Hæmatologi ROS - Crista iliaca biopsi (knoglemarvsbiopsi), ver. 17
Info
Dokumentnummer:
301351 /
Version:
17
Håndbog:
Hæmatologi Roskilde
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
clla
Fagligt ansvar:
mihd
Ledelsesansvar:
Hæm ROS ledelse
Godkendt af:
mihd
Udgivelsesdato:
18.10.2021
Dokumentbrugere:
Hæmatologi, Internet, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Roskilde, Sygeplejerske
D4Offline app:
 
Hæmatologi Roskilde
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Ny version under udarbejdelse »     
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Ved ordination
3.1.1) Tjekliste før biopsitagning.
3.1.2) Rekvisition af analyser (patologi og flow)
3.2) Forholdsregler og kontraindikationer
3.3) Forprøver
3.4) Sted for udførelse
3.5) Utensilier, gøres klar af knoglemarvsassistenten
3.6) Procedure
3.6.1) Identifikation af patienten
3.6.2) Patientinformation, mundtlig
3.6.3) Allergier
3.6.4) Selve proceduren
3.6.4.1) Knoglemarvs assistentens ansvarsområder under selve proceduren
3.7) Forsendelse
3.8) Journalføring
4) Nødprocedure, vejledninger m.v.
5) Ansvarsforhold
6) Dokumentation
7) Definitioner/Søgeord
8) Referencer
  
1) 
Formål

At sikre en hensigtsmæssig og ensartet procedure ved knoglemarvsundersøgelse.

 


 
2) 
Anvendelsesområde

Alle læger, medicinstuderende og sygeplejersker, der udfører/assisterer til crista iliaca biopsi.

Udeladelser: Patienter med overfølsomhed over for lokalanalgesi.


 
3) 
Fremgangsmåde

Denne instruks skal anvendes af både plejepersonale og læger/lægestuderende, hvorfor opdelingen har taget hensyn hertil.

 

I patientens journal, skal der være et notat, som beskriver hvilke typer af undersøgelser, der ønskes udført.

Journalnotattype .HÆMKMREKVI . Det er ordinerende læges ansvar, at dette notat er udfyldt med de rette ordinationer.


 
3.1) 
Ved ordination

Mundtlig patientinformation

Patienten informeres i forbindelse med ordination af enten forløbskoordinator (ved ny-henvisning) eller læge (ved lægekonsultation). Der sikres information om pausering af evt. blodfortyndende medicin og blodprøver 3 eller 1 dag(e) før.

 

Skriftlig patientinformation

Udleveres til patienten i forbindelse med mundtlig information.

 

Elektronisk rekvisition

Der skal foreligge en elektronisk rekvisition i SP (.hæmkmrekvi), der beskriver indikation, oplæg og ønskede analyse. Foreligger der ikke en elektronisk rekvisition (.hæmkmrekvi) kontaktes ordinerende læge eller patientens kontaktlæge mhp. at ordinere de korrekte prøver. Ved specielle analyser udfylder den ordinerende læge den specifikke rekvisitionsseddel.


 
3.1.1) 
Tjekliste før biopsitagning.

Følgende punkter skal være opfyldt før biopsien påbegyndes:

 •  Acceptable biopsi-forprøver (Se afs. 3.4)
 • Tilstrækkelig pausering af evt. blodfortyndende behandling (Se afs. 3.3)
 • Elektronisk rekvisition (Se afs. 3.2)

Bioptøren skal kende indikationen for undersøgelsen samt hvilke prøver, der skal tages. Assistenten er ansvarlig for mængde og håndteringen af prøvemateriale.

 

Det skal understreges, at der ikke må tages prøver fra som ikke er ordineret skriftligt eller mundtligt.

 

Vejledende prøvemateriale

Obs. kun vejledende, den elektroniske rekvisition bør indeholde information

 

 

Morfologi

Flowcytometri

Kromosom

FISH

TCR:

AML/MDS/peni

       Ja

Blastpanel

       Ja

 

 

ITP/Hæmolyse

       Ja

Blastpanel

 

 

 

MPN – ET, PV

       Ja

 

 

 

 

Myelomatose

       Ja

Myelomatose

 

Myelomatose

 

Lymfom 

       Ja

Lymfom

 

 

 

T celle Lymfom

       Ja

T celle lymfom

 

 

Ofte

CLL

       Ja

Lymfom

 

CLL

 

Servicemarv

       Ja

Variabel

Variabel

 

 

 


 
3.1.2) 
Rekvisition af analyser (patologi og flow)

Det er bioptørens opgave at rekvirere de ønskede analyser i SP samt at printe PTB- sedlerne. Der bør foreligge en KM-rekvisition udfyldt af ordinerende læge, denne beskriver indikation, undersøgelser (patologi, flow, kromosomer, FISH) samt svardato.

