NAE-SLA-RIN sygehuse - Brand - forebyggelse, ver. 10
Info
Dokumentnummer:
273900 /
Version:
10
Håndbog:
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Niveau:
Virksomhed
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
bres
Fagligt ansvar:
trov
Ledelsesansvar:
Sygehusledelsen NSR
Godkendt af:
nde
Udgivelsesdato:
13.06.2014
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle geo. NAE-SLA-RIN, Alle kl. spc. i somatik, Internet, Leder
D4Offline app:
 
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

Formålet er at sikre, at alle nødvendige forebyggende tiltag gennemføres, således at brand forebygges, og at alt (personale)beredskab og udstyr fungerer i tilfælde af brand.


 
2) Anvendelsesområde

Instruksen gælder alle ansatte på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Vikarer skal kunne dokumentere at have gennemgået Tryg Brandskole inden for de sidste 2 år, enten på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse eller et andet sted. Hvis ikke, skal vikaren gennemgå Tryg Brandskole, som anført under pkt. 3.

 


 
3) Fremgangsmåde

Nyansatte skal undervises i brandbekæmpelse (teori og praktisk øvelse med brandslukningsmateriel). Undervisningen dokumenteres af Sygehusledelsens Sekretariat ifm. deltagelse i den øvrige fællesintroduktion.

Afdelingsledelsen skal ved nyansættelser for den nyansatte gennemgå afdelingens alarmeringsinstruks og evakueringsplan, samtidig gennemgås afdelingen fysisk med orientering om slukningsmateriel og flugtveje.

Personalet skal mindst en gang hvert andet år gennemgå E-Lærings programmet Tryg Brandskole og bestå dette. Vejledning heri findes i dette bilag

Afdelingsledelsen gennemgår mindst en gang årligt afdelingens alarmeringsinstruks og evakueringsplan for personalet på personalemøder eller lignende. Afdelingsledelsen tilrettelægger selv, hvordan orienteringen foregår og har ansvaret for at dokumentere denne.

Den enkelte afdeling efterser en gang hvert halve år,

  • om afdelingens brandmateriel er på plads og i orden
  • om flugtveje er fri for oplag, som kan blokere for fri passage
  • om slukningsmateriel er på plads og i orden.

 

Denne procedure er beskrevet i pkt. 17-31 i checklisten til dette dokument om arbejdsmiljøgennemgang.

Den kommunale beredskabschef udstikker eventuelle retningslinjer for opsætning af flugtvejsplaner og skiltning. I Slagelse og Ringsted er der ikke krav om flugtvejsplaner på gangene; det er der i Næstved.

Afdelingsledelsen udarbejder planer for indkaldelse af evt. yderligere personaleressourcer i tilfælde af brand.

Der udarbejdes instruks for:

# Forebyggelse – herunder kortlægning af risiko og sårbarhedsanalyser, fx: er patienterne ved bevidsthed; er patienterne tilkoblet udstyr; er patienterne selvhjulpne;
# Mulighed for at tilkalde hjælp fra andre nærliggende afdelinger til evakuering af patienter
# Uddannelse og implementering af instrukser og planer
# Øvelser og evakuering
# Hvor beredskabet vedr. brand samles.

Der bilægges her hjælpeskema til afdelingens arbejde med forebyggelse og bekæmpelse af brand.

Hvis der sker bygningsmæssige, tekniske, eller organisatoriske ændringer, skal ændringerne implementeres af den pågældende ledelse.

Personale, som er i front ved opstået brand, modtager hvert 4. år en praktisk genopfriskning af brandslukning. Der tænkes her på de medarbejdere, som har teknisk vagt samt portører. De år, hvor der gennemføres praktisk undervisning, vil der ikke være krav om gennemførelse af Trygs brandskole.

Sygehusledelsen kan træffe beslutning om, at der skal gennemføres brand- og evakueringsøvelser på afdelinger på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Øvelserne vil blive iværksat i koordination mellem de beredskabsansvarlige, de udvalgte patientbærende afdelinger, de tekniske afdelinger, sikkerhedsledere mfl. samt evt. i samarbejde med de lokale brandvæsener.

 


 
4) Ansvarsforhold

Det er Sygehusledelsens ansvar at instruksen findes og ajourføres, når det er nødvendigt.

Den Tekniske Chef har ansvaret for de lokale slukningsmidler, vejledninger og tekniske installationer og for alle installationer, der har betydning for brandspredning, herunder branddøre og brandsektioneringer, brandbekæmpelsesmidler og øvrige tekniske installationer, der kan have betydning for, at der kan udvikles brand, findes og fungerer.

Undervisningen af frontpersonalet tilrettelægges af de enkelte afdelingsledelser hhv. teknisk afdeling (teknisk personale) og Koncern Service (portører).

Den enkelte afdelingsledelse har ansvaret for, at beredskabet i egen afdeling findes og kontrolleres regelmæssigt. Afdelingsledelsen har endvidere ansvaret for at alt personale er bekendt med egne handlinger i tilfælde af brand, som angivet under "Fremgangsmåde". Herunder personalets kendskab til alarmeringsinstruks og evakueringsplanens placering og indhold og slukningsmaterialets tilgængelighed.

 Hvis der findes uregelmæssigheder, der ikke kan håndteres i eget regi, skal afdelingsledelsen kontakte teknisk afdeling.

 


 
5) Dokumentation

Sygehusledelsens Sekretariat dokumenterer i HR–Portalen den afholdte undervisning af nyansatte i brandbekæmpelse (teori og praktisk øvelse med brandslukning) i forbindelse med deltagelse i den øvrige fællesintroduktion.

Den enkelte afdeling dokumenterer de beskrevne handlinger, herunder eventuelt afholdte brand- og evakueringsøvelser, og opbevarer dokumentationen i egen afdeling.

De ansattes gennemgang af Tryg Brandskole dokumenteres i HR-portalen.

Dokumentationen af gennemført undervisning af frontpersonalet sker af de enkelte afdelingsledelser hhv. teknisk afdeling (teknisk personale) og Koncern Service (portører) i HR–Portalen.

 


 
6) Definitioner/Søgeord 
7) Referencer
Standard DDKM for Sygehuse 2. version - 1. 6.01 Beredskabsplan
bilag_til_D4_forebyggelse.doc
Brand-_Skema_til_den_enkelte_afdeling_juni14.doc
Tryg Brandskole
Version
Godkendt
Revisions information
13.06.2014
20.06.2012
10.02.2012
15.12.2011
01.12.2011
11.11.2011
28.06.2011
26.06.2011
23.06.2011
31.05.2011