Inf.-Hyg Regionalt - Isolation af patienter med smitsomme sygdomme, ver. 43
Info
Dokumentnummer:
208394 /
Version:
43
Håndbog:
Infektionshygiejne Regionalt
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
jpde
Fagligt ansvar:
jheg
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
insp
Udgivelsesdato:
09.06.2021
Dokumentbrugere:
Alle funk./still. sundhedsfagl. i Psyk., Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Alle geografier i Psykiatri, Alle geografier i Somatik, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, Alle specialer i diagn., D ROS-KOE Alle, Internet, NAE-SLA-RIN Sygehus (Virk), Psy Fælles - Alle
D4Offline app:
 
Infektionshygiejne Regionalt
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
2.12.1) Der kan være behov for at patienter i langvarig isolation kan forlade isolationsenheden
3) Fremgangsmåde
3.1) Ordination
3.2) Information personale og samarbejdspartnere
3.3) Isolation
3.3.1) Krav til isolationsenheden
3.3.2) Smittemåder
3.3.3) Isolation af patient som ligger på en flersengsstue
3.3.3.1) Særlige forholdsregler ved patienter med dråbebåren smitte, fx. Norovirus og Influenza
3.3.3.2) Ved kontaktsmitte fx. Clostridium difficile, CPO, VRE (inklusive Linezolid resistente enterokokker) og ESBL
3.3.3.3) Ved lungetuberkulose og MRSA: Se særskilt retningslinje.
3.4) Skiltning
3.5) Værnemidler
3.5.1) Masker og åndedrætsværn
3.6) Håndhygiejne
3.7) Pårørende og besøgende
3.8) Medicinsk udstyr og laboratorieprøver
3.9) Vasketøj og affald
3.10) Bestik og service
3.11) Daglig rengøring og efterfølgende desinfektion
3.11.1) Slutrengøring (efter ophævelse af isolation)
3.11.2) Desinfektion efter slutrengøring med non-touch rumdesinfektionsmaskine
3.12) Undersøgelse og behandling uden for stamafdeling (transport)
3.12.1) Ved særligt behov
3.13) Ophævelse af isolation
3.14) Udskrivelse af isolationspatient
3.15) Ved ekstern overflytning
3.16) Oversigtsskema med supplerende forholdsregler
3.17) Udbrud/Uventet fund
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
At hindre spredning af resistente mikroorganismer og særligt smitsomme sygdomme til patienter, besøgende og personale på sygehusene.
 
2) 
Anvendelsesområde
Alle afdelinger i Region Sjælland der modtager, undersøger, plejer og behandler patienter med resistente mikroorganismer og særligt smitsomme sygdomme eller observation herfor.
 
2.12.1) 
Der kan være behov for at patienter i langvarig isolation kan forlade isolationsenheden

 


 
3) 
Fremgangsmåde 
3.1) 
Ordination
 • Isolation skal anvendes i alle tilfælde, hvor de generelle infektionshygiejniske forholdsregler ikke er tilstrækkelige
 • Patienterne skal isoleres allerede på mistanke om isolationskrævende diagnose
 • Isolationspatienter har som udgangspunkt samme krav på sundhedsydelser som alle andre og kan indlægges/overflyttes til en anden afdeling
 
3.2) 
Information personale og samarbejdspartnere
 • Det er stamafdelingens ansvar at informere involverede personaler og samarbejdspartnere om isolationsform, og at gældende isolationsretningslinje skal følges
 • Det er en lægelig vurdering, om undersøgelse, behandling, genoptræning eller overflytning til anden afdeling, plejehjem og lignende institution kan finde sted
 
3.3) 
Isolation

Enestue eller kohorteisolation vælges. Isolationsform vælges ud fra smittemåde, se oversigtsskema pkt. 3.16.

 


 
3.3.1) 
Krav til isolationsenheden
 • Patienten bør have eget toilet og bad. Fælles bad og toilet/bækkenstol kan benyttes, hvis det rengøres og desinficeres umiddelbart efter anvendelse
 • Døren til stuen bør holdes lukket
 • Patienten må forlade stuen i forbindelse med undersøgelse og behandling efter aftale
 • Anbefalede værnemidler og desinfektionsmiddel skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af isolationsenheden
 • Affalds- og vasketøjsposer skal forefindes på stuen og skiftes dagligt
 • Ved kohorteisolation skal værnemidler skiftes mellem hver patient
 • Informationsmateriale skal udleveres til patient/pårørende

 •  
  3.3.2) 
  Smittemåder

  Direkte og indirekte kontaktsmitte (gul isolation)

  Smitte via fysisk hud- eller slimhindekontakt mellem smittekilden og smittemodtageren. Fx Clostridium difficile, CPO, MRSA, ESBL og VRE (inklusive Linezolid resistente enterokokker).

