Medicin NFS - Brand - Geriatrisk afsnit 240, ver. 5
Info
Dokumentnummer:
298811 /
Version:
5
Håndbog:
Medicin Nykøbing F
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
mevm
Fagligt ansvar:
adcr
Ledelsesansvar:
Intern Med NFS Led (Afd)
Godkendt af:
adcr
Udgivelsesdato:
10.08.2018
Dokumentbrugere:
Brand, Geriatri, Intern Medicin, Intern Med NFS (Afd), Internet, Leder, Lægesekretær/Sekretær, Nykøbing F., SOSU ass./hj. og sygehj., Sygeplejerske
D4Offline app:
 
Medicin Nykøbing F
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 

Udløbsdato for dokumentet er overskredet: 2021-08-09

 

Udløbsdato for dokumentet er overskredet: 2021-08-09

 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Forebyggelse
3.1.1) Risikovurdering
3.2) Bekæmpelse
3.2.1) ALARM
3.2.2) Generelt
3.2.3) Evakueringsplan
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
 • At sikre at alle nødvendige forebyggende tiltag gennemføres således at brand forebygges og at alt (personale)beredskab og udstyr fungerer i tilfælde af brand
 • At sikre at alle ansatte ved hvordan de skal agere i tilfælde af brand på Geriatrisk afsnit 240


 
2) 
Anvendelsesområde
Geriatrisk afdeling i Nykøbing F.
 
3) 
Fremgangsmåde
Instruksen skal forefindes i printet udgave i afsnittene, jf. Udprintning af dokumenter, dok. nr. 420938
 
3.1) 
Forebyggelse

På afsnittet forefindes brandslanger, brandtæpper, vandtrykslukkere og kulsyreslukker (CO2-slukker).

 

Afsnittet er sektioneret med branddøre, og udgangene er markeret med grønne flugtvejsskilte m. lys.

Skilte på gangene markerer flugtveje og slukningsudstyr.

 

Personalet skal sikre at brandslukningsudstyret og flugtveje ikke er blokeret

 

Afsnittenes arbejdsmiljøgrupper gennemgår hver halve år

 • at afsnittets brandmateriel er på plads og ikke blokeret
 • at materiellets holdbarhedsdato ikke er overskredet 
 • at flugtveje er fri

Afsnittet gennemgås hvert år af det kommunale beredskab med følge fra Teknisk afdeling. Afsnitet orienteres efterfølgende om evt. fund

Fællesarealer og ikke-benyttede områder sorterer under Teknisk afdeling

 

Afsnittets arbejdsmiljøgruppe gennemgår en gang årligt afdelingens alarmeringsinstruks og evakueringsplan på personalemøde. Dette gøres ved at afdelingssygeplejersken sætter punktet på et afdelingsmøde.

Ved hver nyansættelse inden for plejegruppen sikrer afdelingssygeplejersken

 • at introduktionen indholder gennemgang af afdelingens alarmeringsinstruks og evakueringsplan og
 • at den nyansatte får gennemgået afdelingen fysisk for at få gennemgået slukningsmaterialet og flugtvejene

 

Afdelingssygeplejersken har ansvar for at der er udarbejdet liste over personale som kan indkaldes ved behov for yderligere personaleressourcer. Denne findes på afsnittenes personalerum sammen med tjenestetidsplanen.

I øvrigt findes alarmeringslister på afdelingens fællesdrev

O:\NYKØBING - MEDICINSK AFDELING\Alarmeringslister\240.

 

Afdelingssygeplejersken sikrer sig at eget personale mindst hvert andet år gennemgår e-læringsprogrammet "Tryg Brandskole".

Ud fra dette aftaler de gennemgang af programmet med det personale hvis certifikat er ved at udløbe, fx ved MUS-samtalen.

 


 
3.1.1) 
Risikovurdering

Alle afsnittenes patienter formodes at skulle have hjælp fra 1-3 personer for at kunne komme ud af afdelingen.

Der vil være behov for at transportere nogle af patienterne på/i deres dyne, i hvert fald frem til afsnittets udgang.

Der er behov for at mindst 1 person skal blive, hvor patienterne samles.


