Regionale dokumenter - Mors - Værdig omgang med afdøde , ver. 13
Info
Dokumentnummer:
217233 /
Version:
13
Håndbog:
Regionale dokumenter
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
anpe
Fagligt ansvar:
tbmr
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
djl, lonbj, pdc, slf, thol
Udgivelsesdato:
20.12.2018
Dokumentbrugere:
Administration, Alle Funk./still. i kl. spc.i Psykiatri, Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle geografier i Psykiatri, Alle geografier - Kli. spc. Somatik, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, Internet, Kliniske afd. NAE-SLA-RIN (A), Konsulent, Lægesekretær/Sekretær, Patologi, Patologi Ros, Portør, Portørcentral, Psy Fælles - Alle
D4Offline app:
 
Regionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Ny version under udarbejdelse »     Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Konstatering af dødens indtræden
3.2) Indberetning af dødsfald til politiet
3.3) Registrering af dødsfald i patientjournalen
3.4) Registrering, opbevaring og udlevering af afdødes ejendele
3.5) Omsorg for pårørende
3.6) Organdonation
3.7) Istandgørelse af afdøde
3.8) Identifikation af afdøde
3.9) Ligsyn og udfyldelse af dødsattest
3.10) Fremvisning af afdøde
3.11) Opbevaring, transport og udlevering af afdøde
3.12) Mulighed for videregivelse af oplysninger om en afdøds sygdom
3.13) Andre trossamfund
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
 

 


 
1) 
Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre:

 

·         at lovgivningen for konstatering af dødsfald er overholdt

 

·         at afdøde er korrekt identificeret

 

·         at afdødes pårørende informeres og der ydes omsorg på en værdig og respektfuld måde

 

·         at sikre, at afdøde uden pårørende behandles efter gældende regler


 
2) 
Anvendelsesområde

Retningslinjen er gældende for ledere og medarbejdere i Region Sjællands sygehusvæsen, der drager omsorg for afdøde og deres pårørende.   


 
3) 
Fremgangsmåde

 


 
3.1) 
Konstatering af dødens indtræden
Læge eller plejepersonale konstaterer dødens indtræden, og dødstidspunkt noteres i journalen. Dødsfald, som konstateres af plejepersonale, bekræftes af vagthavende læge.

 
3.2) 
Indberetning af dødsfald til politiet

Lægen afgør, om dødsfald skal indberettes til politiet. Dødsfald skal indberettes til politiet med henblik på retslægeligt ligsyn, når:

 

  • dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde
  • døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægelige grunde; (et spædbarn der dør under eller umiddelbart efter fødslen skal ikke nødvendigvis indberettet til politiet, medmindre det har politimæssig interesse) 
  • der er grund til at antage, at dødsfaldet skyldes en erhvervssygdom, der er omfattet af loven om arbejdsskadeforsikring
  • døden kan antage at være følge af en fejl, forsømmelse eller utilsigtet hændelse i forbindelse med behandling eller forebyggelse af sygdom
  • det i øvrigt ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet skyldes strafbart forhold, selvmord eller ulykkestilfælde, eller dødsfaldet af andre grunde skønnes at kunne have politimæssig interesse.

 

Hvis politiet afstår fra retslægeligt tilsyn, noteres dette i journalen med anførelse af tidspunkt, politistation og navn på vagthavende hos politiet.

Hvis politiet ønsker obduktion, udfyldes dødsattesten ikke, og afdøde køres til Retsmedicinsk Institut. Afdøde skal være synet, og et notat herom skal foreligge i journalen. De pårørende kan få udleveret en dødsbekræftelsesattest og skal, hvor det er relevant, informeres om Patientklagenævnet og Patientforsikringen.

 

Dødsfald, som kan være følge af en utilsigtet hændelse i forbindelse med behandling eller pleje, skal indberettes til Dansk Patient-Sikkerheds-Database (DPSD). Dette gøres af læge, plejepersonale eller anden sundhedsperson, som har været involveret i hændelsesforløbet. Der henvises til retningslinje Opfølgning på utilsigtede hændelser

 

Ved mangel på pårørende, kontakter afdelingen politiet, som forsøger at finde frem til eventuelle pårørende. Patienten forbliver ikke i afdelingen, men transporteres til ligsynsrummet/kapellet efter endt istandgørelse. Når det er afklaret, at der ikke findes pårørende, kontakter kapeloperatøren afdødes kommune, som sørger for bisættelse og i første omgang afholder udgifterne hertil (kommunen kan efterfølgende via Skifteretten gøre krav i forhold til boet).


