Radiologi Region Sjælland - I tilfælde af brand, ver. 8
Info
Dokumentnummer:
241086 /
Version:
8
Håndbog:
Radiologi Region Sjælland
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
amjns
Fagligt ansvar:
tpj
Ledelsesansvar:
Rad HOL Afd. LED (Afd)
Godkendt af:
ehv
Udgivelsesdato:
13.12.2017
Dokumentbrugere:
Brand, Fysiker, Holbæk, Internet, Kalundborg, Leder, Læge, Odsherred, Radiograf, SOSU ass./hj. og sygehj., Sygeplejerske
Radiologi Region Sjælland
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
 

HOLBÆK SYGEHUS, KALUNDBORG SUNDHED- og AKUTHUS; SUNDHEDSCENTER ODSHERRED

 

  
 

 

1.     Formål

At sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand samt en korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse.

 

2.     Anvendelsesområde

 Radiologisk afdeling Holbæk Sygehus, Sunheds- og akuthus Kalundborg samt Sundhedscenter Odsherred

 

3.     Fremgangsmåde

Ved brand gælder således:

 

3.1 Alarmér

Ved brand gælder 3 regler:

Alarmér

Red mennesker

Bekæmp ilden

 

HOLBÆK

Der er brandalarmer i bygningens loft, som automatisk aktiveres, men alarmering SKAL ske på følgende måde:

          

Alarmering:                      Telefon 8 5555

Meld:                                  Brand

Oplys:                                Hvor – afdeling – rum nr.

                                            Hvad der brænder

                                            Hvem der melder (navn)

 

 

KALUNDBORG SUNDHEDS- OG AKUTHUS

Alle rum på Sundheds- og Akuthuset er udstyret med røgdetektorer. Aktiveres disse registreres dette hos Brandvæsnet, som tager aktion.

Der er ABA anlæg i bygningen, men alarmering SKAL ske på følgende måde:

 

Alarmering:                      Brandtryk - en stemme fra højtalerne vil herefter vejlede det videre forløb

 

SUNDHEDSCENTER ODSHERRED

Alle rum på Sundheds- og Akuthuset er udstyret med røgdetektorer. Aktiveres disse registreres dette hos Brandvæsnet, som tager aktion.

Når branden registreres hos Brandvæsnet vil der lyde besked i højtalerne i hele huset om at alle bedes forlade huset og søge mod udgangen, men alarmering kan også ske på følgende måde:

 

Alarmering:                      Telefon 0-112

Meld:                                  Brand

Oplys:                                Hvor – afdeling – rum nr.

                                            Hvad der brænder

                                            Hvem der melder (navn)

 

3.2 Red mennesker

Få eventuelle ambulante patienter ud, advar truede, væk sovende, hjælp patienter der er dårligt gående.

Personalet har ansvar for at hjælpe patienter ud fra undersøgelsesrummene og venteområder.

Vær obs på sengeliggende patienter på patientgang og i receptionsområdet, samt patienter der er på toilet.

 

HUSK ELEVATOREN IKKE MÅ BENYTTES I BRANDSITUATION - så immobile patienter skal transporteres ned af evt. trapper på sengemadrassen 

 

HOLBÆK:

·         Personalet i rummene har ansvaret for at hjælpe patienter ud fra undersøgelsesrummene.

·         Personalet i rummene har ansvaret for at hjælpe patienter på patientgangen.

·         Sekretærer har ansvaret for at hjælpe patienter i receptionsområdet.

 

KALUNDBORG SUNDHED- og AKUTHUS:

·         Personalet i rummet har ansvaret for at hjælpe patienter ud fra undersøgelsesrummene.

·         Personalet har ansvaret for at hjælpe patienter i venteområdet.

 

SUNDHEDSCENTER ODSHERRED:

·         Personalet i kontorområdet har ansvaret for at hjælpe patienter ud fra venteområdet.

·         Personalet i rummene har ansvaret for at hjælpe patienter ud fra rummene.

 

3.3 Bekæmp ilden

HOLBÆK

·         Red mennesker i fare.

·         Luk døre til brandstedet, påbegynd slukning af branden.

·         Brandslager findes i brandslangeskabe i hver ende af afdelingens kontorgang, samt patientgang.

·         Kulsyreslukkere findes ved undersøgelsesrummene på betjeningsrum siden, samt ved dueslagene i midtpunktet.

·         Ved RUM 6/7 – MR findes der 2 kulsyreslukkere der kun er beregnet til brug i MR (andre kulsyreslukkere eller branslager må ikke bruges i RUM 6/7 – MR).

·         Brandtæpper findes ved undersøgelsesrummene på betjeningsrum siden, ved dueslagene i midtpunktet, samt ved de 2 nødundgange på patientgangen.

·         Flugtveje er markeret med internationale symboler.

·         Oversigt over flugtveje, samt brandmateriel, og retningslinje ved brand findes ved undersøgelsesrummene ved betjeningsrum, i midtpunktet, ved brandmateriel, samt ved de 2 nødundgange på patientgangen.

 

KALUNDBORG SUNDHED- og AKUTHUS

·         Red mennesker i fare.

