Anæstesiologi HOL - Brandinstruks for Centrale Oprerationsafsnit (COP), ver. 5
Info
Dokumentnummer:
228565 /
Version:
5
Håndbog:
Anæstesiologi Holbæk
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
leth
Fagligt ansvar:
stle
Ledelsesansvar:
Anæ HOL Leder
Godkendt af:
jbma, stle
Udgivelsesdato:
07.03.2017
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Anæstesi, Anæ HOL Anæ p, Anæ HOL Læger, Anæ HOL OP pl, Brand, Holbæk, Internet
Anæstesiologi Holbæk
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
At instruere personalet på Centrale Operationsafsnit i forhold til brand.
 
2) 
Anvendelsesområde
Centrale Operationsafsnit, Holbæk Sygehus
 
3) 
Fremgangsmåde
Operationsgangen kan betragtes som 4 områder:

 1. Operationsstue 4-6 samt bagvedliggende opholdsrum.
 2. Anæstesirummene samt operationsstue 1-3.
 3. Operationsstue 7-8.
 4. Kontorer/gangarealer/skyllerum m. v.

Fra alle områder er der flugtvej i mindst to retninger, de fleste steder i tre retninger.

Når brand opdages:

Alarmér:

 • Ring: Telefon 8 5555 (omstillingen)
 • Meld: Brand på COP
 • Oplys:
  • Hvor? (OP-stue, gang, rum)
  • Hvad brænder?
  • Hvem der melder? (navn)

Red:

Evakuér patienter og personale fra det brændende område (se ovenfor) til et af de andre områder eller ud på området ved elevatorerne.

Påbegynd afslutning af igangværende operationer indtil evt. melding om, at det er forsvarligt at fortsætte.

Når OP-stuer forlades, skal trykflasker også fjernes.

Områder, hvortil patienterne kan flyttes, kan være:

Dagkirurgisk operationsafsnit/opvågning.

Intensiv afdeling / opvågningsafsnit

Begræns branden:

Luk om muligt vinduer og døre i brændende område.

Ved brand på operationsstue med igangværende operation:

Afbryd operationen. Luk for ilten på anæstesiapparatet og luk for ilttilførslen på ventilen udenfor operationsstuen.

Ventiler med AMBU - pose og kør om muligt patienten fra stuen. Luk døren.

Fjern om muligt alle trykflasker fra brændende område.

Personalets sikkerhed går i denne situation forud for patienternes. Dvs. hvis patienten kun kan reddes ved at personalet udsætter sig selv for fare, må redningen af patienten opgives.

Ansvarshavende anæstesilæge (sheriffen) på COP er bestemmende indtil andet aftales.

I vagttid er anæstesiologisk forvagt ansvarshavende.

Bagvagt tilkaldes og deltager i fortsat redning og evakuering.

Afdelingsledelsen kontaktes.

Teknisk afdeling, som (automatisk) tilkaldes ved brand, aftaler med ansvarshavende læge, om og hvornår strømforsyning og ilt skal afbrydes til hele COP.

Sæt en person til at møde brandvæsenet, når de ankommer, og afgiv situationsmelding til indsatslederen. Indsatslederen har herefter ledelsen af den videre indsats.

Ved brand i etagen under COP, dvs. røntgenafdelingen, vil der hurtigt komme røggener, og der er risiko for gennembrud af branden, derfor skal operationsafsnittet evakueres.

Ved brand i anæstesiapparat:

Afbryd gastilførslen til anæstesiapparatet.

Skub det brændende apparat ud fra OP-stuen.

Fortsæt anæstesien med Propofolinfusion og ventilér med Ambu-pose indtil nyt anæstesiapparat er på stuen.

Sluk:

Er der mulighed for det og personale til det, påbegyndes evt. slukning af branden.

Oversigt over brandmateriel og flugtveje hænger flere steder på operationsafsnittet, og personalet skal holde sig orienteret om, hvor brandtæpper, slukningsmateriel og flugtveje er placeret i afsnittet.


 
4) 
Ansvarsforhold

Afsnitsledelsen har ansvar for opdatering og implementering af instruksen.

Den enkelte medarbejder skal kende og kunne anvende instruksen. 
5) 
Dokumentation 
6) 
Definitioner/Søgeord 
7) 
Referencer

Brandsikkerhed - Holbæk

 

Beredskabsplan Holbæk - Køge - Roskilde: Brand- og evakueringsinstruks

 

 

Version
Godkendt
Revisions information
07.03.2017
17.03.2014
14.02.2014
10.07.2012
12.01.2010