Radiologi Region Sjælland - Koagulationsstatus og forberedelse før radiologisk intervention., ver. 14
Info
Dokumentnummer:
228417 /
Version:
14
Håndbog:
Radiologi Region Sjælland
Niveau:
Afdeling
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
hplo
Fagligt ansvar:
kbu
Ledelsesansvar:
Rad Fæl Afd.led.
Godkendt af:
kbu
Udgivelsesdato:
25.06.2019
Dokumentbrugere:
Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Alle geografier - Kli. spc. Somatik, Alle kl. spc. i somatik, Internet, Radiologi
D4Offline app:
 
Radiologi Region Sjælland
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Tabel 1. Samlet blødningsrisiko (Procedurerelateret blødningsrisiko i forhold til blødnings-anamnese).
3.2) Tabel 2. Strategi for hæmostasescreening forud for et indgreb.
3.2.1) Specielt for ASA
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

Sikre, at patienternes koagulationsstatus foreligger og er inden for acceptabel værdi inden intervention.

Sikre at patienter forberedes korrekt før radiologisk intervention.

Sikre at der oplyses korrekt om antitrombotisk behandling forud for intervention.


 
2) 
Anvendelsesområde

Region Sjælland, Radiologi


 
3) 
Fremgangsmåde

 

Forholdsregler før intervention:

Før patienten henvises til billeddiagnostisk intervention vurderer den henvisende læge om patienten har normal eller abnorm blødningsanamnese samt tromboserisiko ved evt. pausering af AK-behandling.

Se tabel 3 i Retningslinjer for håndtering af antitrombotisk behandling ved billeddiagnostiske interventioner

 

Kliniker fremsender en sufficient henvisning med oplysninger om:

 1. Indikationen for interventionen
 2. Oplysning om normal eller abnorm blødningsanamnese (vurderet udfra kendte blødningstilfælde i anamnesen, aktuel sygdom med øget blødningsrisiko f.eks: svær lever- eller nyresygdom, aktuel kemoterapi eller kendt koagulopati)
 3. Ved AK-behandling:
  • Angivelse af ønskede tidspunkt for intervention
  • Angivelse af typen og dosis af AK-behandling
  • Aktuel klinisk status for patienten og evt. co-morbiditet – eks. akut klinisk medtaget med formodet øget blødningsrisiko eller tromboserisiko
  • Resultaterne af evt. relevante blodprøver
  • Angivelse af plan for evt. pause samt begrundelse. Bridging-applikation
  • Angivelse af om patient vurderes til at have normal eller øget blødningsrisiko

 

Ved patienter med påvirket hæmostase anbefales det at blodprøverne er taget indenfor 24 timer.

Ved patienter med forventet stabil hæmostase kan blodprøverne være op til 1 uge gammel.

(Reference: PRAB-rapport side 90)

 

Radiolog vurderer, ved visitation, blødningsrisiko ved indgrebet. 

 

Patienterne kan ud fra henvisning deles i ”normal blødningsanamnese” og ”abnorm blødningsanamnese”.

Se tabel  i pkt. 3.1.


 
3.1) 
Tabel 1. Samlet blødningsrisiko (Procedurerelateret blødningsrisiko i forhold til blødnings-anamnese).

 

 

 

 


 
3.2) 
Tabel 2. Strategi for hæmostasescreening forud for et indgreb.

 

 

Tabel 3 der henvises til i tabel 2, kan ses i vejledning for vurdering af blødnings- og tromboserisiko før billeddiagnostisk intervention.

 

Et trombocyttal > (større end) 40 x 10 9/l og en INR ≤ (mindre end eller lig med) 1,4 anses som værende et acceptabelt niveau for udførelsen af et invasivt indgreb.

Ved patienter med påvirket hæmostase anbefales det at blodprøverne er taget indenfor 24 timer.

Ved patienter med forventet stabil hæmostase kan blodprøverne være op til 1 uge gammel.

(Reference: PRAB-rapport side 90)

 

APTT kun ved patienter i Heparin behandling uden pause.

 

Hæmoglobin skal være over transfusionsgrænsen. Er hæmoglobin kritisk lav (under 5,6 mmol/l), bør der foreligge en BAC/BAS-test og en transfusionsstrategi forud for indgrebet.

 

Vitalindikation:

Ved øget risiko for komplikationer for disse patienter, skal der være et tydeligt notat i journal ang. samtykke til undersøgelsen.

Indikation skal være stillet af speciallæge og notat være skrevet af denne.

 

Anbefalet behandling i relation til procedure ved for lave trombocytter eller forhøjet INR:

Ved akutte indgreb, hvor indgrebet ikke kan udsættes, kan der indgives FFP (10-25 ml/kg) eller protrombin complex koncentrat (PCC).

Generelt skal administrationen af FFP eller PCC foregå umiddelbart før den billedmæssige procedure.

Ved trombocytværdier <40x10

 

Ved trombocytværdier < (mindre end) 40 x 10 9/l, anbefales transfusion med 2 portioner trombocytter efterfulgt af en blodprøve mhp kontrol af effekten. Hvis man her når trombocytværdier >40x10 9/ l, anbefales ny transfusion med 2 portioner trombocytter så tæt på indgrebet som muligt. Opnås der ikke trombocytværdi > 40x109/l, anbefales det at der anføres i journal at proceduren gøres på vital indikation eller at afdelingen i journalen skriver fx følgende: "Risikoen ved ikke at udføre pågældende indgreb findes at være større end ved at udføre indgrebet på trods af kendt øget blødningsrisiko"

(Reference: vejledning side 8)


 
3.2.1) 
Specielt for ASA

 


 
4) 
Ansvarsforhold

Overordnet ansvar: Afdelingsledelsen

Uddelegeret ansvar: Undersøgende radiolog og henvisende læge


 
5) 
Dokumentation

Antitrombotisk behandling skal dokumenteres i patientjournal.

Hvis instruksen fraviges, dokumenteres det i RIS, inkl. årsag.

Hvis forberedelse ikke er korrekt, så det har konsekvenser for undersøgelsen, noteres dette i RIS.


 
6) 
Definitioner/Søgeord

Ved informeret samtykke forstås frivillig accept af den foreslåede behandling baseret på fyldestgørende information. Ved dette forstås ikke, at patienten skal modtage alle informationer om behandlingsmetoder, men at patienten skal være i stand til at overskue konsekvenserne af sit valg på baggrund af tilstrækkelig og relevant information.


 
7) 
Referencer

Dansk Radiologisk Selskab Vejledning for vurdering af blødnings-og tromboserisiko før billeddiagnostik intervention

 

PRAB-rapport (Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling (2016)

 

Version
Godkendt
Revisions information
25.06.2019
01.04.2019
19.10.2018
12.07.2018
06.02.2017
28.09.2016
05.08.2015
04.02.2013
01.11.2012
03.04.2012
13.12.2011
11.07.2011
27.10.2010
19.10.2010