SYD Kir SLA/NAE - Brandinstruks for Kirurgisk Afdeling, ver. 5
Info
Dokumentnummer:
314669 /
Version:
5
Håndbog:
Kirurgi Slagelse/Næstved
Niveau:
Afdeling
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
rikn
Fagligt ansvar:
chrmo
Ledelsesansvar:
Kirurgi SLA afd.ledelse (Anvendes)
Godkendt af:
mskb, sabl
Udgivelsesdato:
14.05.2020
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Brand, Internet, Kirurgi, Kirurgi SLA, Slagelse
D4Offline app:
 
Kirurgi Slagelse/Næstved
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Brandforebyggelse
3.1.1) Introduktion ved nyansættelse
3.1.2) Fastansat personale
3.1.3) Årlig gennemgang af alarmeringsinstruks
3.1.4) Halvårligt eftersyn
3.2) Evakueringsplan
3.3) Brandbekæmpelse
3.3.1) Alarmer
3.3.2) Red patienter
3.3.2.1) Sengeafsnittet
3.3.2.2) Ambulatoriet
3.3.3) Bekæmp ilden
3.3.3.1) Brandslange
3.3.3.2) CO2 slukker
3.3.3.3) Brandtæpper
3.3.3.4) Branddøre
3.3.3.5) Trykflasker
3.3.3.6) Gult blitslys
3.3.3.7) Ilt
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

At sikre alle forebyggende tiltag gennemføres, således at brand forebygges og at beredskab og udstyr fungerer i tilfælde af brand.

At sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand samt en korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse.

 

 


 

2) Anvendelsesområde

 

Kirurgisk Afdeling (herunder sengeafsnit og ambulatorium), Slagelse Sygehus.

 

 


 

3) Fremgangsmåde

 


 

3.1) Brandforebyggelse 
3.1.1) Introduktion ved nyansættelse

 

Den nyansatte skal gennemgå den teoretiske og praktiske øvelse med brandslukningsmateriel i forbindelse med fællesintroduktion.

Vikarer skal kunne dokumentere at have gennemgået Tryg Brandskole indenfor de sidste 2 år, jf. retningslinjen Brand-forebyggelse.

 

Alt nyt personale skal have gennemgået nærværende instruks, incl. evakueringsplan, samt fysisk gennemgang af afdelingens slukningsmateriel og flugtveje.

 


 

3.1.2) Fastansat personale

 

Personalet skal mindst en gang hvert andet år gennemgår E-lærings programmet Tryg Brandskole og bestå dette. Gennemgangen dokumenteres i HR-portalen, som giver påmindelse når det er tid til re-certificering.

 


 

3.1.3) Årlig gennemgang af alarmeringsinstruks

 

Afdelingssygeplejersker og ledende lægesekretær gennemgår mindst en gang årligt, afdelingens alarmeringsinstruks (incl. evakueringsplan) for personalet på et personalemøde. Det er besluttet at dette gøres i forbindelse med årets første personalemøde.

 


 

3.1.4) Halvårligt eftersyn

 

Hvert halve år efterses:

 • om afdelingens brandmateriel er på plads og umiddelbart i orden
 • om flugtveje er fri for oplag, som kan blokere for fri passage
 • om slukningsmateriel er på plads og i orden

Proceduren er beskrevet i checklisten i arbejdsmiljøgennemgang.

Eftersynet foretages ved den halvårlige arbejdsmiljø gennemgang af arbejdsmiljøgruppen jf. instruksen Arbejdsmiljøgennemgang.

 

Falck laver en gang årligt en inspektion, hvor de kontrollerer at udstyret er teknisk i orden.

 


 

3.2) Evakueringsplan

 

Den ansvarshavende sygeplejerske danner sig et overblik over antal indlagte patienter og patientkategorier i sengafsnittet, og ansvarshavende sygeplejerske fra ambulatoriet danner sig et overblik over de ambulante patienter:

 • Selvhjulpne patienter
 • Patienter der kan mobiliseres efter hjælp
 • Immobile patienter

Der hentes hjælp fra de andre sektioner på etagen.

 

Ved mindre brande flyttes patienterne til anden sektion på etagen. Brandinspektøren/politiet har den endelige afgørelse om evakueringens omfang.

