventet ankomsttidspunkt.
 • Ved patientens ankomst tages hurtigst mulig traumeprøver og evt. EKG. Disse bestilles af sekretær på Akutafdeling.
 • Alle prøver analyseres hurtigst muligt.

Kørsel 1

 • Bioanalytiker kaldes og adviceres om, at der er en dårlig patient på vej således, at vi er klar til prøvetagning/EKG-tagning, når patienten ankommer.

Øvrige prøver på AKUT afdeling

Alle prøver tages hurtigst muligt. Generelt prioriteres prøvetagning/EKG på stue 3-4 først.

 


 
3.5) Hjertestopprocedure

Bioanalytiker med hastefunktion/vagtfunktion deltager ikke ved hjertestop, men tager blodprøver og EKG, når/hvis patienten er genoplivet.

 


 
4) Ansvarsforhold
 • Alle ansatte i afdelingen/ansatte der varetager denne opgave har ansvar for at efterleve dette dokument.    
 • Alle ansatte har pligt til at påtale eventuelle fejl og fremkomme med eventuelle forbedringsforslag til dette dokument.
 • Kvalitetsstyregruppen har ansvar for at dette dokument er ajourført. 
 • Kvalitetsstyregruppen har ansvar for at dette dokument er implementeret i afdelingen. 

 
5) Dokumentation

Dokumentationsark

Prøvetagningsrum på akut afd. - Rengøring og vedligeholdelse

Bilag

Blå blanket - hvis prøvetagning ikke udføres på det aftalte tidspunkt. Udprintes på lyseblåt papir.

Personalefordeling på morgenrunde

Skilt - Bioanalytiker er på denne stue


 
6) Definitioner/Søgeord
Ingen.
 
7) Referencer

Region Sjællands Universitetshospital, SUH

Hjertestopmanual, SUH Roskilde og Køge

 

Bilag "Personalefordeling på morgenrunde" er printet i mappen "Arbejdsplanlægning" på kontor M 2.028, men ikke dokumentet.


Standard DS/EN 15189:2013 - 5.04.06 Modtagelse af prøver
Version
Godkendt
Revisions information
28.08.2019
Revideret bilag "Personalefordeling på morgenrunden" Erstattet afdeling M5 med KTA samt tilrettet tekst efter bilag "Personalefordeling på morgenrunden" Nedlagt service- og vagtprogram efter udmelding på personalemøde/heib
07.05.2019
Revideret bilag "Personalefordeling på morgenrunden" /heib
08.04.2019
Revideret bilag "Personalefordeling på morgenrunden" /heib Bilag omkring aftaler er flyttet til dok 342323 /heib Kort til patinter som kan gå til ambulatoriet er tilføjet under 3.4 /slj
13.11.2018
Revideret bilag "´Personalefordeling på morgenrunde" samt tilrettet teksten på baggrund af disse ændringer./heib
24.07.2018
2018-07-18 Skilt "Bioanalytiker er på denne stue" er tilføjet på afsnit 3 og 5/slj
05.07.2018
2019-07-05 Tilføjet tekst under Isolationspatient KOE/SLJ "Vi forventer at værnemidler er til stede ved næste runde, hvor vi kommer til patienten igen." Slettet "og der skal udfyldes hvid seddel underskrevet af lægen"
13.04.2018
Ændret i afsnit 3.2 Ambulatorieåbning: bemanding og ventetid/DIJA
06.03.2018
Tilrettet 3.2 og 3.4 til nuværende fordeling og arbejdsgang. Rettet på bilag Personalefordeling på morgenrunde/DIJA
19.01.2018
Punkt 5. Ny aftale indsat/kfrr
15.01.2018
Punkt 5 "Personalefordeling morgenrunde" opdateret/kfrr
09.01.2018
Punkt 3.3 "Hvid blanket" slettet. Bullet Statistik slettet/kfrr
15.09.2017
Ændringer i bilag personalefordeling morgenrunde: tilføjet tirsdag ved amb, og fjernet grøn ved 5571./DIJA
07.09.2017
Ændret antal morgen amb/Vvm
18.07.2017
Rettet bilag Personale fordeling morgenrunde så den passer til A4/DIJA
12.07.2017
rettet dato på bilag "personalefordeling morgenrunde"
11.07.2017
Uploadet version 15 Prøvetagning på sygehuset.
01.06.2017
Tilrettet bilag "Personale fordeling morgenrunde"/DIJA
14.02.2017
Nye tlf nr. til Hundige tilføjet på bilag "personalefordeling morgenrunde"/DIJA
07.02.2017
Ændring i bilag personalefordeling morgenrunde/DIJA
27.05.2016
24.05.2016
31.03.2016
10.03.2016
09.03.2016
17.02.2016
21.09.2015
06.07.2015
23.12.2014
26.11.2014
07.10.2014
02.06.2014
03.12.2013
02.09.2013
25.07.2013
10.04.2013
24.01.2013
30.10.2012
10.10.2012
08.10.2012
17.09.2012