Regionale dokumenter - Religiøs og kulturel støtte til patienter og pårørende, ver. 8
Info
Dokumentnummer:
217250 /
Version:
8
Håndbog:
Regionale dokumenter
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
heip
Fagligt ansvar:
mkhv
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
abjr, djl, pdc, slf, thol
Udgivelsesdato:
25.09.2017
Dokumentbrugere:
Alle funk./still. sundhedsfagl. i Psyk., Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Alle geografier i Psykiatri, Alle geografier i Somatik, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, Alle specialer i diagn., Diag. afd. NSR, Internet, Kliniske afd. NSR(A), Psy Fælles - Alle
D4Offline app:
 
Regionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Ny version under udarbejdelse »   

Udløbsdato for dokumentet er overskredet: 2020-09-19

 

Udløbsdato for dokumentet er overskredet: 2020-09-19

 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Personalets møde med patienten
3.2) Ved indlæggelse eller påbegyndelse af et ambulant forløb
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
At sikre, at institutionens ydelser tager hensyn til patientens og pårørendes religiøse og kulturelle behov på en respektfuld måde, og at institutionen yder støtte til patienten i overensstemmelse hermed.


 
2) 
Anvendelsesområde

Alle ledere og medarbejdere i somatikken og psykiatrien i Region Sjælland, der er involveret i patientbehandling.


 
3) 
Fremgangsmåde

Udgangspunktet for Region Sjælland er:

 • At der skal tages hensyn til patientens ønsker i det omfang, det er praktisk muligt.
 • At evt. iværksatte tiltag ikke i væsentligt omfang må være til hinder for personalets arbejde.
 • At evt. iværksatte tiltag ikke må være til gene for andre patienter eller være i strid med gældende regler, love og andre retningsgivende dokumenter.

 
3.1) 
Personalets møde med patienten

Såfremt patienten eller dennes pårørende giver udtryk for behov for særlige tiltag med begrundelse i kulturelle eller religøse behov hos patienten, er personalet forpligtet til at afdække disse behov (præciseret i afsnit 3.2) og iværksætte støtte, der imødegår disse behov i det omfang, det er muligt.

 

Dette indebærer:

 • At personalet via dialog afdækker patientens og de pårørendes ønsker for støtte.
 • At det respekteres, hvis patienten allerede har formuleret sine behov eller givet udtryk for, at vedkommende ikke ønsker personalets involvering i disse forhold.

 

Medarbejderen bør udvise professionalisme og tolerance i forhold til at imødekomme og støtte patienten og evt. pårørende i deres kulturelle, religiøse og eksistentielle behov. Dette gælder også i situationer, hvor patientens eller evt. pårørendes forespørgsel måtte være i konflikt med medarbejderens personlige overbevisning.

 

For medarbejderen kan det være legitimt at sige fra i følgende situationer:

 • Hvis den efterspurgte støtte er i stærk konflikt med medarbejderens integritet, overbevisninger eller personlige grænser.
 • Hvis patientens eller pårørendes krav er urealistiske eller på anden vis ikke kan imødekommes grundet fx. afdelingens faglige profil, virksomhedsgrundlag eller fysiske indretning.
 • Hvis den efterspurgte støtte ikke kan ydes set ud fra en omkostningsmæssig vinkel.

 

Såfremt den enkelte medarbejder ikke kan yde den ønskede støtte med henvisning til en personlig interessekonflikt, er medarbejderen forpligtet til at videreformidle patientens eller de pårørendes ønske. Dette med henblik på, at en kollega eller en repræsentant for patientens trossamfund kan overtage forpligtelsen.