   

  Dråbesmitte (orange isolation)

  Smitte via spredning af aerosoler indeholdende dråber af forskellige størrelser, fx ved hoste, nys eller opkastning.

  Fx meningokokker, mykobakterier, RS-virus, forkølelsesvirus, influenzavirus og norovirus. Samt MRSA, CPO, ESBL og VRE (inklusive Linezolid resistente enterokokker) påvist i nedre luftvejssekret og med tegn til aktiv infektion (hoste).

   

  Ved Coronavirus COVID-19 se dok.nr. 635448, Infektionshygiejnisk retningslinje for patienter, hvor der er PÅVIST ELLER MISTANKE om coronavirus (COVID-19) .

   

  Luftbåren smitte (rød isolation med FFP3 maske)

  Smitte via dråbekerner, der er så små, at de kan inhaleres til de nedre luftveje. Fx morbilli- og varicelvirus.


   
  3.3.3) 
  Isolation af patient som ligger på en flersengsstue

   

   


   
  3.3.3.1) 
  Særlige forholdsregler ved patienter med dråbebåren smitte, fx. Norovirus og Influenza

  "Raske og syge" patienter må ikke ligge sammen.

   

  Ligger patienten på en flersengsstue, isoleres patienten fra medpatienter - ved at flytte medpatient(er) til anden stue (løsning A), eller isolationspatienten til anden enestue (løsning B).

   

  • Løsning A:
   Medpatienter flyttes til en ny stue (OBS stue), hvor patienterne observeres for udvikling af influenza/norovirus på stuen i 48 timer.
   Før de flyttes skal de have rent tøj og sengetøj, og deres senge og borde skal rengøres og desinficeres. På OBS-stuen er den generelle infektionshygiejniske retningslinje gældende, og døren må stå åben. Ingen kontrolpodning.

   

  • Løsning B:
   Såfremt det er isolations patienten, der flyttes fra sengestuen, så skal stuen rengøres og desinficeres - Medpatienter skal have rent tøj og sengetøj, og deres senge og borde skal rengøres og desinficeres. Den ledige sengeplads blokeres for ny patienttilgang i 48 timer. Medpatienter forbliver på stuen (OBS stue), hvor de generelle infektionshygiejniske retningslinjer er gældende, og døren må stå åben. 

   

  Gældende ved både løsning A og B:

  • Patienterne bør kun forlade stuen i tilfælde af påkrævet undersøgelse, pleje og behandling, og de bør ikke have adgang til fælles arealer. Hvis patienterne ikke fremkommer med symptomer inden for 48 timer, kan OBS-stue ophæves. Hvis der fremkommer symptomer hos en patient, skal denne podes og isoleres. De øvrige patienter observeres i yderligere 48 timer
  • For pårørende og besøgende gælder samme forholdsregler, som ved isolerede patienter

   

  Der kan vælges kohorteisolation ved patienter med norovirus, men influenza patienter kan kun kohorteisoleres, hvis de har samme influenzatype.

   


   
  3.3.3.2) 
  Ved kontaktsmitte fx. Clostridium difficile, CPO, VRE (inklusive Linezolid resistente enterokokker) og ESBL

  Ligger patienten på en flersengsstue, isoleres patienten fra medpatienter - ved at flytte medpatient(er) til anden stue i ren seng, rent sengetøj og rent sengebord. Eller isolationspatienten flyttes til anden stue og stuen rengøres og desinficeres/slutrengøres. Der er ingen foranstaltninger overfor medpatienter, de skal ikke blive på stuen og observeres for smitte i 48 timer.

   

  I de senere måneder har der på Region Sjællands sygehuse været en stigende forekomst af vancomycinresistente Enterococcus faecium (VRE), dvs. E. faecium som har enten vanB eller vanA-genet.

  For at vurdere omfanget af mulig smitte med VRE mellem indlagte patienter i Region Sjælland vil Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) anbefale undersøgelse for VRE fra aktuelle medpatienter til patienter med nypåvist VRE.

