Regionale dokumenter - Introduktion af eksternt personale, ver. 13
Info
Dokumentnummer:
274144 /
Version:
13
Håndbog:
Regionale dokumenter
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
mkhv
Fagligt ansvar:
morjoh
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
djl, ipa, kjen, lonbj, slf
Udgivelsesdato:
26.06.2020
Dokumentbrugere:
Afd. led. NSR-NFS, Alle Funk./still. i kl. spc.i Psykiatri, Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle geografier i Psykiatri, Alle geografier i Somatik, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, Alle specialer i diagn., Garantiklinik NSR Led., Internet, Psy Fælles - Alle
D4Offline app:
 
Regionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Introduktion af eksternt ikke klinisk personale
3.1.1) Introduktion af eksternt personale, der har deres daglige virke på sygehuset eller i psykiatrien
3.1.2) Introduktion til eksternt personale, der lejlighedsvis gør tjeneste på sygehuset eller i psykiatrien
3.2) Introduktion af eksternt klinisk personale
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

At sikre, at eksternt ansat personale tjenestegørende på en af Region Sjællands somatiske eller psykiatriske virksomheder, introduceres efter fastlagte principper.


 
2) 
Anvendelsesområde

Samtlige virksomhedsområder i Region Sjælland.

 

Retningslinjen fastlægger principper og ansvar for introduktion af eksternt ansat personale.

 

Retningslinjen omfatter både eksternt ansat personale, der har deres daglige gang på sygehuset, og eksternt ansat personale der lejlighedsvis gør tjeneste på sygehuset.

 

For elever, studerende og praktikanter gælder særlige forhold. Forhold vedrørende disse er under afklaring. Retningslinjen omhandler derfor ikke disse grupper.


 
3) 
Fremgangsmåde

Ved eksternt ansat personale forstås personale ansat under anden ledelse end den sygehusledelse, hvorunder pågældende gør tjeneste. Der skelnes i det efterfølgende mellem introduktion af ikke klinisk personale(3.1) og klinisk personale samt mellem medarbejdere, der har deres daglige virke på sygehuset eller i psykiatrien, og medarbejdere der midlertidigt gør tjeneste pågældende sted.

 

Eksternt ansat personale, der gør tjeneste på en af Region Sjællands somatiske eller psykiatriske virksomheder skal, inden tjeneste påbegyndes, introduceres jf. de i denne retningslinje fastlagte principper.

 
3.1) 
Introduktion af eksternt ikke klinisk personale

For ikke klinisk personale skelnes der mellem to grupper:

-          Medarbejdere der har deres daglige virke på sygehuset eller i psykiatrien.

-          Medarbejdere der midlertidig gør tjeneste på sygehuset, typisk med en afgrænset opgave.

 

Eksternt personale, der har deres daglige virke på hospitalet omfatter bl.a. serviceassistenter ansat i Koncernservice eller via kontrakt med ekstern leverandør f.eks. ISS, IT-personale ansat i Koncern IT og kommunikationskonsulenter ansat i Kommunikation og øvrige ansatte i koncernenheder med fast arbejdssted på sygehuset eller i psykiatrien.

 

Eksternt personale, der lejlighedsvis gør tjeneste på sygehuset omfatter bl.a. teknikere, der udfører vedligehold af anlæg, håndværkere, forskningsfinansierede medarbejdere uden ansættelse på sygehuset, hospitalsklovne, besøgsvenner, personale fra regionens tværgående enheder, der lejlighedsvis gør tjeneste i den pågældende virksomhed.

 

Krav til introduktion af de to grupper er forskellige.


 
3.1.1) 
Introduktion af eksternt personale, der har deres daglige virke på sygehuset eller i psykiatrien

Introduktion af eksternt personale, der har deres daglige virke på sygehuset eller i psykiatrien, skal være identisk med den introduktion som tilsvarende medarbejdere, der er ansat under pågældende sygehus- eller psykiatriledelse modtager. Det vil sige, at dette personale deltager i den fællesintroduktion, der er på pågældende virksomhed for tilsvarende kategori af fastansatte medarbejdere. Hvis dette ikke er muligt, skal ansættende myndighed sikre en tilsvarende introduktion af det eksterne personale.

 

Krav til introduktion med fastlæggelse af områder, niveau, dokumentation og ansvar skal fremgå af indgåede kontrakter eller samarbejdsaftaler. Dette gælder både ved lokale og regionalt indgåede kontrakter.

 

Introduktionen skal som minimum omfatte:

-          Generelle infektionshygiejniske retningslinjer

-          Forholdsregler ved brand

-          Forholdsregler ved hjertestop

-          Fortrolighed og tavshedspligt

-          Anvendelse af D4

 

Herudover introduceres den enkelte eksterne person til eventuelle specifikke forhold på den konkrete afdeling, hvor vedkommende gør tjeneste eller specifikke forhold, der er påkrævet for at varetage den pågældende funktion. Ledelsen på afdelingen, hvor vedkommende gør tjeneste, er ansvarlig for denne introduktion.

 

Eksternt personale introduceres så vidt muligt inden tjeneste påbegyndes. Hvis dette ikke er muligt, f.eks. hvis en ekstern person starter midt i måneden, tilmeldes pågældende den først kommende fællesintroduktion.


 
3.1.2) 
Introduktion til eksternt personale, der lejlighedsvis gør tjeneste på sygehuset eller i psykiatrien

Introduktion af eksternt personale der lejlighedsvis gør tjeneste på sygehuset eller i psykiatrien omfatter en kort information om håndhygiejne, alarmering ved brand og hjertestop, fortrolighed og tavshedspligt samt krav om ID-kort. Den nødvendige generelle introduktion til disse medarbejdere er samlet i de to pjecer ”Sådan begår du dig på sygehuset” og ”På et sygehus skal du huske”. 