 

Patologi-rekvisition:

Navigator ’Plan’ (amb. Patienter) → ’Best/ord’ →

Skriv: ”KM” →

Vælg: (ambulant/indlagt) ”KM: kun patologi” eller ”KM: patologi + flow” →

KM-patologi-rekvisitionen udfyldes:

 • Prioritet (rutine/kræftpakke/haste) (se nedenstående tabel)
 • Udfyld kliniske oplysninger
 • Udfyld seneste svardato
 • Speciale: vælg ”Hæmatologi”

Antal prøver:

i)     kun patologi = 5 prøver

ii)    patologi + flow = 6 prøver

iii)   +FISH = 7 prøver

 

Materiale (udfyld kronologisk)

 1. Blod til knoglemarvsundersøgelse (+ evt. kromosomer)
 2. Marvudstryg
 3. Imprint
 4. Marvkoagel
 5. Cristabiopsi
 6. Flow – obs. husk at anføre paneltype i fritekst: ”Lymfom-panel”/”Blast-panel”/”Myelom-panel”
 7. FISH:

i)    Ved CLL skal materialet være marvudstryg

ii)   Ved myelomatose skal materialet være imprint

      -      Acceptér → Signér

iii)  Gå til Navigator ’Opgaveliste’ → tryk indsamling komplet → print PTB

 

 

Flow-rekvisition

Navigator ’Plan’ (amb. patienter) → ’Best/ord’ →

Skriv: ”leukæmiklassifikation; marv” →

Rekvisitionen udfyldes – OBS angiv paneltype som fritekst i kommentar-feltet ”Lymfom-panel”/”Blast-panel”/”Myelom-panel”.

 

Tabel: svar-prioritet knoglemarvsrekvisitioner

Prioritet:

Indikation:

Fremgangsmåde:

Akut

= Svar samme dag.

Ny indlagt AML

Andre hastende, hvor akut KM svar giver umiddelbar behandlingsmæssig konsekvens samme dag

Rekvireres som akut. Assistent melder KMB på 2-5900. Bioptør melder på 2-5924 med kort oplæg og bestiller i systemet med svar samme dag (dato for svar)

BV bliver kontaktet med svar.

Sub akut*

= Svar senest næste hverdag

AML remissionsmarv

Andre hastende, hvor svaret giver snarlig behandlingsmæssig konsekvens

Rekvireres som ”akut”.

assistenten/bioptøren melder cpr nummer til patologisk sekretariat (2-5900) og bestiller svar til dagen efter i systemet (dato for svar)

Kræftpakke*

= besvares indenfor 8-10 hverdage

Ambulante udredningspatienter i kræftpakkeforløb

Rekvireres som ”kræftpakke”.

Datoen for svar markeres.

Rutine/normal*

= besvares indenfor 14 hverdage

Benigne sygdomme.

Udredning udenfor kræftpakke.

Rekvireres som ”normal/rutine”

Dato for fremmøde i amb. noteres

* Obs tages prøven efter kl. 12.00 tillægges endnu en dag til svardatoen.


 
3.2) 
Forholdsregler og kontraindikationer

Blodfortyndende behandling

Knoglemarvbiopsi hos patienter i blodfortyndende behandling bør altid være baseret på en individuel vurdering af indikationen og risikoen for komplikationer. F.eks. kan re-tromboserisikoen i nogle tilfælde overgå blødningsrisikoen.

Knoglemarvsbiopsi anses for et lav-risiko indgreb med relativ lille blødningsrisiko og meget lille risiko for alvorlig blødningskomplikation.

Ved mekaniske hjerteklapper, trombofili samt nylig eller recidiverende lungeemboli eller DVT (under 3 mdr) er AK-pause ikke acceptabel hvorfor der i disse tilfælde planlægges heparin bridging.

