Radiologi Region Sjælland - MR Sikkerhed inkl. kontrolskema til patienter, pårørende og personale, ver. 8
Info
Dokumentnummer:
295196 /
Version:
8
Håndbog:
Radiologi Region Sjælland
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
hno
Fagligt ansvar:
kbu
Ledelsesansvar:
Rad Fæl Afd.led.
Godkendt af:
kbu
Udgivelsesdato:
22.01.2020
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle geografier i Somatik, Alle kl. spc. i somatik, Internet, Medicoteknik, Radiologi, Rengøring, Teknik
D4Offline app:
 
Radiologi Region Sjælland
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Visitation
3.2) Kontrolskema patient, pårørende og personale
3.2.1) Pacemaker
3.2.2) Metal i øjne eller ældre aneurismeclips i cerebrum
3.3) Graviditet hos patienter og personale
3.4) Hjertestop
3.5) Brand og brandudstyr
3.6) Helium-udslip
3.7) Rengøring, reparationer mm
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

Sikre at alle kender de specielle sikkerhedsregler for MR-skannere.


 
2) 
Anvendelsesområde

Region Sjælland, radiologi/røntgen og skanning, MR afsnit


 
3) 
Fremgangsmåde
 

 
3.1) 
Visitation

Hvis der på MR-kontrolskemaet er angivet "Ja" i et felt, skal dette ALTID i videst mulig udstrækning, uddybes af henviser med producent- og produktnavn samt årstal og sted for operation.

 

MR-radiograf indhenter oplysning om, under hvilke betingelser et implantat evt. kan scannes før radiologen visiterer.

 

Patienter med implantater skannes, som udgangspunkt, kun i 1,5 Tesla skannere - IKKE 3,0 Tesla.

 

Implantater opdeles i tre kategorier:

MR safe:

Få implantater er 100% sikre

 

 • Loop recordere af nyere dato - der skal gå seks uger fra indsættelse til skanning
 • Ortopædkirurgiske implantater

 

https://www.orthopedic.theclinics.com/article/S0030-5898(18)30085-3/pdf

http://mriquestions.com/loop-recorders.html

 

Efter vurdering kan nedenstående implantater MR skannes evt. under særlige forudsætninger (conditional):

 

 • Coronarstents og klips (også intrakranielle) 
 • Hjerteklapproteser produceret og indsat i 1990 eller senere
 • Perifere stents og coils
 • Aneurismeclips og coil materiale indsat på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital eller Glostrup Hospital produceret og indsat i 1990 eller senere.

www.mrskanning.com

 

MR conditional:
Implantatet kan skannes under særlige forudsætninger (feltstørrelse, tid, legemsdel, coiltype mm.)


MR unsafe:
Implantatet kan ikke skannes
MR skanning på vital/truende indikation på patienter med ikke kompatible/tvivlsomt kompatible implantater, bør kun MR skannes på geografier med relevant beredskab. 

 

 

Patienter med aorta-stents, ældre COOK Zenit AAA-stents samt Cochlear implantater kan ikke umiddelbart MR-scannes, da disse i enkelte tilfælde vil kunne udgøre en potientiel sikkerhedsmæssig risiko. Patienter med aorta-stents kan således først MR-scannes efter individuel risikovurdering foretaget af radiolog, og patienter med Cochlear implantater kun, hvis man har den fornødne erfaring og det nødvendige udstyr til ekstern fiksation, med mindre implantatet indgår i nedenstående lister - tjek da kompatibiliteten.

 

www.mrskanning.com

 

http://www.mrisafety.com/

 

Hvis materialet ikke kan scannes, afvises henvisningen med oplysning om dette.

 


Hvis materialet kan scannes, skal dette fremgå af feltet "Kommentar" fra visitationen på den visiterede henvisning.

 

Kan materialet ikke slås op nogle steder, skal MR-radiologen foretage en sikkerhedsvurdering og anføre dette i feltet "Kommentar" fra visitationen på henvisningen.

 


 


 
3.2) 
Kontrolskema patient, pårørende og personale

Der skal være gennemgået kontrolskema for alle patienter, pårørende og personale forinden adgang til MR-skanningsrummet.

Bemærk at skemaerne samt procedurerne for hhv. patienter, pårørende og personale ikke er ens. 

 

PATIENTER:

MR kontrolskema skal ALTID udfyldes af rekvirent/henviser og sendes sammen med henvisning til MR-skanning. ALLE implantater skal være noteret.

Når det er er muligt at sende MR-skema elektronisk via RIS SKAL det gøres.

Hvor dette ikke er muligt udprintes skema, udfyldes og sendes hurtigst muligt til Radiologisk afdeling, gerne via sikker mail.