 
3.3) 
Registrering af dødsfald i patientjournalen
Dødstidspunktet registreres i Sundhedsplatformen. Se Mors - Dokumentation for læger
 
3.4) 
Registrering, opbevaring og udlevering af afdødes ejendele

Plejepersonalet registrerer og deponerer værdigenstande efter lokale retningslinjer.

 

Smykker, som pårørende ønsker, at afdøde skal beholde på, skal registreres med beskrivelse af genstand, samt hvilken pårørende der har udtrykt ønsket.

 

Sygehusets administration orienterer Skifteretten om de deponerede værdigenstande. Når de pårørende har modtaget en skifteretsattest, kan de få udleveret værdigenstande fra sygehusadministrationen (ved fremvisning af attesten fra Skifteretten). Ved udleveringen skal de pårørende kvittere for modtagelsen.

Afdødes øvrige ejendele (tøj) udleveres efter registrering og mod kvittering til ægtefælle eller nærmeste pårørende.

Er der ikke pårørende til at modtage øvrige ejendele, følger disse afdøde.


 
3.5) 
Omsorg for pårørende

Læge eller plejepersonale taler med nærmeste pårørende, lytter og vejleder om praktiske forhold. Hvis de pårørende ikke er tilstede ved dødstidspunktet, aftales hvem de pårørende kan tale med og hvornår.

Personalet er opmærksomt på, at der fra enten afdøde eller dennes pårørende kan være specielle ønsker og forhold, der så vidt muligt skal imødekommes. Det er væsentligt, at personalet er åbent og imødekommende og spørger til specielle ønsker og gerne selv kommer med muligheder. Pårørende orienteres om, at de har ret til akut krisehjælp, (som kan henvises via vagtlæge eller praktiserende læge).

 

Eventuelt samtykke til obduktion indhentes af de pårørende. Lægen der har taget beslutning om obduktion skal dokumentere dette i journalen.

 

Ved spørgsmål omkring bisættelse/ begravelse kan afdelingens personale henvise til kirkekontoret eller bedemand.

Relevant information udleveres.

 

Hvis personalet ikke kender afdødes pårørende eller personer, som kan drage omsorg for afdøde, kontakter personalet politiet, der sørger for opsporing og formidling af information om dødsfaldet. Hvis der ikke herved opnås kontakt til pårørende, er det afdødes bopælskommune, der har ansvaret for bisættelsen. Det er i sådanne tilfælde den ansvarlige portør i kapellet, der kontakter kommunen.


 
3.6) 
Organdonation

Hvis afdøde skriftligt har truffet bestemmelse om organdonation eller donation af sit legeme til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, kan organer, væv og andet biologisk materiale udtages til behandling af sygdom eller legemsskade hos et andet menneske. Kun hvis afdøde har forudsat pårørendes accept, kan disse modsætte sig et sådant indgreb.

 

Er afdøde under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden give sit samtykke til indgrebet.

 

Afdelingen spørger eventuelle pårørende om, hvorvidt afdøde havde taget stilling til donation.

 

Afdelingen kan kontakte transplantationskoordinatoren på Rigshospitalet på 35453545, hvorefter der sker en viderestilling til den vagthavende læge i tidsrummet kl. 8.00-22.00.

 

Fra kl. 22.00-08.00 kun henvendelse i forbindelse donation af vitale organer.  

 

Se i øvrigt information vedr. organdonation på Sundhed.dk 

 

Alle donorpårørende skal tilbydes en opfølgende samtale med den afdeling, hvor afdøde var organdonor.

 

Metode for tilbagemeldning og information til de pårørende, så det altid er enkelt at få information om, hvordan det er gået med modtagerne, uanset hvor lang tid, der er gået siden donation - OBS DENNE SKAL SIKRES

 

Udgifter i tilknytning til befordring eller befordringsgodtgørelse til pårørende i forbindelse med overførsel af patient med henblik på diagnosticering af hjernedød og gennemførelse af organdonation afholdes af Præhospitalt Center, befordringsservice - se Pårørendekørsel til Organdonorer.

 


 
3.7) 
Istandgørelse af afdøde

Det er vigtigt, at de pårørendes sidste indtryk af den afdøde bliver så fredfyldt som muligt. Plejepersonalet afstemmer istandgørelsen med de pårørende og afdødes eventuelle udtrykte ønsker. Ved istandgørelsen gælder de samme hygiejniske forholdsregler, som før dødens indtræden.

Der forefindes lokale instrukser, der omhandler procedurer for istandgørelse og klargøring af afdøde i egen afdeling.


