Kl. Biokemi NAE-NFS-SLA - Brandinstruks, Nykøbing F., ver. 9
Info
Dokumentnummer:
245187 /
Version:
9
Håndbog:
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
dkt
Fagligt ansvar:
glj
Ledelsesansvar:
Kl. Bio NAE-NFS-SLA Afd.ledelse (Afd)
Godkendt af:
thosc, vkd
Udgivelsesdato:
06.11.2017
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Brand, Internet, Klinisk Biokemi, Kl. Bio NAE-NFS-SLA Advis (Afd), Nykøbing F.
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Alarmering
3.2) Aktionsplan ved brand
3.3) Bekæmp og begræns ilden
3.3.1) Brandslukningsmateriel
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At sikre at alle ansatte ved, hvordan de skal agere i tilfælde af brand på afdelingen, herunder at sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand samt korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse. I instruksen er indeholdt evakueringsplan.
 
2) Anvendelsesområde

Klinisk Biokemisk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus


 
3) Fremgangsmåde

 

Ved brand husk altid:

 • ALARMÉR
 • RED mennesker i fare
 • SLUK med nærmeste slukningsredskab
 • BEGRÆNS ilden - luk døre
 
3.1) Alarmering

 

1. Ring: 15000 (omstillingen)
   
2. Meld: Brand
   
3. Oplys:   

Hvor det brænder, og hvor der ringes fra

Hvad der brænder

Hvor mange der er i umiddelbar fare

 

Omstillingen foretager den videre alarmering - herunder til portører, Teknisk afdeling, læge m.m. samt adviserer de omkringliggende afdelinger.

 

Alarmér øvrigt personale i afsnittet.

 

Alarmtryk:

Der er opsat alarmtryk ved trappe 3107 (overfor rum B1000) og ved trappe til vestibule (efter sekretærlugen). Alarmen går til Informationen og brandvæsenet.


 
3.2) Aktionsplan ved brand

Flugtvejsplan hænger på gangen ved rum B1005, B1033A (overfor sekretariatet) og B1054.

  

Evakueringsplan:

Hver gruppe Hæm/Kemi har en ansvarlig til at sørge for, at alle er mødt op på mødestedet. Mødested = græsplænen foran dialysen.

 

Arbejdsplanoversigt, krydsliste, gæstebog samt dagens fremmødeliste vedr. stabsmedarbejdere medbringes af planlægningsansvarlige, og afsnitsledelsen checker personalet af ud fra disse. Fra mødestedet kontakter afsnitsledelsen evt. bioanalytikere på runder telefonisk med besked om IKKE at returnere til KBA.

 

Ambulatoriepersonalet er ansvarligt for at få evt. ambulante patienter ud.
Evt. patienter til svedtest og belastninger evakueres af den, der udfører undersøgelsen. 
Nødudgang fra laboratoriet er for enden af gangen til rutine-laboratoriet.

 

Ved gæster på afdelingen: Den, der har gæsten på besøg, har ansvar for, at vedkommende evakueres.

 

Alle medarbejdere:

Red mennesker - få evt. amb. patienter ud.


Lokal leder/dennes stedfortræder eller vagt:

 • Sæt KBA personale i gang med at – REDDE – SLUKKE – BEGRÆNSE.
  Eventuelt: Send bud efter hjælpepersonale fra ikke-berørte afdelinger. 
     
 • Koordinér samarbejdet med evt. tilkaldt personale og brand-/redningsvæsen.
  (Hjælpende personaler afventer ordre fra den person, der leder brandbekæmpelsen/evakueringen på KBA).
    
 • Advar brandvæsenet om kendte trykflasker:

  Der sidder gasbeholdere på ABL analyseudstyret.
    

 • Kontrollér at alle er evakueret/hvor mange der er evakueret, evt. hvor de er evakueret til.

  

Så snart det er muligt, informeres nærmeste leder.

 

I situationer hvor beredskabsplan iværksættes henvises til Nykøbing F. Beredskab.

