Patologi NAE-SLA - Brandbekæmpelse og hjertestop, Næstved, ver. 7
Info
Dokumentnummer:
269065 /
Version:
7
Håndbog:
Patologi Næstved-Slagelse
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
kays
Fagligt ansvar:
lihl
Ledelsesansvar:
Patologi ROS afd.led.
Godkendt af:
ssak
Udgivelsesdato:
12.06.2014
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Brand, Internet, Næstved, Nødprocedure, Patologi
Patologi Næstved-Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
Ny version under udarbejdelse »     Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Ved brand
3.1.1) Brandslanger
3.1.2) Brandtæpper
3.1.3) Nødbrusere
3.1.4) Personbrande
3.1.5) Vandslukkere
3.1.6) Kulsyre/CO2 slukker
3.1.7) Undervisning
3.2) Hjertestop
3.2.1) Undervisning
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

At sikre korrekt håndtering af brandbekæmpelse og hjertestop.


 
2) Anvendelsesområde

 

Patologi, afsnit Næstved.


 
3) Fremgangsmåde

 


 
3.1) Ved brand

 

Hvis der opstår brand, gøres følgende:

 

Red mennesker - Alarmér - Bekæmp ilden.

 

Alarmering uden om omstillingen: 12088

 

Red mennesker!

Sørg for at alle advares, og alle forlader bygningen! Mødested er parkeringspladsen i kapelgården. Elevatoren må ikke benyttes.

Der etableres vagt ved de indvendige indgange til bygningen

 

Personbrande

Sluk ilden i tøjet med nødbruser, sørg for at tøjet kommer af hurtigst muligt, eller brug brandtæppet!

Ved personbrande skal hovedet holdes fri for flammer for at modvirke chok, altså skal tæppet lægges fra hovedet mod benene. Tæppet fjernes så snart ilden er slukket, og der køles hurtigt med vand, brug evt. nødbruseren.

Når der har været anvendt brandtæppe til kvælning af ilden, skal der efterslukkes med vand på grund af faren for glødedannelse.

 

Alarmer!

Alarmering uden om omstillingen: 12088

Alle telefoner er mærket med relevante alarmeringsnumre

 

Bekæmp ilden!

Begræns ilden; luk stinkskabet - hvis det er her ilden opstår.

Spjældet lukker automatisk, så ilden og røgen ikke breder sig via ventilationsanlægget. Ellers luk så vidt muligt døre og vinduer.

Gå ud og få folk med!


 
3.1.1) Brandslanger

Forefindes i skab på gangarealet på etage 3.

Ved brande, hvor der kan bruges vand, kan brandslangerne anvendes således: Åbn skabet (prøv en dag du har tid), åbn for vandet ved at dreje på håndtaget i bunden af skabet, rul slangen ud (ca. 30 meter). Der kan sprøjtes med spredt eller samlet stråle.

Den bedste brandbekæmpelse og den bedste beskyttelse af personen selv, opnås ved spredt stråle. Dette indstilles yderst på slangen.

 

BRUG ALDRIG VAND MOD KEMIKALIEBRANDE!


 
3.1.2) Brandtæpper

Findes på etage 1, 2 og 3. Kan benyttes til personer eller småbrande i fritstående el-installationer (f.eks. en PC'er) og væsker. Dæk hænderne med tæppet.

Når der har været anvendt brandtæppe til kvælning af ilden, skal der efterslukkes med vand på grund af faren for glødedannelse.


 
3.1.3) Nødbrusere

Findes på gangen ved cyt.lab. på etage 2 og ved sektionsstuen på etage 1.


 
3.1.4) Personbrande

Sluk ilden i tøjet med nødbruser, sørg for at tøjet kommer af hurtigst muligt, eller brug brandtæppet!

Ved personbrande skal hovedet holdes fri for flammer for at modvirke chok, altså skal tæppet lægges fra hovedet mod benene. Tæppet fjernes så snart ilden er slukket, og der køles hurtigt med vand, brug evt. nødbruseren.

Når der har været anvendt brandtæppe til kvælning af ilden, skal der efterslukkes med vand på grund af faren for glødedannelse.


 
3.1.5) Vandslukkere

Findes på etage 1, 2 og 3 - se bilag til brandbekæmpelse.

Vandslukkeren bruges til at slukke brande i faste stoffer. Det er samtidig et meget naturligt slukningsmiddel, og efterlader kun meget begrænset skade. Vandslukkeren må ikke bruges på væsker eller gasser.


 
3.1.6) Kulsyre/CO2 slukker

Findes på etage 1 og 2, se bilag til brandbekæmpelse.

En CO2-slukker (også kaldet kulsyre-slukker) bruger udelukkende kulsyre til at bekæmpe ilden. Fordelen er, at denne brandslukker ingen følgeskader efterlader og er perfekt til at slukke brande i gasser og væsker.

Kulsyreslukkeren kan ikke slukke glødebrande og bør derfor ikke bruges til faste stoffer.


