Kl. Biokemi KOE - Instr.11 - Skadeanmeldelser KOE, ver. 8
Info
Dokumentnummer:
251467 / Instr.11
Version:
8
Håndbog:
Klinisk biokemi Køge - anvendes ikke længere
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
kfrr
Fagligt ansvar:
gust
Ledelsesansvar:
Kl.Bio KOE Arb.Miljø
Godkendt af:
gust
Udgivelsesdato:
09.01.2018
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl.Bio KOE Alle, Køge, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Serviceassistent
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Køge - anvendes ikke længere
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Generelt ved uheld
3.2) Stikskader
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

Personale

Personskader rapporteres, idet der er pligt til at anmelde skader til Arbejdstilsynet, når skaden medfører mere end 1 dags fravær ud over dagen, hvor skaden er pådraget.

Enhver der under arbejdet pådrager sig skade skal: 

  • Orientere sikkerhedsgruppen og udfylde skadeanmeldelsesblanket
  • I tilfælde af sårskade, med smitterisiko fx. kanylestik, henvende sig til skadelæge på skadestuen, som tager stilling til evt. behandlingsspørgsmål og vaccination.

En korrekt skadeanmeldelse kan få betydning, hvis der senere opstår en situation, hvor den skadelidte ønsker at rejse erstatningskrav overfor sygehuset.

Skadeanmeldelsesblanketter registreres internt og danner også grundlag for sikkerhedsmæssige tiltag. 

 

Se Arbejdsmiljø Region Sjælland: Arbejdsulykker

Blanket til arbejdsskadeanmeldelse. 

 

Befolkning/patienter

Stikskade

Befolkning/patienter, som udsættes for stikskade af en eller anden art, skal altid henvende sige på skadestuen/akutafdelingen, som iværksætter eventuel behandling og rekvirering af blodprøve.

 

Skade på tøj, briller etc.

-som kræver erstatning: Henvendelse til Susan Strøbæk, Patientservice tlf.: 1114 eller mail; sstro@regionsjaelland.dk

 


 
2) Anvendelsesområde
Klinisk Biokemisk Afdeling.
 
3) Fremgangsmåde

 


 
3.1) Generelt ved uheld

Forurening af hud med biologisk materiale

Vask straks med vand og sæbe. Ved sår foretages desinfektion med hospitalssprit (82 % ethanol) eller ceduren ethanol sprit 85 %. Huden skal lufttørre efter hver desinfeksering.

Forurening af øjet med biologisk materiale

Skyl straks med rigeligt saltvand fra øjenskyller. Øjenskyllerflasker hænger på gangene.

Forurening af slimhinde med biologisk materiale

Skyl straks med postevand   


 
3.2) Stikskader
  1. Det forurenede hudområde vaskes med vand og sæbe evt, afsprit området
  2. Noter patientnavn, cprnr. og afdeling
  3. Skadelidte skal henvende sig i skadestuen og behandles af skadelægen
  4. Risikoskema udfyldes af skadelægen. Skemaet vedlægges skadesedlen og skadelidte skal have en kopi:

    Hvis skadelidte ønsker det, kan denne få taget blodprøver (basis-værdier - anti-HIV, anti HBs, anti-HCV & HBsAg). Svarene på disse sendes til egen læge samt til overlægen på Klinisk Biokemisk Afdeling. 

 
4) Ansvarsforhold

Alle ansatte i afdelingen har ansvar for at efterleve dette dokument. 
   

Alle ansatte har pligt til at påtale eventuelle fejl og fremkomme med eventuelle forbedringsforslag til dette dokument.
 


 
5) Dokumentation
Udfyldt blanket til arbejdsskadeanmeldelse
 
6) Definitioner/Søgeord
Ingen.
 
7) Referencer

Akutafdeling Køge

Erhvervsbetinget virus eksposition

Arbejdsmiljø Roskilde-Køge

Blanketter

 

 

Revision

20.01.2016 Tilføjet ISO std.Ændret ledelsesansvar/hsoe

08.03.2016 Tilrettet link/Vvm


Standard DS/EN 15189:2013 - 4.13 Styring af registreringer
Standard DS/EN 15189:2013 - 5.01.09 Registreringer vedrørende personale
Arbejdsmiljø - blanketter
Instruks for undersøgelse og anmeldelse af arbejdsskader
Stikskader, blodsprøjt og menneskebid - Erhvervsbetinget virus eksposition
Version
Godkendt
Revisions information
09.01.2018
Punkt 1 link til arbejdsulykker rettet/kfrr
08.03.2016
15.02.2016
29.10.2014
14.05.2014
05.09.2011
29.08.2011
28.10.2010