Regionale dokumenter - Ansættelse af speciallæger, ver. 14
Info
Dokumentnummer:
217217 /
Version:
14
Håndbog:
Regionale dokumenter
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
fkb
Fagligt ansvar:
fkb
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
djl, lonbj, pdc, slf
Udgivelsesdato:
10.09.2018
Dokumentbrugere:
Administration, Alle geografier, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, HR-Org og Pers., Internet, Leder, Læge, PSY Led.forum, Sygehusledelsen HOL, Sygehusled NFS(virk), Sygehusledelsen NSR, Sygehusledelsen SUH, Økonomi
D4Offline app:
 
Regionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Ny version under udarbejdelse »   

Udløbsdato for dokumentet er overskredet: 2021-09-06

 

Udløbsdato for dokumentet er overskredet: 2021-09-06

 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Overvejelser inden opslag af en speciallægestilling
3.2) Opslag af speciallægestillinger
3.2.1) Kriterier for stillingsopslag
3.2.2) Udformning af stillingsopslag
3.3) Ansættelsesprocedure
3.4) Faglig bedømmelse af overlæger
3.4.1) Inhabilitet
3.4.2) Materiale der fremsendes til bedømmelsesudvalget
3.4.3) Bedømmelsesudvalgets opgaver
3.4.4) Udarbejdelse af faglige bedømmelse
3.4.5) Afgørelse og partshøring
3.5) Samtaleudvalg
3.5.1) Overlægestillinger
3.5.2) Afdelingslægestillinger
3.6) Dispensation fra kravet om 5 års speciallægeanciennitet
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

At sikre et fælles grundlag for ansættelse af speciallæger i Region Sjælland, således at:

 

 • Der sikres et højt fagligt niveau for speciallæger ansat i Region Sjælland.
 • Speciallægernes kompetencer modsvarer de kompetencekrav, der er knyttet til den pågældende stilling.
 • Der er gennemskuelighed og ensartethed i bedømmelsen af ansøgernes faglige kompetencer på tværs af Region Sjælland.
 
2) 
Anvendelsesområde

Alle somatiske sygehuse samt psykiatrien i Region Sjælland.


 
3) 
Fremgangsmåde
Retningslinjen anvendes ved ansættelse af speciallæger (afdelingslæger og overlæger) og følger den regionale politik og retningslinje for ansættelse af personale i Region Sjælland samt Danske Regioners ”Fælles regional vejledning for ansættelser i speciallægestillinger”.
 
Bemærk, at vejledningen også gælder ved konstituering eller ved ansættelse i eventuel midlertidig stilling.

 
3.1) 
Overvejelser inden opslag af en speciallægestilling

Inden ansættelsesmyndigheden opslår en afdelings- eller overlægestilling, skal afdelingsledelsen vurdere, hvilke opgaver den kommende speciallæge skal løse, herunder de kompetencer (faglige og personlige) samt det ansvar den pågældende person skal have.
 
I processen bør man overveje, om der er arbejdsopgaver, der kan flyttes fra lægegruppen til andre faggrupper, idet opgaveflytning kan medvirke til, at der skabes mere sammenhængende patientforløb, til at effektivisere arbejdsgange samt bidrage til en mere attraktiv og udviklende arbejdsplads for afdelingens øvrige faggrupper.

 

Hvis man vurderer, at det skal være en speciallæge, der løser opgaverne, skal man beslutte, om vedkommende skal være afdelingslæge, overlæge eller om stillingen, kan bestrides af både en afdelings- og en overlæge. I sidstnævnte tilfælde, er det vigtigt, at jobopslaget afspejler en differentiering af arbejdsopgaverne.

 

Læs generelt om ansættelse på Region Sjællands intranet.


