Patologi Reg.Sj. - Kapelfunktion - Procedurer for korrekt håndtering af afdøde, ver. 3
Info
Dokumentnummer:
233311 /
Version:
3
Håndbog:
Patologi Region Sjælland
Niveau:
Afdeling
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
kthi
Fagligt ansvar:
bmn
Ledelsesansvar:
Patologi ROS afd.led.
Godkendt af:
bmn
Udgivelsesdato:
03.10.2016
Dokumentbrugere:
Internet, Læge, Næstved, Patologi, Patologi Reg, Portør, Roskilde, Slagelse
D4Offline app:
 
Patologi Region Sjælland
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Registrering af afdøde (kapel)
3.1.1) Registrering af afdøde i Patologisystemet
3.1.1.1) Oprettelse af afdøde uden personnummer
3.1.1.2) Oprettelse af afdøde fra andre regioner
3.1.2) Registrering af afdøde i logbog
3.2) Modtagelse af afdøde i kapellet
3.2.2) Modtagelse og registrering af indbragte afdøde
3.2.3) Håndtering af værdigenstande
3.3) Identifikation af afdøde
3.3.1) Identifikation af ukendte afdøde
3.3.2) Foranstaltninger ved uoverensstemmelse
3.4) Opbevaring af afdøde
3.5) Medicolegalt/retslægeligt ligsyn
3.5.1) Begæring af medicolegalt ligsyn
3.5.2) Patientidentifikation ved medicolegalt ligsyn
3.5.3) Assistance ved medicolegalt ligsyn
3.5.4) Efter medicolegalt ligsyn
3.5.5) Registrering af medicolegalt ligsyn i Patologisystemet
3.6) Før og efter obduktion
3.7) Fremvisning af afdøde for pårørende
3.7.1) Klargøring inden fremvisning
3.7.2) Rituelle afvaskninger
3.7.3) Balsamering
3.8) Tvivlsspørgsmål fra pårørende
3.9) Afdøde uden pårørende
3.10) Udtagning af pacemaker/ICD-enhed/neurostimulator
3.10.1) Udtagning
3.10.2) Bortskaffelse
3.11) Udlevering
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at alle kapellets procedurer omkring håndtering af afdøde foregår korrekt og på en værdig og respektfuld måde, herunder:

 

 • at arbejdsgangen ved modtagelse og udlevering af afdøde i/fra kapellet er korrekt
 • at afdøde er korrekt identificeret
 • at afdøde registreres korrekt i patologisystemets morgue-funktion
 • at afdødes eventuelle værdigenstande håndteres korrekt
 • at arbejdsgangen i forbindelse med medicolegalt ligsyn er korrekt
 • at fjernelse af elektronisk udstyr (pacemaker/ICD-enhed) fra afdøde foregår korrekt
 • at der ydes omsorg for afdøde og dennes pårørende på en værdig og respektfuld måde
 • at afdøde uden pårørende behandles efter gældende regler 

 
2) Anvendelsesområde
Kapelpersonalet ved Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen, alle afsnit.
 
3) Fremgangsmåde 
3.1) Registrering af afdøde (kapel)

Registreringen af afdøde foregår i praksis lidt forskelligt på de forskellige afsnit. Der er nogenlunde enslydende krav til hvilke oplysninger, der skal registreres i patologisystemet, men det er forskelligt, hvornår oplysningerne lægges ind, og hvilke oplysninger, man vælger at skrive ind i bemærkningsfeltet. Nogle steder foregår registreringen løbende, andre steder sker det først, når afdøde er udleveret. Nogle steder registreres oplysninger kun i patologisystemet, andre steder registreres der også i logbøger.

Registreringen i patologisystemet skal følge retningslinjen i pkt. 3.1.1.

Registreringer i lokale logbøger bestemmes af, hvilke oplysninger, kapelpersonalet selv mener, er nødvendige at notere.


 
3.1.1) Registrering af afdøde i Patologisystemet

Alle afdøde, som har været i kapellet i forbindelse med udlevering til bedemand, obduktion eller ligsyn, skal registreres i patologisystemets morguefunktion.

 

Undtaget herfra er:

  1. afdøde fra andre sygehuse, hvor afdøde er i kapellet udelukkende mhp. obduktion*
  2. fostre yngre end 22 uger. Disse registreres i logbog.

*Kun undtaget i Næstved og Slagelse. I Roskilde registreres afdøde, og hvorfra afdøde er udleveret.

 

Kapelpersonalet anvender oplysningerne fra tåsedlen til registreringen i patologisystemet:

Gå i "Daglige funktioner" - "Afdøde/Udetjeneste" - "Afdøde (Morguen)", hvorved nedenstående billede fremkommer:

 

 

Indskriv afdødes cpr-nr. - TAB - afdødes navn fremkommer til højre for cpr-nr.