·         Luk døre til brandstedet, påbegynd slukning af branden.

·         Brandtryk findes i hver ende af personalegangen.

·         Brandslanger findes i hver ende af personalegangen.

·         Kulsyreslukker findes i RUM 1 og 2 samt i CT betjeningsrum.

·         Brandtæppe findes i kantine ved håndvasken.

·         Flugtveje er markeret med internationale symboler.

·         Flugtvejsplaner forefindes på brandslangeskabene.

 

SUNDHEDSCENTER ODSHERRED

·         Red mennesker i fare

·         Luk døre til brandstedet, påbegynd slukning af branden.

·         Brandslager findes på gangen.

·         Kulsyreslukkere findes i fixrum og i printerrum.

·      Brandtæpper findes i fixrum og i venteværelset

·         Flugtveje er markeret med internationale symboler.

 

3.3.1

Inden brandvæsnet kommer søges branden begrænset og der skal hurtigst muligt lukkes for medicinske gasser.

 

HOLBÆK - På patientgangen, i skabet ved siden af 1. brandslangeskab fra receptionen, findes hovedafbryderen til ilt. Skabet åbnes med Ø9 nøglen, og hanen findes helt inde til højre.

Det er en lægelig vurdering om hvorvidt, der skal slukkes for ilt'en. Det vil som udgangspunkt være personale fra teknisk afdeling, der lukker hovedafbryderen.

 

KALUNDBORG SUNDHED- og AKUTHUS -Der findes ingen medicinske gasser på afdelingen.

 

SUNDHEDSCENTER ODSHERRED - Der findes ingen medicinske gasser på afdelingen.

 

3.3.2

Fjern trykflasker fra afdelingen - eller orientér brandvæsnet om trykflaskens placering:

 

HOLBÆK - hvis der er iltflasker på afdelingen, findes de på væggen i mellemgangen ved det lille beskriverrum. - CO2 pumper findes i rum 5.

 

KALUNDBORG SUNDHED- og AKUTHUS -

2 iltbomber står i en holder bag døren i CT betjeningsrum.

 

SUNDHEDSCENTER ODSHERRED – Ingen trykflasker.

 

3.3.3

Ved brand i personer:

Brug brandtæppe til at kvæle ilden med, samtidig kontaktes skadestue eller skadeklinik hvor disse findes.

Kulsyreslukkeren må aldrig rettes mod personer.

 

3.3.4

Brand i el udstyr:

Afbryd strømmen på vægkontakten og brug, vand, kulsyreslukker eller brandtæppe.

 

3.3.5

Ved brand i væsker:

Brug kulsyreslukker eller brandtæppe. Brug aldrig vand, da dette kan få branden til at brede sig over et større areal.

 

3.4 Evakuering

Ved mindre brande flyttes indlagte patienter til stamafdeling og ambulante patienter til forhallen. Brandinspektøren/politiet har den endelige afgørelse om evakueringens omfang. Der udsættes vagt i de evakuerede områder.

Ved større brande på sygehuset evakueres patienterne til andre bygninger - Afgørelsen træffes af brandinspektøren i samråd med politiet.

 

Beredskabsøvelse gennemføres 1 gang årligt, skema udfyldes efter hver gennemgført øvelse.

 

Ved faktiske interne beredskabhændelser skal dette rapporteres og analyseres.

 

3.5 Samlingssted

Når evakuering er sket, er det vigtigt at personalet fra radiologisk afdeling mødes på fastsat samlingssted, så et overblik kan dannes.

 

Samlingsstedet for de enkelte geografier:

 

Holbæk – Parkeringsplads langs patientgang 

 

Kalundborg Sundheds- og Akuthus  – Udenfor personaleindgang på radiologisk afsnit (1. sal), ved hovedindgang (stueplan)

 

Sundhedscenter Odsherred – Ved hovedindgangen

 

4.     Ansvarsforhold

Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer.

 

Dagens ansvarshavende på afsnittet har ansvar for at medbringe tjenesteplan til samlingsstedet.

 

Kalundborg Brandvæsen har ansvar for eftersyn og vedligehold af brandmateriel.

 

Arbejdsmiljøgruppen har ansvar for:

  • at brandmyndighedens anvisninger for flugtveje og unødig brand efterleves
  • for vedligeholdelse af arbejdsmiljødokumenter
  • gennemførelse af evakueringsøvelser 

 

Alle ansatte har pligt til at kende denne instruks.

Alle ansatte har pligt til at gennemføre Tryg Brandskole 1 gang årligt.

 

5.     Dokumentation

Udfyldte skemaer efter beredskabsøvelser findes i D4.

Evakueringsøvelse, skema

Beredskabøvelsesøvelse, skema

 

6.     Definitioner

ABA: Automatisk Brandalarmanlæg

Brandtryk: er et automatisk brandalarmeringssystem direkte til Kalundborg Brandvæsen.

 

7.     Referencer

Brand- og evakueringsinstruks, Holbæk Sygehus

 

 

 

Version
Godkendt
Revisions information
13.12.2017
06.11.2017
09.10.2017
04.05.2017
30.09.2014
13.03.2012
30.06.2011
28.07.2010