  Når lægen fra KMA ringer en nypåvist VRE ud, udbedes rektal-podning fra aktuelle medpatienter og kun aktuelt indlagte medpatienter på samme stue, eller som har delt toilet med, podningen bedes mærket ”medpatient” og projekt nr.78. Prøverne undersøges ved PCR.

   LMV:  Epic order ID 12111

  Perioden løber fra d. 10-6-2021 til d.10-12-2021 og omfatter alle patienter med nypåvist VRE i Region Sjælland.

   

   


   
  3.3.3.3) 
  Ved lungetuberkulose og MRSA: Se særskilt retningslinje.

   

   


   
  3.4) 
  Skiltning
  • Skilt med gul, orange eller rød isolation skal opsættes synligt ved indgangen til isolationsenheden. Skiltet viser hvilke værnemidler, der som minimum skal anvendes.
   • Gul isolation: Handsker og væskeafvisende engangsovertrækskittel med

          lange ærmer
       o Orange isolation: Handsker, væskeafvisende engangsovertrækskittel med 

          lange ærmer og maske, samt evt. visir/briller

             o Rød isolation: Handsker, væskeafvisende engangsovertrækskittel med lange ærmer og   FFP3 åndedrætsværn, samt evt. visir/briller

  • Plejepersonalet skal afkrydse hvilket desinfektionsmiddel, der skal anvendes i isolationsenheden, samt om der skal foretages håndvask og hånddesinfektion
   
  3.5) 
  Værnemidler
  • Påtages udenfor stuen og anvendes ved indtræden på stuen
  • Ved direkte patientkontakt og kontakt til patientens udstyr/inventar anvendes værnemidler 
  • Er engangs og kasseres efter brug
  • Aftages på stuen, inden denne forlades
  • Umiddelbart efter brug af værnemidler udføres altid håndhygiejne
  • Visir kan anvendes, såfremt der er stor risiko for direkte kontakt eller stænk og sprøjt
  • Hovedbeklædning kan anvendes, såfremt der er stor risiko for direkte kontakt eller stænk og sprøjt
  • Skoovertræk anbefales ikke
  • Ved kohorteisolation skal værnemidler skiftes mellem hver patient


  Se bilag for korrekt påtagning og aftagning af værnemidler.

   


   
  3.5.1) 
  Masker og åndedrætsværn

  Maske og evt. visir anvendes ved dråbebåren smitte, luftvejsinfektion og ved procedurer, der involverer hosteprovokation, fx lungeterapi, trachealsugning eller intubation.

   

  • Ved luftbåren smitte skal der anvendes åndedrætsværn med P3 filter, af typen FFP3
  • Influenza: FFP3 åndedrætsværn anvendes ved risiko for aerosoldannelse fx lungeterapi, intubation eller trachealsugning, samt evt. visir/briller
  • Lungetuberkulose: Personalet bør anvende åndedrætsværn (FFP3-maske) ved procedurer, der involverer hosteprovokation, herunder bronkoskopi og trachealsugning samt evt. visir/briller
  • Ved luftbåren smitte, tages FFP3 maske først af, når man er uden for stuen
   
  3.6) 
  Håndhygiejne

  Håndhygiejne udføres altid, når isolationsenheden forlades. Dette er gældende for både personale, patient og pårørende/besøgende.


   
  3.7) 
  Pårørende og besøgende
  • Personalet skal informere de besøgende og medindlagte pårørende om forholdsregler og instruere dem i håndhygiejne 
  • Det anbefales at anvende værnemidler, såfremt de deltager i den personlige pleje
  • De besøgende må ikke færdes rundt i afdelingen eller besøge andre afdelinger på sygehuset, efter sygebesøget
  • Forældre eller andre pårørende, som er medindlagt, skal følge samme forholdsregler, som gælder for den isolerede patient
  • Pjece om information til patienter og pårørende om isolation skal udleveres, se under pkt. 7
   
  3.8) 
  Medicinsk udstyr og laboratorieprøver
  • Før isolation tømmes stuen for unødigt udstyr og inventar
  • Engangsudstyr bør foretrækkes
  • Udstyr, inventar og hjælpemidler medtages kun på stuen, hvis det kan rengøres og desinficeres. Det skal så vidt muligt være patientbunden
  • Anvendes flergangsudstyr foretrækkes varmedesinfektion i egnet dekontaminator. Er dette ikke muligt anvendes et egnet kemisk desinfektionsmiddel
  • Papir bør ikke medtages på stuen
  • Laboratorieprøveglas rengøres og desinficeres inden det bringes ud af stuen
  • Ved kohorteisolation skal flergangsudstyr herunder toilet/bækkenstol rengøres og desinficeres mellem hver patient
   