Herefter registreres oplysninger om:

 • Morsdato: SKAL altid udfyldes.
 • Ankomst: Normalt anføres dato og klokkeslæt, hvor afdøde er synet.
 • Udleveret fra: Den afdeling afdøde udleveres fra (f.eks. "Eget hjem" eller "Intensiv, Slagelse"). SKAL altid udfyldes.
 • Sektionstilladelse: Afkrydses, hvis der er givet tilladelse til obduktion på afdøde.  
 • Retslægeligt tilsyn: Afkrydses, hvis der afholdes "medicolegalt ligsyn".
 • Bemærkninger: Her kan f.eks. anføres, om patienten har pacemaker/ICD-enhed, og om denne er udtaget inden udlevering; om der er ønsket obduktion; om der er nedlagt forbud mod obduktion; om der er fundet smykker; om særlige forhold vedr. f.eks. påklædning eller ting, der lægges i kisten til afdøde m.v. Hvis afdøde udleveres til Retsmedicinsk Institut, kan dette også noteres i bemærkninger.  
 • Sektion udført: Hvis der udføres sektion, registreres datoen for sektionen.
 • Aflev. den: Dato og evt. klokkeslæt for udlevering. SKAL altid udfyldes.
 • Afleveret til: Hvilken bedemand afdøde er udleveret til. SKAL altid udfyldes.

 

Når afdøde er oprettet, eller der er tilføjet nye oplysninger, trykkes GEM, og man kan enten trykke NY AFDØD eller forlade systemet.


 
3.1.1.1) Oprettelse af afdøde uden personnummer

Ved afdøde uden dansk personnr. anvendes erstatningspersonnr. Se nedenstående instrukser for oprettelse af erstatningspersonnummer:

Næstved-Slagelse: Erstatningspersonnummer, tildeling af, Dokument-ID 2227

Roskilde: Erstatnings-Cpr.nr., Dokument-ID 206309

Regionalt dokument: Erstatningspersonnummer, Dokument-ID 217462


 
3.1.1.2) Oprettelse af afdøde fra andre regioner

Hvis patologisystemet ikke kender afdøde, skal afdøde oprettes i personoplysningerne jf. nedenstående. Denne problematik ophører formentlig, når patologisystemet i Region Sjælland i løbet af 2016 får mulighed for at hente personnummeroplysninger direkte fra personnummereregisteret.

 

Når cpr-nr. indtastes i morguebilledet fremkommer skærmbillede til indtastning af personoplysninger:

 

 • Navn: Skrives: Efternavn,fornavn
 • Adresse: Anføres, hvis den fremgår af rekvisitionssedlen
 • By: Er lokalitet for patienter "fra landet"
 • Postdistrikt: Indtast postnr. og TAB - herved fremkommer bynavn
 • Kommune: Kan evt. fremgå af tåseddel, ellers findes den frem i OPUS. Bed evt. en sekretær om hjælp.

 

Afslut personoplysningerne med GEM, og man kommer tilbage til morguebilledet.


 
3.1.2) Registrering af afdøde i logbog

Næstved:

I Næstved registreres afdøde i patologisystemet, når afdøde er udleveret. Indtil udlevering registreres alle oplysninger i kapellets logbøger (stenogramblokke), som opbevares i kontoret i to år.

Foruden oplysningerne i patologisystemet registreres bl.a., hvornår der er foretaget ligsyn af afdøde og hvilken læge, der har foretaget ligsynet.


 
3.2) Modtagelse af afdøde i kapellet

 

Inden for kapellets åbningstid:

Portør ringer til kapel og melder, at der er en mors på vej. I Roskilde henter kapelportørerne selv afdøde på den kliniske afdeling og bringer afdøde til morguen.

Kapelpersonale klargør bakkevognen.

Kapelpersonale flytter ved hjælp af kran/lift afdøde over på bakkevognen. Dette foregår i praksis altid alene, men der kan rekvireres hjælp fra portør.

Under hele processen er afdøde tildækket af lagen.

Det kontrolleres om tåseddel og dødsattest er udfyldt korrekt, se pkt. 3.3.

Afdøde køres herefter i kølerum.

 

Næstved-Slagelse: Se desuden dok.nr. 301555 Ligsyn, fremvisning og transport af afdøde patienter

Roskilde: Se desuden dok.nr. 470786 Anbringelse af Mors i kapellet - Roskilde Sygehus

 

Uden for kapellets åbningstid:

Næstved: Afdøde bringes til kapellet af portør, der lægger afdøde over på bakkevogn ved hjælp af kran/lift eller i fællesskab med kollega. Afdøde dækkes med lagen. Ene halvdel af tåseddel sættes i holder på væggen i kølerummet sv.t. afdødes plads/nummer i kølerummet. Evt. journal lægges på bordet lige under holderen.

