Kl. Biokemi NAE-NFS-SLA - Brandinstruks, Slagelse, ver. 11
Info
Dokumentnummer:
203332 /
Version:
11
Håndbog:
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
dkt
Fagligt ansvar:
dk
Ledelsesansvar:
Kl. Bio NAE-NFS-SLA Afd.ledelse (Afd)
Godkendt af:
thosc, vkd
Udgivelsesdato:
02.01.2018
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Brand, Internet, Klinisk Biokemi, Kl. Bio NAE-NFS-SLA Advis (Afd), Slagelse
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Alarmering
3.2) Aktionsplan ved brand
3.3) Bekæmp og begræns ilden
3.3.1) Brandslukningsmateriel
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

At sikre at alle ansatte ved, hvordan de skal agere i tilfælde af brand på afdelingen, herunder at sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand samt korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse. I instruksen er indeholdt evakueringsplan.


 
2) Anvendelsesområde
Klinisk Biokemisk Afdeling, Slagelse Sygehus
 
3) Fremgangsmåde

 

Ved brand husk altid:

 • ALARMÉR
 • RED mennesker i fare
 • SLUK med nærmeste slukningsredskab
 • BEGRÆNS ilden - luk døre
 
3.1) Alarmering

Der er opsat røde alarmeringstavler ved flere telefoner.

 

1. Ring: (0)112
   
2. Meld: Brand
   
3. Oplys:   

Hvor det brænder, og hvor der ringes fra

Hvad der brænder

Hvor mange der er i umiddelbar fare


 
3.2) Aktionsplan ved brand

Flugtvejsplan til ophængning er under udarbejdelse.

Actioncards hænger på tavlen på laboratoriegangen og kontorgangen.

 

Dagtid:
Actioncard Brand

Kontakt lokal leder/dennes stedfortræder som igangsætter brandbekæmpelse, kontakt til omstilling samt evt. evakuering vha. actioncard.

Alle medarbejdere følger anvisninger fra kollegaer med actioncard.

 

Vagt:

Actioncard VAGT

Separat actioncard følges. Lokal leder kontaktes så snart det er muligt.

 

Evakueringsplan:

Ledende bioanalytiker (eller dennes stedfortræder) igangsætter evakuering vha. actioncard. Disse følges og alle medarbejdere følger anvisninger fra kollegaer med actioncard.

Ved alarmering henter ledende bioanalytiker/dennes stedfortræder den bærbare PC i valideringsrummet, rum nr. 45 2443 (her kan arbejdsplan findes) samt fremmødeskemaer for kontorpersonale og studerende på kontorgangen.
 
Ved alarmering mødes alle udenfor indgang 13.
 
Ambulatorie-personale er ansvarligt for, at evt. ambulante patienter kommer med ud. Er der gæster på afdelingen, er den, der har gæsten på besøg, ansvarlig for, at gæsten kommer ud.

 

Alle medarbejdere:

 • Red mennesker - få evt. amb. patienter ud.
  Branddørene lukkes, når røgdetektorerne registrerer røg. 

 

Lokal leder/dennes stedfortræder eller vagt:

 • Sæt KBA personale i gang med at – REDDE – SLUKKE – BEGRÆNSE.
  Eventuelt: Send bud efter hjælpepersonale fra ikke-berørte afdelinger.
    
 • Ring til omstillingen: 5 9141 og meld brand.
  (Omstillingen foretager kontrolopringning til politiet og alarmerer portører, Teknisk afdeling, læge m.m. samt adviserer de omkringliggende afdelinger).
    
 • Koordinér samarbejdet med evt. tilkaldt personale og brand-/redningsvæsen.
  (Hjælpende personaler afventer ordre fra den person, der leder brandbekæmpelsen/evakueringen på KBA).
    
 • Advar brandvæsenet om eventuelle kendte trykflasker:

  Der sidder gasbeholdere på ABL analyseudstyret (rum 45 2416).
  I MS-lab (rum 45 2413) står to trykflasker a 7,13 kg/5,0 l.
       

 • Kontrollér at alle er evakueret/hvor mange der er evakueret, evt. hvor de er evakueret til.

 

I situationer hvor beredskabsplan iværksættes henvises til Slagelse Beredskab.

Udprintet beredskabsplan, alarmeringsliste og actioncards findes i beredskabsmappen i spisestuen.


