Kl. Biokemi NAE-NFS-SLA - Brandinstruks - Prøvetagningen i Ringsted, ver. 10
Info
Dokumentnummer:
203241 /
Version:
10
Håndbog:
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
dkt
Fagligt ansvar:
dk
Ledelsesansvar:
Kl. Bio NAE-NFS-SLA Afd.ledelse (Afd)
Godkendt af:
thosc, vkd
Udgivelsesdato:
06.11.2017
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Brand, Internet, Klinisk Biokemi, Kl. Bio NAE-NFS-SLA Advis (Afd), Slagelse
Klinisk biokemi Næstved-Nykøbing-Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Alarmering
3.2) Aktionsplan ved brand
3.3) Bekæmp og begræns ilden
3.3.1) Brandslukningsmateriel
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At sikre at alle ansatte i Prøvetagningen i Ringsted ved, hvordan de skal agere i tilfælde af brand, herunder at sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand samt korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse. I instruksen er indeholdt evakueringsplan.
 
2) Anvendelsesområde

Prøvetagningen i Ringsted (KBA SLA)

Bøllingsvej 30

4100 Ringsted


 
3) Fremgangsmåde

 

Ved brand husk altid:

 • ALARMÉR
 • RED mennesker i fare
 • SLUK med nærmeste slukningsredskab
 • BEGRÆNS ilden - luk døre
 
3.1) Alarmering

Der er opsat alarmeringstavler ved flere telefoner.

 

1. Ring: (0)112
   
2. Meld: Brand
   
3. Oplys:   

Hvor det brænder, og hvor der ringes fra

Hvad der brænder

Hvor mange der er i umiddelbar fare

  

Alarmér øvrigt personale.

 

Automatisk alarmering udløses, hvis temperaturen når omkring 70 °C, eller hvis røgdetektoren registrerer røg, samtidig lukkes alle døre med sensorer automatisk. Dørene kan alle åbnes manuelt.


 
3.2) Aktionsplan ved brand

Flugtvejsplan hænger på gangen ved rum 10-222, rum 10-203 og ud for rum 10-208.

Actioncards hænger på tavlen i laboratoriet: Actioncards, Ringsted

 

Evakueringsplan:

Skema for fremmøde hænger på tavlen i laboratoriet. Ved alarmering henter nærmeststående dette skema.

 

Hvis branddørene lukker, og ikke kan åbnes manuelt, er flugtvejen fra laboratoriegangen gennem spisestue, altan, ind på trappeopgangen og ned. Hvis det ikke er muligt at komme ned ad trappen tages ophold på en af altanerne ved spisestue eller skyllerum. (Fra venteværelse kan man gennem journalarkiv nå ud på altan).

 

Ved alarmering mødes alle udenfor indgang 50A Nørregade, og personalet krydses af ifht. skema.

 

Ambulatorie-personale er ansvarligt for, at evt. ambulante patienter kommer med ud. Er der gæster på afdelingen, er den, der har gæsten på besøg, ansvarlig for, at gæsten kommer ud.

 

Alle medarbejdere:

 • Red mennesker - få evt. amb. patienter ud.

 

Den der opdager brand:

 • Sæt personalet i gang med at – REDDE – SLUKKE – BEGRÆNSE.
  Eventuelt: Send bud efter hjælpepersonale fra ikke-berørte afdelinger.
    
 • Ring til omstillingen på Slagelse sygehus: 58 55 91 41 og meld brand på Ringsted sygehus.
  (Omstillingen foretager kontrolopringning til politiet og alarmerer portører, Teknisk afdeling, læge m.m. samt adviserer de omkringliggende afdelinger).
    
 • Koordinér samarbejdet med evt. tilkaldt personale og brand-/redningsvæsen.
  (Hjælpende personaler afventer ordre fra den person, der leder brandbekæmpelsen/evakueringen).
    
 • Advar brandvæsenet om eventuelle kendte trykflasker:
  Der sidder gasbeholdere på ABL analyseudstyret (rum 10-220).
    
 • Kontrollér at alle er evakueret/hvor mange der er evakueret, evt. hvor de er evakueret til.
      

Så snart det er muligt, informeres nærmeste leder.

 

I situationer hvor beredskabsplan iværksættes henvises til Ringsted Beredskab.


