Kl. Biokemi NAE-NFS-SLA - Brandinstruks, Næstved, ver. 14
Info
Dokumentnummer:
244348 /
Version:
14
Håndbog:
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
dkt
Fagligt ansvar:
vja
Ledelsesansvar:
Kl. Bio NAE-NFS-SLA Afd.ledelse (Afd)
Godkendt af:
thosc, vkd
Udgivelsesdato:
04.05.2017
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Brand, Internet, Klinisk Biokemi, Kl. Bio NAE-NFS-SLA Advis (Afd), Næstved
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Alarmering
3.2) Aktionsplan ved brand
3.2.1) Evakueringsplan: Ambulatorie, Lab. og rengøringspersonale
3.2.2) Evakueringsplan: Øvrigt personale samt studerende og gæster
3.3) Bekæmp og begræns ilden
3.3.1) Brandslukningsmateriel
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At sikre at alle ansatte ved, hvordan de skal agere i tilfælde af brand på afdelingen, herunder at sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand samt korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse. I instruksen er indeholdt evakueringsplan.
 
2) Anvendelsesområde

Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved Sygehus


 
3) Fremgangsmåde

 

Ved brand husk altid:

 • ALARMÉR
 • RED mennesker i fare
 • SLUK med nærmeste slukningsredskab
 • BEGRÆNS ilden - luk døre

  

HUSK! Benyt aldrig elevatorer under brand.


 
3.1) Alarmering

Der er opsat røde alarmeringstavler ved flere telefoner og ved alt brandslukningsudstyr. Alarmeringsnummer er desuden påsat flere telefoner.

 

1. Ring: 12088 (omstillingen)
   
2. Meld: Brand
   
3. Oplys:   

Hvor det brænder, og hvor der ringes fra
Hvad der brænder

Hvor mange der er i umiddelbar fare

  

Omstillingen foretager den videre alarmering - herunder til portører, Teknisk afdeling, læge m.m. samt adviserer de omkringliggende afdelinger.

 

Alarmér øvrigt personale i afsnittet.

 

Alarmtryk:

Placeret ved trapperum 10.02.17 og trapperum 10.02.33 samt i gang 10.02.12 på væggen ind mod Blodbanken.

Der henvises til oversigtskort på laboratoriet.

 

Alarmen går direkte til Næstved Brand og Redning, samtidig går der besked til Sygehusets information, som efterfølgende tager kontakt til KBA.

 

Der er ingen akustiske alarmer.


 
3.2) Aktionsplan ved brand

Oversigtskort med markering af flugtveje og brandslukningsmateriel hænger tre steder på laboratoriet:

 • Til højre for Hæmatologi, rum 10.02.19a
 • Til venstre for døren til kaffestuen, rum 10.02.06a
 • I ambulatoriet til højre for knagerne i venterummet, rum 10.02.45

  

Actioncards hænger ved brandslukningsudstyret på gangen ved Hæmatologien (rum 10.02.19a), i ambulatoriet på opslagstavle ved sekretæren og på kontorgangen ved brandslukningsudstyret.

 

Dagtid:
Ved brand anvendes Actioncard Dagtid (Actioncard Alarmering, Actioncard Evakuering og Actioncard 1-5).
Iværksæt alarmering, evakuering og evt. brandbekæmpelse iflg. actioncards.
Alle medarbejdere følger anvisninger fra kolleger med actioncards.


Vagt:
Ved brand anvendes Actioncard Vagt.
Iværksæt alarmering, evakuering og evt. brandbekæmpelse iflg. actioncards.
Lokal leder kontaktes så snart det er muligt.

 

Alle medarbejdere:

Red mennesker - få evt. amb. patienter ud.

 

Lokal leder/dennes stedfortræder eller vagt:

 • Sæt KBA personale i gang med at – REDDE – SLUKKE – BEGRÆNSE.
  Eventuelt: Send bud efter hjælpepersonale fra ikke-berørte afdelinger.
    
 • Koordinér samarbejdet med evt. tilkaldt personale og brand-/redningsvæsen.
  (Hjælpende personaler afventer ordre fra den person, der leder brandbekæmpelsen/evakueringen på KBA).
    
 • Advar brandvæsenet om kendte trykflasker.
  Der er trykflasker følgende steder:
  • På ABL analyseudstyret
  • I mellemgangen til ambulatoriet. Trykflaske > 4 kg (CO2), flasken er sikret med kæde.
     
 • Kontrollér at alle er evakueret/hvor mange der er evakueret, evt. hvor de er evakueret til. Se evakueringsplaner herunder.
    

Så snart det er muligt, informeres nærmeste leder.

 

I situationer hvor beredskabsplan iværksættes henvises til Næstved Beredskab.

Udprintet beredskabsplan, actioncards og alarmeringsliste står i reolen på laboratoriet, gang 10.02.00c.


 
3.2.1) Evakueringsplan: Ambulatorie, Lab. og rengøringspersonale

På morgenplanen noteres alle fremmødte medarbejdere – bortset fra kontorgangen.
Morgenplanen hænger på opslagstavlen på gang 10.02.00b - mellem rum 10.02.18b og 10.02.19a. Ved evt. brand/katastrofe tages morgenplanen med ud iht. actioncard.

Alle medarbejdere samles på parkeringspladsen ved cykelskuret og afkrydses på de respektive lister.