 
3.2) 
Opslag af speciallægestillinger 
3.2.1) 
Kriterier for stillingsopslag

 

 Overlæge  Overlæge-/afdelingslæge  Afdelingslæge
 • Kunne udføre klinisk arbejde på højt niveau
 • Træffe selvstændige beslutninger om kliniske opgaver
 • Påtage sig ansvaret som patientansvarlig læge
 • Involvere sig i specialet
 • Rådgive og give sparring til andre læger
 • Bidrage til at udvikle en høj faglig kvalitet og sikkerhed for patienterne
 • Påtage sig ansvaret for særlige områder, f.eks. indenfor kvalitet, forskning, uddannelse, projekter mm.

 

Derudover forventes overlægen at:

 

 • Have fuldt udviklede kliniske kompetencer
 • Have stor faglig indsigt og rutine
 • forstå sin rolle - både i forhold til den enkelte patient, specialet, organisationen og sundhedsvæsenet
 • Tage ansvar for at skabe en motiverende arbejdskultur på afdelingen
 • Varetage ledelsen af et nærmere defineret ansvarsområde med ledelsesindhold inden for afdelingens virksomhed, herunder have ansvaret for at løse beskrevne opgaver og nå beskrevne mål, sikre effektiv ressourceudnyttelse og sammenhængende patientforløb, bidrage til strategisk planlægning og implementering, tiltrække og udvikle talenter mm.

 Hvis afdelingsledelsen rent 

 undtagelsesvis skønner, at

 stillingen med afpasset

 stillingsindhold kan

 varetages af både en

 overlæge og en afdelings-

 læge, skal forskellen i

 stillingsindholdet fremgå

 eksplicit af stillingsopslaget.

 • Kunne udføre klinisk arbejde på højt niveau
 • Træffe selvstændige beslutninger om kliniske opgaver
 • Påtage sig ansvaret som patientansvarlig læge
 • Involvere sig i specialet
 • Rådgive og give sparring til andre læger
 • Bidrage til at udvikle en høj faglig kvalitet og sikkerhed for patienterne
 • Påtage sig ansvaret for særlige områder, f.eks. indenfor kvalitet, forskning, uddannelse, projekter mm.

 

 

 

 


 
3.2.2) 
Udformning af stillingsopslag

Stillingsopslaget skal udformes så det tydeligt fremgår, at ansøgeren skal bedømmes indenfor hver af de 7 lægeroller. Endvidere skal stillingsopslaget indeholde:

 

 • Overordnet information om den ansættende institution og afdeling
 • Ønskede kvalifikationskrav til speciallægen
 • Ansættelsesvilkår herunder overenskomst
 • Hvis der er tale om en overlægestilling eller en stilling, der opslås som enten en overlæge- eller afdelingslægestilling, skal det fremgå, at de 5 års erfaring som afdelingslæge eller tilsvarende inden for specialet er en betingelse for ansættelse som overlæge.
 • Praktiske oplysninger (ansøgningsfrist, kontaktperson ved spørgsmål til stillingen og lignende)

 

Inden speciallægestillingen annonceres, skal den ansvarlige ledelse sikre involvering af relevante personer/udvalg. Derefter annonceres stilling i relevante medier.
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse
Der henvises til den regionale politik og retningslinje for ansættelse af personale.


 
3.3) 
Ansættelsesprocedure

 

 Fagligt

 bedømmelsesudvalg

 Overlæge   Overlæge-/afdelingslæge  Afdelingslæge

Ansættelsesmyndigheden nedsætter et fagligt bedømmelsesudvalg jævnfør

Danske Regioners notat om Fælles principper for faglig bedømmelse til overlægestillinger

 

 

Se beskrivelse af

bedømmelsesudvalgets

opgaver afsnit 3.4.3.

Hvis der blandt ansøgerne

er kandidater til  

overlægestillingen,

nedsætter ansættelsesmyndigheden et fagligt bedømmelsesudvalg jævnfør

Danske Regioners notat om Fælles principper for faglig bedømmelse til overlægestillinger

 

Se beskrivelse af

bedømmelsesudvalgets

opgaver afsnit 3.4.3. 