  3.9) 
  Vasketøj og affald
  • Patienttøj og sengelinned skiftes dagligt
  • Undgå at ryste patienttøj og sengelinned, så støv hvirvles op
  • Vasketøjs- og affaldspose skal forefindes på stuen og skiftes dagligt
  • Vasketøjs- og affaldspose lukkes på stuen
  • Affald bortskaffes som dagrenovation, med mindre det er klinisk risikoaffald
  • Ved luftbåren smitte (f.x. morbilli- og varicelvirus) opbevares affaldsposer og snavsetøjsposer i slusens urene zone eller på sengestuens toilet inden endelig bortskaffelse


   
  3.10) 
  Bestik og service
  • Der anvendes almindeligt bestik og service. Servicet bør bringes direkte i afdelingens opvaskemaskine og kan vaskes sammen med andet service
  • Brugt service håndteres som urent, og forklæde samt handsker anvendes
   
  3.11) 
  Daglig rengøring og efterfølgende desinfektion
  • Rengøringspersonalet anvender værnemidler som anført på isolationsskiltet
  • Rengøringsudstyr bør være stuebunden, og klude kasseres eller sendes til vask efter brug. Er dette ikke muligt skal rengøringsudstyr rengøres og desinficeres inden stuen forlades
  • Egnet desinfektionsmiddel skal være tilgængeligt
  • Kontaktflader rengøres og desinficeres som minimum dagligt med egnet desinfektionsmiddel
  • Øvrige vandrette flader og gulv rengøres som minimum dagligt med almindelige rengøringsmidler
   
  3.11.1) 
  Slutrengøring (efter ophævelse af isolation)
  • Personale skal anvende værnemidler ved oprydning efter isolation
  • Ved ophævelse af isolation i forbindelse med udskrivelse foretages slutrengøring
  • Ved ophævelse af isolation ved fortsat indlæggelse foretages slutrengøring
  • Ved ophævelse af isolation, hvor patienten har været isoleret på mistanke om infektion, og mikrobiologisk undersøgelse viser, at mistanken var ubegrundet, skal der ikke slutrengøres
  • Ved mors: Ved istandgørelse efter mors overholdes samme forholdsregler som under isolationen. Forbindinger skiftes. Sengetøj og patienttøj skal være synlig rent. Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste samt sengegavle. Seng og madras skal efterfølgende rengøres og desinficeres

   

  Slutrengøring omfatter rengøring med almindelige rengøringsmidler samt efterfølgende desinfektion følgende steder:

  • Seng, madras, møbler, bad/toilet, elektronisk udstyr, kontaktflader og vandrette flader
  • Gulv vaskes med almindelige rengøringsmidler

   

  Følgende sendes til vask og desinfektion:

  • Dyner, puder og forhæng
  • Gardiner
  • Flergangsudstyr varmedesinficeres i dekontaminator. Er dette ikke muligt anvendes et egnet kemisk desinfektionsmiddel
  • Hjælpemidler

   

  Følgende kasseres:

  • Toiletbørste og toiletrulle
  • Anbrudte handskekasser, blade, aviser og lignende
  • Papirhåndklæder
  • Engangsudstyr, der har ligget fremme på sengestuen under isolationen


   
  3.11.2) 
  Desinfektion efter slutrengøring med non-touch rumdesinfektionsmaskine

  Rengøring-/Serviceafdelingen kontaktes og de lokale dokumenter følges. For de områder i Region Sjælland, som fx Psykiatrien, Vordingborg Sygehus og Kolonien Filadelfia, der ikke umiddelbart har adgang til rumdesinfektionsmaskine, foretages slutrengøring og desinfektion med klorholdigt desinfektionsmiddel.

