Regionale dokumenter - Henvisninger, ver. 9
Info
Dokumentnummer:
217193 /
Version:
9
Håndbog:
Regionale dokumenter
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
aac
Fagligt ansvar:
ahgj
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
mabuc
Udgivelsesdato:
15.11.2019
Dokumentbrugere:
Alle geografier i Psykiatri, Alle geografier i Somatik, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, Alle specialer i diagn., Diag. afd. NSR, Garantiklinik NSR Led., Internet, Kliniske afd. NSR(A), Psy Fælles - Alle
D4Offline app:
 
Regionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
 

 

 

      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Hvem kan henvise patienter til Region Sjællands sygehusvæsen
3.2) Hvilke krav stilles til udformning af henvisninger
3.3) Særligt vedr. krav til indhold af den akutte henvisning
3.4) Hvordan sendes henvisning til regionens somatiske sygehusvæsen
3.5) Modtagelse af henvisninger (elektive og akutte)
3.6) Utilstrækkelige oplysninger i henvisningen
3.7) Viderehenvisning, information til henviseren
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
At henvisningen indeholder alle relevante kliniske og øvrige informationer med henblik på at understøtte smidig og korrekt visitation samt et hensigtsmæssigt og koordineret patientforløb.

   

     


     
    2) 
    Anvendelsesområde

    Retningslinjen beskriver praksis for "den gode henvisning" samt de elektive henvisningers vej gennem det somatiske sygehusvæsen i Region Sjælland.

     

    Henvisning til regionens somatiske sygehusvæsen kan ske fra såvel primær sektor som sekundær sektor.


     
    3) 
    Fremgangsmåde

     

     


     
    3.1) 
    Hvem kan henvise patienter til Region Sjællands sygehusvæsen

    Læger og andre sundhedsprofessionelle med henvisningsret kan henvise patienter til undersøgelse og behandling på regionens somatiske sygehuse.

     

    Læger og andre sundhedsprofessionelle med henvisningsret på regionens sygehuse kan henvise til andre specialer/sygehusafdelinger i regionen.

     


     
    3.2) 
    Hvilke krav stilles til udformning af henvisninger

    De generelle krav til "den gode henvisning" findes på sundhed.dk, og er målrettet de henvisende læger i både primærsektor og sekundærsektor.

     

    Mere specialespecifikke retningslinjer findes på sundhed.dk i emnegruppen patientforløb under Henvisningsvejledninger.

     

    De supplerende krav til henvisningerne vedrører blandt andet specielle patientforløb, herunder pakkeforløbene, hvor der f.eks. ofte er krav om forudgående telefonisk advisering af den modtagende afdeling.

     

    For sundhedsprofessionelle i regionens sygehusvæsen kan der indhentes yderligere information om henvisning til visse specialer i Region Sjællands dokumentstyringssystem D4 Infonet.


     
    3.3) 
    Særligt vedr. krav til indhold af den akutte henvisning

    Ved en akut henvisning, dvs. en henvisning til akut indlæggelse eller akut undersøgelse, kan oplysningerne om patienten i henvisningen være mindre fyldestgørende en ved en elektiv henvisning. Det er derfor ikke altid muligt at indhente nedenstående oplysninger:

     

    Som minimum skal den akutte henvisning altid bestå af:

     

    • Præsentation af henviseren
    • En beskrivelse af det aktuelle helbredsproblem, inklusiv en kort sygehistorie og de objektive fund
    • Patientens identitet (så vidt overhovedet muligt)
    • Om patientens pårørende er underrettet (ved akut indlæggelse samt ved behov for henvisning til akut undersøgelse)
     
    3.4) 
    Hvordan sendes henvisning til regionens somatiske sygehusvæsen

    Henvisning foregår elektronisk fraset i nødstilfælde jf. neden for:

     

    Elektive somatiske henvisninger sendes til Region Sjællands Henvisningsenhed på lokationsnummer 5790002278044

     

    I de helt særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at sende en elektronisk henvisning pga. f.eks. systemnedbrug, kan der sendes en e-mail til henvisningsenheden@regionsjaelland.dk - og en elektronisk henvisning vil efterfølgende blive oprettet af det kliniske speciale, der skal se patienten.

