Nefrologi Regionalt - Nyrebiopsi - Medicinsk, ver. 3
Info
Dokumentnummer:
200216 /
Version:
3
Håndbog:
Nefrologi Regionalt
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
hcra
Fagligt ansvar:
gnl
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
abjr, hasd, pdc, slf
Udgivelsesdato:
23.04.2013
Dokumentbrugere:
Akutafd./modt. i Somatik, Alle geografier - Kli. spc. Somatik, Alle specialer i diagn., Diag. afd. NSR, Internet, Kliniske afd. NSR(A), Leder, Læge, Nefrologi, Sygeplejerske
D4Offline app:
 
Nefrologi Regionalt
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Planlægning
3.2) Information til patient
3.3) Biopsi bestilles
3.4) Forberedelse 1
3.5) Forberedelse 2
3.6) Biopsi i BDA
3.7) Efter biopsi
3.8) Svar på biopsi
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
At sikre en høj kvalitet af ensartet pleje og behandling til patienter der skal have udført nyrebiopsi.
 
2) 
Anvendelsesområde
Alle patienter, der i Region Sjælland skal have udført nyrebiopsi i forbindelse med udredning af medicinsk nyresygdom.
 
3) 
Fremgangsmåde

 


 
3.1) 
Planlægning
 • Indikation stilles af speciallæge i nefrologi. Relevant anamnese journalføres som oplæg.
 • Det besluttes, om undersøgelsen kan foretages planlagt eller akut.
  • Planlagt undersøgelse: Forberedelse og svarafgivelse foregår i et planlagt ambulant forløb, biopsi under kort indlæggelse.
  • Akut undersøgelse: hvor den kliniske situation kræver, at forberedelse, procedure og svar foregår akut under indlæggelse.
 • Der tages stilling til eventuelle kendte (absolutte og relative) kontraindikationers betydning for gennemførelse af undersøgelsen:
  • Små nyrer under 9 cm med ekkomønster foreneligt med skrumpenyre
  • Funktionelt ennyret tilstand
  • Patient, der ikke ventes at kunne samarbejde
  • Cystenyre eller anden svært abnorm nyrestruktur
  • Hydronefrose
  • Ukorrigerbar tilstand med øget blødningsrisiko herunder svær hypertension (BT > 160/100 mmHg), systolisk og diastolisk BT vurderes hver for sig.
  • Infektion (lokal infektion, UVI, sepsis eller andet relevant)
  • Patient, der ikke ønsker transfusion
 • Risikofaktorer vurderes, og der lægges evt. plan for risikominimering (med mindre der er tungtvejende grunde til at gennemføre undersøgelsen, udskydes den, til risici er minimeret)
  • Blødningsanamnese (blødersygdom eller udtalt blødningstendens)
  • Blodfortyndende medicin
   (1) Blodfortyndende behandling pauseres 5 dage før biopsi (incl. ASA)
   (2) Clopidogrel pauseres 1 uge før biopsi (Clopidogrel på kardiologisk indikation – konfereres med kardiologisk bagvagt)
  • Blodtryk behandles, så vidt muligt, til mindre end eller lig med 140/90 mmHg før henvisning til planlagt biopsi, ellers besluttes det, om biopsien skal gennemføres med et BT op til 160/100 mmHg. Systolisk og diastolisk BT vurderes hver for sig.
 • Renografi før biopsi bestilles efter individuel vurdering men udføres ikke rutinemæssigt
 • Ultralydsundersøgelse før biopsi bestilles efter individuel vurdering, men udføres ikke rutinemæssigt

 
3.2) 
Information til patient
 • Den læge, der ordinerer undersøgelsen, har ansvaret for information til patienten med henblik på at opnå informeret samtykke og gør journalnotat herom, link BDA, ID 228417.
 • Mere detaljeret information gives af sygeplejersken i nefrologisk ambulatorium til patienter til planlagt undersøgelse og af sygeplejerskene i afsnit B72 til indlagte med indikation for akut procedure.  
 • Der udleveres skriftlig information, link til patientinformation (Roskilde dokument), der omhandler
  • Formål
  • Risiko, specielt for blødning
  • Procedure (herunder risiko for, at proceduren aflyses ”på bordet”
  • Medicinering før og efter, incl. præmedicin
   • Spec. forhold omkring blodfortyndende medicin
  • Forholdsregler efter udskrivelse
   (1) Løft > 5 kg frarådes i 14 dage
   (2) Arbejde: evt. sygemelding i 14 dage
   (3) Sport
   (4) Hvis det bløder eller gør ondt
  • Svarafgivelse

 
3.3) 
Biopsi bestilles
 • Biopsien bestilles af læge i BDA via OPUS
  • Ved planlagt undersøgelse anføres, at tiden bedes meddelt afdelingen der indkalder patienten. Ønsker om tidspunkt for undersøgelsen (uge og ugedag (man-, ons- eller torsdag)) skrives ligeledes på henvisningen, BDA vil imødekomme i videst mulig omfang.
  • Ved akut undersøgelse kontaktes BDA-læge med henblik på aftale
 • Indlæggelse i B72 arrangeres
 • Evt. koordinering af undersøgelse med dialyse-/plasmaferesebehandling og andre undersøgelser

 
3.4) 
Forberedelse 1

(højst 3 dage før biopsi i forbindelse med journalskrivning ved planlagt undersøgelse og afhængig af situationen ved akut undersøgelse)

Skematisk journal ved planlagt undersøgelse (opfølgning på planlægning og information)