 


 
3.2) 
Ved indlæggelse eller påbegyndelse af et ambulant forløb

Såfremt patienten eller dennes pårørende giver udtryk for behov for særlige tiltag med begrundelse i kulturelle eller religiøse behov hos patienten, er det den sundhedsfaglige kontaktpersons (eller anden sundhedsfaglig persons) opgave at afklare og tilbyde følgende i det omfang, det er muligt på det enkelte sygehus:

 

 • Behov for og tilbud om tolk; herunder kontaktoplysninger til tolkefirma. Ny aftale om tolkebistand (fra Region Sjællands intranet) eller på www.sundhed.dk, tolkebistand.
 • Behov for og tilbud om at etablere kontakt til præst eller repræsentant for et andet trossamfund; herunder kontaktoplysninger til religiøse samarbejdspartnere, hvor kontaktoplysningerne om muligt formidles af patienten eller dennes pårørende.

o    Kontakt til sygehuspræst i Holbæk

o    Kontakt til sygehuspræst Sjællands Universitetshospital

o    Kontakt til sygehuspræst i Nykøbing F

o    Kontakt til sygehuspræst i Næstved, Slagelse og Ringsted

o    Kontakt til sygehuspræst i Psykiatrien

o    Psykiatrien Øst og B&U, Roskilde: Præst Ulla Britt Sørensen, tlf. 20 21 25 66

o    Psykiatrien Syd og Afdeling for Specialfunktioner afsnit G2: Sognepræst i Køng og Svinø: Maren Pitter Poulsen. Fungerer som præst på Oringe, tlf. 24 98 15 98, email: mavp@km.dk

o    Psykiatrien Vest: For patienter tilknyttet Retspsykiatrisk Kompetencecenter kontaktes præsten i det sogn patienten er tilknyttet. 

o    Afdeling for Retspsykiatri: 

For patienter tilknyttet Retspsykiatrisk Kompetencecenter kontaktes præsten i det sogn patienten er tilknyttet.

o    Psykiatrisygehuset i Slagelse: Præst Thomas Gudbergsen, tlf. 23 67 30 53, email tgu@km.dk

 • Varetagelse af nøddåb, nødvielse og handlinger fra gudstjenesten, som patienter og pårørende måtte ytre ønske om.
 • Håndtering af den fornødne respekt for patientens blufærdighed og behov for privatliv; herunder skal det fremgå, hvordan diskretion og kulturel støtte sikres i forbindelse med fx.:

o    Personlig hygiejne

o    Ønsker om påklædning og afskærmning under behandling og pleje

o    Diagnostiske procedurer

o    Information om følsomme emner og vanskelige samtaler

o    Problemstillinger i relation til patientens køn og seksualitet

 • Mulighed for for uforstyrret bøn og andre ritualer.
 • Mulighed for og derudfra tilbud om kost i overensstemmelse med patientens overbevisning.
 • Mulighed for inddragelse af pårørende i forbindelse med istandgørelse af afdøde.
 • Andre problemstillinger i forhold til den specifikke afdeling eller speciale.

 


 
4) 
Ansvarsforhold

Sygehus-/Psykiatriledelsen er ansvarlig for, at retningslinjen implementeres og understøttes lokalt i egen organisation.

 

Afdelingsledelsen er ansvarlig for implementering, og for at der udarbejdes lokale retningsgivende dokumenter. Dette gøres kun, hvis afdelingens konkrete tilbud afviger fra denne overordnede, generelle retningslinje. En lokal retningslinje skal beskrive de konkrete tilbud på afdelingen.

 

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retninigslinjen.


 
5) 
Dokumentation

Det skal dokumenteres i patientens journal, hvilke aftaler der er indgået med patienten og de pårørende, og hvilke støttetiltag der er iværksat.


 
6) 
Definitioner/Søgeord

Religiøse behov:
Ethvert behov eller ønske, der angår handlinger, skikke og vaner, der har relation til menneskets gudsforhold, uanset hvilken religion personen tilhører.
 
Kulturelle behov:
Ethvert behov eller ønske, der angår handlinger, skikke og vaner, der har relation til menneskets kultur, uanset hvilken kultur personen tilhører.


 
7) 
Referencer

Ingen.

 

 

 

 

 

 

 

Version
Godkendt
Revisions information
19.09.2017
Link til 'Aftale om tolkebistand' opdateret og bilag fjernet
01.09.2016
27.05.2014
28.08.2013
18.02.2013
28.08.2012
04.04.2011
08.07.2010