Kl. Biokemi HOL-KAL-NYK - Brandinstruks for Kl. biokemisk afd. på Holbæk Sygehus, ver. 16
Info
Dokumentnummer:
171447 /
Version:
16
Håndbog:
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Niveau:
Afdeling
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
mtjo
Fagligt ansvar:
anib
Ledelsesansvar:
Kl. Bio HOL AL (Afd)
Godkendt af:
anib, pjbj
Udgivelsesdato:
05.03.2021
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Brand, Holbæk, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl. Bio HOL (Afd)
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Alarmér
3.2) Red mennesker
3.3) Bekæmp ilden
3.3.1) Trykflasker
3.3.2) Brandslukningsmateriel til rådighed og dets placering
3.3.3) Brandalarmering
3.4) Evakuering og samlingssted
3.4.1) Evakueringsøvelse
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

At sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand samt en korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse.


 

2) Anvendelsesområde

Indenfor det klinisk biokemiske område, Holbæk Sygehus.

 

OBS! For klinisk biokemisk personale der arbejder i Akutlaboratoriet følges Brandinstruks for Akutafdelingen.


 

3) Fremgangsmåde

Ved brand gælder 3 regler:


Alarmér
Red mennesker
Bekæmp ilden


 

3.1) Alarmér

1. Ring:  8 55 55 (nr. er markeret på alle telefoner på afdelingen) eller 0112

 

2. Meld:  Brand

 

3. Oplys: Hvor – Afsnit - Stue
    Hvad brænder?
    Hvem melder?


 

3.2) Red mennesker

Få eventuelle ambulante patienter ud, check også toiletter. Hjælp patienter der er liggende eller dårligt gående. Automatisk alarmering udløses, hvis temperaturen når ca. 70° C eller hvis røgdetektoren registrerer røg. Samtidig lukkes alle døre med sensorer automatisk.


 

3.3) Bekæmp ilden

Ved brand i personer fjernes kitlen, brug brandtæppe eller rigelig mængder kuldslået (håndvarmt) vand.
Fortsæt afkøling af de beskadigede områder med kuldslået vand indtil lægebehandling indledes.

 

Ved brand i el-udstyr afbrydes strømmen i vægkontakt, brug brandtæppe eller pulverslukker.

 

Ved brand i væsker bruges brandtæppe eller pulverslukker. ALDRIG VAND da dette vil kunne brede den brændende væske til et større areal.


 

3.3.1) Trykflasker

Ved større brande fjernes trykflasker fra rummet på grund af eksplosionsfare. Dette gøres af brandvæsnet.

Der er trykflasker følgende steder:

Ved ABL, rum nr. 41-345,

Ved LCMS, rum nr. 41-358,

Ved Tosoh, rum nr. 41-334,

I nærdepot 1, rum nr. 41-302.

 

Der er ligeledes trykflasker i Akutlaboratoriet 44-262. Ved arbejde her, følges i tilfælde af brand, Brandinstruks for Akutafdelingen.


 

3.3.2) Brandslukningsmateriel til rådighed og dets placering

Slangevinde

For placering se Flugtvejsplan som er ophængt på gang.
BENYTTES TIL FASTE STOFFER

Betjening af brandslange skal udføres på følgende måde:

 

  • Rul slangen ud.
  • Åben hovedhanen i skabet (håndtag drejes nedad).
  • Hold med den ene hånd på selve slangen og drej højre om på det orange stykke med den anden hånd.
  • Efter endt brug lukkes for hovedhanen i skabet.
  • Til slut drejes venstre om på det orange stykke for at lukke for brandslangen.
  • Slangen rulles tilbage i skabet.

Vejledning med "betjening af brandslange" er placeret indvendig på lågen i brandslange-skabet

 

 

Pulverslukkere

For placering se Flugtvejsplan som er ophængt på gang.
BRUGES TIL VÆSKER OG EL-INSTALLATIONER.
(Bruges kun i yderste nødstilfælde, da pulveret forårsager store skader på apparatur.)

