Mikrobiologi - Brandbekæmpelse. Mikrobiologisk afd. Slagelse og Nykøbing., ver. 25
Info
Dokumentnummer:
2243 /
Version:
25
Håndbog:
Klinisk mikrobiologi
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
ssak
Fagligt ansvar:
boh
Ledelsesansvar:
KMA SLA-NFS afd.ledelse
Godkendt af:
boh
Udgivelsesdato:
07.01.2021
Dokumentbrugere:
Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Brand, Internet, Klinisk Mikrobiologi, Kl. mikrobiologi - (reg), Nykøbing F., Slagelse
D4Offline app:
 
Klinisk mikrobiologi
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Ledelsesforhold i tilfælde af brand
3.2) Fremgangsmåde, når brand opdages
3.2.1) Alarmering af brandvæsenet Slagelse
3.2.2) Alarmering af brandvæsenet Nykøbing
3.2.3) Red - Ved forbrændinger på personer
3.2.5) Red - Personaleevakuering
3.2.6) Mandtal og gæster
3.2.7) Sluk - Brug af vandslange
3.2.8) Sluk - Brug af CO2-slukker
3.2.9) Begræns - Særlige forhold/installationer
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
7.2) Høringsgruppe
8) Papirversioner
 
1) Formål

Proceduren har til formål at sikre, at personalet reagerer relevant i tilfælde af brand.


 

2) Anvendelsesområde

Den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling. Specielle forhold for hhv. Slagelse og Nykøbing F. er markeret under de enkelte afsnit.


 

3) Fremgangsmåde 
3.1) Ledelsesforhold i tilfælde af brand
Afdelingsledelsen har ansvaret for ledelsen i tilfælde af brand. Hvis afdelingsledelsen er fraværende overtager ledende bioanalytiker/afdelingsbioanalytikerne ansvaret. Hvis alle ledere er fraværende (f.eks weekends) er det den, der opdager branden, som tager ledelsen, indtil indsatslederen overtager.
 

3.2) Fremgangsmåde, når brand opdages

I tilfælde af brand:

Bevar ro og konstater om vi selv kan slukke branden eller om det er nødvendigt at alarmere brandvæsenet.

Red mennesker i fare.

Sluk med nærmeste slukningsredskab (vand, pulverslukker eller brandtæppe).

Begræns ilden - luk døre.

 


 

3.2.1) Alarmering af brandvæsenet Slagelse

Hvis brandvæsenet skal aktiveres, slås glasset til automatisk alarmering ind (disse er ofte placeret ved brandslukningsmateriel), og man trykker på knappen. Brandvæsenet er hermed tilkaldt og via central overvågning er det klart, hvor det brænder. Ring til omstillingen og giv besked om at brandvæsnet er tilkaldt.

Alarmering via bordtelefonen/ fastnet: Der trykkes først 0-1-1-2 og dernæst besked til omstillingen på  59141 

Alarmering via mobiltelefoner: Der trykkes 1-1-2 og dernæst besked til omstillingen på 5855 9141.

Der hænger alarmeringslister ved brandslangerne. Den, der opdager branden sørger for alarmering af brandvæsenet og sætter gang i uddeling af de aktioncards, som hænger på laboratoriegangens opslagstavle eller ved brandudstyr i gangen ved BD-MAXrum i kælder. Disse aktionscards beskriver detaljeret, hvad der skal gøres. Se bilag 1 Actioncards Slagelse.

  • Kort 1: Alarmere i hhv stueplan og kælderplan. Dele øvrige actioncards ud. Møde brandvæsnet.
  • Kort 2, 3, 4, 5 og 6: Advare på afdelingen både i stueplan og i kælderplan. Advare både ved eftersyn og med lyd/råb i alle rum. Rum er angivet på actioncards.
  • Kort 7: Holde mandtal

Der er røgalarmer og varmealarmer i bygningens loft, som automatisk aktiveres.

Røgalarmerne er placeret i rum og gange. Når detektoren bliver aktiveret af røg, sender den en alarm til ABA-centralen, som automatisk tilkalder brandvæsenet og teknikvagten.

Sprinkler

Såfremt temperaturen omkring sprinklerhovedet overstiger 68 grader, smelter glasampullen og vandet strømmer ud. Vandet bliver ved med at strømme ud indtil indsatslederen lukker for anlægget.

Aktiveres sprinklere bliver brandvæsenet og teknikvagten automatisk tilkaldt.

Vær opmærksom på at glasampullen kan gå i stykker ved slag mm. Dvs. lad være med at ramme dem med stiger og lignende.

Røglem

Ved brandslangen på gangen i nybyggeriet er en rude med en knap, hvorpå der står røglem. Vinduerne åbner automatisk når de 2 detektorer der sidder ved ovenlysvinduerne opdager røg, og sprinkleranlægget samtidig er blevet aktiveret i det pågældende område.

Lukning af vinduer og reset af brandalarm, udføres af teknisk afdeling i samarbejde med indsatslederen.


