Kl. Biokemi KOE - Instr.19 - Prøvetagningsinstruks KOE, ver. 40
Info
Dokumentnummer:
211989 / Instr.19
Version:
40
Håndbog:
Klinisk biokemi Køge - anvendes ikke længere
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
dija
Fagligt ansvar:
ckel
Ledelsesansvar:
Kl.Bio KOE Præanalyse
Godkendt af:
ckel
Udgivelsesdato:
21.12.2018
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Køge, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Nødprocedure
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Køge - anvendes ikke længere
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Patientidentifikation
3.2) Håndhygiejne
3.3) Tidspunkt for prøvetagning
3.4) Klargøring/mærkning af glas
3.5) Valg af punktursted samt lokalbedøvelse
3.6) Fremgangsmåde, prøvetagning
3.7) Afslutning, afbrudt, udsat eller aflyst prøvetagning
3.8) Kapillær blodprøvetagning i hæl
3.9) Kapillær blodprøvetagning i øre eller finger
3.10) Prøvetagning på børn
3.11) Alkohol ved trafiksager
3.12) Patient foretager selv prøvetagning
3.13) Voldelige patienter
3.14) Sikkerhed vedr. prøvetagning
3.14) Hygiejneprocedure ved prøvetagningsrunde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

At beskrive korrekt patientidentifikation, prøvetagningsteknik og infektionshygiejniske forholdsregler i forbindelse med blodprøvetagning


 
2) Anvendelsesområde

Klinisk Biokemisk Afdeling Køge samt Faxe og Hundige bylaboratorier.


 
3) Fremgangsmåde

 


 
3.1) Patientidentifikation

Generelt:

Patienten skal selv oplyse sit navn og cpr.-nummer.
Det er forkert, at identificere patienten ved at bede patienten bekræfte et CPR-nr., som du læser op. Patientens ID kontrolleres på alle rekvisitionens sider.

Indlagt patient:

Hvis patienten ikke selv kan oplyse sit ID, kan identifikation ske via ID-armbånd. I dette tilfælde tilføjes kommentaren RKV16 i BCC (Patient ID via armbånd).

Bærer patienten ikke ID-armbånd, skal patienten identificeres af en person (plejepersonale eller pårørende), som med sikkerhed kender patienten. Vedkommende skal gå med helt hen til patienten.
I dette tilfælde tilføjes kommentar RKV01 i BCC (Pt. identificeret af 3. person: "initialer").

Ambulant patient:

Ved henvendelse i skranken i ambulatorierne sikres identiteten ved fremvisning af gyldig dokumentation udstedt af dansk offentlig myndighed (sygesikringskort, kørekort, pas el. lign.).

Ved prøvetagning laver bioanalytikeren patientidentifikation som beskrevet først i dette afsnit. Hvis det ikke er muligt at kommunikere med patienten, udføres patientidentifikation vha. sygesikringskort, kørekort, pas el. lign. Husk at tilføje kommentar RKV01 i BCC (Pt. identificeret af 3. person: ved "initialer" skrives typen af det viste kort, ex. kørekort).

Ved Type og BAC-TEST:

Blodprøven til Blodtypebestemmelse og blodprøven til BAC-test skal udtages ved 2 uafhængige prøvetagninger, således at både prøvetagning og identitetskontrol er uafhængige.

 

Det er ordinerende læge, der har myndighed til at fravige fra dette.

 

Når blodtypebestemmelse og BAC-test tages i samme indstik skal initialer på den sundhedsfaglige person, der er med til at identificere patienten, registreres i BCC af prøvetager fra Klinisk Biokemisk afdeling.

Dette gøres på følgende måde:

 • I rekvireringsbilledet vælges BAC-test.
 • Under fanebladet spørgsmål skrives den pågældendes initialer.

 

PTB arkiveres efter gældende regler Kvalitets- og tekniske registreringer.

Akutte patienter uden ID:

Ved f.eks. traumekald, hvor patienten ikke er identificeret senest ved afslutningen af prøvetagningen, skal patienten tildeles en entydig ID.
Personalet i modtagelsen er ansvarlig for tildeling af ID.

Nødprocedure:

Hvis retningslinier og aftaler ikke kan følges, skal bioanalytikeren på eget initiativ tildele patienten erstatnings-cpr-nr. 