  • Sikrer sig, at indikationen stadig er aktuel
  • Sikrer sig, at information er forstået
  • Sikre sig at patienten ikke har taget blodfortyndende medicin
  • Sikre sig at der ikke er nogen akut tilstand, der hindrer undersøgelsen (ex. UVI/ anden infektion, ukontrolleret hypertension (BT  > 160/100))
  • Der bestilles blodprøver (”Hb, Na, K, Mg, TCO2, Crea, Carb, Alb, ion-Ca, Fosfat, Urat”, ”CRP, leuc, Koag 2-7-10 (eller INR), APTT, thrombocyttal, blodtype og BAC-test LABKAPAKKE)
  • Der ordineres
   • Faste 4 timer /tørste 2 timer før og både faste og tørste 1 time efter undersøgelsen
   • Medicinsk behandling i forbindelse med undersøgelsen (i journal og OPUS)
    • Evt. præmedicin (sædvanligvis tbl. Oxazepam 10-15 mg)
    • antihypertensiv behandling om morgenen på biopsidagen
    • diabetesbehandling [link til D4:202203] Køge Dokument, (der gives normalt ikke GI-drop til T2DM-patienter)
   • Evt. iv. væske ordineres afhængig af nyrefunktion/væskeeliminationskapacitet (som regel isoton NaCl 1liter efter indgrebet)

 
3.5) 
Forberedelse 2

(når svar på koagstatus mv foreligger)

 • Kontrol af koagulationsstatus ( normal inden for sidste 3 døgn, link til D4:228417) Radiologisk, regionalt dokument.
 • Efter ankomst til B 72 kontrolleres BT. I den situation kan BT op til 160/100 accepteres. Ved målt BT >140/90 vurderer lægen, om der skal træffes yderligere fornastaltninger før undersøgelsen.
 • Hvis blodtryk er for højt, koagulationsstatus er abnorm eller patienten har indtaget blodfortyndende medicin inden for de sidste 5 døgn, udskydes undersøgelsen (med mindre den kliniske situation nødvendiggør andet efter konkret vurdering ved nefrologisk speciallæge). Der henvises til almindelige regler om informationspligt og opnåelse af informeret samtykke samt Billeddiagnostisk Afdelings vejledning.
 • Iv-adgang anlægges på biopsidagen og evt. ordineret iv. væske ophænges.

 
3.6) 
Biopsi i BDA
 • Nefrolog er til stede ved biopsi
 • Præparationsvæsker:
  • Histokon (til præp til immun fluorescens) findes i skyllerummet i afd. B72
  • Formalinopløsning (til præparat til lysmikroskipi) findes i Billeddiagnostisk Afdeling
 • Patienten identificeres ved BDA
 • Ultralydsundersøgelse til sikring mod kontraindikationer foretages, før biopsien tages
  • Hvis det viser sig, at patienten er (funktionelt) ennyret, eller ultralydsundersøgelse påviser anden kontraindikation, undlades biopsi (med mindre den kliniske situation nødvendiggør andet efter konkret vurdering ved nefrologisk speciallæge)
 • Fordeling af væv og forsendelse
  • Der tages normalt 2-3 biopsier fra nedre pol af samme nyre.
  • Der fraskæres 3-5 mm biopsi til immunfluorocens og  3-5 mm til elektronmikroskopi afhængig af klinikken, resten til lysmikroskopi
  • Hvis der er utilstrækkeligt væv, sendes ikke væv til elektronmikroskopi efter konkret vurdering
  • Der udfyldes elektronisk rekvisition og følgeseddel til Patologiafdelingen, Herlev
  • Præparat til Patologiafdelingens sekretariat (evt. haste-piccoline)

 
3.7) 
Efter biopsi

Ved ukompliceret procedure

 1. Der gives væske per os afhængigt af nyrefunktion (som regel op til i alt 3 l. i døgnet)
 2. Fladt TL 3 timer
 3. Sengeleje 10 timer
 4. Vurderes af ”lukkelæge” til aftenstuegang
 5. Observation under indlæggelse i 1 døgn (jfr. skema), roligt regime, derefter udskrivelse
 6. Evt. AK-behandling/thrombocythæmmer genoptages som regel 1 uge efter biopsi

 

 • Ved blodtryksfald, abdominalsmerter eller andet, der indikerer blødning, kontaktes vagthavende læge, som altid konfererer bagud med nefrologisk specialevagt mhp plan. Ved behov kontaktes Anæstesiologisk Afdelingen efter vanlige retningslinjer. Der er kun ekstremt sjældent behov for kirurgisk intervention, og det skal i givne tilfælde konfereres med nefrologisk bagvagt.
 • Udskrivelse et døgn efter biopsi i ukomplicerede tilfælde, ellers efter konkret vurdering (speciallæge)
 • Ved mistanke om komplikation efter udskrivelsen kontaktes skadestue, patienten tilbydes vurdering og indlæggelse på vid indikation

 
3.8) 
Svar på biopsi

Ambulant tid til svar efter ca. 2 uger på planlagt undersøgelse (giver mulighed for konference om behandlingsplan)


 
4) 
Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen er ansvarlig for implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og følge retningslinjen.


 
5) 
Dokumentation

Det dokumenteres i journalen med følgenden tekst:

"Patienten har i dag været til nyrebiopsi (se UL- beskrivelse). Der er udtaget materiale til lysmikroskopi og elektronmikrosopi. Patienten skal observeres iht instruks."

 

Såfremt der  er behov for justering af teksten, påhviler dette stuegangsgående læge.


 
6) 
Definitioner/Søgeord 
7) 
Referencer
Standard DDKM for Sygehuse 2. version - 3.12.01 Udarbejdelse og anvendelse af retningslinjer vedrørende behandling af konkrete patientgrupper
Version
Godkendt
Revisions information
07.04.2013
14.06.2012
03.03.2010