 

Hvis der er brug for at evakuere patienter ud af bygningen er følgende aftalt som samlingssted:

Opholdsarealet i tilknytning til kantinen - vær opmærksom på at andre afdelinger også benytter dette samlingssted.

I evakueringen deltager ligeledes portører, som er blevet orienteret via omstillingen.

 


 

3.3) Brandbekæmpelse 
3.3.1) Alarmer

 

 

1. Alarmering

Meld brand til omstillingen på 59141.

Tryk på alarmeringsknappen (alarmen går til brandvæsenet, og fortæller at det brænder i bygningen men IKKE hvor præcist).

Ring 0-112 og oplys nedenstående.

 

2. Meld

Brand.

 

3. Oplys

 • Hvor: Mave-tarm Kirurgisk sengeafsnit, Fælledvej 11, 1. sal, stuenummer eller Mave-tarm Kirurgisk ambulatorium, Fælledvej 13, stuen - evt. stuenummer
 • Hvad brænder
 • Hvor mange er i fare
 • Hvem melder

Opkaldet til brandvæsenet er nødvendigt for, at de er orienteret om antal sårede, størrelsen af branden etc., så indsatslederen har mulighed for at forberede sig og sende det nødvendige beredskab.

 

 


 

3.3.2) Red patienter 
3.3.2.1) Sengeafsnittet

 

Ved mindre brande, evakueres patienterne til andre sektioner i afsnittet - hvorefter brandinspektøren/politiet afgør evakueringens endelige omfang.

Ved større brande følges patienterne til opholdsarealet i tilknytning til kantinen. Patienter ledes af/forflyttes via brandtrapper såvel ydre som indre.

Benyt aldrig elevatorer under brand (med mindre andet aftales med brandvæsenet).

 


 

3.3.2.2) Ambulatoriet

 

Patienter følges ud og samles ved opholdsarealet i tilknytning til kantinen - vær opmærksom på at flere afdelinger benytter dette samlingssted.

 


 

3.3.3) Bekæmp ilden

 

Ved brand i personer bruges brandtæppe eller rigelige mængder kuldslået vand.

Fjern evt. løstsiddende tøj over det forbrændte område og fortsæt afkøling af de beskadigede områder med kuldslået vand indtil lægebehandling indledes.

Det farligste ved brand er ofte røgen, som kan være giftig og eksplosionsfarlig. Der er mest røgfri luft nær gulvet, derfor er det ofte hensigtsmæssigt at lægge patienten ned.

 

Ved brand i mindre el-udstyr (ex pc, pumpe) afbrydes strømmen i vægkontakt, brug herefter brandslange - hold dog afstand.

 

Ved brand i teknikskab bruges CO2 slukker.

 

Ved brand i væsker bruges brandtæppe. Brug aldrig vand, da dette vil kunne sprede den brændende væske til et større areal.

 


 

3.3.3.1) Brandslange

 

Placering

 • Brandslangerne er i sengeafsnittet placeret på gangen i "nicherne" rundt på afdelingen.
 • Brandslangen i ambulatoriet er placeret ved patientindgangen.

 

Betjening af brandslange

 • Åben hovedhanen i skabet
 • Rul slangen ud
 • Hold med den ene hånd på selve slangen og drej højre om på det orange-røde stykke med den anden hånd
 • Efter endt brug lukkes for hovedhanen i skabet
 • Til slut drejes venstre om på det orange stykke for at lukke brandslangen
 • Slangen rulles tilbage i skabet

Vejledning med "Betjening af brandslange" er placeret indvendig på lågen i brandslange-skabet. Brandslangen kan anvendes til brand i alle materialer, herunder personer og mindre elektriske installationer, PC'er, fjernsyn m.m. (op til 230V).

Brug aldrig vand til brand i væsker - brug brandtæppe.

 

 


 

3.3.3.2) CO2 slukker

 

Placering

 • CO2 slukker er i sengeafsnittet placeret overfor stue 8, overfor stue 15 samt ved pårørende toilettet ved køkkenet.
 • CO2 slukker er i ambulatoriet placeret ved indgang til endo sekretær, lægeamb. samt hvilerummet.

 

Betjening af CO2 slukker

 • Træk sikkerhedssplitten ud
 • Hold mundstykket mod det der brænder
 • Tryk håndtaget ned

 

Benyttes til at slukke brand i elektriske installationer/teknikskabe. MÅ IKKE ANVENDES PÅ PATIENTER.