   

  Klargøring af stuen:

  • Seng, madras, sengebord, øvrigt løst inventar og evt. apparatur rengøres og forbliver på sengestuen
  • Sengelinned, dyner, puder, tekstiler og gardiner fjernes fra stuen og sendes til vask 
  • Handskeæsker, toiletruller, engangsklude og andet engangsudstyr kasseres
  • Papirhåndklæder kasseres
  • Der foretages slutrengøring inden desinfektion med rumdesinfektionsmaskine


   
  3.12) 
  Undersøgelse og behandling uden for stamafdeling (transport)
  • Modtagende afsnit informeres af stamafdelingen om isolationsform
  • Modtagende afsnit skal efterleve samme retningslinjer som sengeafsnittet
  • Overflødigt udstyr og inventar tæt på patienten tildækkes eller fjernes
  • Patienten køres så vidt muligt direkte til undersøgelses og behandlingsstue. Ved ventetid bør ophold i venterum minimeres
  • Patienten skal være iført rent tøj og rent sengelinned ved sengetransport
  • Evt. forbindinger skal være rene, tørre og tætsluttende
  • Patienten skal udføre håndhygiejne inden stuen forlades
  • Ved luftvejsinfektion skal patienten bære en maske
  • Umiddelbart før transporten desinficeres sengeheste og sengegavle og evt. galge og fjernbetjening
  • Portør skal ikke bære personlige værnemidler under transporten, men skal foretage hånddesinfektion før og efter transporten. Ved direkte patientkontakt anvendes værnemidler som foreskrevet
  • Efter patientbehandling, undersøgelse, genoptræning m.m. skal kontaktflader og vandrette flader rengøres og desinficeres. Gulv rengøres efter behov
   
  3.12.1) 
  Ved særligt behov
  • Der kan være behov for at patienter i langvarig isolation kan forlade isolationsenheden
  • Det vil kunne ske i særlige tilfælde ud fra en risikovurdering, som foretages i samråd med lokale hygiejnesygeplejerske, afsnittets personale og evt. tværgående personale
  • Det er personalets overordnede ansvar, at der ikke sker smittespredning til andre patienter, personale m.m
   
  3.13) 
  Ophævelse af isolation
  • Se oversigtsskema pkt. 3.16.
  • Ved ophør af isolation og ved fortsat behov for indlæggelse, skal patienten efter bad iføres rent tøj og have en ren seng og rent sengebord
   
  3.14) 
  Udskrivelse af isolationspatient
  • Hjemmeplejen eller anden institution orienteres om smittestatus
  • Eventuelt informationsmateriale skal udleveres
  • Patienten skal udføre håndhygiejne, når isolationsenheden forlades
  • Transport fra sygehuset kan vælges frit
  • Under transport skal der ikke bæres værnemidler
  • Ved infektioner i luftvejene med hoste eller ekspektoration, bør patienten transporteres alene


   
  3.15) 
  Ved ekstern overflytning
  • Modtagende afdeling informeres om isolationsform
  • Ambulancepersonale skal anvende værnemidler i isolationsenheden som øvrigt personale
  • Patienten skal køres direkte til/afhentes direkte fra sengestue/behandlingsrum efter personalets anvisninger

   


   
  3.16) 
  Oversigtsskema med supplerende forholdsregler
  Oversigtsskema
   
  3.17) 
  Udbrud/Uventet fund
  Ved to eller flere tilfælde på samme afsnit skal den lokale hygiejnesygeplejerske eller vagthavende kliniske mikrobiolog kontaktes.
   
  4) 
  Ansvarsforhold

  Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og anvende retningslinjen.

   

  Afdelingsledelsen er ansvarlig for implementering af retningslinjen.


   
  5) 
  Dokumentation

  Isolation og isolationsform skal dokumenteres i sundhedsplatformen. 


   
  6) 
  Definitioner/Søgeord

  Aerosoler: Meget små dråbekerner, som kan svæve i luften i længere tid

   

  Clostridium difficile: En spore- og toksindannende bakterie, som kan give diarré hos modtagelige patienter, især patienter som er eller har været i antibiotisk behandling. Asymptomatisk bærertilstand kan forekomme.

   

  Dekontaminator: Desinficerende instrumentopvaskemaskine.

   

  ESBL: ESBL bakterier er gramnegative tarmbakterier, der producerer Ekstended Spectrum Beta-Lactamaser (ESBL) enzymer, som hydrolyserer betalactamringen i penicilliner og cephalosporiner. ESBL positive stammer optræder hos næsten alle enterobakterier, dog mest Klebsiella pneumoniae og E. coli.

   

  Generelle infektionshygiejniske forholdsregler: Adfærd og procedurer, der har til formål at afbryde smitteveje.