 
3.3) Bekæmp og begræns ilden

Ild i personer

 • Brug brandtæppe eller rigelige mængder vand.
 • Flammer og røg vil altid søge opad. Derfor skal en person, som er blevet antændt af ild, altid lægges ned, så flammer og røg kommer væk fra ansigtet.
 • Fjern evt. løstsiddende tøj over det forbrændte område og afkøl de beskadigede områder med kuldslået vand indtil lægebehandling indledes.
    

Brand i el-udstyr:

 • Afbryd strømmen i vægkontakt og træk stikket ud. Brug brandtæppe eller CO2-slukker.
 • I mindre elektriske installationer kan anvendes vand, FORUDSAT strømmen er afbrudt som beskrevet ovenfor.
    

Brand i væsker:

 • Brug brandtæppe eller CO2-slukker. ALDRIG VAND da dette vil kunne brede den brændende væske til et større areal.

 
3.3.1) Brandslukningsmateriel

 

CO2-slukkere

Placering: Rum 45 235 og 45 243

CO2-slukkere må aldrig rettes mod personer. De udvikler kulsyre, som kan fremkalde forfrysninger.

 

Brandtæpper

Placering: Rum 45 233 og 45 235

 

Brandslange i væggen

Placering: Rum 45 233, 45 235, 45 237, 45 243 og 45 247.

Benyttes ved brand i FASTE STOFFER.

Betjening af brandslange skal udføres på følgende måde:

 

 • Rul slangen ud.
 • Åbn hovedhanen i skabet (håndtag drejes til venstre).
 • Hold med den ene hånd på selve slangen og drej højre om på det orange stykke med den anden hånd.
 • Efter endt brug lukkes for hovedhanen i skabet.
 • Til slut drejes venstre om på det orange stykke for at lukke for brandslangen.
 • Slangen rulles tilbage i skabet.

 

Vejledning med "Betjening af brandslange" er placeret indvendig på lågen i brandslange-skabet.

 

Nødbruser

Placering: Rum 45 2416

Der findes øjenskyl i rum 45 2416 og 45 2445


 
4) Ansvarsforhold
Alle ansatte har pligt til at følge denne instruks.

Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer og brandvæsen.
Teknisk afd. har ansvar for eftersyn og vedligehold af brandmateriel.

Arbejdsmiljøudvalget har ansvar for, at brandmyndighedens anvisninger for flugtveje og unødig brand efterleves.

 

Faglig ansvarlig har i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget ansvar for at ajourføre denne instruks.

 

Alle ansatte kan fremsætte forbedringsforslag til proceduren (Feedback).
Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren iht. lokal instruks "Rapportering og opfølgning af utilsigtede hændelser, afvigelser m.m.".


 
5) Dokumentation

Teknisk afd. registrerer gennemgang af brandmyndighed samt vedligehold af brandmateriel (vedligehold er uddelegeret til Falck). 
Teknisk afd. udfører afprøvning af nødbruser.

Brandmateriel efterses og flugtveje checkes i forbindelse med arbejdsmiljøgennemgang af afdelingen, der henvises til instruksen "Arbejdsmiljøgennemgang".


Introduktion af nyansatte til arbejdsmiljø og beredskabsplan, gennemført uddannelse vedr. teoretisk og praktisk brandbekæmpelse samt evakueringsøvelser dokumenteres som beskrevet i "Introduktion af nyansatte" og "Beredskab - Introduktion, uddannelse og evaluering".


 
6) Definitioner/Søgeord

At- bkt.: Arbejdstilsynets bekendtgørelse

At- vejl.: Arbejdstilsynets vejledning


 
7) Referencer

"Brandbekæmpelse"
"Brand - forebyggelse"

"Brand - Forebyggelse" (Drift & Service)

"Nødberedskab m.v ang. arbejdsmiljø"

 

At-bkt.: Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer
At-vejl.: Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder A.1.10 December 2003


Standard DS/OHSAS 18001:2008 - Nødberedskab og afværgeforanstaltninger
Actioncard Brand
Actioncard VAGT
Version
Godkendt
Revisions information
02.01.2018
Actioncard Brand i afsnit 3.2 er opdateret til version 3.
01.05.2017
13.07.2015
13.06.2014
25.03.2014
29.06.2012
20.12.2011
19.04.2011
17.08.2010
18.03.2009