 

Hvis patienten overflyttes fra Køge skal det samme erstatningspersonnummer anvendes på Regionens sygehuse og omvendt.  

 

Hvis erstatningscpr-nummer skal tildeles se instruksen Opret erstatningscpr i SP - KBA brugere

 

Ændring af identitetsmærkning:

Ved ændring af patientidentifikationene, SKAL der udføres ny blodtype og screentestbestemmelse. 


 
3.2) Håndhygiejne

Håndvask/Hånddesinfektion

Se overordnede regionale retningslinjer om Håndhygiejne for sundhedspersonale samt hygiejne procedure ved EKG-og prøvetagning.

Handsker:

Der anvendes handsker ved al kapillærblodtagning, prøvetagning med "åbent system" og hvor prøvetageren ellers vurderer det nødvendigt.


 
3.3) Tidspunkt for prøvetagning

Generelt om Infusion:

Blodprøvetagning i arm med infusion i venedrop bør så vidt muligt undgås.    

Er det ikke muligt, at vente med prøvetagning til infusion er afsluttet, stoppes droppet i 5 minutter efter aftale med den kliniske afdeling. Plejepersonalet har ansvaret for venedrop. Medarbejderen fra klinisk biokemisk afdeling må aldrig selv betjene droppet.

Se desuden Prøvetagning på Sygehuset, afsnit om blå blanket. 

 

Intralipid-infusion

Droppet skal være lukket i 5 minutter, uanset om det løber i den arm man skal tage prøven i, i modsatte arm eller i CVK. Rekvisitionen påføres kommentar RKV14: Prøve taget i forbindelse med intralipid indgift.

Se desuden Prøvetagning på Sygehuset, afsnit om blå blanket.

 

Transfusion:

Der må ikke tages blodprøver før 30 min. efter transfusionen er afsluttet.

Fælles for infusion og transfusion:

Hvis rekvirenten insisterer på prøvetagning på trods af infusion/transfusion, må der ikke diskuteres med rekvirenten, men blot oplyses, at analyseresultatet kan være behæftet med fejl pga. infusion/transfusion. Overlægen på klinisk biokemisk afdeling skal efterfølgende orienteres.

Hvis der foretages prøvetagning under infusion/transfusion påføres rekvisitionen en af følgende kommentar:

 • RKV14: Prøve taget i forbindelse med intralipid
 • RKV06: Prøve taget i droparm.

  Se desuden TC instruks, hvis der er tale om Bac-test taget i "droparm".

 • Ved prøvetagning under transfusion; i faneblad "rekvisition" - Rkv.kom skrives "Prøvetagning under transfusion". Se BCC-instruks Rekvirering, afsnit 3.1.

 

I alle 3 tilfælde tilføjes "På lægens opfordring" i faneblad "rekvisition" - Rkv. kom. Se BCC-instruks Rekvirering, afsnit 3.1.  

Medikamentbehandling:

Generelt gælder det, at prøvetagning til medikamentanalyser foretages en vis tid efter sidste indgift af det pågældende medikament. Længden af den tid, der skal gå varierer, medikament til medikament. Det er rekvirentens ansvar, at denne tid overholdes, dog spørges ambulante patienter.   

Hvis ikke patienten har overholdt medicinfasten, tages prøven og rekvisitionen påføres kommentar IKU05 i "Rkv.kom - Ekstern" (patient ej medicin fastende). 

Faste/Diæt:

Ved prøvetagning til visse analyser bør bioanalytikeren sikre sig, at patienten er fastende forud for prøvetagningen. Rekvisitionen kan evt. påføres kommentar IKU04: patient ej fastende.

Definitionen af faste: 

Se instruks Faste-definition 

Døgnvariationer:

Koncentrationen af visse komponenter i blodet kan variere meget over et vist tidsrum. Det kan derfor være nødvendigt, at prøvetagning foretages på et ganske bestemt tidspunkt i døgnet (eks. Prolactin og Cortisol) eller på en ganske bestemt dag i en cyklus (eks. FSH). Er cyklusdag oplyst, indtastes denne i BCC. 


 
3.4) Klargøring/mærkning af glas

Glas skal så vidt muligt mærkes før prøvetagning- også i akutte tilfælde.