INR

Ved INR større end 3.0 lægges plan for udsættelse af biopsi og ny tid til marv bookes. Ved mere uopsættelig indikation (eksempelvis akut leukæmi) gives 1 portion FFP umiddelbart før og efter indgrebet. AK-behandlingen genoptages i vanlig dosis om aftenen efter undersøgelsen. Ved mekaniske eller biologiske hjerteklapper samt nylig lungeemboli er AK-pause ikke acceptabel, hvorfor indgrebet gennemføres under tæt INR-kontrol, og kun hvis vanskeligt planlægges  ”heparin bridging”.

Nedre grænse for  trombocyttal ved knoglemarvsbiopsi: større end 20 x 109/l (undtaget ITP og TTP)

Trombocytter: Hvis mindre end 20 x 109/l gives 1 portion trombocytter umiddelbart før indgrebet (ved hæmoragisk diatese også 1 portion trombocytter umiddelbart efter indgrebet). CAVE trombocytinfusion ved mistanke om TTP.

 

Lægemiddel

Pause inden knoglemarvsbiopsi

Dipyridamol (Persantin)

Ingen pause

Acetylsalicylsyre (Hjertemagnyl)

Ingen pause

Clopidogrel (Plavix)

Prasugrel (Efient)

Ticagrelor (Brilique)

Ingen pause, dog ved trombocyttal mindre end 100 anbefales pause i 3 døgn*

Warfarin (Marevan)

INR mindre end eller lig med 3,0

Fondaparinux (Arixtra)

Pause 1 døgn

Rivaroxaban (Xarelto)

Pause 1 døgn

Dabigatran (Pradaxa)

Pause 1 døgn

Apixaban (Eliquis)

Pause 1 døgn

Edoxaban (Lixiana)

Pause 1 døgn

LMW heparin

Profylaksedoser

(Fragmin mindre end eller lig med 5000 IE, innohep mindre end eller lig med 4500 IE, klexane mindre end eller lig med 20 mg)

Terapeutiske doser

(Fragmin større end 5000 IE, innohep, større end 4500 IE, klexane større end 20 mg)

 

 

Ingen pause

 

12 timer

* Ved nylig (under 3 mdr.) AMI, stent eller apopleksi: Patienten bør konfereres med kardiolog eller neurolog, om pause er acceptabel.


 
3.3) 
Forprøver

Der bestilles prøvepakken biopsiforprøver (som ”livsvigtige” hvis prøven tages samme dag som undersøgelsen). Blodprøverne skal tages tidligst 3 dage før indgrebet og dermed maks. være 3 døgn gamle. Hos patienter i AK-behandling skal INR højst være 1 døgn gammel. Ved tvivl kan dokument 586339 læses.

 

Prøvepakken biopsiforprøver består af:

Hæmoglobin;B

Leukocytter;B

Trombocytter;B

Koag. overflade-induceret [APTT];P

Koagulationsfaktor II+VII+X [INR];P

Koagulationsfaktor II+VII+X;P

BAC-test udløb;B 

Kreatinin


 
3.4) 
Sted for udførelse

Udføres i Ambulatoriet, stue 1  (ROSHÆA)

For indlagte patienter, der ikke kan gå selv eller transporteres til kørestol til ambulatoriet udføres knoglemarvsbiopsi i sengeafsnittet.  


 
3.5) 
Utensilier, gøres klar af knoglemarvsassistenten
 • Knoglemarvssæt (cristapunkturnål)
 • Sterile handsker
 • Jod eller klorhexidinsprit
 • Sterile vatpinde 2 pakker
 • Sprøjter, 20 ml
 • Lyserød og lang grøn kanyle
 • Lidocain 20 mg/ml. Hvis patienten ikke tåler dette da Marcain 5 mg/ml
 • Steril skalpel
 • 10 stk. objektglas med skrivefelt mærket M, 2 stk. beholdere til objektglas begge med patientlabel og én med stregkode
 • 4 stk. objektglas med skrivefelt mærket IMP, 1 stk. beholder til objektglas med stregkode og patientlabel
 • 4 stk. objektglas med skrivefelt mærket P, 1 stk. beholder til objektglas med stregkode og patientlabel.
 • 2 stk. objektglas uden skrivefelt (til at udstryge med)
 • Formalindispenser
 • 2 stk. sprøjter til formalindispenser (Hounisens system) med stregkoder, én til koagel (Li-Heparin/7,5 ml) og én til knoglespange
 • Glas med rødt skruelåg som skal coates med heparin 5.000 IU 5 dråber (ét til flow og ét til kromosomanalyse).
 • Et blåt afdækningsstykke og et hulstykke
 • En lancet til perifer blodprøve i øreflip, en tot vat
 • Lille sterilt gazekompres, spongostan (sukkerknald) og stor Tegaderm