 

Slagelse: Afdøde bringes til kapellet af portør, der lægger afdøde over på bakkevogn ved hjælp af kran/lift eller i fællesskab med kollega. Afdøde dækkes af lagen.

Medfølgende papirer hænges op på tavle i kølerummet.

Roskilde: se dok.nr. 470786 Anbringelse af Mors i kapellet - Roskilde Sygehus


 
3.2.2) Modtagelse og registrering af indbragte afdøde

 

Næstved og Slagelse

Falck og Brand & Redning er orienteret om, at de ALTID skal aflevere indbragte afdøde i Modtagelsen med henblik på registrering i sygehusets patientadministrative system, inden afdøde bringes til kapellet.

I særlige tilfælde ankommer indbragte afdøde via bedemandskørsel (regionskørsel). Dette sker oftest uden kiste. I disse tilfælde skal afdøde afleveres direkte i morguen.

 

 

Roskilde

Falck og Roskilde Brandvæsen er orienteret om, at de ALTID skal aflevere indbragte afdøde i akutmodtagelsen med henblik på registrering i sygehusets patientadministrative system, inden afdøde bringes til kapellet. Det er akutmodtagelsens ansvar, at påsætte tåseddel og patientarmbånd på afdøde patienter, der indbringes via akutmodtagelsen.

I særlige tilfælde (regionskørsler) ankommer indbragte afdøde via bedemandskørsel. Dette kan ske med eller uden kiste. I disse tilfælde skal afdøde afleveres direkte i morguen via rampen ved Sygehusvej nr. 9.

Kapelpersonalet modtager afdøde og bringer relevante data/papirer til akutmodtagelsen, hvor personalet er behjælpelige med registrering i sygehusets patientadministrative system.

Personalet i akutafdelingen udleverer patientarmbånd/tåseddel samt andre relevante papirer til kapelpersonalet, der er ansvarlig for, at tåseddel og patientarmbånd påsættes afdøde i morguen.

Det er akutmodtagelsens personale, der har ansvaret for at registrere den indbragte afdøde korrekt i sygehusets patientadministrative system, jf. "Administrativ morsprocedure ved indbragt afdød patient". Alle indbragte afdøde skal registreres i systemet, hvorefter al dokumentation foreligger elektronisk.


 
3.2.3) Håndtering af værdigenstande

 

Næstved og Slagelse

Ved modtagelsen i kapellet tjekker kapelbetjenten afdøde for værdigenstande, som fjernes, hvis ikke andet fremgår af følgeseddel.

Værdigenstandene registreres på blanketten "Kvittering for penge og værdigenstande modtaget til opbevaring". Blanketten attesteres altid med 2 underskrifter. I Slagelse dog kun med én underskrift.

Seddel og værdigenstande bringes til Informationen på sygehuset, som kvitterer for modtagelse af seddel og værdigenstande. Kapelpersonalet modtager kvittering (det gule gennemslag) som opbevares i 1 år i mappe på kapelkontoret.

 

Regional instruks Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse: Opbevaring/deponering og udlevering af patienters effekter/værdigenstande, dok.nr. 263468

 

 

Roskilde

Hvis mors ankommer til morguen med smykker på, tjekker kapelportøren om formular 15083 medfølger. Af formularen fremgår det, om mors skal beholde smykkerne på. Såfremt den nævnte formular ikke medfølger, og der ikke er nævnt noget i journalen, følges nedenstående procedure:

Smykker tages af og placeres i sygehusets værdigenstandspose sammen med evt. andre værdigenstande. Posen mærkes med afdødes navn og cpr-nummer.

Samtidig udfyldes blanketten "Registrering af værdigenstande - patientdeponering". Blanketten underskrives med to underskrifter, enten de to kapelportørers eller kapelportør samt repræsentant fra Patientservice i Administrationen, hvor posen afleveres med side 1 + 2 fra blanketten.

 

Indbragte mors

Hvis mors har smykker på ved ankomst, røres intet før politiets frigivelse af mors. Når morset frigives, kan ovenstående procedure følges.

 

Medicolegalt ligsyn

Ved medicolegalt ligsyn aftages smykker, og mors tjekkes for andre værdigenstande sammen med politi og embedslæge. Er der tale om store værdier, tager politiet disse med. Hvis ikke, følges proceduren ovenfor.