Rekvisitionssedler:

Normalt foreligger en PTB (prøvetagningsblanket) eller en Fortrykt-blanket (F-blanket). 

PTB´en har selvklæbende etiketter beregnet til mærkning af prøveglas. Ved brug af F-blanket, anvendes dertilhørende fortrykte etiketter.

Hvis der ikke foreligger PTB eller en F-blanket med etiketter, men kun en mundtlig ordination, skal alle prøveglas mærkes med patientens CPR-nr. eller den tildelte identifikation (akutte tilfælde).

Placering af etiketter:

I forbindelse med prøvetagning må der kun forefindes glas til den pågældende patient.

 

Blodprøverør:

Barcode etiketterne placeres lodret på glasset. Barcoden skal påklistres helt op til under proppen på glasset. 
Vedrørende mærkning af prioritet, se instruks: Blodprøver, sortering og aflevering.

 

Til type/screentest og Bac-test placeres patient-ID etiketten lodret på glasset. Derudover sættes Type/eller Bac barcodeetiketten på glasset (med prosang-nummer).

 

Bloddyrkningskolber:

Barcode etiketterne fra PTB påsættes bloddyrkningskolberne. PTB følger kolberne.

Se endvidere instruks Blodprøvetagning til bloddyrkning.

Mærkning af A-punktur

Vedr. mærkning, se instruks: Blodprøver, sortering og aflevering.

A-punktur tages aldrig af personale fra Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Personale på Klinisk Biokemisk Afdeling udtager blod til vene-punktur.

 

BCC ude af drift. NØDPROCEDURE i ambulatorie:

Kontakt edb-bioanalytiker.

Hvis BCC er ude af drift, kontakter ambulatoriepersonalet en fra LUA-gruppen.

Sammen beslutter de, om man skal gå over til nedenstående procedure:  

På alle patienter tages blodprøver i følgende glas:
1 Citrat-glas (blåt), 2 Li-Heparin Gel-glas (mint), 1 Gel-glas (gul) og 1 EDTA-glas (lilla).

Der anvendes en fortrykt rekvisitionsseddel (F-blanket) , som udfyldes med CPR-nr. og prøvetagningstidspunkt.

Ved anvendelse af sommerfugl, skal man være opmærksom på, at første glas ikke fyldes korrekt, fordi der trækkes luft fra slangen. 

Til hvert glas tilhører 2 identiske etiketter (etiktterne forfindes på særskilt ark). Den ene etiket placeres på glasset og den anden på F-blanketten.

 

Efter prøvetagningen anbringes de 5 glas i en række i et stativ og F-blanketten følger stativet.

 

Når BCC igen er i drift, oprettes rekvisitionen efter BCC vejledningen: rekvirering.

 

Hvis der foreligger en Fortrykt-blanket (F-blanket), hvor analyser er bestilt, kan skema Hvilke glas til analysen? bruges for at sikre, at de rigtige glas anvendes.


 
3.5) Valg af punktursted samt lokalbedøvelse

Prøvetagning bør undgås, hvor der er ardannelse, ødemer, hæmatomer, læsioner og intravenøs terapi, eller i arm, hvor der er fjernet lymfeknuder. 

 

Prøvetagning i fod eller ben vælges altid som sidste udvej, og der skal altid indhentes tilladelse hos ansvarshavende læge eller sygeplejerske inden det foretages. I visse tilfælde, f.eks. ved patienter med diabetes eller åreforkalkning er prøvetagning i fod eller ben forbundet med særlig risiko for dannelse af trombe og/eller sår. I BCC tilføjes kommentar RKV23: Udtaget fra fod/ben. Tilladelse givet af XXXX(Hvor XXXX er Outlook initialer)

 

Hvis der er mistanke om, at kanylen har ramt en arterie (i albuebøjningen) fyldes glassene som normalt. Straks efter at kanylen er fjernet, presses fast mod punkturstedet og arterien med en vattampon. Presset skal vedvare i mindst 5 min. Bioanalytikeren har pligt til at meddele en fra plejepersonalet, at man evt. har ramt en arterie.

 

Kapillærblod kan tages enten i øre eller finger på voksne og i hæl på spædbørn. Se afsnit 3.8 Kapillær blodprøvetagning i hæl og afsnit 3.9 Kapillærblodprøvetagning i øre eller finger.