Udprintet skema skannes ind og gemmes elektronisk på undersøgelsen i RIS. 

MR personale kontrollerer oplysningerne på MR-skema ved at udspørge patienten.

 

MR kontrolskema patient

 

PÅRØRENDE:

MR kontrolskema skal altid udfyldes, når den pårørende skal opholde sig i skannerrummet.

Skema printes. MR personale udspørger den pårørende og udfylder skema.

Printet skema skannes ind og gemmes elektronisk på den patient, som den pårørende følger (på undersøgelsen) i RIS. 

 

MR kontrolskema pårørende

 

PERSONALE:

Personale, hvis adgang til MR-rummet er påkrævet, har ansvar for at udfylde kontrolskema og følge MR-personalets anvisninger i sikkerhedsspørgsmål.

 

Gælder både for internt personale på radiologisk afdeling, samt personale fra eksterne afdelinger.

 

Skema udfyldes af MR-personale, sammen med medarbejderen.

Skema opbevares på radiologisk afdeling.

Ved årlig gennemgang, samt ved relevante ændringer hos medarbejderen revurderes skema. Den eksterne medarbejder har medansvar for at påpege relevante ændringer.

Nyt skema laves eller ny dato sættes på skema ved revurdering.

 

Alt apparatur, som medtages i MR-rummet, skal godkendes af MR personalet.

I sikkerhedsspørgsmål, der vedrører MR-skanneren og genstande, der medtages i MR rummet, har MR personalet det endelige ansvar og derfor beslutningskompetencen.

 

MR kontrolskema personale

 


 
3.2.1) 
Pacemaker

Patienter med pacemaker MR skannes kun på tungtvejende indikation og hvor andre modaliteter ikke er sufficiente.

MR-skanning med pacemaker udføres KUN på SUH - Roskilde.

Henvisning skal sendes samtidig til Billeddiagnostisk Afdeling og til PM-ambulatoriet i Roskilde.

Kardiologisk instruks: MR skanning - elektiv - af Pacemaker og Implanterbar Loop recorder patienter


 
3.2.2) 
Metal i øjne eller ældre aneurismeclips i cerebrum

Mistanke før skanning:

Hvis der er mistanke om metal i øjne, skal der før MR tages røntgenbilleder af orbita - to frontaloptagelser, hvor patienter ser henholdsvis op og derefter ned, for at afgøre om metallet sidder i bulbus eller omgivelser. Billederne skal vurderes af en radiolog før MR skanning.

 

Mistanke under skanning:

Hvis radiografen - på trods af at der ikke står noget i MR kontrolskemaet - tror, at patienten har ferromagnetisk materiale i hovedet, skal skanningen straks afbrydes.

Patienten skal informeres om at ligge helt stille, ingen hovedbevægelser!

Samtidigt tilkaldes radiologen med henblik på risikovurdering.

Hvis patienten eller radiologen beslutter at stoppe undersøgelsen, starter radiografen en kontrolleret evakuering af patienten.

 

Kontrolleret evakuering:

Patienten må ikke løfte eller dreje hovedet under evakueringen.

Lejet køres langsomt ud: 1 cm/5 sec.

Når lejet er helt ude, flyttes patienten over på transportlejet, stadig uden at løfte hovedet!

Herefter køres patienten ud i forberedelsen.

Radiologen bestiller en akut CT-skanning, for at vurdere eventuel skade, og relevant hjælp tilkaldes.


 
3.3) 
Graviditet hos patienter og personale

Personale: Gravide må ikke opholde sig i skannerrummet UNDER skanning. Gravide må gerne opholde sig i skannerrummet, når der IKKE scannes - blot må magnetfeltet ikke være større end 400 mT. På et 1,5 tesla-system svarer 400 mT til feltstyrken ca. en armslængde fra gantryet.

 

Patienter: Alle kvinder mellem 12 og 55 år skal spørges om graviditet.

Gravide patienter skannes udelukkende på vital indikation i første trimester. Gravide patienter i 2. og 3. trimester scannes kun på streng indikation. Der gives, som udgangspunkt ikke kontrast til gravide.

Kan skanningen udsættes til efter graviditeten gøres dette.

Der kan gives dispensation, hvis alternativet er en strålebelastende undersøgelse.

Det skal klart fremgå af henvisningen, og være visiteret af en MR-radiolog.

Det skal klart fremgå af henvisning og kontrolskema, at patienten er gravid, og at det er nødvendigt at MR-skanne på dette tidspunkt i graviditeten.