 

 

Brandtæpper

For placering se Flugtvejsplan som er ophængt på gang.
BENYTTES TIL PERSONER ELLER SMÅBRANDE.

Placeret på væggen ved begge indgange til store lab.

 

 

Nødbruser

Er placeret 2 steder i laboratorieområdet, ved hhv. gang 41-395 og gang 41-352.

 

For placering af brandslukningsmateriel i Akutafdelingen se Brandinstruks for Akutafdelingen.


 

3.3.3) Brandalarmering

Hvis brandalarmen lyder, vil røde blitzlamper i laboratorieområdet samtidig blinke. Dette for at sikre at alarmen registreres, da lyden kan forveksles med eller overdøves af alarmer fra analyseudstyr.

Blitzlampen har ligesom brandalarmen sin egen strømforsyning, og vil ved eventuelt strømnedbrud fortsat være i funktion.

Ved strømnedbrud starter alarmering fra sprinkleranlæg (lyder som brandalarm), og lamper på branddisplay vil lyse. Dette er ikke ensbetydende med at der er brand.


 

3.4) Evakuering og samlingssted

Indsatslederen fra brandvæsnet har den endelige afgørelse om evakueringens omfang. Når evakuering er sket er det vigtigt at personalet mødes på fastsat samlingssted(er), så et overblik kan dannes.

 

  • Samlingssted for personale og patienter i ambulatoriet: På græsarealet bag sygehuset (mod Akaciegården). Benyt udgang mellem bygning 41 og 42.

 

  • Samlingssted for personale i laboratoriet: På græsarealet mellem bygning 41 og bygning 3. Benyt udgang ved bagtrappen.
 
3.4.1) Evakueringsøvelse

Beredskabsøvelse primært i form af evakueringsøvelse gennemføres efter behov. Skema (se bilag) udfyldes efter hver gennemført øvelse.

 

Personale som befinder sig udenfor afdelingen/ambulatoriet skal ved alarmering af brand følge den evakuering der igangsættes på den pågældende afdeling.


 

4) Ansvarsforhold
Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer og brandvæsen.
Teknisk afd. har ansvar for eftersyn og vedligehold af brandmateriel.
Arbejdsmiljøsgruppen har ansvar for at brandmyndighedens anvisninger for flugtveje og unødig brand efterleves.
Alle ansatte har pligt til at kende denne instruks.

Alle ansatte har pligt til at gennemføre Tryg Brandskole 1 gang årligt.


 

5) Dokumentation

Teknisk afd. registrerer gennemgang af brandmyndighed samt vedligehold af brandmateriel. (Vedligehold er uddelegeret til Falck) 

 

Teknisk afd. dokumenterer gennemført Tryg Brandskole. 


Arbejdsmiljøgruppen udfører 2 gange årligt afprøvning af nødbrusere, hvilket dokumenteres i D4: Arbejdsmiljøgennemgang.

 

Dokumentation af gennemført beredskabsøvelse kan findes under registreringer, Holbæk og Kalundborg.


 

6) Definitioner/Søgeord

AT-vejl.: Arbejdstilsynets vejledning
AT-bkt.: Arbejdstilsynets bekendtgørelse.


 

7) Referencer

Holbæk Sygehus' Brand- og evakueringsinstruks.

 

AT-bkt.: Arbejdets udførelse nr. 559 af 17. juni 2004
AT-vejl.: Flugtveje og sikkerhedsbelysning A.01.10/03

I øvrigt henvises til 2.04.05 Nødberedskab i de diagnostiske afdelinger, samt Beredskabsplan -11.03 - Brand- og evakueringsinstruks.


 

 

 

 


Skema til evakueringsøvelse_juli12_1.doc (.doc)
Version
Godkendt
Revisions information
04.03.2021
Revideret
28.03.2019
Revideret
09.02.2015
03.02.2015
17.07.2014
06.06.2014
26.02.2014
07.01.2014
09.11.2012
19.07.2012
11.06.2012
16.03.2011
15.11.2010
03.12.2009
23.11.2009
02.03.2007
12.02.2007
25.01.2006