Ikke relevant
Samtaleudvalg

Der nedsættes et samtaleudvalg se afsnit 3.5.

Samtaleudvalget udvælger relevante

kandidater og videresender

relevante informationer om

ansøgerens kvalifikationer 

og stillingens indhold til

bedømmelsesudvalget med

henblik på faglig bedømmelse.

Hvis der er ansøgninger fra

personer, der ønskes ansat i

en overlægestilling,

udvælger ansættelses-

udvalget relevante

kandidater og videresender

relevante informationer om

ansøgerens kvalifikationer

og stillingens indhold til

bedømmelsesudvalget med

henblik på faglig bedømmelse.

 

Kandidater til

afdelingslægestillinger skal

IKKE bedømmes af det

faglige bedømmelsesudvalg.

Kandidater til

afdelingslægestillinger skal

IKKE bedømmes af det

faglige udvalg.

 Ansættelsessamtaler

 

Ansættelsessamtaler

gennemføres under

forudsætning af, at

bedømmelsesudvalget har

vurderet kandidaten kvalificeret til en overlægestilling, jævnfør afsnit 3.5.

Ansættelsessamtaler

gennemføres.
Samtaler til overlæge-stillinger gennemføres kun under forudsætning af, at

bedømmelsesudvalget har

vurderet kandidaten

kvalificeret til en

overlægestilling, jævnfør afsnit

3.5.

Ansættelsessamtaler

gennemføres.

 Dispensation fra reglen om 5 års speciallægeanciennitet

 

Hvis samtaleudvalget

ønsker at ansætte en

kandidat, der har mindre

end 5 års anciennitet som

afdelingslæge eller

tilsvarende, skal der søges

dispensation hos Region

Sjællands direktion, inden kandidaten

tilbydes ansættelse.

 

Dispensationsansøgningen

fremsendes til sygehus- eller

psykiatriledelsen med

henblik på videre behandling

af Region Sjællands

direktion, jævnfør afsnit 3.6

Hvis samtaleudvalget ønsker at ansætte en kandidat, der har mindre end 5 års anciennitet som afdelingslæge eller tilsvarende, skal der søges dispensation hos Region Sjællands direktion, inden kandidaten

tilbydes ansættelse.

 

Dispensationsansøgningen fremsendes til sygehus- eller psykiatriledelsen med henblik på videre behandling af Region Sjællands direktion, jævnfør afsnit 3.6.

 

Det er vigtigt, at kandidaten er orienteret om, at dispensation er en forudsætning for, at vedkommende kan ansættes i en stilling som overlæge.
 

Ikke relevant
Ansættelse

 

Den udvalgte kandidat kan ansættes, hvis der indhentes tilfredsstillende referencer. Brug Region Sjællands referenceskema

 

Hvis referencerne ikke er tilfredsstillende, og man ikke ønsker at ansætte kandidaten, skal vedkommende partshøres. Kontakt Koncern HR, Jura og forhandling, der vil gennemføre en partshøring. Se din afdelings kontaktperson ved at klikke på linket Kontaktpersonliste.

 


 
3.4) 
Faglig bedømmelse af overlæger

Den faglige bedømmelse af kandidaterne, foretages af et bedømmelsesudvalg, der består af minimum 3 speciallæger inden for det pågældende speciale. Bedømmelsesudvalget udpeges af ansættelsesmyndigheden.

 

Bedømmelsesudvalget skal altid have en ekstern bedømmer, dvs. en speciallæge i det pågældende speciale, der er ansat på anden afdeling end den ansættende.

 

Ved ansættelse af overlæger med et specifikt lægefagligt ledelsesansvar, herunder specialeansvarlig overlæge eller ledende overlæge, skal bedømmelsesudvalget bestå af en ekstern bedømmer fra et sygehus i en anden region end den ansættende, hvis der er tale om en stilling, hvor der er tilknyttet et specialeansvar.