 

Regional retningslinje, Sjællands Universitetshospital: Deponering af patienters værdigenstande - retningslinje for afdelingerne, dok.nr. 255235.


 
3.3) Identifikation af afdøde

Kapelpersonalet identificerer de afdøde, der er anbragt i morguen, ved følgeseddel = tåseddel.

Identifikationen foretages med:

 • cpr-nr. (personnummer)
 • navn

Personoplysninger findes på f.eks. 'Dødsattest', 'Erklæring ved dødsfald' og 'Begæring af hospitalsobduktion' eller i journalen samt på div. morssedler som f.eks. 'Indbragt Mors' eller 'Meddelelse om Mors' eller Falcks ligblanket. Oplysningerne sammenholdes med oplysninger på afdødes tåseddel.

 

Kapelpersonale/vagtportør sikrer, at dødsattest og tåseddel er udfyldt korrekt, før afdøde køres på køl. Ved manglende udfyldelse af dødsattest og tåseddel kontaktes vagthavende læge i stamafdeling.

 

Ekstra kontrol af identitet

I følgende situationer skal der ligeledes udføres kontrol af afdødes identitet:

 • ved fremvisning af afdøde for pårørende
 • inden fjernelse af pacemaker/ICD-enhed eller andet elektronisk udstyr
 • når afdøde lægges i kiste
 • ved medicolegalt ligsyn
 • ved obduktion
 • ved transport til retsmedicinsk obduktion
 • ved udlevering

Kontrollen udføres ved at sammenligne oplysningerne på tåsedlen med personoplysningerne i journal / 'Dødsattest' / 'Erklæring ved dødsfald' / 'Begæring af hospitalsobduktion'.

 

Pårørende skal oplyse afdødes data/navn inden fremvisning.

Den person, f.eks. bedemand eller Falckredder, afdøde udleveres til, skal endvidere foretage en selvstændig identifikation, inden afdøde lægges i kiste eller afhentes.

Personer, der forestår ligsyn, skal ligeledes foretage en selvstændig identifikation af afdøde.

 

 

Efter identifikationen registreres oplysninger fra dødsattest og tåseddel i logbog (Næstved) / patologisystemets morguefunktion (Slagelse og Roskilde), se pkt 3.1.


 
3.3.1) Identifikation af ukendte afdøde

Det er politiet, der sørger for at kontakte de pårørende. Fremvisning af ukendte afdøde mhp. identifikation skal altid foregå med deltagelse af politiet. Selv om kapelpersonale/afløser kender afdøde, må vedkommende ikke identificere afdøde over for evt. pårørende.

 

Afdøde må ikke gøres i stand før identifikationen, hvis der ikke har været afholdt retslægeligt ligsyn. Dvs.: Man må ikke fjerne blod, skumsvamp, opkast eller lign. uden tilladelse fra politiet.

Afdøde ligger som regel på ryggen på båren. Skulle afdøde være lejret anderledes, må afdøde kun flyttes efter aftale med politiet. Særlige kendetegn, tatoveringer eller ar samt smykker, må kun vises frem efter aftale med politiet.


 
3.3.2) Foranstaltninger ved uoverensstemmelse

Enhver tvivl om personidentitet eller tvivl om, hvorvidt oplysningerne er overensstemmende, entydige og fuldstændige, skal føre til kontrol/efterprøvning, inden udlevering eller obduktion kan udføres.

 

Hvis der mangler 'Dødsattest' eller 'Erklæring ved dødsfald' og 'Begæring af hospitalsobduktion', eller hvis nævnte papirer er utilstrækkeligt udfyldt, skal afdelingen kontaktes.

Afdelingen kontaktes ligeledes, hvis der mangler tåseddel, eller hvis data på tåseddel ikke stemmer overens med 'Dødsattest' og/eller 'Begæring af hospitalsobduktion'.


 
3.4) Opbevaring af afdøde

Opbevaring i kølerum (morgue)

For at sikre korrekt opbevaring af afdøde overvåges kølerum via CTS-anlæg i Teknisk afsnit. Temperaturen i kølerummet skal holdes inden for +2 til +4 grader.

 

Opbevaring i intervalstuer (3 timers/6 timers stue) (kun Roskilde)

OBS: Som forsøg lukkes intervalstuen i Roskilde fra maj 2016 og et år frem med mulighed for, at lukningen bliver permanent.

Ellers gælder følgende:

For at sikre korrekt opbevaring af afdøde i intervalstue skal temperaturen holdes inden for +14 til +16 grader. Temperaturafvigelser meldes til Teknisk afsnit af den, der opdager afvigelsen.

Der føres dagligt temperaturlogbog af kapelpersonale (hverdage)/portørafsnit (weekend og helligdage). Logbogen er en papkalender, der står i lokalet.