 
3.3) Bekæmp og begræns ilden

Ild i personer

 • Brug brandtæppe eller rigelige mængder vand.
 • Flammer og røg vil altid søge opad. Derfor skal en person, som er blevet antændt af ild, altid lægges ned, så flammer og røg kommer væk fra ansigtet.
 • Fjern evt. løstsiddende tøj over det forbrændte område og afkøl de beskadigede områder med kuldslået vand indtil lægebehandling indledes.
    

Brand i el-udstyr:

 • Afbryd strømmen i vægkontakt og træk stikket ud. Brug brandtæppe eller pulverslukker.
 • I mindre elektriske installationer kan anvendes vand, FORUDSAT strømmen er afbrudt som beskrevet ovenfor.
    

Brand i væsker:

 • Brug brandtæppe eller pulverslukker. ALDRIG VAND da dette vil kunne brede den brændende væske til et større areal.

 
3.3.1) Brandslukningsmateriel

 

Pulverslukker

Placering: På væggen ved begge indgange til ambulatorium (rum 10-213) og på gangen ved portørstue (rum 10-225).
Bruges kun i yderste nødstilfælde, da pulveret forårsager store skader på apparatur.

 

Brandtæppe
Placering: På væggen ved begge indgange til ambulatorium (rum 10-213) og på gangen ved portørstue (rum 10-225).

 

Slangevinde

Placering: I væggen overfor portørstue (rum 10-225) og ved venteværelse.

Benyttes ved brand i FASTE STOFFER.

 

Betjening af brandslange skal udføres på følgende måde:

 

 • Rul slangen ud.
 • Åbn hovedhanen i skabet (håndtag drejes nedad).
 • Hold med den ene hånd på selve slangen og drej højre om på det orange stykke med den anden hånd.
 • Efter endt brug lukkes for hovedhanen i skabet.
 • Til slut drejes venstre om på det orange stykke for at lukke for brandslangen.
 • Slangen rulles tilbage i skabet.

 

Vejledning med "Betjening af brandslange" er placeret indvendig på lågen i slangevinduet.

 

Nødbruser

Der henvises til bruser på toilet (rum 10-216) ved portørernes kontor.


 
4) Ansvarsforhold
Alle ansatte har pligt til at følge denne instruks.

Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer og brandvæsen.
Teknisk afd. har ansvar for eftersyn og vedligehold af brandmateriel.
Arbejdsmiljøudvalget har ansvar for, at brandmyndighedens anvisninger for flugtveje og unødig brand efterleves.

 

Faglig ansvarlig har i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget ansvar for at ajourføre denne instruks.

 

Alle ansatte kan fremsætte forbedringsforslag til proceduren (Feedback).
Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren iht. lokal instruks "Rapportering og opfølgning af utilsigtede hændelser, afvigelser m.m.".


 
5) Dokumentation

Teknisk afd. registrerer gennemgang af brandmyndighed samt vedligehold af brandmateriel (vedligehold er uddelegeret til Falck). 
Brandmateriel efterses og flugtveje checkes i forbindelse med arbejdsmiljøgennemgang af afdelingen, der henvises til instruksen "Arbejdsmiljøgennemgang".

 

Introduktion af nyansatte til arbejdsmiljø og beredskabsplan, gennemført uddannelse vedr. teoretisk og praktisk brandbekæmpelse samt evakueringsøvelser dokumenteres som beskrevet i "Introduktion af nyansatte" og "Beredskab - Introduktion, uddannelse og evaluering".


 
6) Definitioner/Søgeord

At- bkt.: Arbejdstilsynets bekendtgørelse

At- vejl.: Arbejdstilsynets vejledning


 
7) Referencer

"Brandbekæmpelse"

"Brand - forebyggelse"

"Brand - Forebyggelse" (Drift & Service)

"Nødberedskab m.v ang. arbejdsmiljø"

 

At-bkt.: Bekendtgørelse om arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer
At-vejl.: Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder A.1.10 December 2003


Standard DS/OHSAS 18001:2008 - Nødberedskab og afværgeforanstaltninger
Actioncards, Ringsted
Version
Godkendt
Revisions information
06.11.2017
Afsnit 3.3.1 Brandslukningsmateriel: Nødbruser ved vask i ambulatorium (rum 10-213) er slettet. Der er indsat henvisning til bruser på toilet (rum 10-216) ved portørernes kontor.
01.05.2017
13.07.2015
13.06.2014
25.03.2014
29.06.2012
13.12.2011
14.09.2010
18.03.2009