 

De eksterne bedømmere udpeges fra en liste udarbejdet af det pågældende specialeselskab eller fra liste udarbejdet af specialerådet i Region Sjælland eller eventuelt i en anden region.  
 
Bedømmelsesudvalgtes medlemmer skal tilsammen besidde de nødvendige forudsætninger for at kunne foretage en faglig vurdering af ansøgernes kompetencer set i forhold til de krav, der er formuleret i stillings- og funktionsbeskrivelsen for den konkrete stilling.

 

Udvalget består af minimum 3 medlemmer, der alle skal være speciallæger i det pågældende speciale:

 

 • En ledende overlæge eller en overlæge fra ansættende afdeling (formand).
 • En overlæge fra specialet ansat ved anden afdeling i Region Sjælland.
 • En overlæge fra specialet fra en anden region eller eventuelt fra udlandet, hvis de faglige kompetencekrav i den opslåede stilling skønnes at være så højt specialiserede, at den fornødne faglige ekspertise til at vurdere ansøgerne ikke er til stede i Danmark.

 

Læs Danske Regioners Fælles principper for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger.


 
3.4.1) 
Inhabilitet

Ved sammensætning af bedømmelsesudvalget må der ikke opstå habilitetsproblemer jævnfør Forvaltningslovens kapitel 2.

 

Når samtaleudvalget fremsender materiale til bedømmelsesudvalget (se afsnit 3.4.2), informeres kandidaterne samtidig om bedømmelsesudvalgets sammensætning. Kandidaterne kan, inden for en frist af 5 kalenderdage, gøre indsigelse mod udvalgets sammensætning over for formanden. Indsigelsen kan alene være begrundet i inhabilitet hos et eller flere af medlemmerne.

 

Hvis formanden ikke kan imødekomme indsigelsen, kan kandidaten indbringe sagen for sygehus- eller psykiatriledelsen sammen med formandens bemærkninger. Derefter træffer sygehus- eller psykiatriledelsen afgørelse i sagen.


 
3.4.2) 
Materiale der fremsendes til bedømmelsesudvalget

Ansættelsesmyndigheden skal sikre, at det faglige bedømmelsesudvalg modtager alt relevant materiale umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb, herunder:

 

 • Stillingsopslag
 • Stillingsbeskrivelse
 • Ansøgninger og CV
 • Dokumentation for speciallægeautorisation 
 • Anden relevant dokumentation
 • Eventuel tidsplan for ansættelsesproceduren
 
3.4.3) 
Bedømmelsesudvalgets opgaver

Bedømmelsesudvalget vurderer kandidatens faglige kompetencer i forhold til de 7 lægeroller. Endvidere vurderer udvalget, om kandidaten opfylder de krav, der er formuleret i stillings- og funktionsbeskrivelsen for den pågældende stilling. Bedømmelsen skal være individuel og konkret i forhold til den enkelte kandidat samt i forhold til den pågældende stillings funktioner og kompetencekrav.
 
Eksterne medlemmer af bedømmelsesudvalget kan, efter aftale med ansættelsesmyndigheden, meddele deres faglige vurdering skriftligt. Deres bidrag, skal indgå i bedømmelsesudvalgets samlede vurdering.

 

Erfaring som underviser, klinisk vejleder, inspektor eller andre uddannelsesfunktioner samt supplerende pædagogisk uddannelse indgår altid i bedømmelsen. Dog vil kravene hertil og deres betydning for, om en given kandidat er kvalificeret, altid afhænge af den konkrete stillingsbeskrivelse. Vurdering af pædagogiske kompetencer bør indgå med stor vægt, hvis der ligger en funktion som uddannelsesansvarlig overlæge eller uddannelsesvejleder i stillingen.


Bedømmelsesudvalget kan indhente en udtalelse om kandidatens faglige niveau, undervisningsmæssige kvalifikationer m.v. fra ansættelsesinstitutionen. Bemærk, at der kun kan indhentes udtalelser, såfremt kandidaten har givet eksplicit samtykke til dette.