 
3.8) 
Identifikation af afdøde

Personalet sikrer, at afdøde er identificeret med identifikationsbånd og udfyldt tåseddel. Er afdødes identitet ikke kendt, kontakter personalet politiet.


 
3.9) 
Ligsyn og udfyldelse af dødsattest

Ligsynet foretages af vagthavende læge, der konstaterer tilstedeværelse af sikre dødstegn (rigor mortis, livores eller cadaverositas). Ligsyn og udstedelse af dødsattest skal foregå hurtigst muligt og umiddelbart efter tilstedeværelse af sikre dødstegn, ca. ½-1 time efter konstatering af døden. Afdøde må først transporteres til kapellet, efter at ligsyn er foretaget. Efter ligsyn sendes journalen retur til afdelingen, medmindre afdøde skal obduceres.

Ligsyn foretages sædvanligvis af den sidst behandlende afdeling. Akutafdelingens/ skadestuens læger foretager ligsyn på afdøde, når afdøde er bragt til Akutafdelingen/ skadestue.

 

Når ligsynet er afsluttet, skal lægen udstede dødsattest ved at benytte Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem.

 

Husk, at det kun er den læge, der har foretaget ligsynet, der må indberette dødsattestens side 1, og at indberetningen skal foretages umiddelbart efter at ligsynet er foretaget.

 

I tilfælde af, at de elektroniske systemer (SEI og/eller Sundhedsplatformen) har nedetid udfylder lægen dødsattesten på papir.
Umiddelbart efter at systemerne igen er tilgængelige indberettes dødsattensen elektronisk.

 

Ifølge lovgivningen skal den elektroniske indberetning af dødsattestens side 1 finde sted senest to hverdage efter at ligsynet er foretaget!
En printversion af dødsattestens side 1 findes her:

 

Sundhedsdatastyrelsen: Indberetning af dødsattester
 

Vagthavende læge udtager (udenfor kapellets åbningstid) eventuel Pacemaker eller ICD-enhed.

Ved dødfødte børn og fostre, der har vist livstegn, gælder almindelige regler for ligsyn og dødsattest. Vagthavende læge, der deltog ved fødslen, varetager opgaven.


 
3.10) 
Fremvisning af afdøde

Såfremt pårørende ønsker det, kan afdøde fremvises. Fremvisning i afdelingen foretages af afdelingens plejepersonale.

 

Når afdøde har forladt afdelingen, aftaler afdelingens personale fremvisning med vagthavende portør, serviceassistent eller kapellets personale. De pårørende følges efterfølgende til fremvisningsrummet eller kapellet af afdelingens personale eller af en portør.


 
3.11) 
Opbevaring, transport og udlevering af afdøde

Efter dødens konstatering og istandgørelse af den afdøde, transporteres afdøde til ligsynsrummet af vagthavende portør/serviceassistent. Ligsyn kan foretages enten her eller i afdelingen.

Udlevering af afdøde kan kun ske fra hospitalets kapel; undtaget er dødfødte børn og fostre, som kan udleveres direkte fra afdelingen. Kapellets personale er ansvarlig for udlevering af afdøde til bedemand eller Retsmedicinsk Institut.  

Såfremt afdøde skal transporteres ud af landet, skal lægen attestere på dødsattesten, hvorvidt afdøde kan transporteres uden smittefare, se også cirkulære vedr. transport af lig til og fra udlandet.


 
3.12) 
Mulighed for videregivelse af oplysninger om en afdøds sygdom

I henhold til loven kan en sundhedsperson videregive oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, såfremt det ikke er i strid med afdødes ønske og hensynet til afdøde eller andre private interesser ikke taler imod.

 

Folketingets Ombudsmand har dog i 2010 skærpet fortolkningen af lovgivningen. Dette betyder, at afdødes nærmeste pårørende som udgangspunkt har en egentlig ret til indsigt i oplysninger om afdødes sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde – og de relevante sundhedspersoner pligt til at udlevere oplysningerne (sag fra ombudsmanden)

 


 
3.13) 
Andre trossamfund

Medlemmer af andre trossamfund end Den Danske Folkekirke har på en række områder ofte andre skikke og regler. Inden for flere trosretninger foretages f.eks., efter dødens indtræden, en rituel afvaskning af liget. De fleste rituelle afvaskninger foregår uden for hospitalets område, men såfremt de pårørende ønsker det, og intet er til hinder for det, kan det foregå efter aftale.

Se i øvrigt

 

Islam og døden

 

Det Mosaiske trossamfund 

 

Den islamiske begravelse i praksis

                        

Retningslinje Religiøs og kulturel støtte til patienter og pårørende


 
4) 
Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen er ansvarlig for implementering af retningslinjen.