 

Specialundersøgelse

 • 12 objektglas, ved FISH-CLL 12 udstryg
 • 10 objektglas, ved FISH Myelomatose 10 imprint

Det er en steril procedure. Der foretages opdækning på stålbord med afdækningsstykke


 
3.6) 
Procedure 
3.6.1) 
Identifikation af patienten

Patienten identificeres med fulde navn og CPR-nummer. Prøver til biobank kræver særskilt samtykke.

 


 
3.6.2) 
Patientinformation, mundtlig

Informeret samtykke: Patienten skal informeres om selve procedurens gang og risikoen for komplikationer og skal give sit samtykke til proceduren på baggrund af denne information. Desuden har det en effekt på de fleste patienter med en grundig information før proceduren. HUSK at dokumentere patientens tilsagn i journalen.  

 

Hovedpunkter:

 1. Hovedprincip med at der skal en nål ind i hofteknoglen og at det foregår i lokalbedøvelse
 2. Lejring
 3. Anlæggelse af lokal bedøvelse
 4. Udtagning af perifert blod mens bedøvelsen får lov at virke.
 5. Desinfektion af området med jodsprit og påsætning af sterilt hulstykke
 6. Indførelse af biopsinålen. Patienten vil under boring mærke at man skubber og rumsterer. Et vist ubehag i form af svien og at det kan trække ned i benet kan forekomme.
 7. Når nålen er inde suges knoglemarv ud og herefter udtages et lille stykke af knoglen. Vigtigt at informere om at der under sugningen kan opstå en ubehagelig jagende fornemmelse, ofte strækkende sig ned i benet.
 8. Det kan blive nødvendigt at bore mere end 1 gang
 9. Anlæggelse af plaster og lejring på ryggen i ca. 10 minutter for at stoppe eventuel blødning

 

Evt. komplikationer:

Smerter: Der kan påregnes varierende grader af smerter omkring indstiksstedet når bedøvelsen aftager. Almindelig brug af præparater indeholdende paracetamol plejer at være effektivt

Blødning: Patienten instrueres at komprimere omkring indstiksstedet ved blødning og at rette henvendelse til afdelingen.

Infektion: Patienten instrueres i at henvende sig til afdelingen ved tegn til infektion omkring indstiksstedet. Profylaktisk anbefales patienten først havbad/karbad/svømmehal en uge efter proceduren.


 
3.6.3) 
Allergier

Patienten udspørges om tidligere reaktioner på:

Lokalanæstesi: Ved tidligere lokal reaktion på lidokain kan marcain anvendes. Ved tidligere systemisk reaktion kan ingen af præparaterne til lokalanæstesi af amidtypen anvendes grundet risikoen for krydsreaktion.

Jodsprit: Ved tidligere reaktion på jod må grundig afvaskning med spritservietter foretages.

Plaster: Ved tidligere reaktion på plaster forefindes der i afdelingen andre plastertyper, der kan påsættes.


 
3.6.4) 
Selve proceduren

Inden proceduren udføres korrekt håndvask med desinfektion.

 

Udførende personale
Den invasive del af proceduren varetages af oplært bioptør.  Der skal altid være minimum én assistent til stede. OBS: De 5 trin ved invasive procedurer.

 

Patienten

Patienten har identificeret sig, har givet samtykke. Er patienten meget nervøs og det skønnes nødvendigt, kan der gives tabl. 7,5-15 mg Oxacepam p.o. ca. 1 time før indgrebet.

Lejring

Patienten skal helst lejres på et leje. Hvis patienten er for dårlig til dette må proceduren foretages med patienten i sengen.

 

Nederste del af lænden blottes således at der er fri adgang til spina iliaca posteriori superior (SIPS).

 

Patienten lægges i sideleje med ryggen parallel med lejekanten og flekterede ben ("fosterstilling"). Det kan være en fordel at placere en pude mellem patientens knæ. Læg et blåt afdækningsstykke under patienten.