 
3.4.4) 
Udarbejdelse af faglige bedømmelse

Bedømmelsesudvalget skal udarbejde en skriftlig bedømmelse af hver enkelt kandidat. Bedømmelsen skal fremsendes til ansættelsesmyndigheden senest 3 uger efter, at udvalget har modtaget ansøgningerne. Bedømmelserne af de enkelte kandidater skal ikke prioriteres.

 

Den skriftlige vurdering bør have karakter af en overordnet faglig bedømmelse i forhold til de forudsatte faglige kompetencekrav, suppleret med en konkret vurdering i forhold til de mere specifikke faglige kompetencekrav, der er knyttet til den pågældende stilling.

 

Med kandidatens eksplicitte samtykke, kan udvalget indhente en udtalelse fra tidligere ansættelsessteder. Udvalget kan endvidere indkalde kandidaten til en samtale.

 

I særlige tilfælde kan udvalget beslutte at inddrage yderligere ekspertise i form af udtalelser fra- eller drøftelser med en person med særlig indsigt i et område af relevans for bedømmelsen. De tilvejebragte informationer kan indgå i bedømmelsen.

 

Bedømmelsesudvalgets vejledning til ansættelsesmyndigheden skal:

 

 • Sikre, at den ansatte overlæges kompetencer modsvarer de faglige kompetencekrav, der er knyttet til den pågældende stilling.
 • Medvirke til at sikre et højt fagligt niveau i overlægegruppen
 • Skabe gennemskuelighed og ensartethed i bedømmelsen af ansøgernes faglige kompetencer.


Som afslutning på bedømmelsesudvalgets arbejde, skal udvalget udarbejde en skriftlig konklusion, hvori det anføres, om ansøger bedømmes som ”kvalificeret” eller ”ikke kvalificeret”. Se bedømmelsesskema.

 

Jævnfør Forvaltningslovens § 22 er der krav om en skriftlig begrundelse for vurderingen. Formanden for bedømmelsesudvalget laver et udkast til faglig bedømmelse af alle kandidater. Udkastet fremsendes til alle udvalgtes medlemmer. Den faglige bedømmelse skal godkendes af alle udvalgets medlemmer og underskrives, som minimum, af formanden for bedømmelsesudvalget.


 
3.4.5) 
Afgørelse og partshøring

Bedømmelsesudvalget fremsender en skriftlig vurdering af alle kandidater til samtaleudvalget. Det er vigtigt, vurderingen begrunder de forhold, der har ligget til grund for vurderingen, uanset om det drejer sig om objektivt konstaterbare forhold (f.eks. manglende erfaring med et konkret fagområde) og/eller et skøn (f.eks. personlige kvalifikationer ift. en stilling med ledelses- eller vejlederansvar).

 

Vurderingen skal konkret forholde sig til kandidatens kvalifikationer i forhold til de krav, der fremgår af stillingsbeskrivelsen for den pågældende stilling. Eventuelle forslag til kompetenceudvikling kan med fordel inddrages i konklusionen.

 

Kvalificerede ansøgere

Samtaleudvalget indkalder egnede kandidater til ansættelsessamtale.

 

Betinget kvalificerede ansøgere

En bedømmelse som betinget kvalificeret, skal ledsages af rådgivning til ansættelsesmyndigheden om, hvordan den pågældende kan blive kvalificeret til at opnå de kompetencer, som kandidaten mangler i forhold til at kunne bestride den pågældende stilling ud fra den foreliggende funktions- og opgavebeskrivelse.

 

Ikke kvalificerede ansøgere

Hvis bedømmelsesudvalget vurderer en kandidat som værende ”ikke kvalificeret” har vedkommende ret til partshøring jævnfør Forvaltningslovens § 19. Bedømmelsesudvalget kan først træffe endelig afgørelse i sagen, når kandidaten er blevet partshørt.