Forbehandling af punkturstedet:

Punkturstedet afsprittes, men må gerne tørres efter med rent purcelin/vattot.

Punkturstedet skal være helt tørt. Punkturstedet vil ikke være desinficeret, men aftørringen medfører en mekanisk fjernelse af mikroorganismer fra hudens overflade. 

Ved palpation af punktursted skal finger være desinficeret (og intet andet have rørt).

Ethanol-analyse:

Huden desinficeres en gang, men desinfektionsmidlet skal tørre fuldstændigt inden prøvetagning for at undgå interferens.
Efter prøvetagning må proppen ikke tages af glasset. 

Veneblod til bakteriologisk undersøgelse:

Se instruks blodprøvetagning til bloddyrkninger

Stase:

Af hensyn til kvaliteten af prøvematerialet skal brug af stase være mindst mulig.

Lokalbedøvelse:

Xylocain

Xylocain kutanopløsning kan bruges til lettere bedøvelse af hudens overflade i forbindelse med blodprøvetagning:

 

Sprøjten trykkes en gang i bund.

Xylocain har virkning ca. 1 minut efter, overskydende tørres af med purzellin/vat.

 

Tapin plaster

Tapin plaster kan anvendes til at bedøve hudens overflade i forbindelse med blodprøvetagning.

Når det er nødvendigt at bruge Tapin plaster, skal prøvetagningen indpasses herefter:

 • Tapin plaster skal sidde i mindst 1 time.

-       kan med uændret virkning sidde i op til 5 timer.

 • Tapin plasteret fjernes 15 - 30 min. før blodprøvetagning, således at venerne igen ses tydeligt.

-        bedøvelsen varer i mindst 60 min. efter plastret er fjernet.

 

Særlige forholdsregler: Må ikke anvendes på åbne sår eller skadede hudpartier. Se i øvrigt indlægsseddel.

Brugsanvisning: Se indlægsseddel. 

 

Ametop gel

Ametop gel kan anvendes til at bedøve hudens overflade i forbindelse med blodprøvetagning hos særligt smertefølsomme patienter.

Én tube Ametop gel trykkes ud på huden og dækkes med et Ametop plaster. I en tube er der nok til et område på ca 5 x 6 cm.

Når det er nødvendigt at bruge Ametop, skal prøvetagningen indpasses herefter:

 • Ametop plaster skal sidde i mindst 30 min, må max. sidde i 1 time. Effekten holder sig 4-6 timer.

 

Særlige forholdsregler: Let rødmen ses hyppigt, hvor Ametop Gel er påsmurt. Ødem eller kløe på påføringsstedet ses mindre hyppigt. Meget sjældent ses alvorlig rødmen, ødem, kløe og/eller blæredannelse. I så fald fjernes gelen omgående og vagthavende læge på KBA kontaktes.

Præmature og børn under 1 måned, Ametop må ikke anvendes.

Patienter mellem 3 mdr og 5 år må ikke få mere end 1 tube ad gangen, men gelen kan deles op og gives forskellige steder på kroppen. Påføring af 1 tube Ametop må gentages efter 5 timer. Der må maksimalt anvendes to tuber i løbet af 24 timer.

Patienter over 5 år må maksimalt få påført 5 tuber forskellige steder på kroppen samtidig. Påføring af Ametop må gentages efter 5 min. Der må maksimalt anvendes 7 tuber i løbet af 24 timer.

Ametop må ikke indtages og må ikke anvendes på åbne sår, skadede hudpartier eller slimhinder, i øret, omkring øjnene, analt eller genitalt. Ametop må ikke gives til gravide, ammende mødre eller patienter med allergi overfor Ametop/ tetracain. Forsigtighed ved patienter med epilepsi. Af hensyn til risiko for allergi skal personale (og patienter) minimere deres kontakt med Ametop gel.

 


 
3.6) Fremgangsmåde, prøvetagning

Fyldning af prøveglas:

Rækkefølgen af glassene har ingen betydning for kvaliteten af prøvematerialet, hvis venepunkturen foretages i lukket prøvetagningssystem efter leverandørens instrukser af kompetent personale. Undtagelsen herfor er bloddyrkningskolber som af hensyn til steriliteten fyldes før andre prøveglas - se instruks blodprøvetagning til bloddyrkninger.