 

Ved kendt graviditet, skal henviser orientere kvinden om:

 • At der til dato ikke er noget, som indikerer en skadelig effekt af en evt. skanning.
 • Den tilhørende risiko, og om de forholdsregler der træffes ved en evt. gennemførsel af undersøgelsen.
 • Muligheden for eventuelle alternative undersøgelser. Disse planlægges i samråd med radiolog.

 

I tvivlstilfælde skal vi betragte kvinden som værende gravid!

 

Ved efterfølgende erkendt graviditet på undersøgelsestidspunktet kan kvinden (hvis hun henvender sig og er interesseret) tilbydes en beroligende samtale.

       

Gravide pårørende må ikke komme ind i skannerrummet!

 

Medicin:

Sedation: Tafil bør ikke anvendes til gravide.

Stesolid kan anvendes som præmedikation. 0,5-0,7 mg/kg legemsvægt - sædvanligvis ikke over 15 mg.

 

Kontrast: Se Forholdsregler og kontraindikationer ved intravenøs eller intraarteriel kontraststof udfra eGFR.


 
3.4) 
Hjertestop

Ved hjertestop i MR-skanningsrummet skal patienten evakueres fra MR-skanneren til forberedelsesrummet inden overdragelse til hjertestopholdet.


 
3.5) 
Brand og brandudstyr

Ved brandalarm, brand eller røgudvikling skal patienten omgående evakueres fra MR skanner.

Sluk for strømmen med nødafbryder (IKKE magnetstop). Ilden forsøges slukket enten med brandtæppe eller med umagnetisk CO2 brandslukningsudstyr (IKKE pulverslukker).

 

Umagnetisk brandudstyr forefindes i nærheden af skanneren.

 

Må MR-skanner og skanner arealet evakueres, slukkes for magneten med magnetstop.


Brandvæsnet tilkaldes altid.


 
3.6) 
Helium-udslip

Overvågning ang. heliumudslip sker

- enten ved automatisk overvågning hos leverandøren

- eller ved daglig overvågning ved MR-personalet

 

Ved helium-udslip i MR-skannerrummet skal:

 

 • Patienten straks evakueres fra MR-skannerrummet - helium samler sig langs loftet, så evakuering skal foregå langs gulvet
 • Hvis der findes døre og vinduer til fri luft i MR-rummet åbnes disse med henblik på grundig gennemudluftning - ellers de nærmeste døre og vinduer til fri luft.
 • Alle patienter i venteområderne skal forlade MR-afsnittet
 • MR-radiolog vurderer patienter udsat for helium-gas med henblik på evt. behandling
 • Teknisk afdeling informeres

 

OBS!!!!

Vær opmærksom på i hvilken retning døren til skannerrummet åbnes og risici derved.

Åbner døren ud mod betjeningsrummet, kan den springe op.

Åbner døren op ind mod skannerrummet, kan den være svær at åbne.

 

HUSK: Heliumgassen fortrænger ilten i lokalet og spreder sig ned fra loftet.


 
3.7) 
Rengøring, reparationer mm

Alle der er i MR skanneren skal være instrueret i hvilke ting der må tages med ind i rummet. Dette gælder også for rengøring, håndværkere mm.

De skal gøres bekendt med hvilke borde, maskiner og andet udstyr der kan være ved magnetfeltet.

Umagnetisk udstyr skal være mærket, så der ikke opstår tvivl.


 
4) 
Ansvarsforhold

Overordnet ansvar: Afdelingsledelsen på røntgenafdeling

Uddelegeret ansvar for udfyldelse af skema:

Patienter: Henviser

Pårørende: MR personale

Personale: MR personale

Uddelegeret ansvar for revurdering af skema en gang årligt: Afdelingsradiograf/sygeplejerske, specialeansvarlig.

Ansvar for at give besked om ændringer til kontrolskema: Medarbejderen

Ansvar for kontrol af skema: Undersøgende personale


 
5) 
Dokumentation

Patienter og pårørende: I RIS, så længe som undersøgelsen opbevares.

Personale: I afdelingen i 5 år.


 
6) 
Definitioner/Søgeord

Ingen


 
7) 
Referencer
Branchearbejdsmiljøråd om gravides ophold ved magnetfelter

 

Version
Godkendt
Revisions information
22.01.2020
Enkelt præcisering af MR safe implantater med tilhørende links. Tilføjelse vedr. skannerstørrelse til patienter med implantater. Tilføjelse ang. kontrast til gravide patienter.
08.01.2019
25.10.2018
Rettelser og tilføjelser er markeret med gult. Vær især opmærksom på ændringer i 3.3
19.02.2017
13.04.2016
20.05.2015
14.10.2013
09.11.2011