 
3.5) Medicolegalt/retslægeligt ligsyn

Medicolegalt eller retslægeligt ligsyn er et grundigere ligsyn end et almindeligt ligsyn, og de tilstedeværende er politi og embedslæge. Det anvendes i tilfælde, hvor det offentlige har indledt en undersøgelse i anledning af dødsfaldet.


 
3.5.1) Begæring af medicolegalt ligsyn

Medicolegalt ligsyn foretages på begæring af politiet fra de forskellige politikredse sammen med en læge fra embedslægeinstitutionen i Region Sjælland.

 

Afholdelse af medicolegalt ligsyn aftales med politi og embedslæge. I Roskilde aftales dette dog kun med politiet.


 
3.5.2) Patientidentifikation ved medicolegalt ligsyn
Ved medicolegale ligsyn kontrollerer kapelpersonalet navn og cpr-nr. på afdøde i kølerummet med oplysningerne fra politiet. Herefter køres afdøde til ligsynsstuen. Se desuden pkt. 3.3. vedr. patientidentifikation.
 
3.5.3) Assistance ved medicolegalt ligsyn

Inden medicolegalt ligsyn sørger kapelpersonalet for at have fremskaffet journalen, hvis denne ikke følger med afdøde.

Kapelpersonalet sørger desuden for 2 stk. pincetter, handsker og kittel, som embedslægen skal bruge.

Ved ligsynet assisterer kapelpersonalet med afklædning af den afdøde, undersøgelse af tøjets lommer, aftagning af smykker og lignende. Sidstnævnte afleveres til Informationen (jf. afsnit 3.1.3. eller det regionale dokument Opbevaring/deponering og udlevering af patienters effekter/værdigenstande, dok.nr. 263486).

Embedslægen assisteres også ved den ydre undersøgelse af afdøde.

 

Ved evt. fremvisning inden medicolegalt ligsyn kontaktes politiet, som skal give tilladelse til fremvisningen. Enten politiet eller kapelbetjenten skal være til stede under fremvisningen, hvilket de pårørende informeres om. Den afdøde må ikke røres.

 

Hvis politiet har medicin med, som tilhører afdøde, bliver dette lagt i røde risikospande og afhentes herefter af afdelingsportør.


 
3.5.4) Efter medicolegalt ligsyn

Efter medicolegalt ligsyn bliver afdøde kørt tilbage til kølerummet.

 

Hvis politiet ikke ønsker retslægelig obduktion, kan der evt. udføres hospitalsobduktion.

Ved indbragte døde udfyldes obduktionsbegæringen af skadestuelæge, læge i modtagelsen eller af egen læge. Det er lægens ansvar at indhente alle relevante papirer, inkl. dødsattest.

 

Hvis politiet ønsker retslægelig obduktion, sørger politiet for at rekvirere Falck mhp. transport af afdøde til Retsmedicinsk Institut i København.

 

Politiet giver som hovedregel besked til kapellerne i Næstved og Slagelse, når liget er frigivet fra Retsmedicinsk Institut. I Roskilde er der ikke indgået en lignende aftale.

Ved returtransport fra Retsmedicinsk Institut uden for kapellets åbningstid, kontaktes skadestuen/modtagelsen mhp. udlevering af nøgler til Falck til kapellet eller mhp. tilkaldelse af portør (Slagelse, tlf.nr. 591 60). Alle papirer er skrevet på Retsmedicinsk Institut.

Først når politikredsen har frigivet liget, kan det udleveres til bisættelse/begravelse.


 
3.5.5) Registrering af medicolegalt ligsyn i Patologisystemet
Kapelpersonalet registrerer i patologisystemets morguefunktion, om der er foretaget medicolegalt ligsyn.
 
3.6) Før og efter obduktion

Portør/serviceassistent sørger for, at obduktionsrekvisition, dødsattest og evt. papirjournal bringes til Patologiafdelingen (papirer følger afdøde).

I Næstved bringes papirerne til kapellet af portør snarest muligt.

I Slagelse kontakter kapelportøren kapellet i Næstved mhp. aftale om obduktion. Derefter faxes dødsattest og anmodning om obduktion til kapellet i Næstved. Herefter tilbagemelding fra kapelpersonale i Næstved om obduktion og endeligt tidspunkt. Regionskørsel bestilles via kørselskontoret, der rekvirerer bedemand.

I Roskilde kontrollerer portøren, at papirerne er udfyldt korrekt og bringer hurtigst muligt papirerne til obducerende læge.

Inden obduktion udføres patientidentifikation ved at kontrollere, at navn og cpr-nr. på tåsedlen stemmer overens med navn og cpr-nr. på obduktionsbegæringen.