 

Punktursted

Udpalpering af SIPS:

 • Find spina iliaca antorior superior (SIAS) og følg hoftekammen bagud. SIPS kan normalt føles som prominerende knogle under huden lateralt for os sacrum
 • Alternativt kan man forsøge at placere lange- og/eller pegefinger på SIAS og med tommelfingeren palpere bagud mod os sacrum. Ved denne håndstilling ligger tommelfingeren ofte over SIPS. (OBS: På meget adipøse patienter kan udpalpering af SIPS være særdeles vanskeligt og man må forlade sig på at finde et egnet sted med bedøvelseskanylen.)
 • Sæt et mærke f.eks. med kuglepen, så indstiksstedet kan genfindes

  

Anlæggelse af lokalanæstesi

 • Det markerede hudområde desinficeres grundig med spritservietter x 2.
 • Der anvendes lidokain 20 mg/ml. Maksimalt volumen er 10 ml = 200 mg. Hvis patienten er meget adipøs, og der derfor er behov for at indsprøjte et stort volumen, eller der er behov for gentagen anlæggelse af analgesi, bør anvendes lidokain 10 mg/ml.
 • Før først nålen nogle mm subkutant nærmest parallelt med hudoverfladen og indsprøjt 1-2 ml dannende en papel i huden.
 • Herefter rettes nålen op så den står vinkelret på huden og nålen føres ind til man rammer knogle hvilket mærkes som et tydeligt ”hårdt” stop.
 • Der anlægges bedøvelse ved periost på et areal på størrelse med en femkrone. Dette gøres ved at man sprøjter 1 ml ind, tager nålen lidt tilbage, vinkler nålen, fører den frem igen, sprøjter 1 ml ind. Dette gentages til der maksimalt er brugt 10 ml. Der forsøges at aspireres inden hver indsprøjtning for at undgå intravasal indsprøjtning. Denne fremgangsmåde giver også en fornemmelse af knogleoverfladens ”topografi”.
 • Hos meget adipøse patienter kan afstanden mellem hud og crista være så stor at man ikke kan nå knoglen med kanylen. Her kan man forsøge at bruge en lang lumbalpunkturnål på bedøvelsessprøjten i stedet. Hvis det har været svært at finde crista, kan det anbefales at efterlade bedøvelseskanylen i patienten og bruge den som guide når biopsinålen skal føres ind.
 • Efter anlæggelse af analgesi jodes eller af sprittes huden efter sterilt kirurgisk princip. Med to vatpinde påføres jodsprit omkring indstiksstedet i 2 omgange i en diameter på mindst 5 cm.  Analgesien bør have minimum 5 minutter til at virke. I mellemtiden kan f.eks. tages perifert blodudstryg (øreblod).

Øreblod

 • Der skal laves 4 udstryg af perifert blod.
 • Der laves et stik i øreflippen eller en fingerspids og på 4 objektglas påføres en dråbe blod i ”tekstenden” mærket P, som én for én rækkes til assistenten, som udfører udstrygningerne.

Steril afdækning

 • Indpakningerne med hulstykke og biopsinål åbnes og lægges klar. Det kan også anbefales at lægge et par sterile stykker gaze klar til evt. opsugning af blod og kompression.
 • Man ifører sig sterile handsker med steril teknik.
 • Sterilt hulstykke påsættes med steril teknik over indstiksstedet.