 
3.1.7) Undervisning

Undervisning i brandbekæmpelse

Som led i introduktionskurset for nyansatte på Næstved Sygehus, indgår praktisk brandinstruktion.

Brandøvelse på afdelingen udføres 1 x årligt. Øvelsen omfatter alarmering, evakuering, mødested og håndtering af slukningsmidler. Se instruks fælles for NSR vedr. Brand-forebyggelse (dok.nr. 273900).

Efter øvelsen udarbejdes et notat om forløb og deltagere. Forløbet evalueres på det efterfølgende personalemøde.

Alle medarbejdere i afdelingen skal bestå en prøve i den elektronisk 'Trygfondens Brandskole': http://hospital.powerlearn.dk/UserManagement/Custom/HospitalLogin.aspx?Mode=mailinitials. E-brandskolen skal bestås 1 x hvert andet år i NSR og 1 x hvert år i Roskilde-Køge. Ved at indtaste initialer fra e-mailadressen kan man se hvornår e-brandskolen er bestået sidste gang. Når prøven er bestået informeres amir i afdelingen, som noterer dette.

Se instruks fælles for NSR vedr Brand-forebyggelse (273900)


 
3.2) Hjertestop

 

Ring 13666 og alamér.

Defibrillator/hjertestarter findes på etage 2 ved personalerummet. Følg vejledningen i hjertestarter-boksen.

Se den regional retningslinje om hjertestopbehandling (dok.nr. 217202)  vedr alarmering, hjertemassage, kunstigt åndedræt og anvendelse af hjertestarter (AED) ifm. basal genoplivning af voksne


 
3.2.1) Undervisning

 Undervisning i hjertelunge-redning (HLR)

Undervisning i Hjerte-lunge redning er obligatorisk for alle medarbejdere. Recertificering skal udføres 1 x hvert 2. år. Recertificeringen foregår og gennemføres som træning og test i bygning 38. Afsnittes HLR-nøglepersoner sikrer at personalet varsles om tidspunkt for træning og test i hjertelunge-redning. HLR-nøglepersonerne er behjælpelige vedr adgang og betjening af dukken.

Se NSR retningslinje (244536) vedr undervisning og recertificering.


 
4) Ansvarsforhold

 

Den der opdager branden har ansvaret for alarmeringen af brandvæsen og personer.

Tilstedeværende ledere kontrollerer i samarbejde med medarbejderne, der er kommet ud af bygningen, at alle på arbejdspladsen er evakueret. Er man i tvivl om at alle er evakueret gives besked til brandvæsnet. 

Alle ansatte har pligt til at kende denne instruks.

Arbejdsmiljøgruppen vedligeholder og udarbejder arbejdsmiljødokumenter, notater, sikrer skiltning, mærkning af telefoner og at der er ophængt nødvendige flugtvejsplaner (krav i Næstved).


 
5) Dokumentation

 

Lokal AMIR-gruppe udfører afprøvning af nødbrusere. Sidste afprøvning fremgår af ½-årlig Arbejdsmiljøgennemgang (Rundering).

Falck udfører serviceeftersyn på alt brandmateriel. Sidste eftersyn fremgår af påklistret mærkat.

De ansattes gennemgang af Tryg Brandskole og recertificering i HLR dokumenteres i HR-portalen.

Deltagelse i fysisk brandinstruktion dokumenteres ifm sygehusenes fællesintroduktion

Notat om afholdte brand-og evakueringsøvelser ligger på O/ N-S/ D4-links/ Fælles / Arbejdsmiljø

Afsnittets HLR-nøglepersonerregistrerer personalets deltagelse i hjertestopundervisning/ recertificering. 

Udfyldt afkrydsningsskema ifm. lokal introduktion af nyansatte (Pdf.fil lagt på O-drev under D4-links/Kompetencer)

Se NSR fælles retningslinje (dok.nr. 244536) for Undervisning i Hjerte-lunge redning & "Den kritisk syge patient".


 
6) Definitioner/Søgeord

 

NSR: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

HLR: Hjerte-lungeredning (hjertestopundervisning)

AED: Automatisk ekstern defibrillering (hjertestarter)


 
7) Referencer

 

AT-bekendtgørelse om arbejdets udførelse, nr. 559 af 17. juni 2004.

NSR retningslinje for Brandbekæmpelse (Dok.nr. 249641)

NSR retningslinje for Brand-forebyggelse (Dok.nr. 273900)

NSR retningslinje for Hjertestopkald-og behandling på Næstved sygehus (doku.nr 284565)

NSR retningslinje for Undervisning i Hjerte-lunge redning og "den kritisk syge patient2 (Doku.nr 244536)

Regional retningslinje for Hjertestopbehandling (Doku.nr 217202)

Placering af brand- og nødudstyr i Næstved-afdelingen (bilag til brandbekæmpelse)

Introduktion til beredskabet, Næstved

Næstved sygehus Beredskab - flowdiagram


Version
Godkendt
Revisions information
12.06.2014
26.05.2014
20.05.2014
10.10.2012
09.06.2011
01.06.2011
05.05.2011