På bakkevogn køres afdøde fra kølerum til sektionsstuen, hvor afdøde afklædes og flyttes over på sektionsbordet.

På sektionsbordet i Næstved og Slagelse tildækkes afdødes ansigt samt underliv med klæde, og herefter udføres exviscerationen.

Når organblokken er udtaget, tildækkes afdøde helt med lagen.

 

Efter obduktionen, når afdøde er syet sammen, afvaskes for blod og lign., og afdøde køres retur til kølerummet, tildækket.

Sekretariatet returnerer evt. journal til stamafdelingen, når relevante oplysninger er registreret i patologisystemet og sygehusets patientadministrative system.


 
3.7) Fremvisning af afdøde for pårørende

 

Næstved og Slagelse

Ved anmodning fra pårørende om fremvisning af afdøde, enten telefonisk eller personligt, aftales tid inden for kapellets åbningstid. Pårørende spørges om afdødes data/navn og relation til afdøde.

Før fremvisningen istandgøres liget af kapelpersonalet, så det er etisk forsvarligt, se pkt. 3.7.1.

Hvis der er indtrådt forandringer (forrådnelse, skader eller lign.), oplyses de pårørende om dette.

Hvis det er "gode bekendte", der henvender sig, skal familien spørges om tilladelse. Ved fremvisning af afdøde sikrer kapelpersonalet patientidentifikation af afdøde i kølerummet, hvorefter afdøde køres til fremvisningsrummet og gøres klar.


Fremvisning uden for kapellets åbningstid

Næstved: Det er kun indbragte mors, der kan blive fremvist uden for kapellets åbningstid, og denne fremvisning foretages af portørcentralen.

Slagelse: Alle mors kan vises frem uden for kapellets åbningstid.

 

 

Roskilde

Fremvisning af mors fra rum ved Intervalstuen (under lukning)

Når en afdeling ønsker fremvisning i rummet ved Intervalstuen (Intervalstuen er lukket i forsøgsperiode fra maj 2016 og ét år frem), oplyses afdødes navn og cpr-nr. til kapelportøren, som herefter klargør morset, hvorefter pågældende afdeling kontaktes.

 

Afdelingen overtager herefter fremvisningen og er til stede under hele fremvisningen for at drage omsorg for pårørende og for at besvare evt. spørgsmål.

 

Ved endt fremvisning kontakter afdelingen kapelportørerne, der sikrer, at mors returneres til køl på Intervalstuen.

 

Fremvisning af mors fra kapelområdet

Pårørende skal bestille en tid for fremvisning hos kapelportørerne, se sygehusets hjemmeside: http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Praktisk/naar-livet-slutter/Sider/kapellet-paa-sjaellands-universitetshospital-roskilde.aspx

 

Kapelportørerne afhenter de pårørende på et aftalt sted. De pårørende spørges om navn på afdøde, og følges herefter ind i pårørenderummet, hvor kapelportøren orienterer om, hvad de kan forvente ved fremvisningen (mors er flyttet fra seng til stålbakke, hvis mors er medtaget (trykket, åben mund/øjne, lugt m.m.)).

Derefter går de pårørende ind i fremvisningsrummet alene. Kapelportørerne venter udenfor, indtil de pårørende er færdige, hvorefter mors returneres til køl i morguen.

 

Fremvisning uden for kapellets åbningstid

Uden for kapellets åbningstid varetages kapelportørernes opgaver i forb. m. fremvisning af portørerne.

 

Undtagelser

Ved indbragte mors skal der gives tilladelse fra politiet før evt. afvaskning og fremvisning.


 
3.7.1) Klargøring inden fremvisning
 • Mors vaskes i hovedet for evt. blod, opkast eller lignende
 • Mors og rene lagner placeres præsentabelt, så hovedet er frit ved fremvisning.

 
3.7.2) Rituelle afvaskninger

Næstved og Slagelse: Ved forespørgsel fra pårørende om muligheden for rituelle afvaskninger ell.lign., oplyser kapelpersonalet om, at dette ikke kan lade sig gøre grundet pladsproblemer. Der henvises til København (Brøndbyerne), hvor dette vil være muligt.

 

Roskilde: Hvis der af religiøse årsager er behov for, at pårørende udfører rituelle afvaskninger, kan dette aftales nærmere med kapelportørerne.


 
3.7.3) Balsamering
Ved ønske om balsamering oplyses, at der ikke udføres balsamering i hverken Næstved, Slagelse eller Roskilde. Balsamering foretages kun i København. Som regel er dette afklaret med bedemændene.
 