   

  Gul isolation - Kontaktsmitte: Isolation hvor der benyttes handsker og væskeafvisende engangsovertrækskittel med lange ærmer. Ved risiko for vådt arbejde anbefales væsketæt engangsovertrækskittel med lange ærmer. Værner mod direkte og indirekte kontaktsmitte.

   

  IHE: Infektionshygiejnisk Enhed

   

  Immun-inkompetent: Hæmatologiske patienter, organtransplanterede, cancerpatienter i systemisk kemoterapi og andre patienter i immunosuppressiv behandling (herunder biologiske lægemidler), samt HIV-positive med udtalt immundefekt.

   

  Kohorteisolation: Gruppeisolation af patienter med samme infektionssygdom. For influenza forudsættes at patienter har samme subtype. Kan foregå på flersengsstue, i et særskilt område af afsnittet eller på hele afsnittet.

   

  Kontaktflader: Fx håndtag, sengegavl og sengeheste, armlæn, gelænder, dørkarme, klokkesnore, greb, fællestelefoner, handskeholdere, håndklædeholdere, toiletsæde, toiletskylleknap, lyskontakter og vandhaner.

   

  Længerevarende ambulant forløb: Et forløb på mere end 3 besøg.

   

  Non-touch rumdesinfektion: Selve desinfektionsproceduren udføres i et patient-tomt rum efter lokale retningslinjer. Desinfektionsprocessen udføres via en rumdesinfektionsmaskine som fremfører et desinfektionsmiddel i luftform. I Region Sjælland anvendes Glosair maskiner, som anvender H2O2 og sølvioner, samt Mobiwatch maskiner, som anvender H2O2 og pereddikesyre.

   

  OBS stue: Stue hvor patienter der muligvis er eksponeret af indekspatient observeres i 48 timer for evt. udvikling af influenza/norovirus.


  Orange isolation - Dråbesmitte: Isolation hvor der benyttes handsker, væskeafvisende engangsovertrækskittel med lange ærmer, maske evt. visir og hue.Ved risiko for vådt arbejde anbefales væsketæt engangsovertrækskittel med lange ærmer. Værner mod direkte og indirekte kontaktsmitte samt mod støv- og dråbebåren smitte.

   

  Rød isolation - Luftbåren smitte: Handsker, væskeafvisende engangsovertrækskittel med lange ærmer og FFP3 åndedrætsværn, samt evt. visir/briller

   

  Vandrette flader: Fx sengebord, stole, borde, vindueskarme, lamper, udstyr. 

   

  Smittemåder:

   

  Direkte kontaktsmitte: Smitte overføres via fysisk hud- eller slimhindekontakt mellem smittekilden og smittemodtageren.

   

   

  Indirekte kontaktsmitte: Smitte overføres via et kontamineret mellemled, som fx personalets hænder, utilstrækkeligt rengjort udstyr eller omgivelser.

   

   

  Dråbesmitte: Dråbesmitte sker via spredning af aerosoler indeholdende dråber af forskellige størrelser. Disse spredes i en afstand af 1 m fra patienten og falder ned i patientens omgivelser. Aerosoler dannes ved hoste, nys eller tale, samt ved opkastning. Forekommer også i tilfælde af sprøjt/stænk med fx. afføring, blod eller urin.
  Mikroorganismer, der smitter på denne måde, kan fx være meningokokker, mykobakterier samt en lang række virus, som fx. RS-virus, forkølelsesvirus, influenzavirus og norovirus. Samt MRSA, ESBL, CPO og VRE påvist i luftveje og med tegn til aktiv infektion (hoste).
  Der kan ligeledes dannes smittebærende aerosoler ved forskellige procedurer i forbindelse med undersøgelse, behandling og rengøring.

   

   

  Luftbåren smitte: Dråbekerner med en diameter under 5 µm, der er så små, at de kan inhaleres til de nedre luftveje. Dråbekerner kan holde sig svævende i et stykke tid (op til flere timer), afhængig af aktivitet og turbulens i den omgivende luft. Der skal anvendes FFP3-maske.Typiske eksempler på dråbekernesmitte er morbilli- og varicelvirus.

   

   

  Værnemidler: Omfatter udstyr, der bæres af sundhedspersonale, og som har til formål at beskytte sundhedspersonale imod smitte med mikroorganismer og forhindre sundhedspersonale i at videregive smitte.

   

   

   

   


   
  7) 
  Referencer

  Dokumentet er udarbejdet efter nationale og internationale retningslinjer.