Alarmeringsliste for KBA Nykøbing F. (telefonnumre og ansvarsforhold) ligger på:
O:\Sygehus Syd - Klinisk Biokemi\Afsnit\Nykøbing F\Katastrofe


 
3.3) Bekæmp og begræns ilden

Ild i personer

 • Brug brandtæppe eller rigelige mængder vand.
 • Flammer og røg vil altid søge opad. Derfor skal en person, som er blevet antændt af ild, altid lægges ned, så flammer og røg kommer væk fra ansigtet.
 • Fjern evt. løstsiddende tøj over det forbrændte område og afkøl de beskadigede områder med kuldslået vand indtil lægebehandling indledes.
    

Brand i el-udstyr:

 • Afbryd strømmen i vægkontakt og træk stikket ud. Brug brandtæppe, pulverslukker eller CO2-slukker.
 • I mindre elektriske installationer kan anvendes vand, FORUDSAT strømmen er afbrudt som beskrevet ovenfor.
    

Brand i væsker:

 • Brug brandtæppe, pulverslukker eller CO2-slukker. ALDRIG VAND da dette vil kunne brede den brændende væske til et større areal.

 
3.3.1) Brandslukningsmateriel

 

 • CO2-slukkere
  Placering: På gang ved rum B1000 og i rum B1045.
  Ret aldrig CO2-slukkere mod personer, kulsyre kan fremkalde forfrysninger.

  

 • Pulverslukker
  Placering: På gang ved rum B1029.
  Bruges kun i yderste nødstilfælde, da pulveret forårsager store skader på apparatur.

  

 • Håndildslukker, 9 l vand
  Placering: På gang ved rum B1011, B1045 og B1060 samt i Ambulatoriet.

  

 • Brandtæpper
  Placering: På gang ved rum B1011 og B1029 samt i rum B1045 og i Ambulatoriet.
    
 • Nødbruser
  Placering: Toilet, rum B1015a
  Der er håndbrusere ved flere håndvaske i laboratorielokalerne.
 
4) Ansvarsforhold
Alle ansatte har pligt til at følge denne instruks.

Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer og omstillingen.

 

Teknisk afd. har ansvar for eftersyn og vedligehold af brandmateriel.

Arbejdsmiljøudvalget har ansvar for, at brandmyndighedens anvisninger for flugtveje og unødig brand efterleves.

 

Faglig ansvarlig har i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget ansvar for at ajourføre denne instruks.

 

Alle ansatte kan fremsætte forbedringsforslag til proceduren (Feedback).
Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren iht. lokal instruks "Rapportering og opfølgning af utilsigtede hændelser, afvigelser m.m.".


 
5) Dokumentation

Teknisk afdeling registrerer gennemgang af brandmyndighed samt vedligehold af brandmateriel.

Brandmateriel efterses og flugtveje checkes i forbindelse med arbejdsmiljøgennemgang af afdelingen, der henvises til instruksen "Arbejdsmiljøgennemgang".


   
Introduktion af nyansatte til arbejdsmiljø og beredskabsplan, gennemført uddannelse vedr. teoretisk og praktisk brandbekæmpelse samt evakueringsøvelser dokumenteres som beskrevet i "Introduktion af nyansatte" og "Beredskab - Introduktion, uddannelse og evaluering".


 
6) Definitioner/Søgeord

At-bkt.: Arbejdstilsynets bekendtgørelse

At-vejl.: Arbejdstilsynets vejledning


 
7) Referencer

"Brandbekæmpelse" (NFS)
"Brand - forebyggelse" (NFS)

"Brand - Forebyggelse" (Drift & Service).

"Nødberedskab m.v ang. arbejdsmiljø"

 

At-bkt.: Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer
At-vejl.: Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder A.1.10 December 2003


Standard DS/OHSAS 18001:2008 - Nødberedskab og afværgeforanstaltninger
Version
Godkendt
Revisions information
06.11.2017
Rettelser til afsnit 3.2 Aktionsplan ved brand vedr. placering af flugtvejsplan samt procedure ved evakuering. Ændringer/tilføjelser er markeret med gult.
25.04.2017
13.07.2015
13.06.2014
29.06.2012
13.12.2011
26.05.2011
23.09.2010
10.08.2010