 

Den anbefalede glasrækkefølge se på oversigten over glas-rækkefølge.

Glas med tilsætning skal af hensyn til korrekt blandingsforhold fyldes helt, dvs. indtil undertrykket i glasset er udlignet.

Ved anvendelse af sommerfugl, skal man være opmærksom på, at første glas ikke fyldes korrekt, fordi der trækkes luft fra slangen.  

Vending af prøveglas:

Umiddelbart i forbindelse med prøvetagningen skal prøveglassene vendes. Vær omhyggelig med at lade luftboblen i glasset vandre helt ned i bunden eller helt op til proppen, inden du vender det igen - det tager lidt tid, specielt med sænkningsglasset (sort).

Det anbefales at vende alle glas 10x.

 

CVK eller arterie kanyle:

Hvis patienter på intensiv afdeling har CVK, trækkes blodprøverne sædvanligvis derfra. Patienter med CVK på øvrige afdelinger får taget blodprøver på sædvanlig vis for at minimere risikoen for infektion i CVK'et, medmindre at det ikke kan lade sig gøre, eller sygeplejerske giver tilladelse hertil.

Prøvetagning fra CVK (central vene kateter) eller arterie-kanyle foretages altid af læge eller sygeplejerske. Der skal ikke lukkes for infusion før prøvetagningen, men de første 5,5 ml blod (CVK) kasseres, og ved A-kanyle anvendes reservoir eller 5,5 ml spildglas før prøveglassene fyldes.

Som regel medvirker bioanalytikeren ved prøvetagningen. Er dette ikke tilfældet, skal forholdsregler vedrørende mærkning af prøveglas, prøvetagning og indlevering af prøver aftales med plejepersonalet.

Intensiv forestår selv deres prøvetagning. Se Prøvetagning på sygehuset, afsnit 3.2.

CVK:

KBA tilføjer kommentar RKV07 (blod udtaget fra CVK) på rekvisitionen.

A-kanyle:

KBA tilføjer kommentar RKV12 (blod udtaget fra arterie-kanyle) på rekvisitionen.

 

Ved anden IV-behandling:

·         Droppet skal altid være lukket (se 3.1 Tidspunkt for prøvetagning) forud for prøvetagning i arm med IV-drop.

·         Hvis det undtagelsesvis forsøges (af sygeplejerske eller læge) at trække blodet fra selve droppet, fyldes først et 5,5 ml spildglas, som kasseres inden prøveglassene fyldes.

Hvis de ovennævnte tidsfrister ikke overholdes indtastes desuden kommentar RKV06 (prøve taget i droparm) i BCC.

 

kP-glukose tages kun i forbindelse med glukosebelastning. 


 
3.7) Afslutning, afbrudt, udsat eller aflyst prøvetagning

Afslutning:

Når sidste glas er fyldt, sættes rent purzellin/vattot/plaster på punkturstedet, inden kanylen fjernes. Bed patienten bøje armen, medens du afmonterer kanylen og kasserer den.

  

Tilkendegiv tydeligt overfor patienten, at prøvetagningen nu er afsluttet. 

Inden patienten forlades, kontrolleres at blødningen er standset, må gerne kontrolleres udenpå på plaster. Oplys patienten om vigtigheden af at bøje armen.

Kvittering:

Noter dine initialer og anfør prøvetagningstidspunkt på rekvisitionssedlen (PTB eller F-blanket). Den der har taget prøven kvitterer i BCC. 

Tidspunkt for morgenrunde er altid kl. 8.00 eller aktuelt tidspunkt. I ambulatorierne, ved øvrige runder og prøvetagning udenfor runderne noteres aktuelle tidspunkt.

 

Er rekvisitionen en F-blanket med etiketter, indtastes direkte i BCC. 

Afbrydelse eller udsættelse:

Hvis en prøvetagning ikke fuldføres, eller hvis en prøvetagning udsættes efter at glassene er mærket, skal PTB/1-bladet rekvisitionsseddel, samt resterende etiketter anbringes i en plastpose sammen med de mærkede evt. fyldte prøveglas. Plastposen lukkes med tape.