Knoglemarvsaspirat og biopsi

 • Med en skalpel prikkes i huden over indstiksstedet for at sikre sig bedøvelsens virkning er indsat.
 • Der laves et lille indsnit i huden på ca. 5 mm.
 • Biopsinålen føres gennem indsnittet med roterende bevægelser mod knogleoverfladen.
 • Når knogleoverfladen nås afsøges et lille område af knogleoverfladen med spidsen af nålen således at man sikrer sig at man ikke står lige på en kant. Dette er vigtigt da nålen ellers kan glide, når der herefter lægges tryk på under ind boringen.
 • Optimalt set er boreretningen en lige linje mod SIAS. Det vigtigste er dog at boreretningen så vidt muligt er vinkelret på knogleoverfladen, hvorved man skal bore mindst muligt i substantia compacta.
 • Der bores med roterende bevægelser nogle milimeter (ca. 5-10 mm) ind i compacta så nålen har sat sig fast. Det er vigtigt at nålen holder den samme retning når man borer med et moderat tryk.
 • Herefter fjernes stiletten.
 • Der suges med en 20 ml sprøjte det ønskede volumen aspirat ud. Der aspireres hurtigt nok til at prøven ikke koagulere. Hvis der skal tages materiale fra til flowcytometri starter man altid med at suge 2 ml (ikke mere) og dette kommes i glasset til flowcytometri da det er vigtigt at undgå blodtilblanding ved prøver til flowcytometri. Herefter suges aspirat til resterende prøver. Hvis antallet af prøver, der skal tages fra til fordrer at der skal udtages mere aspirat end 20 ml, skal der foretages nyt indstik til det resterende aspirat. Hvis der ikke kommer noget aspirat, forsøg at hive nålen lidt tilbage og sug igen. Hos patienter med meget fibrotisk marv kan det være umuligt at ud hente noget aspirat og det betegnes ”dry tap”.
 • Når aspiratet er udhentet bores den hule biopsinål (uden stiletten isat) 1,5 - 2 cm længere ind.
 • Størrelsen af knoglebiopsien vurderes løbende ved forsigtigt at indsætte biopsisættets tilhørende målepind i den hule biopsinål indtil man mærker modstand. 
 • Knoglebiopsien udhentes ved at dreje den grå del af biopsinålens håndtag fra ’Open’ til ’Closed’.
 • Nålen trækkes forsigtigt ud og området komprimeres med et stykke gaze for at stoppe eventuel blødning.
 • Biopsien frigøres fra biopsinålen ved at dreje den grå del af biopsinålens håndtag fra ’Closed’ til ’Open’ og påsætte biopsisættes lille prop for enden af nålen og derefter føre målepinden forsigtigt igennem.  Hvis det ikke lykkes at ud hente en biopsi forsøges forfra med ny indboring ca. 1 cm ved siden af.
 • Hulstykket fjernes, området afvaskes med vand og indstiksstedet dækkes med spongostan, gaze og gennemsigtigt plaster.

 

OBS for knoglemarvs assistenten

Standard tages der materiale fra i form af aspirat til marvudstryg, koagel i formalinbuffer, en biopsi, som rulles på objektglas til imprint, inden biopsien kommes i formalinbuffer, samt udstryg af perifert blod. Efter særlig ordination tages ekstra marvaspirat fra i henhold til specialanalyser.

 1. Flow (2 ml) og kromosomer (5 ml)
 2. Marvudstryg (1 ml) og koagel (1 ml)

Eventuel "specialanalyse" og protokolprøver

Assistent udstryger materialet - bioptør kontrollerer sammen med assistent at materialet er marv og korrekt udført.

                                                                                                                    

Efter indgrebet

Det sikres, at der kun er tilladelig blødning. Patienten skal hvile minimum 10 min. på ryggen, hvorefter blødning kontrolleres.

OBS: Personalet hjælper patienten op at sidde på lejet og bliver hos patienten idet vedkommende rejser sig, da der kan være faldrisiko efter indgrebet.

Inden hjemsendelse informeres om, hvordan man skal forholde sig ved smerter, blødning eller feber. Det sikres at patienten er booket til svartid.


 
3.6.4.1) 
Knoglemarvs assistentens ansvarsområder under selve proceduren

Udstryg gøres ved at sætte lille dråbe på objektglasset, føre et andet glas i 45 graders vinkel på dråben, så denne flyder langs kanten og stryge dråben ned ad objektglasset. Brug ikke samme objektglas til udstrygning af marv og perifert blod.

 

Formalin håndteres som beskrevet i instruksen "Arbejde med formalin", hvor der ligeledes henvises til brugsvejledning.

 

En dråbe perifert blod udstryges på hver af de 4 objektglas mærket P. Når de er tørre kommes de i æske til objektglas mærket P, patientlabel og stregkode. En dråbe marv udstryges på hver af de 10 objektglas mærket M og når de er tørre, kommes de i to æsker til objektglas mærket M, patienlabel og den ene med stregkode, resten til "koagel" i formalinsprøjte, ca. 1-2 ml (Li-Heparin/7,5 ml) som fyldes med formalin og rystes grundigt.

 

NB! Det er uhyre vigtigt, at der ikke kommer formalindampe på udstryg af blod og marv. Det gør materialet uanvendeligt. Formalinbeholderne skal derfor holdes i god afstand (mindst 1 m) fra udstryg indtil de er pakket ned.

 

Skal der tages fra til markører/flowcytometri eller kromosomer, fyldes 5 ml i et glas med rødt skruelåg (ét til markører/flowcytometri og ét til kromosomer), som i forvejen er coatet med heparin 5.000 IU/ml 5 dråber (vendes forsigtigt 15 gange, må ikke rystes).