Ved eksternt personale, der altid arbejder under overvågning, f.eks. teknikere eller konsulenter, kan man undlade introduktion vedr. alamering ved brand og hjertestop.

 

Pjecen ”Sådan begår du dig på sygehuset” udleveres til alt eksternt personale, der lejlighedsvis gør tjeneste på sygehuset eller i psykiatrien, bortset fra håndværkere og teknikere. På sygehusene bestilles pjecen via Oracle. Pjecen har bestillingsnummer 17392.

 

I Regionshuset bestilles pjecen via Kommunikation Kommunikation@regionsjaelland.dk

Pjecen er ligeledes vedhæftet. Se bilag 1.

 

Pjecen ”På et sygehus skal du huske” udleveres til håndværkere og teknikere, der lejlighedsvis gør tjeneste på sygehuset eller i psykiatrien. Pjecens bestilles lokalt følgende steder:

 

Roskilde og Køge sygehuse og Holbæk Sygehus

Kopifunktionen, ros-drift-kopi@regionsjaelland.dk

 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus

AV-afdelingen, nsr-adm-av@regionsjaelland.dk

 

Psykiatrien

Michael Larsen, mil@regionsjaelland.dk (formidler kontakt til grafisk bistand)

 

efter det enkelte sygehus retningslinjer. Pjecens indhold fremgår af bilag 9.

 

Der er udarbejdet eksemplar af pjecen for hvert sygehus. Se bilag 3-8.

 

Er der her ud over specifikke forhold vedkommende skal være orienteret om, påhviler det ledelsen i den afdeling, hvor vedkommende gør tjeneste, at orientere om dette.

 

Pjecerne udleveres af ansvarlig leder inden arbejdet påbegyndes. Det dokumenteres, at pjecen er udleveret og gennemgået med vedkommende.


 
3.2) 
Introduktion af eksternt klinisk personale

Eksternt klinisk personale omfatter både personale, der er tilknyttet via en individuel kontrakt (eksempelvis konsulenter), personale, der gør tjeneste på baggrund af en regional kontrakt (eksempelvis vikarer fra vikarbureauer) og personale, der gør tjeneste uden at være tilknyttet via en kontrakt (eksempelvis eksternt klinisk personale under uddannelse/på uddannelsesophold).

 

I indgåede kontrakter og aftaler for eksternt klinisk personale skal krav til introduktion med fastlæggelse af områder, niveau, dokumentation og ansvar fremgå. Dette gælder både ved lokale og regionalt indgåede kontrakter samt ved aftaler om uddannelsesophold.

 

Introduktionen skal som minimum omfatte:

-          Generelle infektionshygiejniske retningslinjer

-          Forholdsregler ved brand

-          Forholdsregler ved hjertestop

-          Fortrolighed og tavshedspligt

-          Anvendelse af D4

 

Herudover introduceres den enkelte eksterne kliniske person til eventuelle specifikke forhold, der er påkrævet for at varetage den pågældende funktion. Ledelsen på afdelingen, hvor personen gør tjeneste, er ansvarlig for afdelingsspecifik introduktion.

 

For eksternt klinisk personale, der gør tjeneste uden at være tilknyttet via en kontrakt eller en skriftlig uddannelsesaftale, skal introduktionen være identisk med tilsvarende personale, der er omfattet af en kontrakt. Ansættende ledelse er ansvarlig for introduktion og dokumentation af denne.


 
4) 
Ansvarsforhold

Koncernlederne er ansvarlige for, at eksternt ansat personale er introduceret jf. retningslinjen og dette er dokumenteret.

 

Ledelsen, hvor det eksterne personale gør tjeneste, er ansvarlig for den specifikke introduktion.

 

Den ansvarlige for indgåelse af kontrakter og samarbejdsaftaler vedrørende eksternt personale er også ansvarlige for, at krav til introduktion er beskrevet i kontrakten.


 
5) 
Dokumentation

·                 Deltagelse af introduktion dokumenteres.

·                 Udlevering af pjece dokumenteres.

·                 Erklæring om tavshedspligt underskrives når det er

        relevant.

 

Links til blanketter vedrørende tavshedspligt:

 - Dansk udgave

Tavshedspligt for eksternt ansat personale (konsulenter, håndværkere, praktikanter m.v.) i Region Sjælland

 

 - Engelsk udgave

Confidentiality statement for consultants, trainees ect., who performance tasks for Region Zealand 


 
6) 
Definitioner/Søgeord
Eksternt ansat personale: Personale ansat under anden ledelse end den sygehusledelse, hvor pågældende gør tjeneste.
 
7) 
Referencer

 

1, Sådan begår du dig på sygehuset
10, På et sygehus skal du huske - Ringsted
2, Code of conduct at hospitals: Information for external employees at hospitals
3, På et sygehus skal du huske - Nykøbing F.
4, På et sygehus skal du huske - Slagelse
5, På et sygehus skal du huske - Næstved
6, På et hospital skal du huske - Køge
7, På et sygehus skal du huske - Roskilde
8, På et sygehus skal du huske - Holbæk
9, På et sygehus skal du huske
Version
Godkendt
Revisions information
25.06.2020
Pjecen På et sygehus skal du huske... er opdateret for Nykøbing F. Sygehus
27.06.2017
Pjecen På et sygehus skal du huske er opdateret på nær for Holbæk
12.12.2016
13.03.2015
17.03.2014
06.11.2013
04.10.2012
15.03.2012
12.02.2012
16.08.2011
14.06.2011
01.06.2011
24.05.2011