DRIFT HOL - Brandinstruks for de regionale funktioner på Kalundborg Sundheds- og Akuthus, ver. 15
Info
Dokumentnummer:
171443 /
Version:
15
Håndbog:
Drift Holbæk
Niveau:
Afdeling
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
jbra
Fagligt ansvar:
biat
Ledelsesansvar:
HD led
Godkendt af:
jeeo
Udgivelsesdato:
10.04.2018
Dokumentbrugere:
Akutafdelingen HOL, Bioanalytiker/laborant, Brand, HOL Medicinsk Afdeling, Holbæk, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl. Bio KAL (Afs)
D4Offline app:
 
Drift Holbæk
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Ny version under udarbejdelse »   

Udløbsdato for dokumentet er overskredet: 2021-04-05

 

Udløbsdato for dokumentet er overskredet: 2021-04-05

 
  
 

1. Formål
At sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand samt en korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse.

 

2. Anvendelsesområde

Kalundborg Sundheds- og Akuthus.

 

3. Fremgangsmåde 

Ved brand gælder 3 regler:


3.1 Alarmér
3.2 Red mennesker
3.3 Bekæmp ilden

 

 

3.1 Alarmér

Tryk på nærmeste "Brandtryk" .

"Brandtryk" er et automatisk brandalarmeringssystem direkte til Kalundborg Brandvæsen.

 

Alle rum på Sundheds- og Akuthuset er udstyret med røgdetektorer.

Aktiveres disse registreres dette hos Brandvæsnet, som tager aktion.

 

Når branden registreres hos Brandvæsnet vil der lyde besked/højtalere i hele huset om at alle bedes forlade huset og søge mod udgangen.

 

3.2 Red mennesker
Få eventuelle ambulante patienter ud, check også toiletter. Hjælp patienter der er dårligt gående. 

 

 

3.3 Bekæmp ilden

Ved brand i personer fjernes kitlen, og personen overhældes med rigelig mængder kuldslået vand.
Fortsæt afkøling af de beskadigede områder med kuldslået vand indtil lægebehandling indledes.

 

Ved brand i el-udstyr afbrydes strømmen i vægkontakt, brug pulverslukker.

 

Ved brand i væsker bruges pulverslukker eller CO2 slukker. Brug ALDRIG VAND da dette vil kunne brede den brændende væske til et større areal.


3.4 Brandslukningsmateriel til rådighed og dets placering

 

Der er opsat slangevinder og CO2 slukkere i bygningen (se flugtvejsplanen) 


Klinisk Biokemisk afdelings nødbruser er placeret i skyllerum (rum nr 1.164)

 

3.5 Evakuering/beredskab og samlingssted

Indsatslederen fra brandvæsnet har den endelige afgørelse om evakueringens omfang. Når evakuering er sket er det vigtigt at personalet mødes på fastsat samlingssted, så et overblik kan dannes.

 

  • Samlingssted for personale og eventuelle patienter: Parkeringspladsen ved Hovedindgangen
  • Evakuerings-/beredsskabsøvelse gennemføres 1 gang årligt. Se dokument for gennemført øvelse.
  • Afprøvning af brandalarm/talevarslingsanlæg udføres en gang årligt.

 

 

4. Ansvarsforhold
Den, der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer.

 

Klinisk Biokemi:

Medarbejderen på "Prøvefordelingspladsen/sekretær" har ansvaret for at medbringe tjenesteplan til samlingsstedet.

 

Kalundborg Brandvæsen har ansvar for eftersyn og vedligehold af brandmateriel.


Arbejdsmiljøgrupperne har ansvar for at brandmyndighedens anvisninger for flugtveje og unødig brand efterleves.


Arbejdsmiljøgrupperne har ansvar for vedligeholdelse af arbejdsmiljødokumenter.

 

Alle ansatte har pligt til at kende denne instruks.

Alle ansatte har pligt til at gennemføre Tryg Brandskole  for Holbæk Sygehus 1 gang årligt.

 

5. Dokumentation

AMiR-grupperne registrerer at gennemgang er foretaget af brandmyndighed samt vedligehold af brandmateriel. (Vedligehold er uddelegeret til Kalundborg Brand og Redning).

 

Klinisk biokemi:
Afprøvning af nødbruser dokumenteres i D4 "Arbejdsmiljøgennemgang", kopi forefindes desuden på ledende bioanalytikers kontror.

Skemaer for introduktion af nyansatte findes på lederens kontor i mappen: Personale/introduktion til nyansatte. 

Skema for afholdt evakueringsøvelse dokumenteres i D4 og kopi forefindes desuden på lederens kontor i mappen: Evakueringsøvelse.

 

6. Definitioner

At- vejl.: Arbejdstilsynets vejledning
At- bkt.: Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

 

7. Referencer 

Brandsikkerhed (Holbæk dokument)

 

DS/EN ISO 15189:2013

Brand- og evakueringsinstruks
Introduktion og evaluering af nyansatte
Version
Godkendt
Revisions information
05.04.2018
06.03.2015
06.06.2014
04.06.2014
19.05.2014
17.09.2013
17.12.2012
19.09.2012
13.08.2012
11.06.2012
13.03.2012
25.05.2011
15.11.2010
19.11.2009
28.07.2008
27.01.2006