 

Til FISH-CLL laves 12 udstryg, marv.

 

Til FISH-Myelomatose laves 10 imprint (foruden de 4 til diagnosticering) - altså 14 i alt.

 

Knoglestykket rulles på de 4 objektglas mærket IMP og kommes i beholder til objektglas mærket IMP, patientlabel og stregkode. Biopsien lægges derefter i formalinsprøjte, som fyldes med formalin.

 

Sterilt kompres fixeret med Tegaderm påsættes biopsistedet, og patienten lejres på ryggen. Har patienten trombocytopeni eller er i AK-behandling komprimeres 5-10 minutter.


 
3.7) 
Forsendelse

Mærkning og forsendelse af prøver

OBS! Det er vigtigt, at samtlige æsker til objektglas og formalinsprøjter er mærket med navn og CPR-nr. samt stregkode (undtaget 2. æske til marvudstryg, som kun skal påsættes patientlabel). Tjek Patologiafdelingens dokumenter vedr. mærkning og forsendelse - Korrekt mærkning af knoglemarv. 

 

Ved afsendelse skal materialet opbevares, så CPR-nr. ikke er synligt.

 

Patologisk afdeling (morfologi/cytologi):

·         Materiale: 2 ml aspirat.

o    10  marvudstryg mærket M

o    4 perifere udstryg mærket P

o    Koagel (i formalinsprøjte Li-Heparin 7½ ml som fyldes med formalin)

o    Biopsi (i formalinsprøjte som fyldes med formalin)

o    4 imprint mærket IMP 

o    Prøverne skal desuden være mærket med både patientlabel og stregkode.

 

·        Transport og modtager:

o    Patologisk Afdeling

o    De to formalinsprøjter til patologerne lægges i klar plastikpose mærket "patologer". Alle beholdere til objektglas kommes i en anden klar plastikpose mærket "patologer". Disse to bindes sammen og sendes samlet til patologerne med piccoline.

o    Biopsitager udfylder elektronisk patologi rekvisition i SP. Transport før kl. 15.  Dog ved ønsket akut svar (obs. AML/ALL) før kl. 12.00 efter telefonisk kontakt med patologerne. OBS poserne mærkes med orange ’haste-mærkat’

 

Flowcytometri på marv:

·         Materiale:

o    2 ml marv i glas med rødt skruelåg coatet med heparin 5.000 IU/ml, 5 dråber (skal vendes forsigtigt nogle gange, må ikke rystes). Skal være det første volumen aspirat, der udhentes af patienten.

o    Mærkes med patientlabel+ stregkode fra PTB

o    Vigtigt, at mistænkte diagnose/indikation fremgår, samt tjekke dato og klokkeslæt.

 

·         Transport og forsendelse:

o    Klinisk Biokemisk Afdeling eller Patologisk Afdeling, Roskilde (selektering ses på visitationsseddel) med hastepiccoline. Før kl. 15.00, dog før kl. 12.00  fredag eller ved ønsket akut svar.

o    Bestilles som Best/ord (PTB udskrives og medsendes kun til klinisk biokemisk - se guide) eller elektronisk rekvisition til patologerne.

 

FISH-CLL

·         Materiale:

o    12 udstrygninger. Mærkes med patientens CPR-nr. Lægges i plastikcontainer, der mærkes med patientlabel.

o    Biopsitager udfylder elektronisk rekvisition

 

·         Transport og forsendelse:

o    Sendes i klar plastikpose, mærket FISH

o    Patologisk Afdeling, Roskilde

 

FISH-myelomatose

·         Materiale:

o    10 imprint

o    Biopsitager udfylder elektronisk rekvisition.

 

·         Transport og forsendelse:

o    Sendes i plastikpose, mærket FISH

o    Patologisk Afdeling, Roskilde

 

Kromosomundersøgelse

·         Materiale:

o    5 ml marv i glas med rødt skruelåg coatet med heparin 5.000 IU/ml, 5 dråber (blandes forsigtig, må ikke rystes).

o    Mærkes med patientlabel.

 

·         Transport og forsendelse:

o    Sendes i en vatteret kuvert påsat adresse mærkat til Rigshospitalet, Kromosomlaboratoriet, afsnit 4052

o    Skal modtages før kl. 16.00 (kørsel afgår kl. 10.00) eller opbevares på køl ved 4°C til næste hverdag (prøver taget fredag efter transport til RH opbevares på køl ved 4°C indtil mandag).

o    Udfyldt rekvisitionsseddel medsendes.