 

3.2.2) Alarmering af brandvæsenet Nykøbing

Hvis brandvæsenet skal aktiveres tilkaldes de på tlf. 15000. (omstillings telefon nr.)

Meld:
• Hvor det brænder, og hvor jeg ringer fra
• Hvad der brænder
• Hvor mange der er i umiddelbar fare

 

Den, der opdager branden sørger for alarmering af brandvæsenet.

Inden brandvæsenet kommer søges branden begrænset ved brug af CO2-slukker eller brandtæppe.

Den tilstedeværende leder (i dennes fravær den, der opdager branden) deler aktioncards ud. Disse aktionscards beskriver, hvad der skal gøres :

  • Kort 1: Alarmering
  • Kort 2 og 3: Advar på afdelingen og tilstødende afdelinger
  • Kort 4: Find ud af hvem der er på arbejde
  • Kort 5: Ledelse. Sikre at alle er ude og at alle rum er evakuerede

 


 

3.2.3) Red - Ved forbrændinger på personer

Ved forbrændinger på personer benyttes brandtæppe til at kvæle ilden evt. vand og herefter oversprøjtes det forbrændte med rindende lunkent vand, indtil det ikke gør ondt mere. CO2 slukker må ikke rettes mod personer.

Slagelse: Bruseren i rum 45-2671 (handicaptoilettet) og ved kemikalieaffaldsskabet i kælderen ved dør 45-109 kan evt. benyttes. Samtidig kontaktes 112.

Nykøbing: Bruseren på toilettet rum B1015 A kan evt. benyttes. Samtidig kontaktes skadestuen på lokal 16913.


 

3.2.5) Red - Personaleevakuering

Ved evakuering sikrer lokal leder, at alle kommer ud via de beskrevne flugtveje (Actioncards).

Slagelse: Dagens arbejdsplan findes på drev O:\Mikrobiologi\Vagtplaner. Alle evakuerede skal mødes udenfor indgang 44. Det holdes op mod gæstebogen og dagens arbejdsplan om alle er evakueret.

Nykøbing: Alle evakuerede skal mødes udenfor den nye hovedindgang.


 

3.2.6) Mandtal og gæster

Slagelse: På sekretærkontoret (rum 45-2636) ligger fremme på reolen en gæstebog, dags-liste over personaler der er fremmødt på afdelingen inklusiv tilstedeværende serviceassistenter. Disse ting tages alle med ud og anvendes til sikring af at alle er ude.

Nykøbing: Gæstebogen føres i mappen med daglige tjenesteplaner, som er placeret i sekretariatet. Mappen tages med ud og anvendes til sikring af at alle er ude.

Alle gæster udstyres med et nummereret gæstekort. Gæstekortet skal bæres synligt under hele besøget.

Gæstekortets nummer er noteret sammen med navn på gæsten i gæstebogen. Gæstekortet skal afleveres hver dag ved arbejdstids ophør.


 

3.2.7) Sluk - Brug af vandslange

Vandslange benyttes, hvis der er tale om brand i inventar, dog ikke apparatur tilsluttet elektricitet.


 

3.2.8) Sluk - Brug af CO2-slukker

CO2-slukker anvendes især ved brand i gas, opløsningsmidler samt apparatur tilsluttet elektricitet evt. suppleret med brandtæppe.


 

3.2.9) Begræns - Særlige forhold/installationer

Slagelse: Gas afbrydes ved at trykke på nødstop på laboratoriegang udfor teknikrum 45-2677 og podningslab. i kælder (45-1328)

Trykflasker befinder sig uden for bygningen ud for lægekontor 45-1611 (Sorterer under teknisk afd.)

 

Nykøbing: Gas afbrydes ved lafbænkene.

 

Inden brandvæsenet kommer søges branden begrænset ved brug af CO2-slukker, brandtæppe eller vandslange.


 

4) Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvaret for, at denne instruks er implementeret samt at personalet har modtaget undervisning i elementær brandbekæmpelse.

Det er afdelingsledelsens ansvar, at alle ansatte gennemgår og består E-Lærings programmet Tryg Brandskole mindst hvert år. For at afdelingsledelsen kan sikre dette, vil de hvert halve år  få tilsendt liste med angivelse af dato for alle ansattes sidste gennemgang af brandskolen.

 

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at efterleve denne instruks samt at holde sin viden om brandbekæmpelse ajour.

Det er et fælles ansvar, at alle, der er på arbejde, bliver alarmeret om, at der er brand, så alle kommer ud af laboratoriet.

 

Slagelse: Gæstebogen og gæstekort føres af sekretær Anne Holm, eller anden person med sekretærfunktion, bioanalytiker m. adm. Susanne S. Ankerstjerne og bioanalytiker i prøvemodtagelsen i nævnte rækkefølge. Pjecen ”På et sygehus skal du huske…. ” udleveres til teknikere og håndværkere, der ikke er bekendt med den. Pjecen er bilag til Introduktion af eksternt personale.

