Medicin NFS - Brand - Geriatrisk afdeling Nykøbing F., ver. 4
Info
Dokumentnummer:
298811 /
Version:
4
Håndbog:
Medicin Nykøbing F
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
lhi
Fagligt ansvar:
llle
Ledelsesansvar:
Godkendt af:
ellh, llle
Udgivelsesdato:
18.11.2014
Dokumentbrugere:
Brand, Geriatri, Intern Medicin, Intern Med NFS (Afd), Internet, Konsulent, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Nykøbing F., Socialrådgiver, SOSU ass./hj. og sygehj., Sygeplejerske
Medicin Nykøbing F
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Ny version under udarbejdelse »     Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Forebyggelse
3.1.1) Risikovurdering
3.2) Bekæmpelse
3.2.1) ALARM
3.2.2) Generelt
3.2.3) Evakueringsplan
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
 • At sikre at alle nødvendige forebyggende tiltag gennemføres således at brand forebygges og at alt (personale)beredskab og udstyr fungerer i tilfælde af brand
 • At sikre at alle ansatte ved hvordan de skal agere i tilfælde af brand på Geriatrisk afdeling i Nykøbing


 
2) 
Anvendelsesområde
Geriatrisk afdeling i Nykøbing F.
 
3) 
Fremgangsmåde
Instruksen skal forefindes i printet udgave i afsnittene, jf. Udprintning af dokumenter, dok. nr. 420938
 
3.1) 
Forebyggelse

På afdelingerne forefindes brandslanger, brandtæpper, vandtrykslukkere og - indtil udløb af holdbarhed - kulsyreslukker (CO2-slukker).

 

Hvert afsnit er sektioneret med branddøre, og udgangene er markeret med grønne flugtvejsskilte m. lys.

Skilte på gangene markerer flugtveje og slukningsudstyr.

 

Personalet skal sikre at brandslukningsudstyret og flugtveje ikke er blokeret

 

Afsnittenes arbejdsmiljøgrupper gennemgår hver halve år

 • at afsnittets brandmateriel er på plads og ikke blokeret
 • at materiellet fungerer, eller funktionen er tjekket af teknisk afdeling
 • at flugtveje er fri

Sengeafsnittene gennemgås hvert år af det kommunale beredskab med følge fra Teknisk afdeling. Afsnittene orienteres efterfølgende om evt. fund

Fællesarealer og ikke-benyttede områder sorterer under Teknisk afdeling

 

Hvert afsnits arbejdsmiljøgruppe gennemgår mindst en gang årligt afdelingens alarmeringsinstruks og evakueringsplan på personalemøde. Dette gøres ved at afdelingssygeplejersken sætter punktet på et afdelingsmøde*. Til behandling af dette punkt inviteres alt tværfagligt personale som arbejder på afsnittet

* Ordinært eller særligt afdelingsmøde

Ved hver nyansættelse sikrer den nærmeste leder (afd.spl. eller overlæge)

 • at introduktionen indholder gennemgang af afdelingens alarmeringsinstruks og evakueringsplan og
 • at den nyansatte får gennemgået afdelingen fysisk for at få gennemgået slukningsmaterialet og flugtvejene

 

Afdelingssygeplejersker og overlæger har udarbejdet liste over personale som kan indkaldes ved behov for yderligere personaleressourcer. Denne findes på afsnittenes personalerum sammen med tjenestetidsplanen.

I øvrigt findes alarmeringslister på afdelingens fællesdrev GER_DATA. Denne liste indeholder også telefonnr. til andre afsnit til brug for yderligere tilkald.

 

Afdelingssygeplejersker og overlæger sikrer sig at eget personale mindst hvert andet år gennemgår e-læringsprogrammet "Tryg Brandskole".

Ud fra dette aftaler de gennemgang af programmet med det personale hvis certifikat er ved at udløbe, fx ved MUS-samtalen.

 


 
3.1.1) 
Risikovurdering

Alle afsnittenes patienter formodes at skulle have hjælp fra 1-3 personer for at kunne komme ud af afdelingen.

Der vil være behov for at transportere nogle af patienterne på/i deres dyne, i hvert fald frem til afsnittets udgang.

Der er behov for at mindst 1 person skal blive, hvor patienterne samles.


 
3.2) 
Bekæmpelse 
3.2.1) 
ALARM

På sengeafsnit og i ambulatorium

1. Tryk en af alarmeringsboksene på gangen ind.

 • Alarmen går automatisk til brandvæsnet. Hvis alarmen er sat i gang af en røgdetektor, alarmeres brandvæsnet automatisk
 • Alarmen kan høres på det første sygeplejekontor 

2. OG ring til omstillingen 15000*

3. Meld: Brand

4. Oplys

 • Hvor - afsnit - rum
 • Hvad brænder
 • Hvor mange er i fare

 

Lægegangen, 2. sal

1. Ring via omstillingen 15000*

2. Meld: Brand

3. Oplys

 • Hvor - afsnit - rum
 • Hvad brænder
 • Hvor mange er i fare

 

* Omstilling kontakter politi, portører, over- og underliggende afsnit samt teknisk afdeling


 
3.2.2) 
Generelt

På alle afsnit findes røde alarminstrukser ophængt synligt på centrale steder på gange og kontorer. Personalet kan handle efter disse i nødsituationer.