 

Rengøringspersonale skriver sig på morgenplanen, når de møder.
Der henvises desuden til Plan for rengøringspersonale.


 
3.2.2) Evakueringsplan: Øvrigt personale samt studerende og gæster

På gang 10.02.00b - mellem rum 10.02.18b og 10.02.19a - hænger et skema med navnene på alle med kontorplads på gangen. Fremmøde markeres med kryds i feltet "kommet". Når afdelingen forlades sættes et kryds i feltet "gået".

 

Er der gæster på afdelingen, er den, der har gæsten på besøg, ansvarlig for, at vedkommende kommer med ud.
Studerende, der ikke er med på morgenplanen, og som ikke har en aftale med underviserne (ved projekter mv.), skal selv skrive sig på morgenplanen i feltet "Studerende".

 

Ved evt. brand/katastrofe tages fremmødeplanen med ud iht. actioncards. Staben, ledende bioanalytikere, afdelingsbioanalytikere m.fl. samt studerende og gæster mødes med resten af personalet fra Klinisk Biokemisk Afdeling på parkeringspladsen ved cykelskuret.


 
3.3) Bekæmp og begræns ilden

Ild i personer

 • Brug brandtæppe eller rigelige mængder vand.
 • Flammer og røg vil altid søge opad. Derfor skal en person, som er blevet antændt af ild, altid lægges ned, så flammer og røg kommer væk fra ansigtet.
 • Fjern evt. løstsiddende tøj over det forbrændte område og afkøl de beskadigede områder med kuldslået vand indtil lægebehandling indledes.
    

Brand i el-udstyr:

 • Afbryd strømmen i vægkontakt og træk stikket ud. Brug brandtæppe eller CO2-slukker.
 • I mindre elektriske installationer kan anvendes vand, FORUDSAT strømmen er afbrudt som beskrevet ovenfor.
    

Brand i væsker:

 • Brug brandtæppe eller CO2-slukker. ALDRIG VAND da dette vil kunne brede den brændende væske til et større areal.

 
3.3.1) Brandslukningsmateriel

 

CO2-slukkere

Placering: På gangen ved rum 10.02.19a, mellem rum 10.02.23 og 10.02.24, mellem rum 10.02.02 og 10.02.03.
Ret aldrig CO2-slukkere mod personer, kulsyre kan fremkalde forfrysninger.

 

Håndildslukker, 9 l vand
Placering: På gangen ved rum 10.02.19a, mellem rum 10.02.23 og 10.02.24, mellem rum 10.02.02 og 10.02.03, på gang 10.02.00c overfor PC med arbejdsplan samt på gang 10.02.00d i ambulatoriet.

 

Brandtæpper

Placering: På gang ved luge til prøvefordelingen og på gang ved rum 10.02.23 og 10.02.36.
  

Nødbruser

Der er ingen nødbrusere på lab. udover små nødbrusere/øjenskyllebrusere monteret på vaskene i følgende rum: 10.02.18 b - 10.02.19 - 10.02.20 - 10.02.23 - 10.02.24.


 
4) Ansvarsforhold
Alle ansatte har pligt til at følge denne instruks.

Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer og omstillingen.

Daglig ledelse har ansvar for, at akutstyreren kender sine opgaver.

 

Teknisk afd. har ansvar for eftersyn og vedligehold af brandmateriel samt opdatering af oversigtskort/flugtvejsplaner.

Arbejdsmiljøudvalget har ansvar for, at brandmyndighedens anvisninger for flugtveje og unødig brand efterleves.

 

Faglig ansvarlig har i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget ansvar for at ajourføre denne instruks.

 

Alle ansatte kan fremsætte forbedringsforslag til proceduren (Feedback).
Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren iht. lokal instruks "Rapportering og opfølgning af utilsigtede hændelser, afvigelser m.m.".


 
5) Dokumentation

Teknisk afdeling registrerer gennemgang af brandmyndighed samt vedligehold af brandmateriel.

Brandmateriel efterses og flugtveje checkes i forbindelse med arbejdsmiljøgennemgang af afdelingen, der henvises til instruksen "Arbejdsmiljøgennemgang".


 

Introduktion af nyansatte til arbejdsmiljø og beredskabsplan, gennemført uddannelse vedr. teoretisk og praktisk brandbekæmpelse samt evakueringsøvelser dokumenteres som beskrevet i "Introduktion af nyansatte" og "Beredskab - Introduktion, uddannelse og evaluering".


 
6) Definitioner/Søgeord

At-bkt.: Arbejdstilsynets bekendtgørelse

At-vejl.: Arbejdstilsynets vejledning


 
7) Referencer

"Brandbekæmpelse"
"Brand - forebyggelse"

"Brand - Forebyggelse" (Drift & service)

"Nødberedskab m.v ang. arbejdsmiljø"

 

At-bkt.: Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer
At-vejl.: Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder A.1.10 December 2003


Standard DS/OHSAS 18001:2008 - Nødberedskab og afværgeforanstaltninger
Actioncard Dagtid
Actioncard Vagt
Plan for rengørinspersonale
Version
Godkendt
Revisions information
04.05.2017
20.12.2016
14.12.2015
22.09.2015
13.07.2015
13.06.2014
07.04.2014
08.11.2012
29.06.2012
13.12.2011
10.08.2011
06.04.2011
13.10.2010
12.09.2010