 
3.2) 
Bekæmpelse 
3.2.1) 
ALARM

1. Tryk en af alarmeringsboksene på gangen ind.

 • Alarmen går automatisk til brandvæsnet. Hvis alarmen er sat i gang af en røgdetektor, alarmeres brandvæsnet automatisk
 • Alarmen kan høres på det første sygeplejekontor 

2. OG ring til omstillingen 15000*

3. Meld: Brand

4. Oplys

 • Hvor - afsnit - rum
 • Hvad brænder
 • Hvor mange er i fare

 

* Omstilling kontakter politi, portører, over- og underliggende afsnit samt teknisk afdeling


 
3.2.2) 
Generelt

På afsnittet findes røde alarminstrukser ophængt synligt på centrale steder på gange og kontorer. Personalet kan handle efter disse i nødsituationer.

Endvidere findes alarmeringsbokse jævnt fordelt på gangen.

Omstillingen skal kontaktes, selv om alarmeringsboksene er aktiveret.

 

Ansvarshavende sygeplejerske er leder af indsatsen indtil denne overtages af brandvæsnets indsatsleder (få minutter efter alarmering)

 

Opgaver i ildsramt afdeling

Alarmering jf. ovenstående

 

Ansvarshavende sygeplejerske:                                                                                                   

 • sætter eget personale i gang med at – REDDE – SLUKKE – BEGRÆNSE
 • sørger for - hvis muligt - at der afbrydes for ilt og sug på evt. berørt sengestue
 • sørger for - hvis nødvendigt - at der indkaldes mere personale fra afsnittets alarmeringsliste.
 • kontakter - ved nyt behov - det interne ALARM-nummer 15000 for tilkald af anæstesilæge og -sygeplejerske 
 • koordinerer samarbejdet med tilkaldt personale og brand/redningsvæsen. Hjælpende personaler afventer ordre fra ledelse på den ildsramte afdeling
 • advarer brandvæsen om iltbomber på gangen v. afd.spl.'s kontor samt hvis man er vidende om iltbomber andre steder
 • kontrollerer at alle er evakueret, hvor mange der er evakueret og hvor de evakueret til. Tjekliste herover udfærdiges ud fra dagens patientliste og arbejdsfordelingssedlen/patienttildelingssedlerne og personalets hukommelse.

 

 • Luk vinduer og døre
 • Evakuer patienter (til næste brandsektion/for enden af gangen), afhængigt af ordre fra ansvarshavende og brandinspektør
 • Brug aldrig elevator under brand

 

Så snart det er muligt, informeres nærmeste leder 


 
3.2.3) 
Evakueringsplan

Følg instrukser fra brandinspektør

 

Hvis ikke der er givet instruks om andet, samles alle på parkeringspladsen ved Akutafdelingen m.h.p. registrering af evakuerede.

Ingen må derfor køre hjem uden at give besked til ansvarshavende.

De skiltede flugtveje benyttes. Ansvarshavende sygeplejerske tager patientliste og arbejdsfordelingssedlen/patienttildelingssedlerne med ud på parkeringspladsen.

Patienter og pårørende vejledes til flugtveje.

Immobile patienter transporteres ned ad trapperne på dyner/madrasser.


 
4) 
Ansvarsforhold

Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer og brandvæsen.

 

Afdelingsledelsen er ansvarlig for, at instruksen findes

 

Afsnitsledelsen + arbejdsmiljørepræsentanten er ansvarlig for opdatering af instruksen, for de ½ årlige tjek, for introduktion ved nyansættelser og for at sørge for at alarmerings og -evakueringsinstruksen gennemgås hvert år.

 

Afsnitslederen er ansvarlig for at personale har gennemgået og bestået Tryg brandskole

 

Den enkelte medarbejder skal kende og anvende instruksen.


 
5) 
Dokumentation

Log over arbejdsmiljøgruppernes gennemgang af afsnittene findes i D4, i kapitlet Arbejdsmiljø.

 

Gennemgang af afsnittenes alarmeringsinstruks og evakueringsplan dokumenteres i mødereferater, eller det kan fremgå af arbejdsmiljøgruppens gennemgang af afsnittet.

Gennemførelse af Brandskolen dokumenteres i HR-portalen.


 
6) 
Definitioner/Søgeord 
7) 
Referencer

Brand - forebyggelse

Brandbekæmpelse

Version
Godkendt
Revisions information
09.08.2018
Ændring af ledelse i afdelingen
18.11.2014
20.08.2013
02.06.2012
29.11.2011