Endvidere findes alarmeringsbokse jævnt fordelt på sengeafsnittene og i ambulatoriet.

Omstillingen skal kontaktes, selv om alarmeringsboksene er aktiveret.

 

Ansvarshavende sygeplejerske er leder af indsatsen indtil denne overtages af brandvæsnets indsatsleder (få minutter efter alarmering)

 

Opgaver i ildsramt afdeling

Alarmering jf. ovenstående

 

Ansvarshavende sygeplejerske:                                                                                                   

 • sætter eget personale i gang med at – REDDE – SLUKKE – BEGRÆNSE
 • sørger for - hvis muligt - at der afbrydes for ilt og sug på evt. berørt sengestue
 • sørger for - hvis nødvendigt - at der indkaldes mere personale fra afsnittets alarmeringsliste. Akutafd., lokal 16921, sender disponibelt personale efter anmodning.
 • kontakter - ved nyt behov - det interne ALARM-nummer 15000 for tilkald af anæstesilæge og -sygeplejerske 
 • koordinerer samarbejdet med tilkaldt personale og brand/redningsvæsen. Hjælpende personaler afventer ordre fra ledelse på den ildsramte afdeling
 • advarer brandvæsen om iltbomber i konferencerum v. afd.spl.'s kontor samt evt. iltbomber andre steder
 • kontrollerer at alle er evakueret, hvor mange der er evakueret og hvor de evakueret til. Tjekliste herover udfærdiges ud fra dagens patientliste og tjenestetidsplanerne fra hvert afsnits mappe. Desuden anvendes lægernes vagtskema (internt link), Outlook, Imatis og personalets hukommelse ved udfærdigelse af listen (Amb. og 2.sal har ikke mødelister printet).

 

 • Luk vinduer og døre
 • Evakuer patienter (til næste brandsektion/for enden af gangen), afhængigt af ordre fra ansvarshavende og brandinspektør
 • Brug aldrig elevator under brand

 

Så snart det er muligt, informeres nærmeste leder 


 
3.2.3) 
Evakueringsplan

Følg instrukser fra brandinspektør

 

Hvis ikke der er givet instruks om andet, samles alle på parkeringspladsen ved Akutafdelingen m.h.p. registrering af evakuerede.

Ingen må derfor køre hjem uden at give besked til ansvarshavende.

 

Sengeafsnit

De skiltede flugtveje benyttes. Ansvarshavende sygeplejerske tager patientliste og vagtplanmappe med ud på parkeringspladsen.

Patienter og pårørende vejledes til flugtveje.

Immobile patienter transporteres ned ad trapperne på dyner/madrasser.

 

Ambulatoriet

Afmærkede flugtveje benyttes. Patienter og pårørende hjælpes til flugtveje.

 

Lægegang 2. sal

Benyt trapperne for enden af gangen


 
4) 
Ansvarsforhold

Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer og brandvæsen

 

Den enkelte afdelingsledelse har ansvaret for, at beredskabet i egen afdeling findes og kontrolleres regelmæssigt.

 

Afdelingsledelsen har endvidere ansvaret for at alt personale er bekendt med egne handlinger i tilfælde af brand, som angivet under "Fremgangsmåde", herunder personalets kendskab til alarmeringsinstruks og evakueringsplanens placering og indhold.

 

Hvis der findes uregelmæssigheder, der ikke kan håndteres i eget regi, skal afdelingsledelsen kontakte teknisk afdeling.

 

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at efterleve sygehusets retningslinjer og afdelingens instruks om brandforbyggelse og -bekæmpelse samt at holde sin viden om brandbekæmpelse ajour


 
5) 
Dokumentation

Log over arbejdsmiljøgruppernes gennemgang af afsnittene findes i D4, i kapitlet Arbejdsmiljø.

 

Gennemgang af afsnittenes alarmeringsinstruks og evakueringsplan dokumenteres i mødereferater, eller det kan fremgå af arbejdsmiljøgruppens gennemgang af afsnittet 

 

Gennemførelse af Brandskolen dokumenteres i HR-portalen for hvert ledelsesområde

 
6) 
Definitioner/Søgeord 
7) 
Referencer

Brand - forebyggelse

Brandbekæmpelse

Version
Godkendt
Revisions information
18.11.2014
20.08.2013
02.06.2012
29.11.2011