Medicin ROS - Kulilte. kulmonooxid-forgiftning, carbonmonooxid-forgiftning, CO-forgiftning, røgforgiftning, brandrøg, ver. 4
Info
Dokumentnummer:
258827 /
Version:
4
Håndbog:
Medicin Roskilde
Niveau:
Afsnit
Type:
Instrukser
Redaktør:
cege
Fagligt ansvar:
rbju
Ledelsesansvar:
Med ROS afd.led
Godkendt af:
rbju
Udgivelsesdato:
05.07.2021
Dokumentbrugere:
Intern Medicin, Internet, Læge, Nødprocedure, Roskilde, SOSU ass./hj. og sygehj., Sygeplejerske
D4Offline app:
 
Medicin Roskilde
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
At sikre optimal observation og behandling af kulilte- og røg forgiftede patienter.
 
2) 
Anvendelsesområde

Instruksen følges på de medicinske afsnit, SUH Roskilde, som har behandlingsansvar for patienter med kulilte og røg forgiftning


 
3) 
Fremgangsmåde

Kulmonooxid-forgiftning, carbonmonooxid-forgiftning, CO-forgiftning, røgforgiftning, brandrøg.

På alle patienter der mistænkes for røgforgiftning startes omgående primær behandling og tages straks ved ankomsten arteriepunktur inkl. laktat.

Primær behandling:

 • Sikring af frie luftveje. 
 • Ilt på maske 15 liter/min. Der anvendes reservoir maske
 • Arterie-punktur ved ankomst og efter 1 - 2 timer. Perifær saturationsmåling kan ikke anvendes, da CO medbestemmes.
 • Ekg ved tegn på hjertepåvirkning samt troponin.
 • Neurologisk undersøgelse med henblik på visitation til Rigshospitalet.  
 • Gyanidforgiftning skal overvejes (indendørsbrand, kunststoffer m.m.). Bevidsthedspåvirkning og + s-laktat > 10 mmol/l.  (Kontakt Giftinformationen ved mistanke, 3531 5555 (direkte)). Behandling Hydroxycobalamin (Cyanokit) 5 gram (børn 70 mg/kg) i 100 ml sterilt vand over 15 - 30 min. + Thiosulfat 150 mg/ml (børn 375 mg/kg), 100 ml over 5 - 10 min. 
 • Tardivt lungeødem kan ses efter eksposition for røg fra brand, f.eks. PVC-plastmaterialer, (udvikler HCl-dampe), især hos sodsværtede, hvorfor 12 - 24 timers observation skal overvejes.
 • Røggas-udsættelse kan udløse bronkie-obstruktion.
 • Overvej andre forgiftninger (medicin, alkohol, paracetamol etc.)
 • Ved moderat eller udtalt luftvejsinflammation; Steroid som inhalation, beta-agonist ved bronkial obstruktion. 
 

 

Visitation til Rigshospitalet (3545 8000), anæstesitraumevagten hele døgnet, med henblik på hyperbar iltbehandling (HBO):

Patienter som har været udsat for CO og fremviser et eller flere af følgende karakteristika:

 • Neurologiske abnormiteter, hovedpine, svimmelhed,  træthed, motoriske udfald, synsforstyrrelser, koncentrationsproblemer,  desorientering eller kramper 
 • Patienten er eller har været bevidstløs
 • Patient med hjertearrytmier eller kardiodepression
 • Patient med mere end 25 % CO-Hb
 • Gravide som har været udsat for CO

Transport:

Kørsel 1.

 

HBO behandlinger  (ca. 2 timers varighed):

Der tilsigtes 3 behandlinger i første døgn og 2 behandlinger i andet døgn.

Identifikation:

Brandrøg er en blanding af gasser og partikler. Sammensætningen afhænger af brændsel, temperatur og ilttilførsel, men kan ikke forudsiges i de konkrete tilfælde. Røgen indeholder altid stoffer, der irriterer luftvejene, bl.a. acrolein og andre aldehyder, syrer, svovl- og kvælstofsilter og asfyksianter, især kulilte og cyanid. Desuden forbruges ilt.

Koncentrationen af giftige stoffer er væsentligt højere ved indendørs brand end ved brand i fri luft, da afledning af røgen og ilttilførslen er begrænset. Glødebrand giver en højere koncentration af kulilte og cyanid end en åben brand. Kulilte kan ikke ses eller lugtes. I Danmark omkommer mere end 200 om året på grund af kulilteforgiftning.

Toksikologi:

Irritanter fremkalder irritation og inflammation i øjne og luftveje. Reaktionen opstår straks og afspejler graden af udsættelse.

Asfyksianter og lavt iltindhold i indåndingsluften påvirker især de mest iltkrævende organer - CNS og hjerte.

Kulilte nedsætter ilttransport i blodet og afgivelse af ilt til vævet, og kan ved moderat svær forgiftning medføre forsinket neurotoksisk skade i CNS.

Cyanid findes især i toksiske koncentrationer ved indendørs glødebrande i tekstiler og kunststoffer. Forbindelsen blokerer cytochrom-oxidasen og dermed cellernes oxidative stofskifte.

Forbruget af ilt ved branden kan medføre iltmangel. Sodartikler kan medføre obstruktion af luftveje og forbrænding ved transport af varme til vævet.

Rationale:

CO binder sig til hæmoglobin, myoglobin, cytochromer og den oxidative fosforylering med en faktor 300 gange kraftigere end oxygen. Konsekvensen er, at den iltbærende kapacitet i blodet reduceres. Herved opstår vævshypoxi, som accentueres ved at der indtræder en karkontraktion på arteriole og kapillærniveau. Hertil kommer en blokering af stofskiftet i alle celler. Virkningen indtræder først og kraftigst i organerne med den største gennemblødning, d.v.s. hjerne og hjerte. HBO virker ved at øge det fysisk bundne ilt i blodet, hvilket reducerer hypoxæmien. HBO genskaber den normale NO-inducerede vasodilatation og formentlig ved sin massevirkning normaliserer den oxidative fosforylering.

Kuliltefraktionen hos rygere er almindeligvis 2 - 5 % og hos ikke-rygere < 2 %. 


 
4) 
Ansvarsforhold
Instruksen anvendes af vagthavende læge, medicinsk afdeling. Instruksen følges på de medicinske afsnit som har behandlingsansvar for patienter med kulilte og røg forgiftning.
 
5) 
Dokumentation

Dokumenteres i journalen


 
6) 
Definitioner/Søgeord
Kuliltefraktionen hos rygere er almindeligvis 2 - 5 % og hos ikke-rygere < 2 %.
 
7) 
Referencer

Baseret på Rigshospitalets instruks ved overlæge Erik Jansen, Trykkammeret og Giftinformationens "action card".

Carsten Utoft Niemann og Mikkel H. Dorf Christiansen

August 2008

Godkendt af Claus R. Johnsen, overlæge

Links: www.kemikalieberedskab.dk 

Version
Godkendt
Revisions information
02.07.2021
03.09.2018
06.06.2014
21.12.2010