 

Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og anvende retningslinjen.

 

Afdelingsledelsen er endvidere ansvarlig for udarbejdelse af lokale instrukser, bl.a. vedrørende procedurer for klargøring af afdøde, herunder regler for fjernelse af Pacemaker/ICD enhed.

 

Det er den enkelte sygehusafdelings ansvar at kontakte politiet for søgning efter eventuelle pårørende.


 
5) 
Dokumentation

Dødstidspunktet registreres i Sundhedsplatformen.

 

Såfremt patienten inden dødsfaldet har givet udtryk for, eller de pårørende giver udtryk for særlige religiøse ønsker eller behov, dokumenteres dette i patientjournalen.

 
6) 
Definitioner/Søgeord

Dødskriterier

Efter sundhedslovens § 176 kan en persons død konstateres ved uopretteligt ophør af åndedræt og hjertevirksomhed (hjertedødskriteriet) eller ved uopretteligt ophør af al hjernefunktion (hjernedødskriteriet).

 

Dødstidspunktet

I de dele af lovgivningen, hvor dødstidspunktet tillægges retsvirkning (arvelovgivningen, forsikringslovgivningen, sociallovgivningen, straffelovgivningen m.v.) er dødstidspunktet det tidspunkt, hvor dødens indtræden er konstateret enten efter hjertedødskriteriet eller efter hjernedødskriteriet.

 

Ligsyn

Ligsyn bliver foretaget af en læge for at afgøre, om dødsfald er indtrådt. Ved ligsynet skal lægen konstatere dødstegn, og dødsmåde og dødsårsag skal så vidt muligt fastslås, jf. sundhedslovens § 178, stk. 1.

 

Dødstegn

Dødstegnene er enten dødsstivhed (rigor mortis), ligpletter (livores) eller forrådnelse (cadaverositas). Disse dødstegn, der betegnes som de sikre sene dødstegn, indtræder kortere eller længere tid efter, at døden kan konstateres efter de egentlige dødskriterier.

 

Dødsattest

Dødsattesten er et retsligt dokument, der først og fremmest er et bevis på, at en person er død. Dødsattesten vil også kunne få betydning i straffesager og i civile sager i anledning af dødsfaldet, f.eks. efter arve- eller forsikringslovgivningen.

 

Et dødfødt barn

Fostre født inden udgangen af 22. svangerskabsuge anses for aborter. Efter dette tidspunkt er der tale om et dødfødt barn. Hvis fostret har vist livstegn uden for moderens liv, betragtes det altid som et levendefødt barn.


 
7) 
Referencer

 

Se i øvrigt Sundhedsloven LBK nr. 1286 af 02/11/2018

Sundhedsplatformen:

Version
Godkendt
Revisions information
18.12.2018
I afsnit 3.9. er tilføjet tekst vedr. indberetning af dødsattester. markeret med gult. herudover opdateret link til gældende Sundhedslov
18.07.2018
I afsnit 3.9 er det præciseret, at ligsyn og udstedelse af dødsattest skal finde sted umiddelbart efter konstatering af sikre dødstegn. Derudover er der tilføjet link til "Den islamiske begravelse i praksis"
01.06.2018
Link til Sundhedsloven er opdateret til gældende Lovbekendtgørelse
29.01.2018
Der er indsat link til manual for Sundhedsplatformen: Mors - Dokumentation for læger
04.01.2018
Dokumentation er ændret fra dokumentation i OPUS til dokumentation i Sundhedsplatformen. Derudover er under referencer indsat links til vejledninger i registrering af mors i Sundhedsplatformen
10.07.2017
Under afsnit 3.6 tilføjet: Alle donorpårørende skal tilbydes en opfølgende samtale med den afdeling, hvor afdøde var organdonor. Metode for tilbagemeldning og information til de pårørende, så det altid er enkelt at få information om, hvordan det er gået med modtagerne, uanset hvor lang tid, der er gået siden donation - OBS DENNE SKAL SIKRES Udgifter i tilknytning til befordring eller befordringsgodtgørelse til pårørende, i forbindelse med overførsel af patient med henblik på diagnosticering af hjernedød og gennemførelse af organdonation, afholdes af Præhospitalt Center, befordringsservice - se Pårørendekørsel til Organdonorer. Derudover er link til sundhedsloven opdateret, samt aktivering af link til Islam og døden og til Sundhedsstyrelsens elektroniske indberetningssystem. krydshenvisning til DDKM fjernet.
08.09.2015
07.06.2013
26.08.2012
16.04.2012
16.06.2011
27.04.2011
06.07.2010