  1. NIR, Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstande i sundhedssektoren, Statens serum Institut, CEI, 5. udgave 2016

   

  Actioncards

  Clostridium difficile

  CPO

  ESBL - Extended-Spectrum Beta-lactamase

  Fnat - skorpefnat/Norsk fnat

  Influenza

  Meningitis (meningokok)

  MERS - CoV - Middel East Respiratory Syndrome Coronavirus

  Morbilli

  MRSA - Methicillinresistent Stafhylococcus aureus

  RSV - respiratorisk syncytal virus

  TB - lungetuberkulose

  Varicella

  Viral gastoenteritis

  VRE - Vancomycinresistent enterokokker

   

   Skilte

   Skilt til udprint: Gul isolation
   Skilt til udprint: Orange isolation

   Skilt til udprint: Rød isolation

   Skilt til udprint: Observationsstue

    

   Patientinformation og pjecer

   Information til patienter og pårørende om smitsom maveinfektion
   Undgå smitte af dig og din familie

   Information til patienter og pårørende om ESBL bakterier med særlig resistens

   Information til patienter og pårørende om Vancomycin Resistente Enterokokker (VRE)

   Information til patienter og pårørende-Isolation

   Information om Clostridium difficile infektion til patienter og pårørende

   Information til patienter og pårørende om carbapenemase producerende organismer

    

   Skemaer og vejledninger til personale

   Korrekt på- og aftagning af værnemidler

   Oversigtsskema med supplerende forholdsregler ved isolation

   Podning og supplerende forholdsregler for erkendte resistente mikroorganismer ved genindlæggelse og længerevarende ambulante forløb

   Undersøgelse for MRSA og CPO Lommekort

   Indlagt på hospital uden for Norden

    

   Relaterede infektionshygiejniske retningslinjer:

   Generelle infektionshygiejniske retningslinjer for sundhedspersonale
   Rengøring og desinfektion af medicinsk flergangsudstyr
   Håndhygiejne for Sundhedspersonale
   MRSA, håndtering og observation
   Lungetuberkulose

   Clostridium difficile.

   Håndtering af udbrud af smitsomme sygdomme

   Isolation af patienter med carbapenemase producerende organismer (CPO)

   Patienter med særligt resistente bakterier i ambulatorier

   Fnat


    

   Version
   Godkendt
   Revisions information
   09.06.2021
   Kasse indsat i pkt. 3.3.3.2. I de senere måneder har der på Region Sjællands sygehuse været en stigende forekomst af vancomycinresistente Enterococcus faecium (VRE), dvs. E. faecium som har enten vanB eller vanA-genet. For at vurdere omfanget af mulig smitte med VRE mellem indlagte patienter i Region Sjælland vil Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) anbefale undersøgelse for VRE fra aktuelle medpatienter til patienter med nypåvist VRE. Der indsættes beskrivelse af, hvordan bestiller prøve i retningslinjen i den begrænsede periode, hvor projektet løber.
   23.11.2020
   "Coronavris COVID-19" slettet, indsat under pkt. 3.3.2, se gult "OBS stue" indsat under pkt. 6 og skilt indsat under pkt. 7, se gult
   02.11.2020
   "(inklusive Linezolid resistente enterokokker)" indsat i pkt. 3.3.2 og indsat i overskriften i pkt. 3.3.3.2, se gult
   22.09.2020
   Brug af OBS stuer ved COVID-19 er fjernet i retningslinjen i overensstemmelse med nationale retningslinjer for håndtering af COVID-19.
   27.04.2020
   Observationstid for patienter indlagt på OBS-stue ændret fra 6 døgn til 7 døgn
   19.03.2020
   07.11.2019
   28.02.2018
   01.12.2017
   06.11.2017
   12.06.2017
   21.09.2016
   14.06.2016
   25.02.2016
   14.12.2015
   22.06.2015
   05.01.2015
   19.10.2014
   31.03.2014
   16.12.2013
   26.10.2013
   12.08.2013
   09.08.2013
   26.05.2013
   20.03.2013
   06.01.2013
   29.08.2012
   11.07.2012
   16.04.2012
   20.09.2011
   18.05.2011
   14.05.2011
   12.04.2011
   29.03.2011
   06.12.2010
   05.08.2010
   23.06.2010
   25.05.2010
   19.11.2009
   07.10.2009
   22.09.2009
   24.07.2009
   03.06.2009
   29.05.2009