Anæstesiologi HOL - Brandinstruks for Dagkirurgisk Operationsafsnit, ver. 8
Info
Dokumentnummer:
228572 /
Version:
8
Håndbog:
Anæstesiologi Holbæk
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
gich
Fagligt ansvar:
stle
Ledelsesansvar:
Anæ HOL Leder
Godkendt af:
jbma, stle
Udgivelsesdato:
08.03.2017
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Anæstesi, Anæ HOL Anæ p, Anæ HOL ITA p, Anæ HOL Læger, Anæ HOL OP pl, Brand, Holbæk, Internet
Anæstesiologi Holbæk
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
At instruere personalet på Dagkirurgisk Afsnit i forhold til brand.
 
2) 
Anvendelsesområde
Dagkirurgisk Operationsafsnit, Holbæk Sygehus
 
3) 
Fremgangsmåde

Dagkirurgisk afsnit kan betragtes som 3 områder

1. Operationsstue 1 og 2

2. Opvågningsafsnit

3. Kontor og køkkenområde

Der er flugtvej ind mod det øvrige sygehus samt ud på brandtrapper i gavlen.

 

Når brand opdages:

 

Alarmér:      

  • Ring: Telefon 85555 (omstillingen)
  • Meld: Brand på afdeling 44-3
  • Oplys:    
    • Hvor? (OP-stue, opvågningsstue, gang, rum)
    • Hvad brænder?
    • Hvem der melder? (navn)

Området har automatisk brandmelder, så brandvæsenet er formentlig allerede på vej, når der ringes.

  

Red: 

Evakuér patienter og personale fra det brændende område.

  

Påbegynd afslutning af igangværende operationer indtil evt. melding om, at det er forsvarligt at fortsætte.

Når OP-stuer forlades, skal trykflasker også fjernes.

 

Områder, hvortil patienterne kan flyttes, kan være:

Centrale operationsafsnit

Intensiv afdeling / opvågningsafsnit

  

Begræns branden:

Luk om muligt vinduer og døre i brændende område.

 

Ved brand på operationsstue:

Afbryd operationen. Luk for ilten på anæstesiapparatet.

Ventiler med AMBU pose - og kør om muligt patienten ud fra stuen. Luk døren.

Fjern om muligt alle trykflasker fra brændende område.

 

Personalets sikkerhed går i denne situation forud for patienternes. Dvs. hvis patienten kun kan reddes ved at personalet udsætter sig selv for fare, må redningen af patienten opgives.

  

Ansvarshavende anæstesilæge på dagkirurgisk operationsafsnit er bestemmende indtil andet aftales.

Afdelingsledelsen orienteres.

 

Teknisk afdeling, som (automatisk) tilkaldes ved brand, aftaler med ansvarshavende læge om og hvornår strømforsyning og ilt skal afbrydes til det berørte område.

 

Sæt en person til at møde brandvæsenet, når de ankommer, og afgiv situationsmelding til indsatslederen. Indsatslederen har herefter ledelsen af den videre indsats.

  

Ved brand i etagen under dagkirurgisk operationsgang vil der hurtigt komme røggener, og der er  risiko for gennembrud af branden, derfor skal operationsgangen evakueres.

 

Ved brand i anæstesiapparat:

Afbryd gastilførslen til anæstesiapparatet.

Skub det brændende apparat ud fra OP-stuen.

Fortsæt anæstesien med Propofolinfusion og ventilér med Ambu-pose indtil nyt anæstesiapparat er på stuen.

  

Sluk:

Er der mulighed for det og personale til det, påbegyndes evt. slukning af branden. Personalet skal holde sig orienteret om, hvor brandtæpper, slukningsmateriel og flugtveje er placeret i afsnittet.


 
4) 
Ansvarsforhold

Afsnitsledelsen har ansvar for opdatering og implementering af instruksen.

Den enkelte medarbejder skal kende og kunne anvende instruksen.


 
5) 
Dokumentation 
6) 
Definitioner/Søgeord 
7) 
Referencer

Brandsikkerhed - Holbæk

 

Beredskabsplan Holbæk - Køge - Roskilde: Brand- og evakueringsinstruks

Version
Godkendt
Revisions information
08.03.2017
07.03.2017
05.03.2014
14.02.2014
13.07.2012
06.03.2012
22.01.2010
18.01.2010