 

Nykøbing F.: Gæstebogen og gæstekort føres af sekretær Jette Pedersen eller den der varetager opgaven den dag. Pjecen ”På et sygehus skal du huske…. ” udleveres til teknikere og håndværkere, der ikke er bekendt med den. Pjecen er bilag til Introduktion af eksternt personale.

  

5) Dokumentation

I gæstebogen noteres: Dato, navn, gæstekortnr. og ærinde samt om pjecen er udleveret. Desuden vinges af når gæstekortet afleveres. Gæstekortene skifter farve hvert år.

Gæstebogen opbevares 5 år efter udløb.

Afholdte brand- og evakueringsøvelser er beskrevet og evalueret.

Se Brand - forebyggelse (Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse).


 

6) Definitioner/Søgeord

Gæstebog: Fortegnelse over eksterne personaler og gæster/ besøgende med ophold/ ærinde i afdelingen.

Pjece: ”På et sygehus skal du huske -…..” Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset. Pjecen indeholder bl.a. korte afsnit om alarmering, tavshedspligt, arbejdsmiljø og hygiejne.


 

7) Referencer

SUH Beredskab:

Modul 40: Brand og evakuering (D4 531685)

Introduktion af eksternt personale (regionalt, 274144). Pjecer til sygehuse er bilag.

ISO 15189 5.2 Fysiske omgivelser og miljøforhold - 5.2.2 Laboratorie- og kontorfaciliteter, herunder styring af adgange.


 

7.2) Høringsgruppe

Faglig ansvarlig er altid med i høringer.

Arbejdsmiljøgrupperne, ledere og sekretærer.


 

8) Papirversioner

Slagelse:

Instruksen er skrevet ud i 45-2609 prøvemodtagelse.
Bilag 1 (alle actioncards) er skrevet ud i 45-2609 prøvemodtagelsen.

Stueplan: Laboratoriegangens opslagstavle (alle actioncards) 

Kælderplan: Ved BDMAX-rum 45-1529 (alle actioncards)

Nykøbing:

Bilag 2 (actioncards) er skrevet ud og ligger i en plastlomme ved arbejdsplanerne i sekretariatet (rum B 1014)


Bilag 1 Actioncards Slagelse (.doc)
Bilag 2 Actioncards Nykøbing (.doc)
Bilag 3 Gæstekort (.docx)
Version
Godkendt
Revisions information
07.01.2021
2) Tekst vedr NSR er fjernet. 3.2.1) Konkret placeringer af mekaniske alarmer er fjernet. 3.2.1) Actioncards er revideret og opdateret med nye rum i kælderplan. Kort 8 er udgået. Udleverede gæstekort skal afleveres hver dag ved arbejdstids ophør. Nyt afsnit 7.2) om høringsgruppen Se i øvrigt gulmarkeringer.
19.02.2020
3.2.2) 15000 er omstillings tlf. nr. Actioncard i Nykøbing er ikke rettet. 3.2.6) Slagelse. Tekst vedr. kort med tilstedeværende servicesassistenter er fjernet. Antal af tilstedeværende skrives på dagsliste. 3.2.6) I Nykøbing tages mappen med ud og anvendes til sikring af at alle er ude.
30.07.2019
Overskriften er ændret. Mikrobiologisk afd. Slagelse og Nykøbing er tilføjet.
27.03.2019
Actioncards for Nykøbing er opdaterede
25.03.2019
Afsnit 3.2.4 om evakuering (galdt for sengeafsnit )er fjernet. 3.1) Ledelsesforhold ved brand er præciseret. 3.2.3) om forbrænding. Tlf.nr til hjælp er 112. Actioncards for Nykøbing er uændrede. Actioncards for Slagelse er ændret, især actioncard 5
02.02.2018
Punkt 4) Ansvarsforhold er opdateret vedr føring af gæstebog og udlevering af gæstekort
21.12.2017
Actioncards vedr Slagelse er ændret ihht erfaring fra evakueringsøvelsen. Se i øvrigt gulmarkering
05.09.2017
Instruksen er fornyet vedr håndtering af gæstebøger, gæstekort og med ny sekretærs navn samt at udvendige trykflasker sortere under teknisk afd.
21.03.2017
Slagelse: Mobiltlf.nr vedr alarmering er opdateret og mobiltlf. er ommærkede. Actioncards er opdaterede vedr mobiltelefonnr. Stue er rettet til kælderplan og 1. sal er rettet til stueplan. Nykøbing: Afsnit 3.2.9) Trykflaske i lille mellemgang
23.12.2016
23.12.2016
19.02.2016
20.01.2016
30.04.2015
09.12.2014
21.10.2014
20.10.2014
07.10.2013
26.09.2013
20.12.2011
12.04.2011
12.04.2011
20.09.2010
09.02.2010
12.11.2008
15.03.2006
06.01.2004