 

Af hensyn til korrekt angivelse af prøvetagningstidspunkter, kan det ved afbrudt prøvetagning være nødvendigt at dele en rekvisition op i flere, altså udskrive en ny rekvisition (nyt nummer) på de resterende prøver.

 

Aflyst prøvetagning:

Mærkede, men ikke brugte glas skal altid kasseres. I BCC indtastes passende kommentar, - evt. uddybet i Ekstern kommentarfelt.


 
3.8) Kapillær blodprøvetagning i hæl

Patientgruppe:

Blodprøvetagning i hæl må kun foretages på præmature og nyfødte op til 6 mdr.

Utensiler:

·         Injektionsserviet

·         Handsker

·         Tenderfoot

·         Sterile vattamponer

·         Mikrotainer uden tilsætning til serum

·         Mikrotainer 365955 EDTA

·         Hepariniseret kapillærrør, Clinitubes REF 942-878 fra Radiometer

·         Mollelast (Conforming Bandage)

·         Kapillærrør

·         PKU-kort

Ovenstående findes i børnerummet i ambulatoriet, Køge Sygehus og Hundige Bylaboratorium.

Fremgangsmåde:

·         Til prøvetagningen anvendes handsker

·         Er cirkulationen i foden dårlig (kold eller blålig) opvarmes foden ved at lægge et varmt omslag, maksimalt 40 º, om denne i 3 minutter. Huden bliver rød og varm.

·         Indstik må kun foretages på de røde områder på figuren, dvs. lidt over kanten til trædesålen i den rødlige fortykkede del, enten på den indvendige eller udvendige side af foden.

·         Prøvetagningsstedet renses med Injektionsserviet, lad det tørre.

·         Tenderfoot er sterilt indpakket, efter åbning må fladen med skalpeåbningen ikke berøres.

·         Indstik fortages ved at holde Tenderfoot parallelt med forsålen, tryk den let mod huden i det røde område (se billede). Udløs skalpellen ved at trykke på udløseren.

 

Vigtigt:

·         Der må ikke stikkes i tidligere indstik

·         Stikdybden må højst være 2,4 mm

·         Bloddråben skal flyde frit fra såret, hvis indstikket er vellykket

·         Der må ikke trykkes eller presses på prøvetagningsstedet for at få blodet ud

·         En let gentagen af stase af foden er tilladt

·         Efter prøvetagning kommes en steril vattampon på indstikstedet, denne fastholdes ved hjælp af Mollelast

·         Plaster må ikke benyttes, da især præmature børn har meget sart hud.

PKU:

·         De tre felter på PKU kortet udfyldes helt med blod, ved hjælp af kapillærrør.

·         Felterne skal være helt udfyldte og papiret være gennemblødt

·         Der må ikke kradses med kapillærrøret i feltet

·         Kortet må ikke tørre i kraftigt lys.

·         Forældrene kommer selv med PKU kortet. KBA har ingen kort liggende.  

Minimumsvolumen:

 

Hæmatologi:

·         EDTA-stabiliseret blod, BD-Microtainerrør

·         300 µl til lige over første streg. Vendes grundigt. (Nok til 2 manuelle bestemmelser)

 

Glukose:

·         kP-Glukose analyseres på Precision Xcedd Pro

 

  

Koagulationsprøver:

·         Tages altid som veneprøve. Anvend 1,8 ml eller 2,7 ml citrat-glas (blå)

 

HbA1c:

·         EDTA-stabiliseret blod, BD-Microtainerrør

·         100 µl fuldblod. Vendes grundigt

 

EBV:

·         Mikrotainer uden tilsætning til serum

·         400 µl serum

 

 

Ved større mængder blod afgør bioanalytikeren om der bør tages en venepunktur.


 
3.9) Kapillær blodprøvetagning i øre eller finger

Patientgruppe:

Kapillær blodprøvetagning i øre eller finger bruges primært til følgende analyser; kP-Glukose, Syre-base og til diverse analyser på børn fra 6 mdr., hvor det ikke er muligt at udtage en veneprøve. 