3.8) Tvivlsspørgsmål fra pårørende
Ved henvendelse fra pårørende, enten telefonisk eller personligt, om tvivlsspørgsmål i forbindelse med dødsattest m.v., vejleder og rådgiver kapelbetjenten de pårørende efter bedste evne.
 
3.9) Afdøde uden pårørende
Hvis afdøde ikke har nogen pårørende, kontakter kapelbetjenten pensionskontoret i afdødes bopælskommune. Kommunen sørger herefter for de videre foranstaltninger.
 
3.10) Udtagning af pacemaker/ICD-enhed/neurostimulator

Det skal fremgå af tåseddel/morsseddel og evt. obduktionsbegæring, hvis afdøde har pacemaker/ICD-enhed/neurostimulator (elektronisk udstyr).

Ansvaret for oplysning om evt. pacemaker eller andet elektronisk udstyr påhviler den læge, der foretager ligsyn.

Ved indbragte afdøde kontrolleres det, om der er indopereret elektronisk udstyr.

 

Evt. elektronisk udstyr fjernes af kapelpersonale inden udlevering, og fjernelsen registeres i Morguen-modulet i Patologisystemet.

 

Roskilde: Det er specielt anført på dødsattesten og på tåsedlen, hvis en afdød har pacemaker. Portøren kontrollerer, om der er afkrydset for pacemaker på tåsedlen, og tåsedlen hænges på tavlen i portørkontoret.

Hvis begge kapelbetjente er fraværende, kontakter sekretariatet overportøren, som sender en vikar.

Vikaren udfører alle portørernes normale arbejdsopgaver, bortset fra fjernelse af pacemaker i forbindelse med udlevering. Denne opgave udføres af en læge på Patologiafdelingen.

Portøren kontakter sekretariatet, hvis der opstår behov for at fjerne en pacemaker. Sekretær kontakter afdelingslægen. Ved dennes fravær kontaktes den ledende overlæge.


 
3.10.1) Udtagning

 

 • Læs journal inden fjernelse: Her fremgår det, om det er en ny eller gammrel pacemaker, og om pacemaker er en ICD-enhed.
 • Relevante remedier forefindes i skab i afvaskerum i kælderen (kniv, handsker, brun kuvert m.m.)
 • Identificér pacemaker (føl dig frem)
 • Læg snit oven på pacemaker (sæt altid en magnet på, så er det altid sikkert. Skal altid gøres, hvis det er en ICD-enhed)
 • Vip pacemaker ud – klip ledning over
 • Vip handskerne ud over pacemaker og bind en knude
 • Luk hudsnittet med stapler

 
3.10.2) Bortskaffelse

Næstved: Elektronisk udstyr lægges i gul risikospand. Når denne spand er fyldt, udleveres den til sikkerhedsrepræsentanten for Teknisk afdeling.

 

Slagelse: Elektronisk udstyr 

lægges i gul risikospand. Når denne spand er fyldt, afleveres den til risikoaffald på Slagelse Sygehus.

 

Roskilde: Elektronisk udstyr og handsker lægges i brun kuvert, hvor der skrives cpr-nr. eller påsættes en patientlabel fra journalen. Kuverten afleveres i Kardiologisk ambulatorium.


 
3.11) Udlevering

Afdøde, der indleveres til og udleveres fra kapellet, registreres i patologisystemets morguefunktion. Bedemanden kontakter kapelpersonalet for udlevering af afdøde mhp. tidspunkt for udlevering. Dette registreres ligeledes i patologisystemets morguefunktion.

 

Før udlevering sikres patientidentifikation (navn og cpr-nr.) ved at tjekke tåseddel med bedemandens medbragte kisteseddel.

Herefter kører kapelpersonalet afdøde fra kølerummet til ilægningsrummet, hvor bedemanden overtager ansvaret for afdøde. I det tilfælde, at bedemanden ankommer alene, assisterer kapelpersonalet ved påklædning af afdøde og kisteilægning.

 

Dødsattestens side 1 udleveres til bedemand eller pårørende.

 

Hvis liget ikke kan udleveres pga. ikke korrekt udfyldt dødsattest, kontakter kapelpersonalet forvagten på den ansvarlige afdeling.

 

Minimumskrav til udfyldelse af papirer:

(Kravene skal være opfyldt, for at liget kan udleveres. Gælder for ikke-retslige dødsfald.)

 

Dødsattesten skal indeholde:

 • personnummer
 • mand/kvinde/dødfødt, fulde navn
 • bopæl, dødssted, x ved sygehus
 • dødsdato og klokkeslæt
 • dødstegn
 • dato og tidspunkt for ligsyn
 • gyldig underskrift i rubrik A eller B

 
4) Ansvarsforhold

Der er kapelpersonalets ansvar at følge denne instruks. Den, der er uddannet til at udføre kapelfunktionen, har det faglige ansvar for den enkelte opgaves udførelse.