 


 

3.3.3.3) Brandtæpper

 

Placering

 • Brandtæpper er i sengeafsnittet placeret ved CO2 slukker (overfor stue 8, overfor stue 15 samt ved pårørende toilettet ved køkkenet)
 • Brandtæpper er i ambulatoriet placeret ved CO2 slukker (indgang til endo sekretær, lægeamb. og hvilerummet)

 

Betjening

 • På personer: Husk at slukke fra ansigtet og ned
 • Lægges over den brændende genstand for at kvæle ilden

 

Benyttes til personer samt småbrande, brande i gryder, pander, brandbare væsker m.v.

 


 

3.3.3.4) Branddøre

 

I sengeafsnittet:

Der er branddøre på gangarealer, som automatisk lukker i ved brand. Det er derfor yderst vigtigt at døren ikke er blokeret af ledninger, vogne, etc. Der er desuden branddøre med pumpe eller magnet på alle døre ind til depoter. På døre ind til opholdsrum/kontorer/sengestuer er der branddøre som lukkes i manuelt af personalet.

 

I ambulatoriet:

Der er branddøre til 3 gangarealerne, som automatisk lukker i ved brand. Det er derfor vigtigt, at dørene ikke er blokeret af kiler, ledninger, vogne etc.

 

 


 

3.3.3.5) Trykflasker

 

Placering: I både sengeafsnit og ambulatorie er de placeret i depoter, mærket med skilt på døren. 

I sengeafsnittet: I de 2 markerede depotrum ved stue 2 og 18.

I ambulatoriet: I hvilestuen markeret på døren.

Fjern dem der hvor det brænder, hvis det er muligt, ellers undgå at være i nærheden af dem på grund af eksplosionsfare.

Vigtigst: Brandvæsenet orienteres om trykflaskernes placering (er i 2 depoter i sengeafsnittet og i hvilestuen i ambulatoriet), samt om der er trykflaske i nærheden af ilden.

 


 

3.3.3.6) Gult blitslys

 

Der er gult blitslys i loftet, som blinker når der er en brandalarm. Dette vil også lyse ved brand i andre afdelinger, hvorfor det er vigtigt at kontakte omstillingen for videre information.

 


 

3.3.3.7) Ilt

 

Ansvarshavende sygeplejerske sikrer at der er lukket centralt for ilt-forsyningen:

Forsyningsskabenes placering:
I sengeafsnittet: Ved stue 3, overfor kopirum og overfor stue 18.

I ambulatoriet: Ved stue 1, endo 3, hvilerummet og stue 4. 

Låsen bankes ind. Hanen drejes så der lukkes for ilten. Huske at give erstatningsilt til alle patienter med iltbehov.

 


 

4) Ansvarsforhold

 

Ledende lægesekretær, afdelingssygeplejersker, ledende oversygeplejerske og uddannelsesansvarlig overlæge er ansvarlig for:

 • at alt nyt personale bliver introduceret til brandforebyggelse jf. ovenstående
 • at alt fastansat personale følger ovenstående i forhold til re-certificering (Brandskole), gennemgang af instruks og materiel en gang årligt

 

Arbejdsmiljøgruppen er ansvarlig for at den halvårlige gennemgang bliver udført og dokumenteret i D4 jf. instruks. Dette dokumenteres i Arbejdsmiljømappen.

 

 


 

5) Dokumentation

 

HR dokumenterer den nyansattes deltagelse i den teoretiske og praktiske brandøvelse.

Gennemgang af Tryg Brandskole dokumenteres i HR-portalen af nærmeste leder.

Ledende overlæge, afdelingssygeplejersker og ledende lægesekretær dokumenterer den årlige gennemgang med personalet, fx i et mødereferat.

Arbejdsmiljøgruppen dokumenterer den halvårlige gennemgang af brandmateriel.

 


 

6) Definitioner/Søgeord 
7) Referencer

 

 

Brandbekæmpelse

 

Brand - forebyggelse


Version
Godkendt
Revisions information
14.05.2020
Lille ændring i navn og i placering af udstyr/rikn
14.09.2018
15.01.2015
16.06.2014
30.03.2012