Utensilier:

·        Injektionsserviet

·        Handsker

·        Lancet eller Tenderfoot

·        Vat

·        Evt. Glukose-stix, Microtainer-rør, Clinitubes 

Fremgangsmåde øre:

 • Patientens øreflip nulres, hvis den er kold
 • Prøvetagningsstedet renses med Injektionsserviet, lad det tørre
 • Stikket placeres, så det følger ørets kant
 • 1. dråbe kasseres / aftørres med vattet
 • Pres eller tryk eventuelt forsigtigt
 • Vigtigt: Der må ikke stikkes i tidligere indstik.  

Fremgangsmåde finger:

 • Sørg for at patientens fingre er rene. Håndvask i varmt vand anbefales
 • Prøvetagningsstedet renses med Injektionsserviet, lad det tørre
 • Stikket placeres på siden af fingerblommen på 3. og 4. finger
 • 1. dråbe kasseres / aftørres med vattet
 • Pres eller tryk eventuelt forsigtigt
 • Vigtigt: Der må ikke stikkes i tidligere indstik og aldrig direkte i fingerblommen.

 
3.10) Prøvetagning på børn

Der henstilles til, at barnet ligger ned under blodprøvetagning. Hvis barnet er meget utrygt og uroligt, kan det evt. sidde op, mens punkturstedet udvælges.


 
3.11) Alkohol ved trafiksager
Hvis man bliver bedt om at tage en alkohol prøve til politiet skal man forholde sig som beskrevet i denne instruks Prøvetagning - Rekvisition - alkohol (ethanol) ved trafiksager.
 
3.12) Patient foretager selv prøvetagning

Ønsker patienten selv at tage prøverne, skal det altid overvåges af en af afdelingen læger.

Lægen signerer i notefeltet på PTB'en. I Intern kommentar på rekvisitionen i BCC noteres, "Patient har selv foretaget prøvetagning overvåget af XXX". XXX er outlook-initialer på lægen, der har overvåget.


 
3.13) Voldelige patienter

Hvis man oplever voldelige patienter, skal man sige til sygeplejersken, at man vender tilbage.

Man går herefter ned og taler med en læge på afdelingen om episoden. Hvis der ikke er en læge i afdelingen, henter man en kollega, før man udfører prøvetagningen.


 
3.14) Sikkerhed vedr. prøvetagning

Kanyler:

Kanylehylster må aldrig påsættes igen efter anbrud.

Kanyle og holder kasseres i kanyleboks eller i gul affaldspose. Affalsposen tømmes efterfølgende i en gul spand.

Bloddyrkning

Efter endt prøvetagning kasseres kanylen i kanyleboksen.

 

Kanyleholdere og staseslanger:

Efter endt prøvetagning på afdeling om morgenen, lægges staseslange og evt. kanyleholdere fra bloddyrkninger til vask. Engangsstaseslanger kasseres.

 

Efter endt arbejdsdag i ambulatoriet lægges staseslanger lægges til vask. Engangsstaseslanger kasseres.

Spild af prøvemateriale og affaldshåndtering:

Se instruks Rengøring og desinfektion i Laboratoriet afsnit 3.

Stikuheld og anden eksposition:

Søg skadeanmeldelse i D4.

Ved tvivl rettes henvendelse til sikkerhedsgruppen KBA.


 
3.14) Hygiejneprocedure ved prøvetagningsrunde

Se Hygiejneprocedure ved prøvetagningsrunde

 


 
4) Ansvarsforhold

Den bioanalytiker eller anden faggruppe der skal tage blodprøver, har pligt til at læse og følge denne instruks.

Afdelingsbioanalytikeren har pligt til at ajourføre denne vejledning, således at korrekt blodprøvetagning sikres.


 
5) Dokumentation

Bilag

Glas-rækkefølge

Hvilke glas til analysen?


 
6) Definitioner/Søgeord

LUA: Ledende, Undervisende, Afdelings bioanalytiker.


 
7) Referencer

Regionale dokumenter

Infektionshygiejne Ny netbog:Hud og slimhindedesinfektion før invasive indgreb

Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse

Identifikation af patienter

Patientidentifikation i psykiatrien

Øvrige

Vejledninger Becton Dickinson

Klinisk biokemisk afdeling Køge, hjemmeside.

Pakningsindlæg EBV, Glukose

Pakningsindlæg Interferon gamma (TB stim);T-lymc (B).

Artikel: ”Procedure for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipunkture; Approved Standard", Sixth edition H3-A5, Vol 27, No 26

 

Findes på print i mappe i ambulatoriet i Køge.