Høring foregår ved, at bedømmelsesudvalget fremsender en partshøringsskrivelse til kandidaten. Skrivelsen skal indeholde alle de oplysninger, der er indgået i bedømmelsesudvalgets vurdering af sagen.


Inden for en passende frist, f.eks. 7 kalenderdage, har kandidaten mulighed for at udtale sig i sagen. Hvis kandidaten ikke fremsender en udtalelse, træffes afgørelsen på det foreliggende grundlag.

 

Efter høringsfristens udløb, skal kandidaten have en skriftlig afgørelse .

Kandidaten kan indbringe bedømmelsesudvalgets afgørelse for sygehus- eller psykiatriledelsen, der vil tage stilling til bedømmelsesudvalgets vurdering. Ved vurderingen af udvalgets arbejde kan der alene tages stilling til, hvorvidt bedømmelsesudvalgets behandling af ansøgningen lever op til de krav om sagsbehandling, som følger af forvaltningsloven.


 
3.5) 
Samtaleudvalg 
3.5.1) 
Overlægestillinger

I forbindelse med ansøgningsproceduren nedsættes et samtaleudvalg med relevante repræsentanter fra ledelse og medarbejdere. Samtaleudvalget er rådgivende idet, det er afdelings- og sygehusledelsen, der endeligt, hvem der skal tilbydes ansættelse.

 

Ved ansættelse af overlæger mv. skal samtaleudvalget nedsættes som følger: 
 
Samtaleudvalg ved ansættelse af ledende overlæger, professorer m.v.

 • 1 repræsentant fra bedømmelsesudvalget
 • 1 repræsentant fra sygehus- eller psykiatriledelse
 • 1-3 repræsentant(er) fra afdelingsledelsen 
 • 1-3 overlæge(r) fra afdelingen og fra relevante specialer
 • 0-1 repræsentant fra yngre læger i afdelingen  
 • 1 relevant tillidsrepræsentant/medarbejderrepræsentant
 • 0-2 patientrepræsentant(er)*

 

Samtaleudvalg ved ansættelse af specialansvarlige overlæger

 • 1 repræsentant fra bedømmelsesudvalget
 • 1-3 repræsentant(er) fra afdelingsledelsen
 • 1-3 overlæge(r) fra afdelingen og fra relevante specialer
 • 0-1 repræsentant fra yngre læger i afdelingen
 • 1 afsnitsleder fra afdelingen (ikke lægeuddannet)
 • 1 relevant tillidsrepræsentant/medarbejderrepræsentant
 • 0-2 patientrepræsentant(er)*

 

Samtaleudvalg ved ansættelse af overlæger

 • Ledende overlæge (formand)
 • 1-3 repræsentant(er)fra afdelingsledelsen
 • 1-3 overlæge(r) fra afdelingen og fra relevante specialer 
 • 0-1 repræsentant fra yngre læger i afdelingen
 • 1 afsnitsleder fra afdelingen (ikke lægeuddannet)
 • 1 relevant tillidsrepræsentant/medarbejderrepræsentant
 • 0-2 patientrepræsentant(er)*
   
  *) Der kan udpeges patientrepræsentanter til deltagelse i samtaleudvalg. Der skal være fastlagte procedurer for udpegning af patientrepræsentanter, der sikrer at repræsentanterne har de rette forudsætninger, for at indgå i samtaleudvalget. Endvidere skal det sikres, at patientrepræsentanterne ikke er inhabile jævnfør Forvaltningslovens Kapitel 2.
   
  Den lægefaglige vicedirektør kan efter ønske deltage i samtaleudvalg ved ansættelse af overlæger.
 
3.5.2) 
Afdelingslægestillinger
Samtaleudvalg ved ansættelse af afdelingslæger sammensættes efter eventuelle lokale retningslinjer.
 
Ved sammensætning af samtaleudvalg skal det sikres, at der ikke opstår habilitetsproblemer jævnfør Forvaltningslovens Kapitel 2.