     

    Henvisninger til parakliniske undersøgelser, hvor henvisninger sendes i laboratorie- og røntgensystemer, sendes som en Ref02 henvisning til røntgensystemer m.v. - og går derfor uden om Henvisningsenheden.

     

    Akutte henvisninger sendes direkte til den relevante afdeling - i henhold til informationerne på sundhed.dk


     
    3.5) 
    Modtagelse af henvisninger (elektive og akutte)

    Henvisningsenheden modtager elektive henvisninger til regionens somatiske sygehusvæsen og videreekspederer disse til de specialeopdelte visitationsenheder/-modtagende sygehusafdelinger.

     

    Den lægefaglige visitation finder sted i de specialeopdelte regionale visitationsenheder.


     
    3.6) 
    Utilstrækkelige oplysninger i henvisningen

    Ved elektive henvisninger kan mangelfulde henvisninger returneres til henviser med besked om, hvilke oplysninger der mangler, før visitation kan finde sted.

     

    Ved akutte henvisninger kontaktes henviser mhp. telefonisk dialog omkring supplerende oplysninger.


     
    3.7) 
    Viderehenvisning, information til henviseren

    Hvis det specifikt fremgår af henvisningen, at den er stilet til et særligt speciale, skal henvisende læge orienteres om, at henvisning er viderehenvist til andet speciale, via det speciale, der indkalder patienten. Årsagen skal begrundes.


     
    4) 
    Ansvarsforhold

    Sundhedsprofessionelle, som henviser til Region Sjællands sundhedsydelser, såvel som sundhedsprofessionelle, der modtager disse henvisninger, har ansvaret for at kende og anvende retningslinjer på "sundhed.dk".

     

    Ledelsen indenfor den enkelte afdeling/kliniske enhed/visitationsenhed/henvisningsenhed har ansvar for implementering af retningslinjen indenfor eget ledelsesområde, samt sikre, at medarbejderne har kendskab til og anvender retningslinjen.

     

    De kliniske enheder, afdelinger og regionale sundhedsfaglige råd, som har supplerende krav til henvisninger, udover det der er indeholdt i "den gode henvisning" på "sundhed.dk" og nærværende retningslinje, har ansvar for at informere almen praksis og speciallægepraksis herom via Praksisinfo samt Praksisinformation.dk på sundhed.dk.


     
    5) 
    Dokumentation

    Henvisninger der er modtaget i Sundhedsplatformen og i de parakliniske systemer, gemmes automatisk.

     

    Henvisninger der er sendt på anden vis skal indskannes og gemmes elektronisk af den modtagende afdeling. For kliniske enheder gøres dette i Sundhedsplatformen og for parakliniske afdelinger i Ris-PACS-systemet.


     
    6) 
    Definitioner/Søgeord

    Henvisning: En henvisning er en anmodning fra en henvisningsinstans til en sundhedsproducent om udførelse af eller medvirken til en sundhedsaktivitet (jf. definition i Sundhedsstyrelsens fælles indhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2009).

     

    I denne retningslinje afgrænses henvisningsbegrebet til at gælde den ikke-indlagte patient, der henvises fra én selvstændig sundhedsaktør til en anden selvstændig sundhedsaktør.

     

    Nært beslægtede emner, der ikke dækkes af denne retningslinje er:

     

    Henvisninger og rekvisitioner der foregår internt inden for samme speciale på samme kliniske enhed/afdeling.

     

    Når der for indlagte patienter rekvireres eller anmodes om en sundhedsydelse fra samme eller anden afdeling - f.eks. anmodninger om tilsyn eller overflytning.

     

    Desuden betragtes analyser af kropsvæsker, væv og andre prøver udtaget af patienten, ikke som henvisninger, men som rekvisitioner, og dækkes ikke af retningslinjen.

     

    Behandling: Ved behandling forstås i henhold til Sundhedsloven undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme.


     
    7) 
    Referencer

    Den gode henvisning

     

    Fællesindhold (LPR2)

     

    Den gode henvisning til Psykiatrien - børn og unge

     

    Den gode henvisning til Psykiatrien - voksne

     

    Pakkeforløb

     

    Version
    Godkendt
    Revisions information
    15.11.2019
    Dokumentet er gennemrevideret.
    13.12.2013
    05.10.2013
    11.06.2013
    21.03.2013
    26.08.2012
    15.06.2011
    16.03.2011
    06.07.2010