 

Bilag "Hvilke glas til analysen" findes lamineret i Lugen, Faxe og Hundige, 2 eksemplarer hvert sted.


Standard DS/EN 15189:2013 - 5.04.01 Processer til præeksamination, generelt
Standard DS/EN 15189:2013 - 5.04.04.02 Instruktioner om aktiviteter inden prøvetagning
Standard DS/EN 15189:2013 - 5.04.04.02 Instruktioner om aktiviteter inden prøvetagning
Standard DS/EN 15189:2013 - 5.04.04.03 Instruktioner om aktiviteter ved prøvetagning
Standard DS/EN 15189:2013 - 5.07.02 Opbevaring, tilbageholdelse og bortskaffelse af kliniske prøver
BAC-test taget i "droparm"
Blodprøvetagning til bloddyrkning (gælder IKKE for Nykøbing F Sygehus)
Hud og slimhindedesinfektion før invasive indgreb
Håndhygiejne for Sundhedspersonale
Identifikation af patienter
Instr. Blodprøver, sortering og aflevering KOE
Instr. Prøvetagning på sygehuset KOE
Instr.11 Actichlor Plus tabletter KOE
Instr.11 Hygiejneprocedure ved EKG- og prøvetagning KOE
Instr.11 Rengøring og desinfektion i Laboratoriet KOE
Instr.11 Skadeanmeldelser KOE
Instr.19 Erstatnings-CPR
Instr.19 Faste - definition
Kapitel: Klinisk biokemi Køge - anvendes ikke længere - 11 Arbejdsmiljø, sikkerhed og hygiejne
Kvalitets- og tekniske registreringer i Klinisk Biokemi
Opret erstatningscpr i SP - KBA brugere
Patientidentifikation i Psykiatrien
Prøvetagning - Rekvisition - alkohol (ethanol) og narko ved trafiksager
Rekvirering
Rekvisition af og prøvetagning til paraklinisk undersøgelse
Version
Godkendt
Revisions information
20.12.2018
Ændret afsnit 3.1 Ved type og BAC til gældende regler/DIJA
12.12.2018
d.30.10.18 Slettet dok ikke findes på print i Hundige og Faxe. d.12.12.18 Opdateret bilag "Hvilke glas til analysen"/DIJA
04.06.2018
Rettet link til Prøvetagning - Rekvisition - alkohol (ethanol) ved trafiksager til det Regionale dokument (Afsnit 3.11) Revidering omkring anvendelse af glasrækkefølgen i (Afsnit 3.6) /heib
13.04.2018
3.1) Rettet link til oprettelse af erstatnings-cpr/hsoe Ændret NPU på bilag, tilføjet bilag findes lamineret/DIJA Tilføjet finger til palpation af punktursted skal være desinficeret, samt at kontrol af standset blødning må ske gennem plaster/ckel
06.03.2018
Opdateret bilag "hvilke glas til analysen"/DIJA
06.03.2018
oprettet link til dok555772, tilføjet at dok også finde på print i Faxe. Ændret på bilag "glas-rækkefølge" og "Hvilke glas til analysen", ændret fagligt ansvar./DIJA
06.10.2017
Ændret i opsætning 3.4 Placering af etiketter, samt ændret placering af etiketter på bloddyrkningskolber og tTilføjet ny gældende instruks/DIJA 178712 udgår er erstattet med 536817/DIJA
18.09.2017
Tilføjet link til ny regional instruks Identifikation af patienter. Tilføjet KOE. Slettet DDKM/DIJA
06.02.2017
Afsnit 3.4: Tilføjet opmærksomhed ved anvendelse af sommerfugl.
02.03.2016
04.02.2016
22.09.2015
06.07.2015
15.01.2015
07.10.2014
06.08.2014
04.08.2014
13.06.2014
02.06.2014
28.04.2014
13.01.2014
08.10.2012
18.09.2012
05.03.2012
29.07.2011
17.06.2011
14.06.2011
07.04.2011
01.03.2011
20.12.2010
29.10.2010
14.09.2010
23.08.2010
30.07.2010
30.06.2010
08.06.2010
25.05.2010
24.02.2010
04.12.2009
27.11.2009