 
3.6) 
Dispensation fra kravet om 5 års speciallægeanciennitet

Det er Region Sjællands direktion, der kan give dispensation for kravet om fem års speciallægeanciennitet ved ansættelse som i en stilling som overlæge. Ved ansøgning anvendes denne blanket.

 

Der vedlægges følgende dokumenter:

 

 • Stillingsopslag
 • Ansøgning og CV
 • Bedømmelsesudvalgets vurdering
 • Dokumentation for ansættelse som afdelingslæge el.lign.  
 • Afdelings- og evt. sygehus-/psykiatriledelsens begrundelse for at søge om dispensation.


Afdelingsledelsen fremsender ansøgningen til sygehus- eller psykiatriledelsen, der videresender ansøgningen til Kvalitet og udvikling kvalitetudvikling@regionsjaelland.dk med emnet Dispensation for kravet om fem års speciallægeanciennitet.


 
4) 
Ansvarsforhold

Det overordnede ansvar for, at retningslinjen implementeres ligger hos sygehus- eller psykiatriledelserne.

 

Den ledelse, der har ansættelseskompetencen, har også ansvar for, at al lovgivning samt alle principper, retningslinjer og instrukser overholdes.
 
Deltagere i samtaleudvalget, har ansvar for at kende og handle i overensstemmelse med politik for ansættelse af personale samt overholdelse af almindelige forvaltningsretlige principper.

 


 
5) 
Dokumentation

Når kandidaten ansættes, skal følgende dokumenter journaliseres på personalesagen:

 

- Stillingsopslag

- Stillings- og funktionsbeskrivelse

- Ansøgning og CV

- Bedømmelsesudvalgets vurdering

- Hvis der er givet dispensation for ansættelse i en overlægestilling, skal der ligge et notat med henvisning til dispensationsansøgningen.  

 

 

Dokumenterne fremsendes til afdelingens team i Koncern HR, Center for løn og personale, der sørger for journaliseringen. Se kontaktoplysninger til teamet her.

 

Koncern HR, Center for løn og personale registrerer autorisationens gyldighed.


 
6) 
Definitioner/Søgeord
Ingen
 
7) 
Referencer

Lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed. LBK  nr. 990 af 18/08/2017

Stillings- og funktionsbeskrivelser forefindes på enheds- og afdelingsniveau.

Ansættelsesbrev forefindes i personalesagsmappen.

Skabelon til referencer i forbindelse med ansættelser

Retningslinjer for straffeattester og børneattester i Region Sjælland

 

Ansøgning om dispensation ved ansættelse af overlæger (.docx)
Danske Regioners fælles regionale vejledning om ansættelse i speciallægestillinger (.pdf)
Fælles rammer fra Danske Regioner (.pdf)
Fælles_principper_for_faglig_bedømmelse_af_ansøgere_til_overlægestillinger.pdf (.pdf)
Skabelon til faglig bedømmelse ved overlægeansættelse (.doc)
Version
Godkendt
Revisions information
06.09.2018
Ingen ændringer indholdsmæssigt. I afsnit 3.4 er indsat link til bilag: Fælles principper for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger
26.07.2018
Bilag 1 "Ansøgning om dispensation ved ansættelse af overlæger" er ændret. Ændringen består i indsættelse af noget af teksten fra selve retningslinjen i skemaet, så man kan se det, når man er ved at udfylde skemaet . bilag "Skabelon til faglig bedømmelse ved overlægeansættelse" er indsat som Word
04.07.2018
Bilag: Ansøgning om dispensation er opdateret grundet teknisk fejl i det forrige
21.06.2018
Bilag "Ansøgning om dispensation" slettet da det var vedhæftet to gange
08.06.2018
Dokumentet er gennemgribende ændret
15.11.2017
Bilag ændret til Pdf-fil der kan udfyldes
13.06.2017
23.01.2017
10.03.2013
11.04.2012
13.02.2012
25.05.2011
04.05.2011
08.04.2011