 

6) Gen-rearrangement af TCR/IgH

·         Materiale:

o    Mindst 5 ml aspirat i 1 stk. KLM-114. (Lilla9S, 9 ml EDTA)

 

·         Transport og forsendelse:

o    Sendes i en vatteret kuvert påsat adresse mærkat Rigshospitalet, Vævstypelaboratoriet, afsnit 7631

o    Opbevares ved ca. 20° C og skal være Vævstypelaboratoriet i hænde senest 24 timer efter prøvetagning

o    Udfyldt rekvisitionsseddel medsendes

 

7) HUMARA test

·         Materiale:

o    Mindst 6 ml aspirat i EDTA-glas

 

·         Transport og forsendelse:

o    Rigshospitalet, Molekylærgenetisk Laboratorium, Klinisk Genetisk Afdeling 4061

o    Kan sendes med almindelig post.

o    Udfyldt rekvisitionsseddel medsendes

 

Der kan sjældent forekomme andre analyser end de ovennævnte. Ved tvivl herom kontaktes rekvirerende læge.


 
3.8) 
Journalføring

Efter biopsitagningen skrives et kort notat (SP skabelon .KM), som skal indeholde nedenstående punkter:

·         Patient identificeret med fulde navn og cpr-nummer

·         Patienten er informeret om procedure og mulige komplikationer

·         Samtykke

·         Biopsiforprøver (trombocytter, INR)

·         Allergier

·         Meget kort beskrivelse af procedurens forløb

·         Hvilket materiale udhentes?

·         Hvilke undersøgelser sendes der materiale til?

·         Eventuelle komplikationer

·         Initialer på knoglemarvsassistenten


 
4) 
Nødprocedure, vejledninger m.v.

Ved nedbrud af EDB eller SP anvendes papirrekvisition som nødblanket. Se: Rekvisitioner til Patologi 

 • Vejledninger vedr. rekvirering, div. patologiundersøgelser, svartider på prøver i kræftpakkeforløb mv. kan findes i LMV (internetversion) eller LMV (D4-version).
   
 • Ved spørgsmål vedr. fremgangsmåde ved rekvirering kontakt patologiafdelingen. Se: Adresser, tlf.nr, åbningstid og henvendelse

Spørgsmål vedr. SP samt fejlmelding/indkøb af nye rovere: IT Helpdesk 56 51 55 55.


 
5) 
Ansvarsforhold

Den visiterende læge og udførende personale fra plejegruppen er ansvarlige for at de rigtige rekvisitioner bliver udført.

Bioptør er ansvarlig for korrekt udtagning af biopsi og registrering herunder forsendelse til patologiafdelingen og/eller RH som beskrevet under fremgangsmåde.

Assisterende knoglemarvsassistent er ansvarlig for korrekt håndtering af biopsi samt mærkning af materialet som beskrevet under fremgangsmåde.

Den ledende overlæge for Hæmatologisk Afdeling er ansvarlig for opdatering og implementering af instruksen.


 
6) 
Dokumentation

I patientjournalen, jf. pkt. 3.8.

 


 
7) 
Definitioner/Søgeord

Heparinbridging: Overgangen fra Marevan pauseres til det genoptages igen. I denne periode skal patienten dækkes ind med Heparin.

 


 
8) 
Referencer

Arbejde med Formalin

Patientinformation med Knoglemarv. Se vedhæftede filer

PRAB-rapportenwww.dsth.dk.

Mærkning af prøver til patologius., rekvisition og prioritering

Patientidentifikation i somatikken

Knoglemarvsundersøgelse x/- flowcytometrisk undersøgelse

Hæmatologisk us./problemstilling- Patologi

 

Kompetencekort KM biopsi revideret (002).doc (.doc)
Patientinformation om knoglemarvsundersøgelse (.pdf)
Quick guide til håntering af kmb prøver (002).doc (.doc)
586339, Blodprøvetagning
Version
Godkendt
Revisions information
25.08.2021
06.01.2021
24.11.2020
24.03.2020
06.12.2018
28.06.2017
05.07.2016
28.07.2015
04.12.2014
09.05.2014
14.01.2014
22.10.2013
14.05.2013
04.09.2012
21.06.2012
19.06.2012
13.12.2011