Det påhviler personer i omgang med afdøde at udvise respekt og etisk korrekt opførsel. Dette gælder både over for den afdøde og over for den/de pårørende.

Ansvaret for alle handlinger, der kræver en identifikation af afdøde ved modtagelse i kapel, påhviler kapelpersonale eller anden person, der er uddannet til at varetage funktionen.


 
5) Dokumentation

Alle modtagne afdøde registreres i patologisystemets morguefunktion, se pkt. 3.1.1. Hér registreres ligeledes, om der er foretaget medicolegalt ligsyn.

Tåsedler og kvitteringer for værdigenstande (det gule gennemslagspapir) opbevares i mapper på kapelkontoret i 1 år.


 
6) Definitioner/Søgeord

Balsamering: Behandling af lig for at modvirke forrådnelse ved indsprøjtning af formalin, der bevirker, at proteinerne koagulerer, og forrådnelsen hæmmes.

CTS: Central Tilstandskontrol og Styring.

Exvisceration: Udtagning af organer.

ICD-enhed: ICD = Implanterbar Cardioverter Defibrillator. En ICD-enhed er en avanceret pacemaker, der kan give et elektrisk stød for at stoppe livstruende anfald af hurtig hjerterytme eller hjertestop og genoprette normal hjerterytme.

Ilægningsrum: Rum, hvor afdøde lægges i kiste.

Katafalk: Forhøjning, ofte dækket af et klæde, hvorpå man anbringer en ligkiste under en begravelsesceremoni.

Kapel: Rum, der er beregnet til hensættelse af kister i tiden mellem dødsfaldet og begravelsen.

Ligsyn: Er en undersøgelse af en afdød før udstedelse af en dødsattest. Ligsyn foretages for at sikre, at skindøde ikke begraves; for at opdage eventuelle forbrydelser; med henblik på statistisk registrering og for at konstatere eventuel epidemisk sygdom. Almindeligt ligsyn foretages i Danmark af en læge eller i sjældne tilfælde af to ligsynsmænd.

Medicolegalt ligsyn: = retslægeligt ligsyn. Er det samme som et almindeligt ligsyn, men de tilstedeværende er politi og embedslæge. Det anvendes i tilfælde, hvor det offentlige har indledt en undersøgelse i anledning af dødsfaldet.

Mors: Latin for afdød.

Obduktion/Sektion: Undersøgelse af lig mhp. at bestemme årsag(er) til og forløb af vedkommendes død samt undersøge eventuelle sygdomme eller skader.

Pacemaker: En lille computer, som kan overtage den elektriske impuls i hjertet, på personer med for langsom hjerterytme.

Patologisystem: IT-system til registrering, svarafgivelse og indberetning af patologiundersøgelser og ressourceforbrug til Patobank.

Retsmedicinsk Institut: Retsmedicin er læren om naturvidenskabens og medicinens anvendelse i retsvæsenet. Instituttets primære opgave er at formidle naturvidenskabelig og medicinsk viden til offentlige myndigheder, især politi og domstole, og give mulighed for forskning til gavn for samfundet med henblik på forebyggelse af f.eks. ulykker, kriminalitet og selvmord.

Retsmedicinsk obduktion: Hvis politiet vurderer, at et dødsfald er mistænkeligt, sendes afdøde til Rigshospitalet til Retsmedicinsk Institut mhp. obduktion for at vurdere, om der er begået noget strafbart og for at finde dødsårsag og dødstidspunkt.


 
7) Referencer

Lokale retningslinjer:

Meddelelse om lov- og myndighedskrav for patologi, dok.nr. 5348

Regionale retningslinjer:

Mors - Værdig omgang med afdøde, dok.nr. 217233 (Reg)

Religiøs og kulturel støtte til patienter og pårørende, dok.nr. 217250 (Reg)

Erstatningspersonnummer, dok.nr. 217462 (Reg)

Deponering af patienters værdigenstande - retningslinje for afdelingerne, dok.nr. 255235 (ROS-KOE)

Opbevaring/deponering og udlevering af patienters effekter/værdigenstande, dok.nr. 263468 (NAE-SLA-RIN)

Ligsyn, fremvisning og transport af afdøde patienter, dok.nr. 301555 (NAE-SLA-RIN)

Anbringelse af Mors i kapellet - Roskilde sygehus, dok.nr. 470786 (ROS-KOE)


001, SLA - Manual til klargøring af papirer, når mors skal til kapellet
Version
Godkendt
Revisions information
03.10.2016
06.06.2016
14.11.2011